Descendants of Jacob JANS
 
I.1    Jacob JANS, christened on 21-02-1697 in Pieterburen, buried on 21-01-1763 in Pieterburen at the age of 65. Nalatende twee zoons. Son of Jan JACOBS, dagloner, and Imke SIJGERS.
Church marriage (1) at the age of 24 on 08-06-1721 in Obergum. Hij van Wierhuizen, zij van Obergum. Spouse is Jantien GERRITS, 26 years old, christened on 10-02-1695 in Obergum, died 1728 in Wierhuizen, daughter of Gerrit Warners and Anje Luirts.
Church marriage (2) at the age of 33 on 17-03-1730 in Pieterburen to Leenje EBELS, 33 years old, christened on 08-11-1696 in Pieterburen en Wierhuizen, buried on 15-10-1761 in Pieterburen at the age of 64. In de lijst van "Begravenen en overledenen Pieterburen, Wierhuizen 1751-1804" wordt vermeld: " Is begraven de huisvrouw van Jacob Jans HELDER nalatende haar man Jacob Jans" Daughter of Ebel JANS and Jacobjen Wypkes. Op 3 Juni 1751 lieten zij een testament op langstlevende maken . Medebegunstigden waren Jan Jacobs en Gerrit Jacobs als voorzonen van Jacob Jans. Zij begunstigden ook de armen van Pieterburen door een gift. Het document werd ondertekend door G. Alberda ("Heer Zegelaar"), Klaas Havinga, Berent Jans en de beide voorzonen Jan Jacobs en Gerrit Jacobs.
From the first marriage:
   1.  Jan Jacobs HELDER (see also II.1).
   2.  Anje Jacobs HELDER, christened on 20-11-1723 in Pieterburen en Wierhuizen, died <1752. Uit het feit dat bij het overlijden van haar vader Jacob Jans wordt vermeld dat hij twee zoons achterlaat zou kunnen worden afgeleid dat zij voor 21-1-1763 is overleden.In het testament van Jacob Jans en Leenje Ebels, opgemaakt 3 Juni 1751 te Pieterburen komt zij niet voor als begunstigde dus is zij waarschijnlijk al voor Juni 1751 overleden.
   3.  Gerrijt Jacobs HELDER (see also II.5).
From the second marriage:
   4.  Imke Jacobs HELDER, christened on 08-04-1731 in Pieterburen, died <1752. In het op 3 Juni 1751 opgemaakte testament van Jacob Jans en Leenje Ebels komt zij niet voor als begunstigde. Zij is dus waarschijnlijk voor die tijd overleden.

II.1    Jan Jacobs HELDER, korenschipper, born in Wierhuizen, christened on 07-12-1721 in Pieterburen. Bij zijn huwelijk met Anje van Bosch te Pieterburen op 30 Mei 1756 en bij de doopinschrijvingen van zijn kinderen in Pieterburen(vanaf 1757) wordt hij expliciet Jan Jac(k)obs Helder genoemd. Op 4 Juli 1758 wordt hij door het gericht te Pieterburen veroordeeld tot betaling van 150 mud haver gekocht van Jacob Jans Wijbinga à 3 gulden 15 stuivers per mud (RAG Toeg. 734, Inventnr. 446).
Op 14 Jan. 1766 wordt hij door het gericht te Pieterburen veroordeeld 150 gulden en 3 stuivers te betalen aan Jan Hendrik Harms wegens koop van 48 mudden wintergarst a 3 gulden en 3 stuivers het mudde onder deductie van hetgeen reeds betaald is (RAG 734/446).
In een aantal zittingen van het Gericht te Pieterburen en Mensingeweer worden de tegoeden van de schuldeisers jegens Jan Jacobs Helder behandeld (RAG 734/447, 3 Nov.,17 Nov., 1 Dec., 15 Dec., 29 Dec. 1772). In de eerste zitting wordt door Hopman J. Swartwolt een beschrijving van de goederen van Jan Jacobs Helder, waaronder een behuizing en een schip, alsmede mobiele goederen en verkoop gevraagd. Gerechtsdienaar is Jan van Bosch. In de volgende zittingen worden te tegoeden van de (vele) schuleisers aangegeven. Tot de schuleisers behoren: Hopman Swartwolt, coopman Hendrik Smit, heer van Dijksterhuis inqualitate kerk van Pieterburen, Luie Berents voor geleverd zaad, Jan Rentjes, Garmt Jacobs voor geleverde gerst, de wedman J. Ritsema. Vaststelling door het gericht vindt plaats op 29 Dec. 1772. Jan Jacobs Helder moet betalen: De tiende penning aan het gericht 10 Gld 1St. 2 Duiten; dienaar van Hunsingo(salaria) 48-19-4; onderdienaar Boogaart 1-2-4; wedman J. Ritsema 10-4; hopman Swartwolt 67-15-1; rechtskosten 42-1-2. Er volgt een ondertekening door de crediteuren, waarin zij bekennen van richter H. Cleveringa het geld te hebben ontvangen. Son of Jacob JANS (see also I.1) and Jantien GERRITS.
Married (1) ca 1750 to Engel(tje) ALBERTS, died 1754-1756. Op 30 April 1754 participeert Engeltje Alberts nog in een protocol van het Gerecht Pieterburen en Westernieland (Invent.529), maar op 4 Mei 1756 wordt het huwelijkscontract van Jan Jacobs en zijn tweede echtgenote Anje Derks van Bosch opgemaakt (gerecht Pieterburen en Westernieland, Invent. nr.531). Na de dood van Engel Alberts en voor zijn huwelijk met Anje Derks van Bosch wordt ten behoeve van de kinderen van Jan Jacobs bij Engeltje Alberts een akte opgemaakt (RAG toeg.734/invent.nr.471):"Inventaris van alzodaene goederen als Jan Jacobs en wijlen Engelje Alberts in leven egtelieden tot Pieterburen hebben bezeten als volgt:"
"Ten eerste: Een behuisinge staande en gelegen tot Peterburen op Kerken grond doende jaarlijks grondpacht 6 gulden en een schip met zeijl en treijl, zakken te samen getaxeerd op F 650.

