Descendants of Eilke Levys BAKEMA
 
I.1    Eilke Levys BAKEMA, dagloner/arbeider te Ranum, born on 05-01-1778 in Eenrum. Geboortedatum volgens gegevens archief Kolonie van Weldadigheid te Frederiksoord/Vledder. In de geboorte- en overlijdensakte van zoon Jan (20 Juli -26 Juli 1818 den Hoorn, gem. Leens) wordt als zijn leeftijd genoemd 41 jaren, in overeenstemming met de gegevens van de Kolonie te Frederiksoord. In deze geboorte-en overlijdensakte verklaart hij niet te kunnen schrijven.Hij komt ook voor in de registratie van het "Burgerlijk Register van de Commune Eenrum 1811". Daar is zijn geboortedatum 12 Jan 1776. Died on 09-12-1851 in Frederiksoord at the age of 73. Volgens overlijdensakte Vledder zouden zijn ouders onbekend zijn. Volgens overlevering bij monde van Eelke Bakema (Eelke Bakema geb.03-08-1920, woonachtig te Assen) zou Eilke met een hoge officier als paarden verzorger de Russische veldtocht hebben meegemaakt en bij Moskou zijn geweest(1812). Na een terugtocht vol ontberingen (bijv. beschutting zoekend in de huid van een geslacht paard) zou deze oficier de voorspraak zijn geweest voor opname in de Kolonie van Weldadigheid te Frederiksoord. De betreffende brieven over de Russische ontberingen zouden door de vader van Eelke Bakema te Assen zijn uitgeleend en daarna verloren gegaan.(bron: Jur Visser, Haarlem). Son of Levy Jacobs, slagter, schapenhandelaar, and Grietje Drewes, daglonerse.
Church marriage at the age of 21 on 28-04-1799 in Bellingeweer to Trijnje/Trientje Jans de JONG, 23 years old, christened on 08-04-1776 in Maarhuizen/Obergum, died on 31-12-1862 at 00:30 in Winsum at the age of 86. Volgens gegevens Kolonie van Weldadigheid zou zij zijn overleden op 8-11-1861. De overlijdensakte uit Winsum is echter zeer duidelijk en vermeldt dat haar echtgenoot Eilke Levies te Frederiksoord is overleden.. Doopboek Maarhuizen/Obergum vermeldt:" Anno 1776 den 8 April Paesch Maandag is gedoopt 't dogtertien van Uge Jans en Anje Jans en is genaemt Trijnje." In de geboorteakte en in de overlijdensakte van haar zoon Jan (*20 Juli 1818, overl.26 Juli 1818) opgemaakt in Leens (waaronder den Hoorn viel) wordt zij Trienje/Trijnje de Jonge genoemd.Volgens archief Kolonie van Weldadigheid is zij (abusievelijk) vermeld als geboren op 11-9-1766 te Winsum, daughter of Uge/Uige Jans and Anje Jans. In trouwboek Bellingeweer: "Den 21 April 1ste en 2de Huwl:Voorstellinge Eilke Levies J:M: van Eenrum, wonende thans te Ranum en Trienje Jans J.D.geboortig van Bellingeweer, wonende te Maarhuizen, 3de maal voorgestelt en getrouwd te Bellingeweer den 28sten April dezes."(=1799).
Het echtpaar vertrok met 6 van hun kinderen op 24-07-1820 vanuit Eenrum naar Frederiksoord (Kolonie van Weldadigheid).De plaatsing gebeurde met "contributie van het arrondissement Appingedam". Volgens een brief van de subcommissie Appingedam d.d.12 Juni 1820 zijn zij uitgeloot samen met een familie H.J.Taatgen uit Farmsum uit een totaal van 9 belangstellende gezinnen. In de kolonie wordt hem op 31 Augustus 1824 de koperen medaille toegekend.Van 20 Oct.1824 tot 4 Febr. 1826 was hij "vrijboer" in kolonie V te Ommerschans.
Volgens naspeuring door Wil Schackman (auteur van: "De proefkolonie, 2006,ISBN 90 458 4854 6/ 9789045848549 NUR 320) stuurt directeur Wouter Visser op 3 oktober 1824, ca. een maand na het verkrijgen van de koperen medaille, aan de permanente commissie een lijst;" van eenige kolonisten welke door de Kleine Raad geschikt zijn geoordeeld om als boeren op grote hoeven bij eene der etablissementen te worden overgeplaatst, waartoe ik bij deze de eer hebt autorisatie der Permanente Kommissie te vragen". Op die lijst staat ook Bakema (kolonie 2; Invoernummer 71.) Het wordt gehonoreerd en in het stamboek hoevenaars Ommerschans (invoernummer 1579) wordt Eilke Bakema genoemd als bewoner van hoeve nummer 13.
Maar de vreugde is van korte duur.Op 28 november 1825 schrijft directeur Wouter Visser een brief aan de permanente commissie (invoernummer 76) met daarin de volgende tekst:
"Van de Heer Adjunkt Direkteur Harloff heb ik ontvangen nevensgaand stuk, houdende beschuldigingen door den onder Dir. en wijkmeester van kol. N5 tegen den hoevenaar Bakema en deszelfs vrouw, als zich te hebben schuldig gemaakt aan verregaande neglisentie in de uitvoering zijner pligten, verontachtzamen der hun aanvertrouwde goederen en brutaliteit tegen gen. ambtenaren hunne superieuren: de Adj. Direkteur voegt hier in deszelfs geleidende missive bij "des avonds na dat ik het rapport had ontvangen kon ik mij niet meer derwaards begeeven om mij van de waarheid der zaak te overtuigen, dan de volgende morgen heb ik nog alles gevonden wat een huishouden van onverschillige en verwaarlozende menschen aanduidt: de koeijen zijn de magerste in de kolonie, met de paarden is het niet beter gesteld; voegd men hier bij eene brutale en alles overschreeuwende, vloekende en door en door brutale vrouw, dan zal UWelEdGestr. gaarne met mij toestemmen, dat de famile van Bakema, althans voor de grote boerderij, geheel en al ongeschikt is, en zal mij derhalve regt aangenaam zijn eenmaal een voorbeeld onder onze bouwkolonisten te kunnen statueren; zonder dit gaat het met anderen op den duur ook niet goed."
Ten gevolge van dit een en ander en uit aanmerking dat zodanige verwaarlozing der Maatschappelijke goederen en brutaliteit tegen den onder direkteur naar ons inzien niet ongestraft behoort te blijven, te meer daar er reeds vroeger klagten tegen een of meerder hoevenaren te Ommerschans zijn ingekomen en het te vreezen is, dat zij zich meer en meer onbehoorlijke handelwijzen zouden veroorloven, neem ik de vrijheid de Perm. Komm. te verzoeken mij te authoriseren den hoevenaar Bakema als onwaardig en ongeschikt dit voorregt langer te genieten, in de gewone koloniën te rug te brengen.
Bijgevoegd bij die brief is een proces-verbaal:
"Op heden den drieentwintigste november des jaars eenduizendachthonderdenvijfentwintig hebben wij S. Bosscha onderdirekteur en E. van der Woude wijkmeester bij kolonie V bevonden:
Dat ten huize en hoeve V13, bewoond door den bouwman IJ. Bakema de aardappelen ongedekt en voor alle weder bloot stonden, hier over genoemde Bakema onderhouden hebbende heeft hij gezegd zulks niet geweten te hebben en dat hij de aardappelen had laten dekken zonder daarna gezien te hebben.
Alverder hebben wij ondergetekende bevonden dat op gemelde hoeve het hooi rondom de hooimiet verslingerd en in de modder getrapt was en de koeijen voor de helft hooi voor, om half twee uren des middags en overigens slingerde het hooi over de gansche deel zelfs met zoo eene ongeregeldheid dat zulks geen mensch met billijkheid konde aanschouwen zonder zijn misnoegen te kennen te geven.
Zoo hebben wij dan ook den genoemde Bakema zijne huisvrouw hierover onderhouden en hebben tot antwoord bekomen (Ik zal voor de bliksem Mijnheer Visser wel spreken) niets dan brutale uitdrukkingen. Zoo hebben wij haar bij den arm genomen om haar de fout aan te tonen, dan genoemde vrouw heeft niet opgehouden met brutaliseeren; zoo hebben wij Bakema bij of op het land zijnde daar van geinformeerd doch heeft hier op niet geantwoord.
Eindelijk hebben wij aan Bakema heden en ook vroeger gezegd dat hij dorsers moest nemen, uithoofde hij geen enkelde Bos stroo voor zijn vee te voederen had, doch hebben van hem tot antwoord bekomen dat wij hem dorsers zouden geven of brengen.
Het bovengemelde naar waarheid opgemaakt zijnde verzoeken wij dit hier in volgens de bestaande reglementen der Maatschappij van Weldadigheid mag worden gehandeld.
Ommerschans den 23 november 1825"
Ondertekening: J. Bosscha E. van der Woude

En 9 december (zelfde invoernummer) heeft de permanente commissie daar blijkbaar op gereageerd, want dan schrijft Visser: "Bij mijne verzoek om auth. tot het terugbrengen des kolonist Bakema in de gewone koloniën, was ik niet bedagt eenen anderen in deszelfs plaats der Permanente Kommissie voortestellen; daar het intusschen ondoelmatig zijn zoude de hoeven te Ommerschans slegts eenen dag onbewoond te laten, zal ik zoo vrij zijn Bakema in kol. V te laten, tot dat door de Permanente Kommissie dezelfs opvolger zal zijn aangewezen, waartoe ik de eer heb den kolonist Bouwman, kol. 1 als geschikt voor te dragen.

Op 4-2-1826 gaat het gezin van Eilke Bakema terug naar de "gewone" kolonien en wel naar I-99.

In een e-mail (9 November 2007) schrijft Wil Schackman: dat "een vrijboer bij de Maatschappij niet zo vrij is als een boer in de gewone maatschappij en ik kwam deze dagen iets tegen uit 1841 dat dat nog eens onderstreept. De bron is het archief van de Maatschappij van Weldadigheid bij het Drents Archief, toegang 0186, en dan inv.nr. 1616, de verslagen van de Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniên van 1838 tot 1849. Ik hoop dat jullie het interessant vinden.

Eerst is er vanuit kolonie 1 (Frederiksoord) het:"Proces verbaal van de Raad van Toezicht in kolonie I, gehouden zaterdag 14 augustus 1841
Al de leden zijn tegenwoordig.
De volgende vrijboeren worden voorgeroepen, als:
D.K. De Vries, hoeve 12
B. van Belkum, hoeve 31
F. Broekhuizen, hoeve 38,
J Nieuwenhuis, hoeve 39,
E. Bakema, hoeve 63,
weduwe Gerritsma, hoeve 69,
B. van Limbeek, hoeve 79,
J. Minkman, hoeve 82,

Allen hebben de rogge op hunne hoeve te laag afgemaaid, zodat de jonge brem er door geleden heeft, de president brengt hun onder de aandacht dat zulks tegen de bestaande verordening is;
De Vries brengt in, dat hij, zijne rogge door een vreemde hebbende doen zigten, deze, buiten zijn weten, de rogge te laag heeft afgeslagen, dat hij terstond na de ontdekking heeft doen ophouden;
Minkman zegt, hoewel tegen beter weten van den onderdirecteur, dat de brem eerst aan het opkomen en dus niet beschadigd is."