Voorts volgt er een opsomming van goederen in binnenhuis (o.a. een schilderie),schotelkamer, voorhuis, agterhuis (o.a.1 polstok en 1 koe) en op de beun. De totale waarde is f 918.
De schadelijke staat bevat een rekening van Rijnder Scheltes te Groningen wegens geleverd "bandgoet", van H. Smit te Groningen voor winkelwaren, van Geert Smit te Groningen voor meel, van Arent Jans Kuiper, van brouwer J. Swartwolt te Groningen een obligatie ter waarde van F70 en van Hendrik Arijs en Consorten wegens termijn koopschatspenningen van het huis F80. de totale schadelijke staat bedraagt F 568.14.
Het lichaamstoebehoren van Engeltje Alberts is tamelijk rijk aan rokken, borstrokken, mutsen, ondermutsen, hoeden etc. en bevat o.m. een tasch met zilveren beugel, kralen met gouden slot, 1 paar gouden knopen, 1 zilveren oorijzer, 1 bijbel met zilveren krappen.
Profijtelijke staat - schadelijke staat bedraagt F 349.7.-
De akte werd opgemaakt op 20 April 1756 en is getekend door: Jan Jacobs als vader, Derk Peters als voormond, Mindelt Reijnders als sibbevoogd en Jacobs Klaassen als vreemde voogd.

Jan Jacobs wordt op 18-5-1756 tevens als sibbevoogd over de kinderen bij (de overleden) Engel Alberts (Jacob 6 jaar en Albert 4 jaar) aangesteld (RAG 734/449 Voogdijzaken Pieterburen en Westernieland).
Church marriage (2) at the age of 34 on 30-05-1756 in Pieterburen to Anje Derks van BOSCH, 27 years old, christened on 08-04-1729 in Onderdendam. Bij haar huwelijk wordt in DTB van Pieterburen vermeld dat ze uit Bedum komt. Ze werd op 26 Dec. 1766 lidmaat in Pieterburen: " Anje Derks van Busch huisvrou van Jan Jakobs Helder", daughter of Derk van BOSCH, chercher in Onderdendam en later in Bedum, na 1745 wedman in Pieterburen, and Frederickijn Frericks. Huwelijkscontract(4 Mei 1756) tussen Jan Jacobs (HELDER) en Anje van Bosch (R.A.XL VI.k). Aan bruidegomssijde Jacob Jans en Lienje Ebels als vader en stiefmoeder, Gerryt Jacobs en Geertjen Arijs als broer en snaarske; aan Bruitssijde Derk van Bosch en Ida Freerks als vader en stiefmoeder, Wilke van Bosch en Freerk van Bosch als broeders.

Volgens Archief Ned. Herv. Gem. Pieterburen 1667-1773 #20 (Toeg.289 inv.nr.174)is Jan Jacobs Helder huurder van gronden op het kerkenheem voor jaarlijks cgl 6-0-0 in de periode 1761-1773.
From the first marriage:
   1.  Jacob Jans, born on 02-11-1749 in Pieterburen, died on 03-06-1763 in Pieterburen at the age of 13. Of deze overlijdensdatum bij deze persoon past is niet geheel zeker tot op heden.
   2.  Albert Jans (see also III.2).
From the second marriage:
   3.  Derk Jans (see also III.5).
   4.  Jantje Jans, born on 28-09-1758 in Pieterburen, christened on 01-10-1758 in Pieterburen, died on 31-07-1761 in Pieterburen at the age of 2.
   5.  Freerkje Jans, born on 12-01-1760 in Pieterburen, died on 06-02-1760 in Pieterburen, 25 days old.
   6.  Freerkje Jans, born on 12-01-1761 in Pieterburen, christened on 15-02-1761 in Pieterburen, died on 31-07-1761 in Pieterburen, 200 days old.
   7.  Jan Jans, born on 19-05-1762 in Pieterburen, christened on 23-05-1762 in Pieterburen, died on 14-06-1762 in Pieterburen, 26 days old.
   8.  Jacob Jans, born on 09-12-1763 in Pieterburen, christened on 18-12-1763 in Pieterburen, died on 03-06-1764 in Pieterburen, 177 days old.
   9.  Jan Jans, born on 20-05-1765 in Pieterburen, christened on 26-05-1765 in Pieterburen, died on 29-08-1765 in Pieterburen, 101 days old.
   10.  Trijnje Jans, born on 07-11-1767 in Pieterburen, christened on 08-11-1767 in Pieterburen, died < 1817.
Church marriage at the age of 32 on 05-10-1800 in Loppersum. Hij van Loppersum, zij van Loppersum geboortig van Pieterburen. Spouse is Derk Berends SCHUT, schoenmaker, born 1760, died on 16-08-1817 in Loppersum. Oud 57 jaar. Hij is weduwnaar en laat geen minderjarige kinderen na. Hij was schoenmaker van beroep en woonde "bovendijks onder Loppersum". Voor het huwelijk werd een contract opgemaakt:
Rechterlijke Archieven Groningen, HC Wirdum XXIII b 7. 1 oktober 1800
Getuigen aan bruidegomszijde: Pieter Alberts, voormond; Hindrik Jans,
sibbevoogd en stedevader; Jan Hendriks, vreemde voogd over 3 voorkinderen
bij Eeltje Ekkes.
Aan bruidszijde: Derk Jans Helder en Jantje Eppes, volle broeder en
aangetrouwde zuster; wedman J.H. Glas, dedigsman.
   11.  NN, buried on 21-08-1772 in Pieterburen.

II.5    Gerrijt Jacobs HELDER, binnenschipper, landbouwer, christened on 08-09-1726 in Wierhuizen, gem. Pieterburen, died >Nov1781 in Saaksumhuizen. Bij de doopinschrijvingen van zijn kinderen in Pieterburen wordt hij sinds 1756 steeds met de achternaam HELDER aangeduid. In de "Protocollen van het gericht te Pieterburen en Westernieland" komt op 14 Jan 1766 een opzegging voor van land door de "Heer van Dijksterhuis" aan Gerrit Jacobs Helder: "teneinde gij ongebruikt, onbetreden en onbeslagen zult laten en op Gregorius 1766 wederom verlaten sodaene Dijk en Dijkleger als gij van de Heer Impetr in huize hebt----" (RAG 734/446). Son of Jacob JANS (see also I.1) and Jantien GERRITS.
Church marriage at the age of 24 on 25-07-1751 in Pieterburen to Geertjen ARIJS, died >Nov1781 in Saaksumhuizen.
From this marriage:
   1.  Jacob Gerrits (see also III.16).
   2.  Arijs Gerrits (see also III.18).
   3.  Jan Gerrits (see also III.20).
   4.  Klaas Gerrits, born on 13-02-1759 in Pieterburen, christened on 18-02-1759 in Pieterburen, died on 08-03-1759 in Pieterburen, 23 days old.
   5.  Klaas Gerrits, born on 25-05-1760 in Pieterburen, christened on 28-05-1760 in Pieterburen, died on 25-08-1855 in Groningen at the age of 95. Hij verkrijgt "onder voldoening der requisita daartoe staande" het kleine borgerrecht op 15 Dec. 1796 (Rood na Reductie 596b) en legt op 23 Januari 1798 "in Curia de Burgereed" af (RnR 596e).