Even ter toelichting:
- in de Raad van Toezicht van Frederiksoord zitten naast de onderdirekteur van die kolonie wat wijkmeesters en andere ambtenaren plus een 'gemeensman' (= een door de mede-kolonisten gekozen kolonistenvertegenwoordiger);
- als je aan brem komt, kom je aan Johannes van den Bosch. Hij had een h-e-i-l-i-g vertrouwen in brem als vruchtbaarmaker van de bodem. Latere landbouwdeskundigen hebben met die opvatting de vloer aangeveegd, maar in deze tijd wordt brem nog beschouwd als onmisbaar ter aanvulling van koeienmest;
- de processen verbaal uit de drie koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord) worden altijd behandeld op de eerstvolgende zitting van de 'Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniën' en die is blijkbaar al diezelfde dag, dus ook 14 augustus 1841;
- naast de hiervoor genoemden wordt dan ook vrijboer Kramer van Frederiksoord hoeve 99 en twee vrijboeren uit Willemsoord, Smit van hoeve 81 en Jansen van hoeve 77, voor de Raad van Politie en Tucht geroepen. Allen hebben:"terzake van de brem onder de rogge te laag te hebben afgemaaid en alzo strijdig te hebben gehandeld met Art. 8 van het Reglement voor de vrijboeren.
Bij hun afzonderlijke verhoor wordt ingebragt, dat,
- door de meesten, daartoe gekomen te zijn, om het ondervoer voor hun vee, waaraan zij grootelijks gebrek hebben, niet te missen,
- door anderen, dat hunne hoeven 400 roeden te klein zijn en dus den bremgrond niet te kunnen ontberen,
- door sommigen, dat de brem niet korter afgemaaid is, dan elders bij de gewone kolonisten; - door eenigen, dat er slechts een klein gedeelte buiten hun weten te kort afgemaaid is, - en nog door enkelden, dat zij, vier en meer stuks vee houdende, hunne hoeven, buiten de brem-cultuur, wel in de mest kunnen houden.
De Raad is van oordeel, dat, daar verscheidene dier redenen niet van grond ontbloot zijn; de meesten blijken van berouw en beloften van beterschap geven,
- voorts de overtreding van het Reglement eerder ontzetting van hun vrijboerschap, dan wel eene bestraffing van opsluiting ten gevolge behoort te hebben, welke gewone bestraffing van zulk een aantal der oudsten en meest oppassenden dan ook eene onaangenaame indruk zoude maken,
- hun alleen voor deze eerste en eenige keer te verschoonen, met uitdrukkelijke vermaning, om, in het vervolg, zich meer aan het Reglement te gedragen en anders ongetwijfeld onder administratien te zullen worden genomen, waartoe, met eenparigheid van stemmen, wordt besloten, aan de Permanente Commissie voordragende, om aan die vrijboeren, welke vier of meer stuks zwaar vee houden, die, volgens Art. 8, mede 300 roeden grond in brem behoren te houden, gelijk zij die maar drie koeijen houden, van de brem-cultuur geheel vrij te stellen."

Volgens het bovenstaande werd Eilke Bakema, ondanks de negatieve ervaringen met hem in Ommerschans, na de terugzending naar Frederiksoord, later toch weer vrijboer in de "vrije kolonien".

De laatste jaren van hun leven woonden Eilke en zijn vrouw afwisselend in bij hun kinderen Frouwke, Drewes en Johanna, die allen in de kolonie woonachtig waren.
From this marriage:
   1.  Grietje Eilkes (see also II.2).
   2.  Jan, born on 11-12-1800 in Obergum, christened on 25-12-1800 in Obergum.
   3.  F(v)rouwke (see also II.6).
   4.  Janneke, born on 16-10-1803 in Winsum, christened on 13-11-1803 in Winsum.
   5.  NN, born on 08-02-1806 in Winsum, died on 08-02-1806 in Winsum, 0 days old.
   6.  Jacomijna (see also II.10).
   7.  Johanna (see also II.12).
   8.  Jacob (see also II.13).
   9.  Drewes (see also II.15).
   10.  Jan, born on 21-07-1818 in den Hoorn (Gr.), died on 26-07-1818 in den Hoorn (Gr.), 5 days old. Overleden in huis nr.112 te Hoorn.
   11.  Pieter, born on 19-11-1819 in Eenrum, died on 20-11-1819 in Eenrum, 1 day old.
   12.  Duurt, born on 04-01-1821 in Vledder. Zijn geboorte werd pas op 6 Mei 1821 aangegeven! Died on 06-05-1821 in Frederiksoord (Vledder), 122 days old.

II.2    Grietje Eilkes BAKEMA, dienstmeid, born on 06-09-1799 in Bellingeweer, christened on 29-09-1799 in Bellingeweer, died on 16-04-1868 in Winsum at the age of 68, daughter of Eilke Levys BAKEMA (see also I.1) and Trijnje/Trientje Jans de JONG.
Married (1) at the age of 26 on 18-05-1826 in Eenrum to Hendrik Jans van der HORST, 32 years old, boereknecht, born on 28-09-1793 in Eenrum, christened on 06-10-1793 in Eenrum, died on 04-06-1826 in Eenrum at the age of 32, son of Jan Hendriks van der HORST, dagloner te Pieterburen, and Anje LUBBERTS, daglonerse te Pieterburen.
Married (2) at the age of 43 on 28-07-1843 in Winsum. Bij dit huwelijk waso.a. Sipko Busscher Nannenberg, winkelier te Winsum, getuige. Hij was getrouwd met de nicht van Grietje Eilke Drewes Bakema. Spouse is Simon Heinrich Adolf MÜLLER, 47 years old, dagloner, born on 04-05-1796 in Hagen, vorstendom Lippe (Duitsland), died on 13-07-1863 in Winsum at the age of 67, son of Johann Heinrich MÜLLER, timmerman, and Dorothea Heinrich ALTHOF.
From the first marriage:
   1.  Hendrik, born on 28-07-1826 in Eenrum, died on 15-02-1829 in Winsum at the age of 2.
From the second marriage:
   2.  Hindrik Adolf, born 1846 in Winsum, died on 20-09-1870 in Sauwerd, gem. Adorp. Oud 24 jaar.

II.6    F(v)rouwke BAKEMA, naaister,weefster(1862), born on 28-01-1802 in Obergum, christened on 21-02-1802 in Obergum, daughter of Eilke Levys BAKEMA (see also I.1) and Trijnje/Trientje Jans de JONG.
Married at the age of 25 on 15-05-1827 in Avereest. Waarschijnlijk verbleef zij ten tijde van haar huwelijkssluiting te Ommerschans, waar de vader van Frouwke Bakema vrijboer was geweest tot 4 Febr. 1826. Spouse is Cornelis NOBBE, 25 years old, kuiper(1838) wever(1862), born on 10-09-1801 in Amsterdam. Werd samen met ouders, broers en zusters op 27-07-1833 geplaatst in Veenhuizen, later als kolonisten gezin in Willemsoord en Frederiksoord, christened (NH) on 16-09-1801 in Amsterdam, Zuiderkerk, son of Cornelis NOBBE and Johanna van KETWIG. Het echtpaar Cornelis Nobbe en Frouwke Bakema vertrok van Frederiksoord naar de inrichting in Veenhuizen, waar de man (Cornelis Nobbe) kuipersbaas werd. Omdat ze daar niet, zoals in Frederiksoord, de beschikking hadden over een koe, kregen ze in Veenhuizen een extra toelage van 50 cent per week. Op 23-10-1861 werd het gezin ontslagen (kolonie archief).
From this marriage:
   1.  Johanna Margaretha, born on 20-05-1826 in Kol. Frederiksoord, died on 23-10-1832 in Gorinchem at the age of 6. Oud 6 jaren.
   2.  Trijntje, born on 25-12-1829 in Kol.Frederiksoord.
Married at the age of 22 on 26-03-1852 in Vledder to Cornelis HAMEKA, son of Jacob HAMEKA and Aaltje BRUST.
   3.  Johanna Margaretha, born on 02-11-1832 in Gorinchem. Ouders woonachtig te Vledder.
Married at the age of 29 on 10-04-1862 in Vledder to Lucas BRUGMAN, born 1835 in Leiden, son of Maarten BRUGMAN and Maria Petronella van der WEIJDEN.
   4.  Cornelis, born on 12-02-1835 in Veenhuizen (Norg), died on 17-02-1835 in Veenhuizen (Norg), 5 days old.
   5.  Cornelis, wever, born on 01-02-1836 in Veenhuizen, gem. Norg.
Married at the age of 26 on 06-09-1862 in Almelo to Dientje REUVERS, born 1835 in Almelo, daughter of Jan REUVERS and Ida HAGENAAR.
   6.  Dirkje, weefster(1862), born on 16-04-1838 in Veenhuizen, gem. Norg.
Married at the age of 24 on 09-09-1862 in Hellendoorn to Jan Jelles de VRIES, wever(1862), born 1835 in Weststellingwerf, son of Jelle Wessels de VRIES and Willemke Harms VLIETSTRA.

II.10    Jacomijna BAKEMA, born on 21-10-1809 in Eenrum. Geboortedatum volgens contra doopboek Eenrum. Christened on 26-11-1809 in Eenrum, died on 20-06-1893 in Haakswold (Ruinerwold) at the age of 83. Zij werd op 07-11-1829 ontslagen uit de Kolonie te Frederiksoord. Daughter of Eilke Levys BAKEMA (see also I.1) and Trijnje/Trientje Jans de JONG.
Married at the age of 22 on 14-04-1832 in Ruinerwold to Jan Harms Gerrits van DIJK, 22 years old, born on 09-11-1809 in Ruinerwold, died on 28-12-1866 in Ruinen at the age of 57, son of Harm GERRITS and Roelofje Jans KLOMP.
From this marriage:
   1.  Harm Jans, born on 23-02-1833 in Ruinen, died on 14-10-1892 in Engeland (Ruinen) at the age of 59.
Married at the age of 28 on 29-06-1861 in Ruinerwold to Jentien KNIPPELS, 23 years old, born on 18-04-1838 in Ruinen, daughter of Albertien Jans KNIPPEL.
   2.  Roelof, born on 13-02-1836 in Ruinen, died on 03-03-1875 in De Wijk (Dr.) at the age of 39.
Married to Jantje SNIJDER.
   3.  Jan Gerrits, born on 05-08-1841 in Ruinen, died on 09-07-1881 in Weerwille (Ruinerwold) at the age of 39.
Married at the age of 25 on 05-01-1867 in Ruinerwold to Hendrikje GRONINGER, 26 years old, born on 10-07-1840 in Havelte, daughter of Grietje Jans GRONINGER.
   4.  Trijntje, born on 30-04-1845 in Ruinen, died on 02-06-1866 in Oosteinde (Ruinerwold) at the age of 21.

II.12    Johanna BAKEMA, born on 05-03-1812 in Eenrum, christened on 15-03-1812 in Eenrum, daughter of Eilke Levys BAKEMA (see also I.1) and Trijnje/Trientje Jans de JONG.
Married at the age of 25 on 11-08-1837 in Vledder to Jacob Jans OLIE, 27 years old, born on 18-11-1809 in Alkmaar, christened on 19-11-1809 in Alkmaar, son of Jan OLIE and Aagje Davids SCHRAMA. Zij waren een "Kolonisten" echtpaar en na 1860 zgn. vrijboeren.
From this marriage:
   1.  Jantje, born on 23-01-1838 in Kol. Frederiksoord.
Married at the age of 22 on 01-11-1860 in Vledder to Lucas van SISSEREN, born in Groningen, son of Johannes van SISSEREN and Katarijna MULDER. Zgn. "kolonisten" echtpaar.
   2.  Trijntje OLIJ, born on 09-03-1839 in Kol. Frederiksoord.
Married at the age of 30 on 18-08-1869 in Leiden to Andries STEIJGER, son of Willem Frederik STEIJGER and Jannetje ERADUS.
   3.  Daatje Davids OLIJ, born on 21-09-1840 in Kol. Frederiksoord, died on 14-02-1856 in Frederiksoord at the age of 15.

II.13    Jacob BAKEMA, arbeider, born on 16-04-1814 in Eenrum, died on 14-05-1886 at 18:00 in Noordwolde, gem.Weststellingwerf at the age of 72. Werd op 23-08-1844 uit de kolonie te Frederiksoord ontslagen.
In de "notulen van het verhandelde bij den Baas van Policia en tucht voor de gewone kolonien van den 22 Januarij 1831" wordt behandeld een proces verbaal van de Raad van toezicht van Kolonie 1 d.d.15 Jan.1831. hierin wordt een aantal jongens ervan beschuldigd na hun werk in het bos op 3 Januari op de terugweg naar huis beschadigingen te hebben aangericht in het plantsooen. Onder hen zijn o.m. Jacob en Drewes Bakema en ook Martinus Haakmeester.Zij allen komen van Kolonie 1, Wijk 2.
Ze komen er met "een ernstige vermaning" van af.
Een copie van dit document, dat ik via Wil Schackman verkreeg, is mijn archief aanwezig. Son of Eilke Levys BAKEMA (see also I.1) and Trijnje/Trientje Jans de JONG.
Married at the age of 30 on 28-08-1844 in Vledder. Woonplaats Frederiksoord to Dina/Diena van DALEN, 24 years old, born on 15-04-1820 in Aardenburg, died on 24-08-1885 at 07:00 in Nijstad (gem. Zuidwolde,Drenthe at the age of 65, daughter of Anthony van DALEN and Johanna PEIJENBROEK.
From this marriage:
   1.  Trijntje (see also III.26).
   2.  Johanna Jonetta (see also III.28).
   3.  Antonie (see also III.29).
   4.  Eilke, born on 30-03-1857 in Weststellingwerf, died on 13-12-1857 in Weststellingwerf, 258 days old.
   5.  IJlke (see also III.32).
   6.  Elizabeth (see also III.36).
   7.  Wilhelmina Catharina (see also III.37).

II.15    Drewes BAKEMA, kolonist en later vrijboer, born on 22-06-1816 in Eenrum, died on 14-10-1897 in Vledder at the age of 81. Werd op 26-11-1847 als zelfstandig kolonist geplaatst. Son of Eilke Levys BAKEMA (see also I.1) and Trijnje/Trientje Jans de JONG.
Married at the age of 30 on 02-12-1846 in Vledder to Jinke WESTERHOF, 23 years old, born on 26-02-1823 in Noordwolde, gem.Weststellingwerf, died on 28-04-1896 in Vledder at the age of 73, daughter of Hendrik WESTERHOF and Klaasje HENDRIKS.
From this marriage:
   1.  Eelke (see also III.38).
   2.  Hendrik (see also III.41).
   3.  Klaas, born on 10-07-1850 in Kol. van Weld.heid Frederiksoord, died on 18-06-1852 in Frederiksoord at the age of 1.
   4.  Drewes, spoorwegwachter(1879), born on 06-05-1852 in Frederiksoord, died on 10-11-1880 in Amsterdam at the age of 28. Als achtjarige was hij samen met zijn broer Eelke in December 1860 betrokken bij baldadig heid waarbij stenen werden gegooid en ruiten werden gebroken bij een leegstaande hoeve op de kolonie te Frederiksoord (zie ook info bij broer Eelke).

Hij werkte in de periode 14Dec.1876 tot 14 April 1877 als spoorarbeider evenals zijn broer Klaas . Ze woonden in die periode in Dordrecht in bij de familie Dirk Anthonie Verbeek- Anje Cruim. Ze vertrokken volgens Bevolkingsregister Dordrecht naar Rotterdam. Vanuit de kolonie Frederiksoord op 02-07-1877 naar Delft vertrokken. Aldaar werkzaam bij "het spoor". Komt niet voor in GA Delft.
Married at the age of 27 on 02-07-1879 in Amsterdam to Woltertje HEINHUIS, dienstbode(1879), born 1853 in Steenwijk, daughter of Jannes HEINHUIS and Hilligje ten VEEN.
   5.  Klaas (see also III.46).
   6.  Trijntje (see also III.49).
   7.  Henke, born on 11-11-1857 in kol. Weldadigh. Frederiksoord, died on 10-03-1858 in Frederiksoord, 119 days old.
   8.  Klaasje, born on 27-05-1859 in kol. Weld.heid Frederiksoord, died on 14-02-1860 in Kol. Weld.heid Frederiksoord, 263 days old.
   9.  Hinke, dienstmeid te A'dam en Leiden, born on 03-05-1862 in Kol. Weldadigh. Frederiksoord, died on 25-11-1929 in Kol. Frederiksoord at the age of 67. Na haar werk als dienstmeid te Amsterdam en Leiden keerde zij terug naar de kolonie in Frederiksoord,en woonde per 13-10-1897 in bij haar zus Trijntje en zwager Cornelis Haakmeester.Ongehuwd. Overleden in de kolonie.
   10.  Jacob (see also III.53).
   11.  Willem (see also III.55).

III.26    Trijntje BAKEMA, born on 25-08-1845 in Noordwolde gem.Weststellingwerf, died on 26-07-1911 in Dwingeloo at the age of 65, daughter of Jacob BAKEMA (see also II.13) and Dina/Diena van DALEN.
Married at the age of 23 on 11-08-1869 in Dwingeloo to Roelof VIERHOVEN, 30 years old, born on 13-03-1839 in Eemster (Dwingeloo), died on 24-10-1904 in Dwingeloo at the age of 65, son of Lambert VIERHOVEN and Trientje Roelofs DOLSMA.
From this marriage:
   1.  Lammert, born 1870.
Married on 30-04-1897 in Dwingeloo to Wummigje BOER, born in Dwingeloo, daughter of Lammert BOER and Vrougje BOELEN.
   2.  Jacob, born 1872.
Married on 11-05-1904 in Dwingeloo to Hendrikje SMIT, born 1869 in Dwingeloo, daughter of Jan SMIT and Margje de WIT. Hendrikje is weduwe van Barteld Warnders.

   3.  Diena, born on 21-04-1874 in Dwingeloo, died on 07-06-1874 in Eemster (Dwingeloo), 47 days old.
   4.  Trijntje, born 1875 in Dwingeloo.
   5.  Diena, born on 25-06-1875 in Dwingeloo, died on 13-12-1894 in Dwingeloo at the age of 19.
Married at the age of 19 on 10-08-1894 in Dwingeloo to Jan GERRITS, born 1869 in Havelte, son of Willem GERRITS and Annigje LEFFERS.
   6.  Jan, born on 28-11-1877 in Eemster (Dwingeloo), died on 12-06-1878 in Eemster (Dwingeloo), 196 days old.
   7.  Trijntje, born on 18-02-1883 in Eemster (Dwingeloo), died on 23-02-1883 in Eemster (Dwingeloo), 5 days old.
   8.  Jantje, born on 18-02-1883 in Eemster(Dwingeloo), died on 05-03-1883 in Eemster (Dwingeloo), 15 days old.
   9.  Jan, born 1885 in Dwingeloo.
Married on 30-04-1914 in Dwingeloo to Annechien ter WAL, born 1892 in Ruinen, daughter of Jan ter WAL and Jentien KISSIEN.

III.28    Johanna Jonetta BAKEMA, born on 15-10-1847 in Noordwolde, gem. Weststellingwerf, died on 07-06-1885 in Tietjerksteradeel at the age of 37, daughter of Jacob BAKEMA (see also II.13) and Dina/Diena van DALEN.
Married at the age of 23 on 20-05-1871 in Tietjerksteradeel to Pieter Teunis de VRIES, 27 years old, born on 07-03-1844 in Bergum (Frl.), died on 20-02-1911 in Tietjerksteradeel at the age of 66, son of Teunis Siemens de VRIES and Janke Barteles PAULUSMA.
From this marriage:
   1.  Teunis Pieters, born on 31-03-1872 in Hardegarijp, died on 24-02-1932 in Tietjerksteradeel at the age of 59.
Married at the age of 27 on 03-06-1899 in Tietjerksteradeel to Trijntje Jacobs VRIESINGA, born 1874 in Tietjerk, daughter of Jacob Rykeles VRIESINGA and Eelkje Hiddes KLIJNSTRA.
   2.  Dina Pieters (see also IV.17).
   3.  Jacob Pieters, born on 01-11-1877 in Hardegararijp.
Married at the age of 22 on 19-05-1900 in Tietjerksteradeel to Bontje LEISTRA, born 1877 in Nijega, daughter of Rindert LEISTRA and Antje ZANDBERG.
   4.  Bartele, born on 12-07-1881 in Tietjerksteradeel.
   5.  NN, born on 10-01-1885 in Tietjerksteradeel. Levenloos, died on 10-01-1885, 0 days old.

III.29    Antonie BAKEMA, koopman,stoelenmatter, rietwerker, born on 07-09-1850 at 14:00 in Noordwolde, gem. Weststellingwerf (religion: NH), died on 21-10-1930 at 7:00 in Hilversum at the age of 80. Ging met handenarbeidsprodukten (manden en ander vlechtwerk) vanuit Noordwolde naar West-Nederland en vestigde zich uiteindelijk in Hilversum. Son of Jacob BAKEMA (see also II.13) and Dina/Diena van DALEN.
Married at the age of 40 on 08-04-1891 in Hilversum to Maria van der VAART, 34 years old, born on 22-04-1856 at 04:00 in Noordwolde, gem. Weststellingwerf (religion: NH), died on 28-07-1898 at 21:00 in Hilversum at the age of 42. Zij stierf in kraambed met haar kind. Daughter of Geert Meines van der VAART, winkelier, and Margje Harmens VELDHUIZEN. De twee dochters Geertruida en Maria werden (ver) voor dit huwelijk geboren en kregen de naam van hun moeder maar werden bij het huwelijk van hun natuurlijke ouders alsnog erkend.
From this marriage:
   1.  Geertruida (see also IV.23).
   2.  Maria, born on 07-08-1884 in Hilversum, died on 23-07-1971 in Hilversum at the age of 86.
Married to Rudolf Lambertus Daniël van SCHAIK, schildersbaas.
   3.  Herman, born 1887, died on 25-10-1892 in Amersfoort. Leeftijd: 5jaar.
   4.  Ali (see also IV.28).
   5.  Hendrina, born on 14-05-1893 in Utrecht.
   6.  Herman Antonie (see also IV.30).
   7.  NN, born 1898, died 1898.

III.32    IJlke BAKEMA, rietwerker, stoelenmatter,koopman, born on 04-01-1859 in Noordwolde, gem. Weststellingwerf, died on 01-05-1940 in Hilversum at the age of 81. Lobeliastraat 5 Hilversum. Son of Jacob BAKEMA (see also II.13) and Dina/Diena van DALEN.
Married (1) at the age of 24 on 04-01-1883 in Kampen. Zijn ouders (Jacob Bakema,werkman en Dina van Dalen beiden woonachtig te Noordwolde) geven bij acte verleden voor de te Oldeberkoop residerende notaris Jacob Casper Metzlar op 30 November 1882 toestemming voor dit huwelijk. (NH) to Albertje Roelofs DEKKER, 35 years old, bij huwelijk koopvrouw. Born on 16-05-1847 in Oudega,Gem.Hemeler Oldefert, died on 23-08-1924 in Hilversum at the age of 77, daughter of Roelof Ates DEKKER and Maaike Martens HOSPES.
Married (2) at the age of 65 on 10-12-1924 in Hilversum to Jannetje BOS, 66 years old, born on 06-08-1858 in Loosdrecht.
From the first marriage:
   1.  Dina (see also IV.34).
   2.  Roelof (see also IV.35).
   3.  Maaike, born on 11-05-1889 in Utrecht, died on 21-04-1891 in Hilversum at the age of 1. Oud 1 jaar.
   4.  Jacob (see also IV.38).

III.36    Elizabeth BAKEMA, born on 23-03-1862 in Noordwolde,gem.Westtellingwerf, died on 16-02-1934 in Steenwijk at the age of 71, daughter of Jacob BAKEMA (see also II.13) and Dina/Diena van DALEN.
Married at the age of 22 on 01-11-1884 in Steenwijk to Johannes SCHURINK, born 1854 in Steenwijk, died on 16-01-1933 in Steenwijk, son of Willem SCHURINK and Jantje van der VELDE.
From this marriage:
   1.  Jantje, born 1886 in Steenwijk.
Married on 04-10-1907 in Steenwijk to Gerardus Jacobus Theodoor DINGERDIS, goud en zilversmid, born 1871 in Venlo, son of Pieter DINGERDIS and Maria Anna HENDRIKS.