In de Groninger Courant van 19 Januari 1813 bieden Klaas Gerrits Helder en zijn vrouw het fraai gelegen Buitengoed de Stadlander met een zeer rerenommeerd koffie- en wijnhuis te koop aan.
In notariele akte van 17 Jan. 1815 staat:"Klaas Helder, kastelijn en Wendelke Fijbes wonende buiten de Heerepoort, hebben verkocht aan Jan Hendrik Kopinga, koopman, een houten schuur en grote tent met gebruik van grond waarop zij staan, behorende bij het buitengoed "de Stadlander" ten oosten van de Brandenburgersteeg (achter het huidige Zuiderpark) voor 400 gulden".
Hier organiseerde hij festiviteiten zoals bijv. harddraverijen voor een "Zilveren zweep" zoals bijv. aangekondigd in de "Groninger Courant van 16 Augustus 1799.
Ook het verschijnsel van de zgn. Vauxhalls (openlucht festiviteiten) vond plaats op het terrein van de Stadtlander, een wijnhuis met een grote tuin tussen de Hereweg en de Brandenburgersteeg, waar het tussen 1816 en 1819 iedere zomer furore maakte. Bij zo'n Vauxhall hier, bleef de Herepoort de hele nacht open. Na 1819 adverteert ook de uitbater van De Stadtlander er niet meer mee, al organiseert hij nog wel oplatingen van luchtballons, optredens van ventriloquisten of buiksprekers, danspartijen, een enkel concert van Italiaaanse zangers met gitaren, en niet te vergeten vuurwerken met medewerking van dezelfde Jacques Kinsbergen die ook al op het terrein "La Solitude"doende was geweest. Het Vauxhall-feest lijkt zo uiteen te vallen in de losse onderdelen. Wellicht deed het samenstel ook een wat al te zwaar beroep op organisatie-vermogens.(bron:weblog Harry Gelkinghe van 18 Februari 2006, getiteld "Vauxhall in Grun'n (III) ).

Op 15 Mei 1818 verkoopt Klaas (Gerrits) Helder, dan wonend aan de Nieuwe Boteringestraat en zonder beroep, eigendom en beklemrecht van 5 1/2 grazen groenland gelegen buiten het "Kleine Poortje" en in de nabijheid van de Trekweg aan Tonnis Willems, moesker en diens vrouw Jantje Hindriks voor Fl 1500. Dit bezit komt kennelijk uit de erfenis van Wendeltje Febes die dat in haar testament van 11 Juni 1817 heeft geregeld. Op 1 Mei 1834 is de volledige betaling afgehandeld verklaart Klaas Gerrits Helder aan Tonnis Willems en diens (tweede?) vrouw Tietje Sikkes Bontekoe (RAG toeg.1501/invent.195).
In Genlias wordt het huwelijk van Tonnis Willems (*20-12-1778), moesker met Tietien Bontekoe (*6-5-1796, moeskersdochter) vermeld op 16-5-1822 te Groningen.Van hem wordt gezegd:"weduwnaar van Jantien Hindriks".

Klaas Gerrits Helder was lid van de Afgescheiden Gemeente in Groningen. In 1839, na de aankoop van een kerkgebouw in de Guldenstraat, schonk hij de gemeente fl.100 en een zilveren avondmaalsbeker (J. Wesseling: De afscheiding van 1834 in Groningerland, deel III, pag. 145). Hij was toen rentenier en woonde in de Nieuwe Boteringestraat. In dezelfde bron wordt hij op blz.172 vermeld als belijdend lid (sinds 1838 en rentenier)."

Buiten de Herepoort aan de Hereweg was een bekende horecagelegenheid met de naam "Koppel Paarden". Voor het eerst wordt ze genoemd in een rekest uit 1799, waarbij kastelein Klaas Helder van de "Koppel Paarden" mede namens zijn collega's buiten de toenmalige Herepoort vroeg, of ze een harddraverij mochten organiseren om een zilveren zweep. Begin 1822 blijkt een weduwe Nuissema eigenares en kasteleinse van de Koppel Paarden. Ze liet de zaak veilen - er zat een paardenstal bij - en in 1830 was haar opvolger ene Reitsema. (Bron: web-log Gelkinghe 6 Augustus 2009)
In 1847 was de "neringrijke herberg" eigendom van de erven weduwe PS Reitsema, terwijl een Koop Nuissema als kastelein optrad. Het goed wordt dan met de stal voor 60 paarden verkocht.
Married (1) at the age of 37 on 28-05-1797 in Groningen. Het huwelijk werd niet kerkelijk gesloten blijkens de vermelding: " Gecopuleerd den 28 May 1797 op 't Raadhuis door gecommiteerde uit de municipaliteit", church marriage on 28-05-1797 in Groningen to Wijndeltje/Wendelke FEBES/FIEBES, 27 years old, christened on 10-12-1769 in Bellingwolde. Gezien haar leeftijd bij overlijden (47 jaar) is dit de enige persoon in het doopboek van Bellingwolde die in aanmerking komt. Died on 12-06-1817 in Groningen at the age of 47. In Genlias wordt zij bij overlijden Windelke Tijbes genoemd.
Daughter of Fiebe Geerts and Geeske Harms.
Married (2) at the age of 58 on 01-04-1819 in Groningen to Cornelske PLENTER, 61 years old, christened on 02-10-1757 in Aduard, died on 26-12-1831 in Groningen at the age of 74, daughter of Cornelis Geerts PLENTER, timmerman, and Jetske SIJBRANDS.
   6.  Pieter Gerrits, born on 16-08-1763 in Pieterburen, christened on 21-08-1763 in Pieterburen, died on 02-09-1763 in Pieterburen, 17 days old.
   7.  Pieter Gerrits, born on 14-12-1764 in Pieterburen, christened on 16-12-1764 in Pieterburen. Op 9 October 1781 dient voor het Gericht van Pieterburen en Mensingeweer een huisvrede zaak waar Pieter Gerrits bij betrokken is (RAG 734/747). Hoofdschuldige is schipper Jurjen Tonnis en verder zijn knecht Jan Cornellis en Pieter Gerrits Helder. Voor het huis van winkelier Cornellis Hendriks roept Jan Tonnis dat de "grote meijd" Anje Jans buiten moet komen. Hij slaat op deuren enz., en begeeft zich zelfs in het huis met een brandende kaars. Uiteindelijk laat het trio zich afkopen met jenever. Ter zitting zegt Jurjen Tonnis dat de vrouw van winkelier Cornellis Hendriks in het openbaar de meid Anje Jans beschuldigd heeft van overspel met haar man en dat zij "er een dukaat voor over had" wanneer deze Anje Jans verjaagd zou worden. De straf voor Pieter Gerrits Helder is een poena van 1 Mark.
Church marriage at the age of 20 on 04-12-1785 in Pieterburen. Hij van Pieterburen, zij van Breede. Spouse is H(i)emina HIDDES, 22 years old, born on 26-07-1763, christened on 31-07-1763 in Breede, daughter of Hidde PIETERS, landbouwer Eppemaheerd, and Bouwke REMMERS.
   8.  Lammert Gerrits, born on 06-06-1767 in Pieterburen, christened on 12-07-1767 in Pieterburen, died on 09-04-1773 in Pieterburen at the age of 5.
   9.  Jantje Gerrits (see also III.31).