III.37    Wilhelmina Catharina BAKEMA, born on 13-02-1866 in Noordwolde, died on 03-03-1891 in Noordwolde at the age of 25. Ongehuwd. Daughter of Jacob BAKEMA (see also II.13) and Dina/Diena van DALEN.
Child:
   1.  Dina BAKEMA, born on 03-02-1891 in Weststellingwerf, died on 21-04-1891 in Weststellingwerf, 77 days old.

III.38    Eelke BAKEMA, eerst "kolonist", later koopman en landbouwer te Frederiksoord. Born on 07-07-1847 in (Kol.van Weldadigheid) Noordwolde, died on 08-03-1924 in Vledder at the age of 76. Graf aanwezig op begraafplaats Wilhelmina oord (17-10-1999). Werd in de kolonie geboren, op 01-05-1879 ontslagen.Grafsteen aanwezig(Oktober 1999) op kerkhof Wilhelminaoord.

Als 14 jarige werd hij twee keer door "De Raad van Toezicht" veroordeeld tot een boete en 1 dag opsluiting en wel in Juni(1) en in December(2) 1860:

ad 1:
De Raad van Tucht.
Gelezen een procesverbaal van de raad van toezigt van kolonie Nr.1 dd 27 Juni 1860, waarbij wordt melding gemaakt van een voorlopig verhoor van
Jan van Eijk) Vrijboeren-
Ijlke Bakema) kinderen
Drewes Bakema)
Jan van Midden kolonisten kind

Waarbij bovengenoemden worden beschuldigd op Zondag de 24 dezer op de ledigstaande hoeve Nr. 138 met stenen geworpen te hebben, wordende IJ. Bakema beschuldigd op het dak te zijn geklommen en daar met stenen geworpen te hebben hetgeen de opziener Landsbach dien middag heeft gezien.
De voorgenoemden worden naar hun misdrijf ondervraagd. Ijlke bakema zegt op het dak te zijn geklommen en door de schoorsteen met stenen te hebben gegooid. Allen verklaren echter de ruiten niet gebroken te hebben.
Als getuige wordt Landsbach binnen geroepen welke verklaart Zaterdag de dam van den hoeve gepasseerd te zijn, zijnde die hoeve toen onbeschadigd, terwijl hij de volgende Zondagmiddag aan dit huisje 5 gebroken glasruiten heeft gevonden, terwijl die jongens op den dam met stenen wierpen.
Overwegende dat het hiervoor gemelde in verband tot de afgelegde verklaring van den getuige Landsbach voldoende de schuld der genoemde jongens bewijst.
Overwegende dat dit enkel aan baldadigheid moet worden toegeschreven, en de ondervinding dat dagelijks doet zien, dat meesttijds op onbewoonde hoeven het geval is.
Gelet op art. 104 litt f, waarbij dergelijk misdrijf wordt omschreven, en art. 105 14, waarbij de straf wordt bepaald voor dergelijke overtredingen,

Besluit
Ijlke Bakema te straffen met betaling van een vergoeding van 15 cents en een dag opsluiting in de strafkamer en de anderen mede ieder 15 cents schuldvergoeding.


ad 2:
"Gelezen een procesverbaal van de raad van kolonie 1 op 19 December 1860 melding makende van het voorlopig verhoor van den kolonistenzoon Eelke Bakema, die beschuldigd wordt op den avond van de 10de December l(aatst)l(eden), bij het uitgaan der avondschool van den onderwijzer Uhl een glasruit te hebben ingeslagen. Bij dit procesverbaal ontkent E. Bakema het hem ten laste gelegde.
De beschuldigde niet verschenen zijnde, kan niet gehoord worden. Gehoord den getuige J. Mekel (=Maekel) die verklaart bij het plegen van het beklaagde feit te zijn tegenwoordig geweest
Overwegende dat de verklaringen zijner mede leerlingen mede hierop neder komen en er mitsdien genoegzamen grond is om de waarheid van het feit aan te tonen
Gelet op art.104 litt of in verband met art. 105 ??4 van het reglement van Beheer voor de Maatschappij van Weldadigheid
Besluit
Eelke Bakema bij verstek te veroordelen tot een dag opsluiting in de strafkamer en tot betaling van vergoeding der waarde van `t gebroken ruit ten bedrage van f 0.10."
, son of Drewes BAKEMA (see also II.15) and Jinke WESTERHOF.
Married (1) at the age of 29 on 05-05-1877 in Vledder to Maria van BESUIJE, 21 years old, born on 16-06-1855 in Willemsoord(Weststellingwerf), died on 16-08-1878 in Frederiksoord at the age of 23, daughter of Cornelis van BESUIJE, kolonist(1860-1862), arbeider(1878), and Johanna Maria THOST.
Married (2) at the age of 31 on 31-05-1879 in Frederiksoord(gem. Vledder) to Geertruida van den BERG, 35 years old, born on 08-12-1843 in Frederiksoord(gem. Vledder), died on 25-03-1918 in Vledder at the age of 74, cremated in Wilhelminaoord, daughter of Cornelis van den BERG and Cornelia Wilhelmina Johanna FARENKAMP.
From the first marriage:
   1.  Drewes Cornelis (see also IV.43).
From the second marriage:
   2.  Philippus Cornelis Eelke (see also IV.45).
   3.  Klaas (see also IV.47).
   4.  Jacob (see also IV.48).

III.41    Hendrik BAKEMA, koopman, landbouwer, grondwerker, born on 15-02-1849 in Kol. Weld.heid Frederiksoord, died on 16-02-1917 in Weststellingwerf at the age of 68. Hij ging op 01-12-1869 in militaire dienst, kwam terug op 13-10-1870. Op 30-04-1872 ontslagen, vertrokken naar Arnhem. Later weer ingeschreven in Vledder en in Frederiksoord. Getrouwd en gescheiden.In het archief van de gemeente Weststellingwerf staat hij als overleden weduwnaar geboekt per 16 Febr. 1917. Op 25 Juli 1903 is hij alleen en als weduwnaar naar Noordwolde gekomen vanuit Vledder. Hij heeft bij meerdere gezinnen ingewoond als kostganger. Son of Drewes BAKEMA (see also II.15) and Jinke WESTERHOF.
Married at the age of 24 on 19-07-1873 in Goor (Ov.) to Elisabeth Bartha van SLUIJTERS, born 1846 in Goor (Ov.), daughter of Barend van SLUIJTERS, kleermaker, and Johanna ten DONKELAAR.
From this marriage:
   1.  Barend (see also IV.50).

III.46    Klaas BAKEMA, born on 21-01-1854 in Kol. van Weldadigh. Frederiksoord, died on 22-11-1922 in Delft at the age of 68. Was, volgens overlijdensakte opgemaakt te Delft, woonachtig in Rotterdam. Op 13-10-1876 vertrokken van Frederiksoord naar Rotterdam, werkzaam op de gasfabriek. Van 14 Dec. 1876 tot 14 April 1877 woonde hij , samen met zijn broer Drewes, in bij de familie Dirk Anthonie Verbeek x Antje Cruim in Dordrecht.Zij werkten toen als spoorarbeiders en vertrokken vanuit Dordrecht naar Rotterdam. Son of Drewes BAKEMA (see also II.15) and Jinke WESTERHOF.
Married at the age of 24 on 06-02-1878 in Rotterdam to Adriana SCHUIJER, born 1847 in Rotterdam, Charlois, daughter of Jacob SCHUIJER and Emma de GRAAF.
From this marriage:
   1.  Jenke Klazina, born on 30-08-1878 in Rotterdam, died on 20-07-1881 in Delfshaven at the age of 2.
   2.  Klaas (see also IV.53).
   3.  Adriana (see also IV.55).
   4.  Drewes, born on 07-08-1887 in Rotterdam.

III.49    Trijntje BAKEMA, dienstmeid, born on 01-02-1856 in Kol. Weldadigh. Frederiksoord, died on 15-06-1909 in Vledder at the age of 53, daughter of Drewes BAKEMA (see also II.15) and Jinke WESTERHOF.
Married at the age of 29 on 14-11-1885 in Frederiksoord to Cornelis HAAKMEESTER, 27 years old, mandemaker, born on 27-10-1858 in Kol. Frederiksoord, died on 14-01-1931 in Oosterwolde at the age of 72. Bleef met zijn dochter Jenke bij familie in huis in de "Kolonie" wonen. Van 28-8-1915 tot 18-4-1917 woonden zij in gem. Weststellingwerf. Son of Martinus HAAKMEESTER and Maria Elisabeth BRUGMAN. Zij woonden in Kolonie I te Frederiksoord.
From this marriage:
   1.  Maria Elizabeth (see also IV.58).
   2.  Drewes, postbesteller, tramconducteur, born on 01-02-1888 in Kol. Frederiksoord. Verliet de kolonie na zijn huwelijk en ging naar Steenwijk. Died on 03-09-1959 in Sneek at the age of 71.
Married at the age of 26 on 02-05-1914 in Steenwijk to Martha ZWOLLE, 30 years old, born on 01-08-1883 in Steenwijk, died on 05-02-1861 in Sneek.
   3.  Jenke, born on 03-01-1890 in Kol. Frederiksoord. Zij ging op 6 Mei 1935 naar Rustoord II (Vledder)en op 15-02-1952 naar Wagenborgen. Was geestelijk gehandicapt. Died on 28-03-1953 in Wagenborgen at the age of 63. Ongehuwd.
   4.  Martinus, born on 13-09-1893 in Kol. Frederiksoord, died on 05-06-1956 in Nijmegen at the age of 62. Hij werd veroordeeld wegens landloperij, wat de reden was voor zijn scheiding van Maria Bakker.
Married at the age of 24 on 02-08-1918 in Vledder, divorced after 6 years on 26-09-1924 in Meppel from Maria BAKKER, born on 01-10-1898 in Weststellingwerf, died on 23-02-1940 in Vledder at the age of 41, daughter of Klaas BAKKER and Maria OUKES.
   5.  Cornelis, born on 26-03-1900 in Kol. Frederiksoord. In Maart 1918 naar Vledderveen vertrokken. Died on 17-11-1980 in Zaandam at the age of 80.
Married at the age of 23 on 31-03-1923 in Vledder to Antje van WAVEREN, 26 years old, born on 21-01-1897 in Weststellingwerf, died on 13-01-1981 in Amsterdam at the age of 83. Zij gaan naar Haarlemmermeer, Zaandam. Daar overlijdt Cornelis in het Erasmushuis.

III.53    Jacob BAKEMA, mandemaker en bierhuishouder in Rotterdam en Watergraafsmeer, born on 20-08-1864 in Kol.Weld.heid Frederiksoord, died on 18-02-1924 in Rotterdam at the age of 59. Woonde tot 06-04-1888 ononderbroken in de Kolonie. Ging voor korte tijd naar Rotterdam als mandemaker, keerde terug in Frederiksoord en vertrok uiteindelijk op 01-03-1892 naar Watergraafsmeer. Son of Drewes BAKEMA (see also II.15) and Jinke WESTERHOF.
Married at the age of 30 on 13-02-1895 in Rotterdam to Wilhelmina Janna MAASBACH, 25 years old, born on 09-05-1869 in Tiel, daughter of Arie MAASBACH and Wilhelmina van EIJSDEN.
From this marriage:
   1.  Jinke Wilhelmina Janna (see also IV.69).
   2.  Cornelia Catharina (see also IV.71).
   3.  Drewes Arie, born on 27-03-1901 in Rotterdam. Hij was blind. Died on 14-08-1933 in Rotterdam at the age of 32.
   4.  Adriana (see also IV.74).
   5.  n.n. Born on 20-03-1911 in Rotterdam, died on 20-03-1911 in Rotterdam, 0 days old.

III.55    Willem BAKEMA, fabrieksarbeider, born on 06-06-1867 in Kol. Weld.heid Frederiksoord, died on 08-04-1940 in Deventer, maar wonende te Borne at the age of 72. Uit de kolonie vertrokken op 15-09-1890.Hij werd op Pinksterzondag 1888 in de herberg van Kuipers te Noordwolde, na afloop van een Leger des Heils bijeenkomst, door de 24 jarige C.L., arbeider uit Noordwolde, met een mes in de linkerwang gesneden. (Leeuwarder Courant, rechtbankverslag 25 Aug.1888), son of Drewes BAKEMA (see also II.15) and Jinke WESTERHOF.
Married at the age of 27 on 16-02-1895 in Vledder to Vrouwkje BOSCH, 23 years old, born on 31-08-1871 in Noordwolde(gem.Weststellingwerf), daughter of Jan Johannes BOSCH and Grietje Hilbrands van der WOLDE. In de nacht van 7-8 Februari 1896 brandde hun boerenwoning te Frederiksoord geheel af. Ze waren niet verzekerd. (bron: Rotterdams nieuwsblad 8 Febr. 1896; zie ook website www.fledderkerspel.nl).
From this marriage:
   1.  Jenke Vroukje (see also IV.77).
   2.  Jan Johannes, (leerling)machinist, born on 31-05-1898 in Nijensleek (gem. Vledder), died on 24-07-1979 in Hengelo at the age of 81. Kinderloos.
Married (1) at the age of 23 on 11-06-1921 in Almelo to Aleida J. VUNDERINK, 23 years old, naaister, born on 20-10-1897 in Almelo, Ambt, daughter of Hendrik Jan VUNDERINK, arbeider, and Aleida Johanna VELDHUIS.
Married (2) to G. WARMELINK, born on 21-01-1913.
   3.  Grietje (see also IV.82).

IV.17    Dina Pieters de VRIES, born on 04-05-1874 in Tietjerksteradeel, died on 10-12-1920 in Opsterland at the age of 46, daughter of Pieter Teunis de VRIES and Johanna Jonetta BAKEMA (see also III.28).
Married at the age of 19 on 28-10-1893 in Tietjerksteradeel to Jan OOSTERBAAN, 25 years old, born on 23-02-1868 in Ureterp (Opsterland), died 1956 in Frieschepalen (Opsterland), son of Douwe OOSTERBAAN and Tjitske de KROON.
From this marriage:
   1.  Tjitske, born on 26-02-1894 in Tietjerksteradeel, died 1980 in Ureterp.
   2.  Douwe, born on 04-02-1896 in Tietjerksteradeel, died on 04-01-1898 in Tietjerksteradeel at the age of 1.
   3.  Johanna Jonetta, born on 29-11-1898 in Tietjerksteradeel.
   4.  Douwe, born on 06-10-1902 in Frieschepalen, died on 21-05-1989 in Ureterp (Opsterland) at the age of 86.
   5.  Hiltje.
   6.  Fokje.
   7.  Pietje.
   8.  Jeltje.

IV.23    Geertruida BAKEMA, born on 15-11-1880 in Noordwolde. Erkend bij huwelijk van haar ouders (8 April 1891 in Hilversum). Died 1947 in Hilversum, daughter of Antonie BAKEMA (see also III.29) and Maria van der VAART.
Married at the age of 21 on 23-11-1901 in Hilversum, divorced after 35 years on 10-03-1937 from Nicolaas KLARENBEEK, fabrieksarbeider, born on 15-05-1881 in Hilversum, died on 31-01-1943 in Hilversum at the age of 61.
From this marriage:
   1.  Jacoba, born 1902 in Hilversum.
Married on 06-10-1920 in Hilversum, divorced after 16 years on 10-03-1937 from Hendrikus KASTERMANS, metselaar, born 1898 in 's-Graveland, son of Johannes Jacobus KASTERMANS, metselaar, and Ariaantje MERLIJN.

IV.28    Ali BAKEMA, born on 23-05-1891 in Hilversum, died on 17-11-1985 in Hilversum at the age of 94, daughter of Antonie BAKEMA (see also III.29) and Maria van der VAART.
Married at the age of 29 on 15-12-1920 in Hilversum to Johannes BARTHOLOMEUS, 29 years old, marinier, korporaal, born on 02-04-1891 in Arnhem, died on 15-04-1973 in Hilversum at the age of 82, son of Jan Mathijs BARTHOLOMEUS, kanonnier, and Elisabeth HOIJMANN. Tijdens tweede wereldoorlog zat dit echtpaar in "Jappenkamp" in Indonesië.
From this marriage:
   1.  Antonie, Sergeant Adelborst A, KM, born on 25-06-1921 in Hilversum, died on 15-11-1944 in Pakanbaroe, Indonesië at the age of 23. Werkte als krijgsgevangene tijdens de Japanse bezetting van Indonesia aan de beruchte Pakanbaroe spoorweg op Sumatra. Buried in Ereveld te Leuwigajah, Indonesia. Zijn kruis op het ereveld is gelegen in Vak IV, nr. 258 en vermeldt: Sergt. Adb. A. KM.

IV.30    Herman Antonie BAKEMA, slager te Laren, onbezoldigd rijksveldwachter, born on 11-06-1894 in Laren (NH) (religion: NH), died on 09-01-1980 in Laren (NH) at the age of 85. Hij vult tijdens de oorlog (1940-1945) een vragenlijst in voor de G(emeente)P(olitie) van Laren waarin hij zijn ouders en grootouders opgeeft en tevens op de vraag:"Stamt gij van Joodsche ouders of grootouders af?" met Neen antwwordt. Een copie van deze lijst, die bij CBG ter inzage ligt, is in mijn bezit. Son of Antonie BAKEMA (see also III.29) and Maria van der VAART.
Married at the age of 23 on 27-12-1917 in Loosdrecht to Gerritje PRINSEN, 22 years old, born on 03-10-1895 in Loosdrecht (religion: NH), died on 11-01-1970 in Laren (NH) at the age of 74, daughter of Aart PRINSEN, boer, and Jaantje RENSENBRINK.
From this marriage:
   1.  Antoon (see also V.12).
   2.  Aart (see also V.14).
   3.  Herman Antonie (see also V.16).
   4.  Cornelis (see also V.18).
   5.  Maria Adriana (see also V.21).
   6.  Adriana Antonia (see also V.23).
   7.  Jan (see also V.24).
   8.  Gerrie Geertruida (see also V.27).

IV.34    Dina BAKEMA, born on 20-03-1886 in Hilversum, died on 21-03-1976 in Hilversum at the age of 90, daughter of IJlke BAKEMA (see also III.32) and Albertje Roelofs DEKKER, bij huwelijk koopvrouw.
Married at the age of 21 on 24-07-1907 in Hilversum to Johannes Jacobus Andreas GUITONEAU, 25 years old, bankwerker, born on 14-03-1882 in Haarlem, died on 14-08-1963 in Hilversum at the age of 81, son of Dirk GUITONEAU, schilleboer, and Johanna MEESTER.
From this marriage:
   1.  Johanna, born on 08-01-1908 in Hilversum.
   2.  Ijlke, born on 12-02-1910 in Hilversum.
   3.  Dirk, born on 26-05-1913 in Hilversum.
   4.  Albertus, born on 18-08-1914 in Hilversum.
   5.  Johannes Andreas, born on 17-03-1919 in Hilversum.
   6.  Barend, born on 15-05-1920 in Hilversum.

IV.35    Roelof BAKEMA, metselaar, born on 20-09-1887 in Hilversum, died on 11-05-1955 in Bussum at the age of 67, son of IJlke BAKEMA (see also III.32) and Albertje Roelofs DEKKER, bij huwelijk koopvrouw.
Married at the age of 19 on 18-09-1907 to Antonia van der TWEEL, 23 years old, dienstbode, born on 07-01-1884 in Bussum, died on 18-03-1961 in Bussum at the age of 77, daughter of Mathijs van der TWEEL, tuinman, and Jannetje VOS.
From this marriage:
   1.  Eelke (see also V.34).
   2.  Matthijs, born on 14-10-1909 in Bussum.
Married to Agnes TAK, born on 28-12-1905 in Osterfelt (Duitsland). Geen kinderen.
   3.  Albert (see also V.38).
   4.  Albertje (see also V.41).

IV.38    Jacob BAKEMA, marinier (1921), born on 09-01-1891 in Hilversum, died on 14-10-1969 in Hilversum at the age of 78, son of IJlke BAKEMA (see also III.32) and Albertje Roelofs DEKKER, bij huwelijk koopvrouw.
Married at the age of 30 on 24-08-1921 in Hilversum to Gijsje SENTEN, 26 years old, born on 14-10-1894 in Loosdrecht, daughter of Cornelis SENTEN and Jannetje OTTEN.
From this marriage:
   1.  Jacob Cornelis, born on 19-01-1922 in Hilversum, died on 31-03-1996 in Hilversum at the age of 74. Niet gehuwd.

IV.43    Drewes Cornelis BAKEMA, grondwerker, born on 13-05-1878 in Frederiksoord (gem.Vledder), died on 07-01-1933 in Borne at the age of 54, son of Eelke BAKEMA (see also III.38) and Maria van BESUIJE.
Married at the age of 28 on 16-03-1907 in Vledder to Sipkje van der VEEN, 21 years old, born on 29-08-1885 in Oldetrijne(Weststellingwerf), died on 09-12-1921 in Borne at the age of 36, daughter of Jochem van der VEEN and Pietertje OOSTERKAMP. Hun woning, staande aan de weg Noordwolde-Oldeberkoop brandde op 7-11-1907 af. Levende have werd gered, huisraad en oogst gingen verloren. Alles was verzekerd (Nieuws van den dag-kleine courant 7-11-1907;zie ook www.fledderkerspel.nl).
From this marriage:
   1.  Geertruida Jacoba (see also V.44).
   2.  Jochem, born 1910 in Vledder, died on 27-02-1927 in Delden,Stad. Wonende te Borne.

IV.45    Philippus Cornelis Eelke BAKEMA, onderwijzer, born on 20-04-1881 in Vledder, died on 02-10-1945 in Termunterzijl at the age of 64, buried in Driebergen. Hij slaagde op 15 Aug. 1907 te Leeuwarden voor het examen hoofdonderwijzer. Hij is dan afkomstig uit Klazinaveen (Leeuwarder Courant 16 Aug. 1907). Son of Eelke BAKEMA (see also III.38) and Geertruida van den BERG.
Married at the age of 27 on 08-05-1908 in Emmen to Geesina BEIJERING, 28 years old, onderwijzeres, born on 09-04-1880 in Assen, died on 27-04-1965 at the age of 85, buried in Driebergen, daughter of Hendrik BEIJERING, brigadier van politie, and Jantje REINDERS.
From this marriage:
   1.  Philippus Cornelis Eelke, born on 05-03-1910 in Driebergen, died on 17-11-2004 in Velp? at the age of 94, buried in Heiderust,Rheden.
Married at the age of 29 on 28-09-1939 to Hermina van DUSSCHOTEN, 26 years old, born on 18-01-1913 in Driebergen, died on 13-12-2003 in Velp at the age of 90, buried in Heiderust, Rheden. Huwelijk is kinderloos gebleven.

IV.47    Klaas BAKEMA, melkrijder, born on 13-03-1883 in Vledder, died on 31-12-1952 at the age of 69, son of Eelke BAKEMA (see also III.38) and Geertruida van den BERG.
Married at the age of 34 on 25-08-1917 in Vledder to Adriana BAKEMA, 33 years old (see also IV.55). Zij waren neef en nicht. Gezamelijke grafsteen op Kerkhof Wilhelminaoord (17-10-1999). Bij bezoek aan het kerkhof raakte ik in gesprek met iemand die hem gekend had en vermeldde dat hij een enorm lange man was geweest.
From this marriage:
   1.  Eelke (see also V.48).
   2.  Klaas (see also V.50).