III.2    Albert Jans HELDER, verver, born on 23-04-1752 in Pieterburen, christened on 25-04-1752 in Pieterburen, died <3-8-1799, son of Jan Jacobs HELDER (see also II.1) and Engel(tje) ALBERTS.
Church marriage (1) at the age of 28 on 19-11-1780 in Pieterburen to Tjaaktje Jans, 26 years old, born on 28-02-1754 in Westeremden, died on 27-08-1782 in Pieterburen at the age of 28. Overleden aan kraamziekte. Daughter of Jan Roelfs and Trijntje Eijlts.
Church marriage (2) at the age of 33 on 20-11-1785 in Pieterburen. Hij weduwnaar, wonende te Pieterburen, zij van Leens,maar wonende te Pieterburen. Spouse is Geertje PIETERS, 28 years old, born on 23-06-1757 in Pieterburen, christened on 26-06-1757 in Pieterburen, died on 18-05-1822 in Eenrum at the age of 64, daughter of Pieter DERKS and Anje PETERS. Op 3 Augustus 1799 wordt er een inventaris opgemaakt ( RAG Toeg. 734/Invent.526) waarin: "-- alle zodanige goederen als Albert Jans Helder te Peterburen heeft nagelaten en aan Geertje Pieters zijn vererft benevens haar twee kinderen als volgt---"
Er is een arbeidshuis van f 275 en verder een klok, twee kabinetten, twee bedden, 4 lakens, porcelein en steengoed, koppen, stoelen, tafel, spiegel, gordijnen, tinnen lepels, 1 telderik met 20 telders, staande plaat in de heerd. Profijtelijke staat in totaal F 373.18.-
De schadelijke staat bestaat uit schulden aan: Jacob Eises f30.7.-, J.A. Hinzing (dokter) f8.5.-, Joh. Stegnerus volgens rekening f8.6.-. Totale schadelijke staat F 46.18.-
Getekent 3 Augustus 1799 door Derk Jans Voormond (broer van Albert Jans?), Jan Derks Dul sibbevoogd (familierelatie nog niet duidelijk!), Jacob Jans vreemde voogd en Jan Willems Gerichts Wedman.
From the first marriage:
   1.  Jan Alberts, christened on 20-05-1781 in Pieterburen, buried on 02-09-1782 in Pieterburen at the age of 1, "is begraven het kind van Albert Helder vader nalatende". De moeder stierf een week eerder aan de kraamziekte.
From the second marriage:
   2.  Jan Alberts (see also IV.2).
   3.  Anje Alberts (see also IV.6).

III.5    Derk Jans HELDER, korenschipper te Pieterburen, timmerman en kastelein te Wirdum, born on 15-09-1757 in Pieterburen, christened on 18-09-1757 in Pieterburen, died on 02-07-1821 in Leermens,gem. Loppersum at the age of 63. In de Groninger Courant d.d. 30 Juni 1809 wordt een boeldag aangekondigd ten huize van Derk Jans Helder in het "Oude Regthuis" te Wirdum. Son of Jan Jacobs HELDER (see also II.1) and Anje Derks van BOSCH.
Church marriage at the age of 34 on 07-04-1792 in Loppersum to Jantje Eppes HARKEMA, 24 years old, born on 13-05-1767 in Loppersum, died on 20-04-1847 in Wittewierum at the age of 79, daughter of Eppe Roelfs HARKEMA and Hilje PETERS.
From this marriage:
   1.  Eppe Derks (see also IV.9).
   2.  Jan Derks (see also IV.11).
   3.  Harm Derks (see also IV.13).
   4.  Roelf Derks (see also IV.15).

III.16    Jacob Gerrits HELDER, kastelijn,koopman,deurwaarder(1887), christened on 03-04-1752 in Pieterburen, died on 25-11-1826 in Pieterburen at the age of 74. Overleden in huis nr 75 te Pieterburen, son of Gerrijt Jacobs HELDER (see also II.5) and Geertjen ARIJS.
Church marriage at the age of 28 on 17-12-1780 in Pieterburen en Wierhuizen to Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse, born 1759 in Westernieland. Volgens FamilySearch geb. 1759 Pieterburen.Niet gevonden in D-boek. Died on 28-07-1825 in Pieterburen. Overleden in huis nr.75 te Pieterburen. Daughter of Homme Eisses DIJKEMA, landbouwer op Dijkemaheerd te Westernieland, brouwer, and Stijntje HARMS. Op 21 Nov. 1780 wordt er een huwelijkscontract opgesteld (zie copie). Nr 734/199-202.
In het archief van de boerderij Zijlbrugge te Westernieland komt een akte voor d.d. 30 Jan. 1827 waarin de erfgenamen van Jakob Gerrits Helder en Geertruid Hommes te Pieterburen aan Geert Luies Bouwman en zijn vrouw Trientje Luities te Pieterburen een behuizing met beklemming van het heem te Pieterburen met een vaste huur van 4gld.verkopen voor de somma van 805 gld. verleden voor notaris Hendrik van Bolhuis te Leens. (toeg. 643; invent.94).
From this marriage:
   1.  Geertje Jacobs, born on 16-12-1781 in Pieterburen, died voor1790.
   2.  Gerrit Jacobs (see also IV.18).
   3.  Stijntje Jacobs, born on 25-09-1785 in Pieterburen, died voor 1788.
   4.  Homme Jacobs, born in Pieterburen, christened on 19-08-1787 in Pieterburen, died voor 1796.
   5.  Stijntje Jacobs (see also IV.23).
   6.  Geertje Jacobs (see also IV.25).
   7.  Klaas, christened on 30-09-1792 in Pieterburen, died voor 1793.
   8.  Klaas Jacobs (see also IV.27).
   9.  Homme Jacobs (see also IV.29).
   10.  Anje Jacobs (see also IV.33).
   11.  Aaltje Jacobs (see also IV.36).