IV.48    Jacob BAKEMA, hoofdboekhouder, born on 23-04-1886 in Vledder, died on 12-12-1953 in Meppel at the age of 67. Deze man was een rekenwonder en gaf op feestjes demonstraties daarvan. Hij was mede oprichter van de voetbalclub "Alcides" te Meppel Jarenlang was hij penningmeester. In de kantine van de club hangt nog steeds een portret van hem.(bron: Jacob Bakema, den Helder). Son of Eelke BAKEMA (see also III.38) and Geertruida van den BERG.
Married at the age of 29 on 30-10-1915 in Slochteren to Engelina Johanna Christina van der WERFF, 21 years old, born on 07-06-1894 in Assen, died on 16-05-1975 in Harlingen at the age of 80, daughter of Jacob van der WERFF, bakker tot 1892, rijksveldwachter tot 1917, and Johanna Christina FABRICIUS.
From this marriage:
   1.  Eelke (see also V.52).
   2.  Johanna Christina (see also V.55).
   3.  Geertruida Wilhelmina (see also V.57).
   4.  Jacoba Aukje, born on 06-01-1927 in Meppel, died on 18-05-2001 at the age of 74, cremated on 22-05-2001 in Utrecht.
Married to Tinus KREULEN. Geen kinderen.

IV.50    Barend BAKEMA, fabrieksarbeider,caféhouder(1948), born 1880 in Goor, died on 08-06-1948 in Enschede. Een overlijdensadvertentie stond op 10 Juni 1948 in "de Waarheid", son of Hendrik BAKEMA (see also III.41) and Elisabeth Bartha van SLUIJTERS.
Married on 03-05-1902 in Goor to Jans Alberdina KOLVOORT, born 1880 in Goor, daughter of Gerrit Jan KOLVOORT, fabrieksarbeider, and Jacoba PAALMAN.
From this marriage:
   1.  nn, born on 17-01-1874 in Goor, died on 17-01-1874 in Goor, 0 days old, levenloos geboren.
   2.  Jacoba Elisabeth, born on 25-11-1902 in Enschede, died on 12-12-1991 in Enschede at the age of 89.
Married at the age of 28 on 22-04-1931 in Enschede to Cornelis VERBEEK, kamtoorbediende, born 1906 in Lonneker, son of Reinder VERBEEK, spoorwegarbeider, and Johanna Berendina BEUMER.

IV.53    Klaas BAKEMA, kantoormachinemonteur, born on 06-05-1882 in Rotterdam (religion: geen), died on 24-06-1958 in Amsterdam at the age of 76. Hij had een avontuurlijk leven. Na de lagere school werkte hij aanvankelijk op een fabriek in Rotterdam, maar al gauw vertrok hij naar Belgie waar hij als slangemens in een circus optrad. Na terugkomst in Rotterdam werd hij aanvankelijk politieagent, daarna trad hij op als clown op de Leeuwarder kermis,werd fabrieksarbeider in Duitsland, wagenbestuurder op de tram in Rotterdam, particulier chauffeur, rekenmachinemonteur. In 1915 zag hij een Fransman (Leon Bourg) optreden als silhouettenknipper en begon zich daarin te oefenen. Hij deed dit niet als hoofdberoep want dat was als kantoormachinemonteur bij de firma Ruys Handelsvereniging. Namens dit bedrijf werd hij in 1920 uitgezonden naar Indië. In November 1921 keerde hij met zijn gezin terug naar Nederland. Hij trad in dienst van een firma Kramer en verhuisde in 1931 naar Amsterdam. Naast zijn beroep als kantoormachinereparateur bleef hij optreden als poppenkastspeler en silhouetknipper. Hij kwam in contact met andere silhouetknippers en kreeg bekendheid. Hij werd eens uitgenodigd voor een demonstratie knipkunst op een tentoonstelling in Franeker in 1950, maar dronk zich tevoren zoveel moed in dat hij niet kon optreden. Er bestaat een vrij uitvoerige briefwisseling tussen hem en collega knipper Wiecher Tjeerd Lever (16 brieven uit de periode 1950-1952). Zie ook: Rotterdamse papierknipkunst, Mededelingen over Klaas Bakema, uitgave Stichting W.Tj. Lever, postbus 3587, 3003 AN Rotteram, geschreven door Henk van Ark (Copie aanwezig in archief WH).
Knipsels van Klaas Bakema schijnen te vinden te zijn in het West Fries Museum in Hoorn.

Op 10 Augustus 1943 doet hij bij Bureau Singel in Amsterdam aangifte van ontvreemding van zijn zwart gelakt heerenrijwiel merk Gazelle ter waarde van F.80. Het rijwiel was gestald aan de Singel voor Gerzon. Hij is dan monteur kantoormachines en woonachtig op Kuiperstraat 92-II te Amsterdam. (Stadsarchief Amsterdam, Archiefbank-politierapporten), son of Klaas BAKEMA (see also III.46) and Adriana SCHUIJER.
Married at the age of 25 on 26-02-1908 in Rotterdam to Johanna Maria WINKELMAN, 23 years old, born on 26-06-1884 in Rotterdam (religion: geen), daughter of Herman Hendrik WINKELMAN and Adriana Johanna HAVERKAMP.
From this marriage:
   1.  Johanna, winkeljuffrouw, born on 10-07-1911 in Rotterdam.
   2.  Willij, born on 08-12-1927 in Rotterdam.

IV.55    Adriana BAKEMA, born on 19-08-1884 in Rotterdam, died on 21-01-1974 at the age of 89, daughter of Klaas BAKEMA (see also III.46) and Adriana SCHUIJER.
Married at the age of 33 on 25-08-1917 in Vledder to Klaas BAKEMA, 34 years old (see also IV.47). Zij waren neef en nicht. Gezamelijke grafsteen op Kerkhof Wilhelminaoord (17-10-1999). Bij bezoek aan het kerkhof raakte ik in gesprek met iemand die hem gekend had en vermeldde dat hij een enorm lange man was geweest.
From this marriage: 2 children (see under IV.47).
 
IV.58    Maria Elizabeth HAAKMEESTER, born on 17-02-1886 in Kol. Frederiksoord, died 1942 in Sneek, daughter of Cornelis HAAKMEESTER, mandemaker, and Trijntje BAKEMA (see also III.49).
Married (1) at the age of 22 on 29-08-1908 in Vledder, divorced after 5 years on 03-10-1913 in Vledder from Jannes TROMPETTER, born on 14-05-1884 in Havelte, son of Egbert TROMPETTER and Wichertje Alberts LIEST/LIJST?
Married (2) at the age of 29 on 15-10-1915 in Vledder to Albert VELDHUIZEN, 41 years old, born on 30-05-1874 in Weststellingwerf, died on 26-03-1917 in Vledder at the age of 42, son of Jan Roelofs VELDHUIZEN and Jacoba van WAVEREN.
Married (3) at the age of 34 on 20-02-1920 in Vledder, divorced after 3 years on 07-09-1923 from Cornelis van WAVEREN, born on 01-09-1883 in Weststellingwerf, son of Cornelis van WAVEREN and Jannetje BEUN.
Married (4) at the age of 40 on 31-03-1926 in Vledder to Cornelis van WAVEREN, 42 years old, born on 01-09-1883 in Weststellingwerf, son of Cornelis van WAVEREN and Jannetje BEUN.
From the first marriage:
   1.  Cornelis, born on 09-07-1909 in Kol. Frederiksoord. Vertrok op 12-08-1915 samen met zijn moeder naar Noordwolde. Ouders gescheiden.
From the third marriage:
   2.  Trijntje, born on 01-04-1924 in Vledder, died on 07-04-1924 in Vledder, 6 days old.
From the fourth marriage: 0 children.
 
IV.69    Jinke Wilhelmina Janna BAKEMA, born on 19-01-1896 in Rotterdam, died on 15-04-1988 at the age of 92, daughter of Jacob BAKEMA (see also III.53) and Wilhelmina Janna MAASBACH.
Married at the age of 23 on 28-05-1919 in Rotterdam to Johannes Antonius Josephus WIJKAMP, born 1882 in Zwolle, died on 07-12-1947 in Wassenaar, son of Martinus Hendrikus WIJKAMP and Alexandrina Hendrica Maria van AALDEREN.
From this marriage:
   1.  Alexandrina Johanna, born on 17-09-1919.
   2.  Wilhelmina Janna, born on 24-10-1921.

IV.71    Cornelia Catharina BAKEMA, born on 04-11-1898 in Rotterdam, died on 11-05-1980 at the age of 81, daughter of Jacob BAKEMA (see also III.53) and Wilhelmina Janna MAASBACH.
Married at the age of 28 on 12-01-1927 in Rotterdam to Dirk van STAVEREN.
From this marriage:
   1.  Gijsbert, born on 04-01-1928.

IV.74    Adriana BAKEMA, born on 31-07-1904 in Rotterdam (religion: NH), died on 10-11-1954 at the age of 50, daughter of Jacob BAKEMA (see also III.53) and Wilhelmina Janna MAASBACH.
Married at the age of 24 on 22-08-1928 in Rotterdam to Gerrit BEKKER, 26 years old, rijkstelegrafist, born on 30-10-1901 in Rotterdam (religion: NH). Per 28 Mei 1934 komen zij vanuit Rotterdam in Dordrecht te wonen en wel op de volgende adressen: 28 Mei 1934, Camphuizenstraat 2; 26 Juli 1934, Camphuizenstraat 4; 15 Sept. 1935, Vest 183; 31 Juli 1936, Raamstraat 32; 16 Oct. 1939, Adriaan van Bleijenburghstraat 2.Bron Bevolkingsregister Dordrecht.
From this marriage:
   1.  Johanna Wilhelmina Cornelia, born on 05-11-1933 in Rotterdam (religion: NH).
   2.  Jacoba, born on 19-05-1940 in Dordrecht (religion: NH).

IV.77    Jenke Vroukje BAKEMA, fabrieksarbeidster, born on 23-09-1896 in Frederiksoord (gem. Vledder), died 1932 in Hengelo/Borne, daughter of Willem BAKEMA (see also III.55) and Vrouwkje BOSCH.
Married at the age of 20 on 21-09-1917 in Borne to Aaldert van der WOLDE, 30 years old, huisschilder, born on 24-09-1886 in Weststellingwerf. Erkend bij huwelijk van zijn ouders(Weststellingwerf) op 3 Dec.1887, son of Hendrik van der WOLDE and Jantje van der LEEST.
From this marriage:
   1.  Hendrik, born on 21-03-1919 in Borne, died on 02-04-1919 in Borne, 12 days old.
   2.  Willem, born on 21-03-1919 in Borne, died on 29-03-1919 in Borne, 8 days old.
   3.  Willem, died on 19-01-1927 in Borne.

IV.82    Grietje BAKEMA, born on 20-07-1910 in Borne, died on 17-02-2000 in Hengelo (Ov.) at the age of 89, daughter of Willem BAKEMA (see also III.55) and Vrouwkje BOSCH.
Married (1) at the age of 29 on 05-08-1939 in Hengelo(Ov.). Hij weduwnaar van Gesina Geertruida IJpkemeule to Hein GREVEN, 46 years old, Tuinman, handlanger bij aanemersbedrijf Thomasson in Hengelo,Ov., metselaar, born on 08-12-1892 in Steenwijk, died on 12-01-1945 in Hengelo(Ov.) at the age of 52, son of Arend GREVEN and Grietje GROENINK.
Married (2) to Meindert de GOEDE, born on 11-12-1893, died 1950.
From the first marriage:
   1.  Arend, born on 25-01-1940. Ongehuwd.
   2.  Vrouwkje, born on 09-12-1941. Ongehuwd.
   3.  Willem, born on 16-10-1944.
Married to Hilgje WIJMER, born in Kampen. Geen kinderen.