III.18    Arijs Gerrits HELDER, arbeider, christened on 14-07-1754 in Pieterburen, "Gedoopt door H. Dijkhuisen Eccls. te Warfhuizen". Deze predikant viel hoogstwaarschijnlijk in voor Ds.H. Stehman (geb.22 jan 1680;overleden 14 Sept. 1753 te Pieterburen). Uit het doopboek blijkt dat er in deze periode veel plaatsvervangers optraden. Died on 21-05-1827 in den Andel at the age of 72, son of Gerrijt Jacobs HELDER (see also II.5) and Geertjen ARIJS.
Married to Jantje Jacobs HERES, born on 25-10-1755 in Saaxumhuizen (religion: Doopsgezind), died on 04-03-1821 in den Andel at the age of 65, daughter of Jacob HERES, landbouwer te Hiddingezijl onder Saaxumhuizen, and Grietje Ariens.
From this marriage:
   1.  Grietje Arijs (see also IV.39).
   2.  Gerrit Arijs (see also IV.40).
   3.  Geertje Arijs (see also IV.43).
   4.  Hilje Arijs (see also IV.45).
   5.  Jacob Arijs, born on 29-03-1789 in Den Andel, christened on 05-04-1789 in Den Andel.
   6.  Pieter Arijs, born on 22-04-1792 in den Andel, christened on 29-04-1792 in den Andel, died on 30-11-1809 in den Andel at the age of 17, buried on 05-12-1809 in den Andel.
   7.  Luurt Arijs, born on 11-04-1795 in den Andel, christened on 08-05-1795 in den Andel, died on 18-02-1807 in den Andel at the age of 11.
   8.  Klaas Arijs, born on 09-08-1798 in den Andel, christened on 26-08-1798 in den Andel, died on 13-12-1846 in Warffum at the age of 48.

III.20    Jan Gerrits HELDER, voerman te Zoutkamp, born on 12-10-1756 in Pieterburen, christened on 17-10-1756 in Pieterburen, died on 20-11-1831 in Zoutkamp at the age of 75, son of Gerrijt Jacobs HELDER (see also II.5) and Geertjen ARIJS.
Church marriage at the age of 33 on 05-09-1790 in Vierhuizen to Trientje Folkerts KRUIZINGA, 30 years old, christened on 29-02-1760 in Vierhuizen, died on 16-10-1809 in Zoutkamp at the age of 49, daughter of Folkert JANS, voerman te Zoutkamp, and Pieterke GOZENS.
From this marriage:
   1.  Anje Jans (see also IV.51).
   2.  Geertje Jans (see also IV.53).
   3.  Gerrit Jans (see also IV.54).

III.31    Jantje Gerrits HELDER, daglonerse, born on 19-01-1770 in Pieterburen, christened on 21-01-1770 in Pieterburen, died on 05-03-1825 in Eenrum at the age of 55. Zij overlijdt in huis nr.5 te Pieterburen. Daughter of Gerrijt Jacobs HELDER (see also II.5) and Geertjen ARIJS.
Church marriage at the age of 26 on 05-05-1796 in Pieterburen en Wierhuizen to Jacob Lammerts LEEUWEMA, 31 years old, dagloner, christened on 25-09-1764 in Uithuizermeeden, died on 29-08-1829 in Kloosterburen at the age of 64, son of Lammert Sietzes and Anje Jacobs. Hij van Uithuizermeeden, zij van Pieterburen.
From this marriage:
   1.  Gerrit Jacobs (see also IV.56).
   2.  Lammert Jacobs, born on 15-02-1805 in Pieterburen, christened on 10-03-1805 in Pieterburen.

IV.2    Jan Alberts HELDER, timmerman, born on 25-01-1789 in Pieterburen, christened in Pieterburen, died on 08-04-1837 in Warffum at the age of 48, son of Albert Jans HELDER (see also III.2) and Geertje PIETERS.
Married (1) at the age of 28 on 27-11-1817 in Warffum to Meisse Havings BAKKER, 20 years old, christened on 10-09-1797 in Warffum, died on 15-02-1829 in Warffum at the age of 31, daughter of Haveng Alberts BAKKER and Bijfke JANS.
Married (2) at the age of 41 on 14-04-1830 in Warffum to Doetje/Dooitje Klasens NIEUWENHUIS, 27 years old, christened on 16-05-1802 in Kloosterburen, daughter of Klaas Benjamins NIEUWENHUIS and Geertruid Ysbrands van HOGTEN.
From the first marriage:
   1.  Geertje Jans, born on 08-07-1818 in Warffum, died on 21-08-1818 in Warffum, 44 days old.
   2.  Bijfke/Bieuwke Jans (see also V.2).
   3.  Geertje Jans (see also V.5).
   4.  Albert Jans (see also V.6).
   5.  Derk Jans, born on 13-01-1829 in Warffum, died on 13-03-1829 in Warffum, 59 days old.
   6.  Everdina Jans, born on 13-01-1829 in Warffum, died on 19-04-1829 in Warffum, 96 days old.
From the second marriage:
   7.  Klaas Jans (see also V.10).
   8.  Geertruid Jans, born on 31-12-1835 in Warffum.