V.12    Antoon BAKEMA, technicus, born on 19-07-1918 in Amsterdam, died on 14-12-1993 in Shallow Lake, Ont., Canada at the age of 75. Hij was Nederlands militair in Indonesia en keerde later daar terug als tabaks analist. Werkte in Canada by Chrysler Canada tot 1980. Hij verhuisde toen van Windsor Ontario naar Shallow Lake , Ont. Son of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 33 on 31-10-1951 in Loosdrecht, " met de handschoen getrouwd" to Rensina Janny Roelfina Johanna LEVER, 21 years old, born on 30-04-1930 in Baarn, daughter of Tjabring LEVER and Elizabeth BOEKHOLT.
From this marriage:
   1.  Wouter Herman Tjabring (Walter) (see also VI.1).
   2.  Peter, born on 07-06-1954 in Java, Indonesië.
   3.  Marion, born on 12-07-1955 in Hilversum.

V.14    Aart BAKEMA, slager, born on 29-12-1919 in Hilversum, son of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 34 on 03-02-1954 in Laren (NH) to Anna CHATILLON, 28 years old, born on 28-08-1925 in Noord Scharwoude.
From this marriage:
   1.  Peter (see also VI.5).
   2.  René (see also VI.7).

V.16    Herman Antonie BAKEMA, slager, born on 04-05-1921 in Hilversum, son of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 28 on 29-06-1949 in Laren (NH) to Jacoba Wilhelmina BUS, 24 years old, born on 17-11-1924 in Laren (NH).
From this marriage:
   1.  Herman Antonie (see also VI.9).
   2.  Jan (see also VI.11).
   3.  Maria Gerda (see also VI.14).
   4.  Cornelis Antonie (see also VI.15).

V.18    Cornelis BAKEMA, technicus, born on 17-04-1923 in Hilversum, died on 21-11-1985 in Lillooet, BC, Canada at the age of 62, son of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married in Laren (NH) to Hendrikje BEZEMER, born on 26-09-1919 in Rotterdam, died 00-10-1997 in Lillooet, BC, Canada, daughter of Jan BEZEMER and Trijntje OPREL.
From this marriage:
   1.  Herman, born in Laren (NH).
   2.  Maud Jennifer, born in Laren (NH).
   3.  John, born in Canada.

V.21    Maria Adriana BAKEMA, born on 12-09-1929 in Laren (NH), daughter of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 25 on 03-11-1954 in Laren (NH) to Herman BLOEM, 30 years old, chemicus, born on 04-02-1924 in Lochem (OV).
From this marriage:
   1.  Paul Jan Willem (see also VI.20).
   2.  Marion Gerrie (see also VI.23).
   3.  Elisabeth Maria, born on 23-11-1965 in Nijmegen.

V.23    Adriana Antonia BAKEMA, born on 19-09-1931 in Laren (NH), daughter of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 19 on 20-02-1951 in Laren (NH) to Hermanus SOESBERGEN, 24 years old, winkelier, born on 23-03-1926 in Utrecht, died on 23-03-1973 in Utrecht at the age of 47.
From this marriage:
   1.  Astrid Elsje Gerrie (see also VI.26).
   2.  Hans Herman (see also VI.27).
   3.  Yvonne Annelies, born on 20-03-1962 in Hilversum.

V.24    Jan BAKEMA, born on 04-04-1933 in Laren (NH), died on 07-11-2002 in Naarden at the age of 69, son of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 37 on 28-08-1970 in Maastricht to Helena Bernardina Johanna Gladys Maria DOLMANS, 23 years old, born on 08-06-1947 in Maastricht.
From this marriage:
   1.  Myrthe Vivian, lerares, born on 08-10-1971 in Laren (NH).
   2.  Jord Jesse, maritiem officier, born on 16-04-1975 in Laren (NH).

V.27    Gerrie Geertruida BAKEMA, born on 29-09-1937 in Laren (NH), died on 25-06-2001 in Laren at the age of 63, daughter of Herman Antonie BAKEMA (see also IV.30) and Gerritje PRINSEN.
Married at the age of 26 on 04-03-1964 in Laren (NH) to Adrianus Petrus de LEEUW, 30 years old, born on 08-11-1933 in Laren (NH).
From this marriage:
   1.  Patricia (see also VI.33).

V.34    Eelke BAKEMA, fruithandelaar, born on 17-06-1908 in Hilversum, son of Roelof BAKEMA (see also IV.35) and Antonia van der TWEEL, dienstbode.
Married to Jannegje BREIER, born on 19-03-1906, died in Hilversum.
From this marriage:
   1.  Roelof, born on 24-04-1928 in Hilversum, died on 01-05-1941 at the age of 13. Werkte als 14 jarige bij zijn oom Albert Bakema (geb.01-03-1918) in de groentewinkel. Op weg om een ijsje te kopen kwam hij in een vuurgevecht terecht, werd getroffen door een verdwaalde kogel en overleed op 1 Mei 1941.
   2.  Antoon (see also VI.35).
   3.  Neeltje (see also VI.38).
   4.  Hendrik (see also VI.39).
   5.  Jannigje (see also VI.42).
   6.  Antonia, born on 28-08-1937, died on 30-08-2001 at the age of 64.
Married at the age of 20 on 06-06-1958 to Hendrikus van LAAR, 22 years old, born on 29-08-1935. Geen kinderen.
   7.  Annigje (see also VI.46).
   8.  Willem (see also VI.47).
   9.  Albertje, born on 28-01-1943. Ongehuwd.Zij verzorgde haar ouders.
   10.  Roelefine (see also VI.51).

V.38    Albert BAKEMA, born on 01-03-1918 in Bussum, died on 25-06-1980 in Bussum at the age of 62, son of Roelof BAKEMA (see also IV.35) and Antonia van der TWEEL, dienstbode.
Married to Louisa Frederika KIST, born on 06-08-1919.
From this marriage:
   1.  Wilhelmina (see also VI.53).

V.41    Albertje BAKEMA, born on 25-03-1925 in Bussum, died on 17-07-2000 at the age of 75, daughter of Roelof BAKEMA (see also IV.35) and Antonia van der TWEEL, dienstbode.
Married to Barend BUDDING, born on 14-11-1914, died on 03-01-1984 at the age of 69.
From this marriage:
   1.  Roelof, born on 09-04-1946.

V.44    Geertruida Jacoba BAKEMA, born on 08-10-1907, died on 23-03-1967 at the age of 59, daughter of Drewes Cornelis BAKEMA (see also IV.43) and Sipkje van der VEEN.
Married at the age of 30 on 12-05-1938 in Borne to Jan Christiaan MAAS.
From this marriage:
   1.  Antonia Sipkje (see also VI.56).

V.48    Eelke BAKEMA, hoofd plantsoenendienst "Licht en Kracht", psychiatrische inrichting te Assen, born on 03-08-1920 in Vledder, died on 18-05-2002 in Assen at the age of 81, cremated on 23-05-2002 in Assen. Hij behaalde het diploma van de Tuinbouwschool te Frederiksoord. Son of Klaas BAKEMA (see also IV.47) and Adriana BAKEMA (see also IV.55).
Married at the age of 32 on 23-06-1953 to Mijntje Clasina de JEU, 33 years old, born on 27-05-1920 in Leiden, died on 18-07-1994 at the age of 74.
From this marriage:
   1.  Petronella Adriana, born on 26-04-1954 in Staveren (Ermelo).

V.50    Klaas BAKEMA, tuinman en later douanier, born on 05-01-1923 in Vledder, died on 08-07-1994 at the age of 71. Hij behaalde net als zijn broer Eelke het diploma van de tuinbouwschool te Frederiksoord en werkte daarna als tuinman bij een barones in Laren(Gelderland) waar hij een pinetum aanlegde. Vanwege de lage verdiensten later douanier geworden met vestigingen te Glanerbrug, Amsterdam en Beek (bij Didam). Son of Klaas BAKEMA (see also IV.47) and Adriana BAKEMA (see also IV.55).
Married at the age of 30 on 04-03-1953 to Alberdina FABER, 32 years old, born on 05-09-1920 in Assen, died on 21-06-1981 in Kufstein, Oostenrijk at the age of 60.
From this marriage:
   1.  Dick (see also VI.58).
   2.  Janine (see also VI.62).
   3.  André (see also VI.63).
   4.  Annemarie (see also VI.66).
   5.  Marianne (see also VI.68).

V.52    Eelke BAKEMA, fabrieksarbeider, born on 05-05-1916 in Steenwijk, died on 28-02-1988 at the age of 71, son of Jacob BAKEMA (see also IV.48) and Engelina Johanna Christina van der WERFF.
Married to Berendje HOEVENBERG, born on 04-10-1923 in Meppel, daughter of Goossem HOEVENBERG, fabrieksarbeider, and Renske van der VECHT.
From this marriage:
   1.  Jacob (see also VI.69).
   2.  Rensje (see also VI.72).

V.55    Johanna Christina BAKEMA, born on 29-03-1918 in Meppel, daughter of Jacob BAKEMA (see also IV.48) and Engelina Johanna Christina van der WERFF.
Married to Leo WELS.
From this marriage:
   1.  Jelle.
   2.  Jacob.
   3.  Leo.

V.57    Geertruida Wilhelmina BAKEMA, born on 19-06-1923 in Meppel, died on 30-06-2010 in Delfzijl at the age of 87, daughter of Jacob BAKEMA (see also IV.48) and Engelina Johanna Christina van der WERFF.
Married at the age of 23 on 18-06-1947 to Leo van der WERF, 25 years old, born on 14-08-1921, died on 09-08-1997 at the age of 75.
From this marriage:
   1.  Abe Gerben (Berry) (see also VI.76).
   2.  Engelina Johanna Christina.
Married to Alfredo HOOY, born in Curaçau.

VI.1    Wouter Herman Tjabring (Walter) BAKEMA, born on 08-12-1952 in Indonesia, son of Antoon BAKEMA (see also V.12) and Rensina Janny Roelfina Johanna LEVER.
Married to Jocelyn Anne RODRIGUE, born on 29-10-1949.
From this marriage:
   1.  Sean Alexander, born on 27-10-1972.
   2.  Bradley Anthony, born on 21-12-1974.
   3.  Madelaine René, born on 12-04-1976.
Married to Robert REIMNEITZ.

VI.5    Peter BAKEMA, keurmeester, born on 03-01-1956 in Huizen (NH), son of Aart BAKEMA (see also V.14) and Anna CHATILLON.
Married at the age of 29 on 15-12-1985 in Huizen (NH) to Jantina Wilhelmina ROUKENS, 26 years old, born on 22-11-1959 in Naarden.
From this marriage:
   1.  Tim, born on 30-10-1990 in Naarden.
   2.  Sylvie-Anne, born on 16-06-1993 in Blaricum.

VI.7    René BAKEMA, onderwijzer, born on 02-06-1962 in Huizen (NH), son of Aart BAKEMA (see also V.14) and Anna CHATILLON.
Married at the age of 32 on 06-10-1994 in Almere-Stad to Ditte WILHOLM, 31 years old, born on 25-10-1962 in Bussum.
From this marriage:
   1.  Borre Floris René, born on 25-02-1995 in Almere-Stad.
   2.  Bregje Renee Emilie, born on 03-05-1996 in Almere.
   3.  Bram Herre Uko, born on 17-03-1998 in Almere.

VI.9    Herman Antonie BAKEMA, born on 13-04-1950 in Blaricum, son of Herman Antonie BAKEMA (see also V.16) and Jacoba Wilhelmina BUS.
Married at the age of 23 on 12-12-1973 in Laren (NH) to Sonja Ardina SCHRIEK, 21 years old, born on 19-08-1952 in Bussum.
From this marriage:
   1.  Natasja Daniëlle, born on 10-07-1975 in Laren (NH).
   2.  Jennifer Natalie, born on 10-04-1977 in Laren (NH).