IV.6    Anje Alberts HELDER, daglonersche, christened on 19-02-1792 in Pieterburen, died on 23-04-1863 at the age of 71, daughter of Albert Jans HELDER (see also III.2) and Geertje PIETERS.
Married (1) at the age of 24 on 18-04-1816 in Eenrum to Albert Jans KNAP, 25 years old, schipper, born on 23-01-1791 in Aduarderzijl, son of Jan Jacobs KNAP, Schipper, and Itjen DERKS.
Married (2) at the age of 45 on 19-06-1837 to Jan Jans POSTEMA, 51 years old, timmerman, christened on 13-04-1786 in den Andel, died in Warffum, son of NN NN and Martje Jans ter LIP.
Married (3) at the age of 51 on 06-01-1844 in Warffum to Wildrik Jans MUNNEKE, 46 years old, dagloner, born on 19-03-1797 in Usquert, son of Jan Wildriks MUNNEKE and Aagtje PIETERS.
From the first marriage:
   1.  Jan Roelfs (see also V.13).
   2.  Geert, dagloner.
Married on 04-06-1852 in Eenrum to Hilje WIERSUM, dienstmeid bij huwelijk, daughter of Jan Jacobs WIERSUM, dagloner, and Grietje Jacobs SICCAMA.

IV.9    Eppe Derks HELDER, bakkersknecht,dagloner,lapjeskoopman, born on 24-04-1793 in Wittewierum, died on 28-08-1870 in 't Zandt at the age of 77, son of Derk Jans HELDER (see also III.5) and Jantje Eppes HARKEMA.
Married at the age of 21 on 26-08-1814 in 't Zandt to Anje Cornelis SMIT, 28 years old, born on 25-06-1786 in 't Zandt, died on 28-09-1840 in 't Zandt at the age of 54, daughter of Knellis Pieters SMIT, smid, and Menje Harms KNOL.
From this marriage:
   1.  Kornelis Eppes (see also V.17).
   2.  Derk Eppes, in ov. akte "zonder beroep", born on 09-01-1817 in 't Zandt, died on 30-09-1856 in 't Zandt at the age of 39.

IV.11    Jan Derks HELDER, schoenmaker in Godlinze, born on 20-12-1796 in Tjamsweer, died on 01-06-1861 in Oosterwijtwerd at the age of 64, son of Derk Jans HELDER (see also III.5) and Jantje Eppes HARKEMA.
Married at the age of 21 on 04-06-1818 in 't Zandt to Geertje/Grietje Willems BOER, 20 years old, christened on 10-12-1797 in Zeerijp, died on 29-09-1870 in Oosterwijtwerd at the age of 72, daughter of Willem Jans BOER, landbouwer, and Pieterke Derks UILDERSMA.
From this marriage:
   1.  Derk Jans (see also V.20).
   2.  Willem Jans (see also V.23).
   3.  Jantje Jans (see also V.27).
   4.  Eppe Jans, born on 15-12-1826 in Oosterwijtwerd (religion: NH), died on 04-08-1895 in Oosterwijtwerd at the age of 68, buried in Oosterwijtwerd. Ongehuwd.
   5.  Pieterke Jans (see also V.30).
   6.  Anje Jans, dienstmeid, born on 20-10-1833 in Oosterwijtwerd, died on 06-01-1855 in Oosterwijtwerd at the age of 21.

IV.13    Harm Derks HELDER, winkelier, born on 28-04-1799 in Tjamsweer, died on 27-05-1860 in Ten Post at the age of 61, son of Derk Jans HELDER (see also III.5) and Jantje Eppes HARKEMA.
Married at the age of 41 on 23-05-1840 in Ten Boer to Antje Luitjens PILON, 27 years old, born on 08-09-1812 in Stedum, died on 21-01-1856 in Ten Post at the age of 43, daughter of Luitjen Jacobs PILON, binnenschipper turfschipper, and Katharina Krijns KRUIZINGA, turfschippersche.
From this marriage:
   1.  Jantje, born on 24-07-1841 in Ten Boer, died on 06-02-1868 in Ten Boer at the age of 26.
   2.  Derk, born on 11-09-1842 in Ten Post, died on 06-10-1842 in Ten Post, 25 days old.
   3.  Luitje, born on 11-09-1842 in Ten Post, died on 27-09-1842 in Ten Post, 16 days old.
   4.  Katharina (see also V.37).

IV.15    Roelf Derks HELDER, koopman, born on 14-11-1806 in Wirdum gem. Loppersum, died on 27-05-1879 in Wolphaartsdijk at the age of 72. Hij wordt vermeld als lid van de Afgescheiden gemeente te Ten Boer en Woltersum in 1843 (J. wesseling; De afscheiding van 1834 in Groningerland, deel III, pag.58). Son of Derk Jans HELDER (see also III.5) and Jantje Eppes HARKEMA.
Married at the age of 24 on 27-08-1831 in Wagenborgen to Wea/Wija/Wieke Jans VOS, 24 years old, christened on 17-05-1807 in Wagenborgen, died on 19-08-1877 in Rotterdam at the age of 70, daughter of Jan Jans VOS, deurwaarder te Wagenborgen, later kastelein te Termunten, and Grietje Klasens LEEUW/LEWE. Blijkens het bevolkingsregister van Amsterdam woonden Roelf Derks Helder (commissionair) en zijn vrouw wea Jans Vos in de periode Augustus 1850 tot na Mei 1854 in Amsterdam op de adressen Overtoom en Prinsengracht, samen met de kinderen Jan, Harm, Derk en Johannes.De kinderen hebben (nog) geen beroep behalve Jan die als dienstbode op de Utrechtse straat staat vermeld.
From this marriage:
   1.  Derk, born on 30-08-1832 in Ten Boer, died on 29-10-1838 in Ten Boer at the age of 6.
   2.  Jan, koopman, born on 28-04-1834 in Ten Boer.
Married at the age of 23 on 29-10-1857 in Amsterdam to Aafje JUNKER, born 1834 in Amsterdam, daughter of Johan Wilhelm JUNKER and Roelfjen ESHUIS.
   3.  Harm, born on 22-03-1837 in Ten Boer.
   4.  Derk (see also V.44).
   5.  Johannes (see also V.47).
   6.  Maria Wilhelmina, born on 29-11-1845 in Ten Boer.