VI.11    Jan BAKEMA, born on 18-12-1953 in Laren (NH), son of Herman Antonie BAKEMA (see also V.16) and Jacoba Wilhelmina BUS.
Married at the age of 20 on 10-06-1974 in Laren (NH), divorced ca 1983 in Laren (NH) from Ingrid OTTO.
From this marriage:
   1.  Dylan Jamie, student rechten en economie RUU, born on 29-04-1983 in Eemnes(UT).

VI.14    Maria Gerda BAKEMA, born on 27-10-1956 in Laren (NH), daughter of Herman Antonie BAKEMA (see also V.16) and Jacoba Wilhelmina BUS.
Married at the age of 18 on 30-10-1974 in Laren (NH), divorced 1996 in Laren (NH) from Robertus Bernardus Maria LEMMEN, born on 23-06-1952 in Blaricum.
From this marriage:
   1.  Jade Jasmin, born on 18-01-1983 in Laren (NH).
   2.  Chanelle Sharon, born on 09-09-1989 in Naarden.

VI.15    Cornelis Antonie BAKEMA, born on 14-12-1961 in Laren (NH), son of Herman Antonie BAKEMA (see also V.16) and Jacoba Wilhelmina BUS.
Married at the age of 24 on 21-01-1986 in Laren to Mirjam Maria Geertruida van VEEN, 22 years old, born on 29-01-1963 in Hilversum.
From this marriage:
   1.  Naïkè Naomi, born on 01-04-1986 in Hilversum.
   2.  Noáh Esrá, born on 16-03-1989 in Naarden.
   3.  Rifká Yárah, born on 14-03-1992 in Blaricum.

VI.20    Paul Jan Willem BLOEM, born on 23-03-1956 in Evreux (Fr.), son of Herman BLOEM, chemicus, and Maria Adriana BAKEMA (see also V.21).
Married at the age of 23 on 10-05-1979 in Leiden to Willemien Maria TABAK, 21 years old, born on 30-08-1957 in Alkmaar.
From this marriage:
   1.  Robbert, born on 17-02-1983 in Leiden.
   2.  Bernard, born on 17-04-1984 in Leiden.
   3.  Joost, born on 10-02-1987 in Gouda.
   4.  Annemieke, born on 28-05-1988 in Gouda.

VI.23    Marion Gerrie BLOEM, milieukundig ingenieur, born on 14-04-1958 in Evreux (Fr.), daughter of Herman BLOEM, chemicus, and Maria Adriana BAKEMA (see also V.21).
Living together 1997 to Gert Jan VERMEER.
From this relation:
   1.  Christiaan, born on 14-12-1998 in Amsterdam.

VI.26    Astrid Elsje Gerrie SOESBERGEN, born on 09-09-1951 in Utrecht, daughter of Hermanus SOESBERGEN, winkelier, and Adriana Antonia BAKEMA (see also V.23).
Married at the age of 31 on 11-10-1982 in Hilversum to Klaas Willem de VRIES, 31 years old, born on 14-12-1950 in Loosdrecht.
From this marriage:
   1.  Cindy, born on 04-10-1973 in Laren (NH).
   2.  Herman Frederik, born on 30-08-1983 in Hilversum.

VI.27    Hans Herman SOESBERGEN, born on 20-07-1954 in Hilversum, son of Hermanus SOESBERGEN, winkelier, and Adriana Antonia BAKEMA (see also V.23).
Married at the age of 23 on 16-06-1978 in Hilversum to Gijsbertha Wilhelmina Theresia van MAANEN, 18 years old, born on 04-08-1959 in Bussum.
From this marriage:
   1.  Ferry Dennis (see also VII.25).
   2.  Danny Hans, born on 07-09-1980 in Hilversum.

VI.33    Patricia de LEEUW, born on 27-04-1967 in Laren (NH), daughter of Adrianus Petrus de LEEUW and Gerrie Geertruida BAKEMA (see also V.27).
Married at the age of 27 on 30-09-1994 in Nieuwegein to Jan van LIT, 30 years old, born on 12-03-1964 in Leerdam.
From this marriage:
   1.  Walderik, born on 30-04-1996 in Gorkum.
   2.  Marnick, born 2000 in Bilthoven.
   3.  Delenn, born 2002 in Bilthoven.

VI.35    Antoon BAKEMA, born on 15-04-1931 in Bussum, son of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married at the age of 27 on 14-08-1958 to Franciska van BOMMEL, 30 years old, born on 11-06-1928.
From this marriage:
   1.  Roelof (see also VII.31).

VI.38    Neeltje BAKEMA, born on 24-08-1932 in Maartensdijk, died on 21-08-1997 in Hilversum at the age of 64, daughter of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married to Johannes VRIJENHOEK, born on 09-02-1922, died on 04-01-1994 in Hilversum at the age of 71.
From this marriage:
   1.  Rob VRIJHOEK.

VI.39    Hendrik BAKEMA, born on 10-07-1934, died on 23-08-1991 at the age of 57, son of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married at the age of 22 on 12-03-1957 to Annie ter STEEGE, 19 years old, born on 17-11-1937.
From this marriage:
   1.  Yvonne, born on 06-06-1964.
Married to Richard Antoine ENGELBERTS, born on 19-12-1967.

VI.42    Jannigje BAKEMA, born on 19-12-1935, died < Aug.2002, daughter of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married to Johan van DIJK.
From this marriage:
   1.  Erik.

VI.46    Annigje BAKEMA, born on 24-08-1939, died < Aug.2002, daughter of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married to Johan van der VELDE.
From this marriage:
   1.  Jolanda.
   2.  Eddy.

VI.47    Willem BAKEMA, born on 06-02-1940 in Bussum, died on 08-12-1992 at the age of 52, son of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married to Alie SPEK, born on 22-09-1945.
From this marriage:
   1.  Hannelore, born on 11-03-1967.
Married to Oscar OVERLENT.

VI.51    Roelefine BAKEMA, born on 01-01-1951, daughter of Eelke BAKEMA (see also V.34) and Jannegje BREIER.
Married at the age of 26 on 31-05-1977 in Naarden to Hendrik Maarten Frank van RAVENSBERG, 24 years old, born on 04-08-1952.
From this marriage:
   1.  Hendrik Maarten Frank, born on 17-05-1978.
   2.  Eilke, born on 26-09-1983, died on 30-04-1984, 217 days old.
   3.  Bastiaan, born on 14-02-1985.
   4.  Roelefine, born on 01-09-1987, died on 01-09-1987, 0 days old.
   5.  Johannes Hermanus, born on 31-10-1990.

VI.53    Wilhelmina BAKEMA, born on 10-08-1943, daughter of Albert BAKEMA (see also V.38) and Louisa Frederika KIST.
Married at the age of 36 on 25-06-1980 to Antoon van WEENEN.
From this marriage:
   1.  Thomas Albert.
   2.  Duncan Wladimir.

VI.56    Antonia Sipkje MAAS, born on 02-05-1940, daughter of Jan Christiaan MAAS and Geertruida Jacoba BAKEMA (see also V.44).
Married to Bertus UWLAND, born on 16-11-1938.
From this marriage:
   1.  Erik, born on 16-04-1963.
   2.  Esther Yvonne, born on 05-11-1966.

VI.58    Dick BAKEMA, belastingambtenaar, born on 17-02-1954 in Glanerbrug (gem. Enschede), son of Klaas BAKEMA (see also V.50) and Alberdina FABER.
Married (1) at the age of 21 on 14-05-1975 to Yvonne Wilhelmina Bernarda van WOLVEN, 17 years old, born on 22-01-1958, died on 13-07-1994 at the age of 36.
Married (2) at the age of 46 on 08-06-2000 in Doetichem to Monica Johanna Wilhelmina Maria VOLMAN, 37 years old, born on 12-10-1962 in Wehl`.
From the first marriage:
   1.  Bas, born on 23-07-1980.
   2.  Anne, born on 24-05-1983.

VI.62    Janine BAKEMA, born on 21-07-1957, daughter of Klaas BAKEMA (see also V.50) and Alberdina FABER.
Married to Jos van BEEK, born on 15-10-1950.
From this marriage:
   1.  Jourean Jay, born on 28-08-1997 in Wehl.

VI.63    André BAKEMA, born on 01-10-1959, son of Klaas BAKEMA (see also V.50) and Alberdina FABER.
Married at the age of 22 on 15-07-1982 to Ilse KLEIN RESINK, 22 years old, born on 03-07-1960.
From this marriage:
   1.  Rick, born on 25-01-1983.
   2.  Shanna, born on 17-04-1986.

VI.66    Annemarie BAKEMA, born on 24-11-1960, daughter of Klaas BAKEMA (see also V.50) and Alberdina FABER.
Married at the age of 23 on 23-11-1984 to Wout TIEDINK, 22 years old, born on 02-02-1962.
From this marriage:
   1.  Marjolein, born on 12-01-1989 in Zevenaar.
   2.  Maaike, born on 14-06-1992 in Zevenaar.
   3.  Marloes, born on 16-01-1997 in Loo, gem.Duiven.

VI.68    Marianne BAKEMA, born on 24-11-1960, daughter of Klaas BAKEMA (see also V.50) and Alberdina FABER.
Married at the age of 30 on 27-09-1991 in ,s Heerenbergh to Willie STEIN, 34 years old, born on 30-05-1957.
From this marriage:
   1.  Roel, born on 10-02-1992.
   2.  Nina, born 10-12-??

VI.69    Jacob BAKEMA, gepensioneerd Koninklijke Marine, suppoost Marine Museum den Helder, born on 20-03-1946 in Meppel, son of Eelke BAKEMA (see also V.52) and Berendje HOEVENBERG.
Married at the age of 21 on 08-12-1967 in Hoogezand-Sappemeer to Jurriena Diewerke STROOTMAN, 19 years old, born on 21-11-1948 in Appingedam.
From this marriage:
   1.  Karin Helena Belinda (see also VII.61).
   2.  Igor Jurjen, born on 09-09-1972 in Anna Pauwlona.

VI.72    Rensje BAKEMA, born on 24-05-1949 in Meppel, daughter of Eelke BAKEMA (see also V.52) and Berendje HOEVENBERG.
Married at the age of 21 on 05-03-1971 in Meppel to Berend Simon van SLOCHTEREN, 21 years old, born on 03-12-1949 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Jan Edwin, born on 11-11-1971 in Meppel.
   2.  Michel Ferrie, born on 15-03-1974 in Meppel.
   3.  Laurens Edgar, born on 27-08-1977 in Meppel.
   4.  Dennie Emiel, born on 01-11-1980 in Meppel.

VI.76    Abe Gerben (Berry) van der WERF, son of Leo van der WERF and Geertruida Wilhelmina BAKEMA (see also V.57).
Married to Ellie ABELINK, born in Driebergen.
From this marriage:
   1.  Justine.
   2.  Vincent Leonard Antius.

VII.25    Ferry Dennis SOESBERGEN, born on 31-12-1978 in Hilversum, son of Hans Herman SOESBERGEN (see also VI.27) and Gijsbertha Wilhelmina Theresia van MAANEN.
Living together ca 1998 to Deborah COLLE.
From this relation:
   1.  Joey, born on 23-12-1999 in Almere.

VII.31    Roelof BAKEMA, born on 02-05-1968 in Hilversum, son of Antoon BAKEMA (see also VI.35) and Franciska van BOMMEL.
Married to Georgia MATA, born on 04-01-1963.
From this marriage:
   1.  Rowanna, born on 10-12-1963.
   2.  Francisca Aurora, born on 13-07-1998.
   3.  Daan Anton Johan, born on 29-09-1999.

VII.61    Karin Helena Belinda BAKEMA, born on 19-09-1969 in Hoogezand, daughter of Jacob BAKEMA (see also VI.69) and Jurriena Diewerke STROOTMAN.
Married at the age of 21 on 10-05-1991 in Willemstad, Curaçao to Irving E. P. MARTIR, born in Curaçao.
From this marriage:
   1.  Jamai Irving, born on 26-11-1993 in den Helder.

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software