IV.18    Gerrit Jacobs HELDER, binnenschipper, winkelier(1862), born on 28-08-1783 in Pieterburen, christened on 31-08-1783 in Pieterburen, died on 19-07-1879 in Pieterburen at the age of 95. In de OAT van het Kadaster (ca 1830) komt hij voor als eigenaar van de tegenover elkaar gelegen percelen D181 (weiland 94.8 are) en D237 (huis en erf 11.50 are) beiden in Pieterburen Gemeente Eenrum Sectie D, Pieterburen). Son of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Married at the age of 30 on 24-09-1813 in Pieterburen to Martje Walles ELENGA, 20 years old, schipperse, born on 28-10-1792 in Leens, died on 28-09-1869 in Eenrum at the age of 76, daughter of Walle Pieters ELENGA, landbouwer op Grijssloot te Leens, wedman en deurwaarder, and Anje Reintjes VOS. Volgens "Pieterburen, Broek, Wierhuizen, blz 199 in 1830 woonachtig aan de Kerkbuurt zuidzijde.
From this marriage:
   1.  Geertruid Gerrits (see also V.51).
   2.  Anje Gerrits (see also V.53).
   3.  Mettje Gerrits (see also V.55).
   4.  Jacob Gerrits (see also V.57).
   5.  Jantje Gerrits, born on 20-08-1823 in Wierhuizen, christened on 21-08-1823 in Wierhuizen, died on 15-08-1844 at the age of 20.
   6.  Walle Gerrits, born on 30-01-1826 in Wierhuizen, christened on 26-02-1826 in Wierhuizen, died on 30-10-1847 at the age of 21.
   7.  Trientje Gerrits (see also V.62).
   8.  Aaltje Gerrits (see also V.64).
   9.  Klaas Gerrits, visser, schipper, born on 28-11-1833 in Pieterburen, christened on 05-01-1834 in Wierhuizen, died on 16-12-1874 in Pieterburen at the age of 41. In zijn overlijdensakte wordt gesteld dat zijn vrouw Jantje ten Hoorn in Winsum woonachtig is. Hij erfde samen met zijn zuster Aaltje van Enno Jans Wierda een behuizing met land aan de Hoofdstraat 155 te Pieterburen (Boerderijen in het Halfambt, p.389-390).
Married at the age of 33 on 08-12-1866 in Eenrum to Jantje ten HOORN, 24 years old, born on 14-05-1842 in Schouwerzijl, died on 12-04-1929 in Obergum at the age of 86. Oud 87 jaar. Daughter of Harmannus Kornelis ten HOORN, broodbakker, and Janna Gerrits DANHOF.
   10.  Stientje Gerrits, born on 01-08-1835 in Wierhuizen, christened on 20-09-1835 in Wierhuizen, died on 22-01-1836 in Pieterburen, 174 days old.

IV.23    Stijntje Jacobs HELDER, daglonerse, christened on 19-10-1788 in Pieterburen, died on 21-11-1831 in Leens at the age of 43, daughter of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Church marriage at the age of 20 on 05-02-1809 in Baflo to Roelf Frederikus FABER, 20 years old, dagloner,landbouwer op de Dingen te Baflo, born on 02-11-1788 in Baflo, christened on 16-11-1788 in Baflo, died on 01-09-1858 in Leens at the age of 69. Bij zijn huwelijksinschrijving wordt hij vermeld als Roelf Fredericus Bakker,, son of Fredericus Jacobs FABER, deurwaarder, and Geertruid Roelfs BAKKER. Op 24 Dec. 1811 kopen zij de boerderij "de Dingen" te Baflo met beklemmingen voor resp.26 en 45 juk land voor Fl. 8600. Zij verkopen in 1821 voor Fl. 9000 (B.i.H., p.141-143).Tijdens de volkstelling van 1829 wonen zij met de kinderen Geertruida, Jacobina, Gerrit, Johannes,en Klaas in huisnr.156 te Leens.
From this marriage:
   1.  Geertruid Roelfs, born on 01-12-1809 in Baflo, christened on 25-12-1809 in Baflo, died voor 1818.
   2.  Frederikus Roelfs (see also V.70).
   3.  Jacobus Roelfs, born on 23-04-1812 in Baflo, christened on 11-09-1812 in Baflo, died on 18-07-1821 in Baflo at the age of 9.
   4.  Jan Roelfs (see also V.74).
   5.  Geertruida Roelfs, christened on 17-05-1818 in Baflo, died on 26-12-1898 in Zoutkamp at the age of 80.
Married at the age of 27 on 19-05-1845 in Eenrum to Menne Berents KNOT, boereknecht, born 1819 in Pieterburen, son of Berent Mennes KNOT and Bouwina EVERTS.
   6.  Jacobine Roelfs (see also V.79).
   7.  Gerrit Roelfs, dagloner, born on 04-03-1820 in Baflo, died on 02-06-1865 in Eenrum at the age of 45. Ongehuwd.
   8.  Johannes Roelfs, dagloner, born on 29-08-1823 in Leens, christened on 05-10-1823 in Leens, died on 23-06-1902 in Leens at the age of 78.
Married at the age of 32 on 10-10-1855 in Ulrum to Reina de WAAIJ, 29 years old, born on 26-07-1826 in Zoutkamp, daughter of Jurrien Harms de WAAIJ, opzichter zeeweringen, and Trijntje Feijes SESENGA.
   9.  Klaas Roelfs (see also V.83).

IV.25    Geertje Jacobs HELDER, naaister(1822), schoolmeesterse(1819,1831), born in Pieterburen, christened on 31-10-1790 in Pieterburen, died on 05-12-1877 in Delfzijl at the age of 87. In 1817 lidmaat te Hornhuizen. Daughter of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Married at the age of 23 on 02-09-1814 in Kloosterburen to Jan Luitjes LUITJENS, 29 years old, schoolmeester te Hornhuizen, born on 07-05-1785 in Eenrum, christened on 30-05-1785 in Westernieland, died on 06-05-1847 in Kloosterburen at the age of 61. Hij was tot 1808 leerling van de in 1797 opgerichte Departementsleer- en kweekschool in Groningen, waarna hij tot 1847 schoolmeester was in Hornhuizen (Bron: Jaap Bottema:Naar school in de Ommelanden (ISBN 90 5294 180 7), pag. 77. Son of Luitje Jans LUITJENS, landbouwer op Rixumaheerd te Westernieland, and Martje Pieters ELENGA.
From this marriage:
   1.  Martje Jans (see also V.86).
   2.  Geertruida, born on 22-08-1822 in Hornhuizen, died on 31-08-1823 in Hornhuizen at the age of 1.
   3.  Jacob Jans, born on 01-12-1825 in Hornhuizen, died on 22-10-1836 in Hornhuizen at the age of 10.
   4.  Geertruida Jans, born on 14-01-1831 in Hornhuizen, died on 03-06-1892 in Appingedam at the age of 61.
Married (1) at the age of 19 on 28-12-1850 in Kloosterburen to Watze Willem DELKEN, 28 years old, born on 22-11-1822 in Delfzijl, son of Jan DELKEN and Klaassien Hindriks de JONGE.
Married (2) at the age of 50 on 13-07-1881 in Delfzijl to Steffen JONKER, 52 years old, landbouwer, born on 12-06-1829 in Winschoten, died on 21-11-1882 in Delfzijl at the age of 53, son of Harm Jans JONKER and Reintje Steffens BROUWER.
Married (3) at the age of 53 on 12-12-1884 in Delfzijl to Focko PUL, 56 years old, timmerman, born on 16-05-1828 in Niewolda, died on 25-06-1896 in Solwerd, gem. Appingedam at the age of 68, son of Nanne Morits PUL and Gepke Fockes.

IV.27    Klaas Jacobs HELDER, dagloner, boereknecht, landbouwer, born in Pieterburen, christened on 29-09-1793 in Pieterburen, died on 28-04-1834 in Eenrum at the age of 40. In 1830 was hij, samen met zijn vrouw Trientje Jacobs Broekema, eigenaar van een boerderij en ca 13 ha land behorend tot de voormalige borg "Dijksterhuis" of "ten Dijke". De boerderij wordt in 1859 door de erven (kinderen van Trientje Jacobs Broekema en haar tweede man Harm Pieters Schut) verkocht aan Jhr.Gerhard Alberda van Menkema. Een copie (Boerderijen in het Halfambt pag.375) van een kaart van de borg "Dijksterhuis" en omgeving (origineel in RAG: Archieven Menkema en Dijksterhuis inv.nr.1365) laat de percelen met eigenaar Klaas Jacobs Helder zien. Zie ook Boerderijen in het Halfambt Nr.131. Volgens OAT van het Kadaster (ca 1830) was hij eigenaar van de percelen 694-706 die weiland, bouwland, dijk en water omvatten, tesamen ca 10 ha. Deze percelen grensden aan de "uiterdijk". Daarnaast heeft hij nog de percelen 608-611 (tuin, huis en erf, water en weiland) samen ca 2.2 ha. Alle genoemde percelen gelegen in Sectie D, gem. Eenrum, d.w.z te Pieterburen. Son of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Married at the age of 25 on 30-12-1818 in Eenrum to Trientje Jacobs BROEKEMA, 15 years old, landbouwerse, born in Westernieland, christened on 19-02-1803 in Eenrum, died on 25-03-1855 in Eenrum at the age of 52, daughter of Jacob Eisses Derks BROEKEMA, landbouwer te Westernieland, and Ebeltje Reintjes KADIJK. Na de dood van Klaas Jacobs Helder hertrouwt Trientje Jacobs Broekema met Harm Pieters Schut.Uit dit huwelijk worden in ieder geval drie kinderen (Pieter, Jacomina, Ebeltje) geboren.
From this marriage:
   1.  Geertruida Klaassens (see also V.94).
   2.  Ebeltje, born on 08-09-1821 in Wierhuizen, christened on 07-10-1821 in Wierhuizen, died on 04-01-1822 in Pieterburen, 118 days old. Overleden in huis nr.72 te Pieterburen.
   3.  Ebeltje, born on 05-01-1822 in Wierhuizen, died voor 1823.
   4.  Ebeltje, born on 10-05-1823 in Wierhuizen, christened on 08-06-1823 in Wierhuizen, died on 23-05-1829 in Wierhuizen at the age of 6. Hij overleed in huis nr.11 te Pieterburen.
   5.  Jacomina, born on 14-08-1825 in Wierhuizen, christened on 02-10-1825 in Wierhuizen, died on 20-09-1827 in Wierhuizen at the age of 2.
   6.  Jacob, born on 16-01-1828 in Wierhuizen, died on 23-02-1828 in Wierhuizen, 38 days old. Overleden in huis nr.11 te Pieterburen.
   7.  Jacob, born on 19-04-1829 in Wierhuizen, christened on 17-05-1829 in Wierhuizen, died on 07-03-1830 in Wierhuizen, 322 days old. Hij overleed in huis nr.11 te Pieterburen.
   8.  Ebeltje, born on 18-06-1831 in Wierhuizen, christened on 10-07-1831 in Wierhuizen, died on 29-01-1832 in Wierhuizen, 225 days old.
   9.  Ebeltje, born on 11-08-1833 in Pieterburen, died on 25-08-1834 in Pieterburen at the age of 1.

IV.29    Homme Jacobs HELDER, schipper schippersknecht, born in Pieterburen, christened on 24-01-1796 in Pieterburen, died on 21-08-1875 in Groningen at the age of 79, buried in Zuiderbegraafplaats,Groningen. Volgens "Pieterburen, Broek, Wierhuizen" blz.199 in 1830 woonachtig in het schippershuis aan de haven. In de OAT van het kadaster (ca 1830) komt hij voor als eigenaar van perceel 253 ( huis en erf, 240 m2, Sectie D gem. Eenrum, Pieterburen). Son of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Married (1) at the age of 25 on 22-05-1821 in Eenrum to Geertje Alberts SMIT, 26 years old, born on 07-09-1794 in Pieterburen, died on 21-08-1826 in Pieterburen at the age of 31, daughter of Albert Jans SMIT and Martje JACOBS.
Married (2) at the age of 32 on 30-11-1828 in Eenrum to Fenje Willems KOITER, 25 years old, born on 24-09-1803 in Usquert, died on 02-10-1867 in Pieterburen at the age of 64, daughter of Willem Jans KOITER, bakker, and Jantje Jacobs STOLLINGA, landbouwerse.
From the first marriage:
   1.  Jacob Hommes, born on 03-12-1821 in Wierhuizen, christened on 27-01-1822 in Wierhuizen, died on 05-05-1822 in Pieterburen, 153 days old, "overleden in het schip".
From the second marriage:
   2.  Homme Jacobs Hommes (see also V.105).
   3.  Jantje Hommes, born on 10-05-1834 at 05:00 in Wierhuizen, christened on 31-08-1834 in Wierhuizen, died on 05-04-1900 in Bedum at the age of 65.
Married at the age of 39 on 22-10-1873 in Eenrum to Derk Melles HUIZINGA, born 1825 in Sauwerd.
   4.  Jacob Hommes, born on 17-07-1847 in Wierhuizen, christened on 03-10-1847 in Wierhuizen, died on 25-05-1868 in Pieterburen at the age of 20.

IV.33    Anje Jacobs HELDER, mutsemaakster, born on 05-12-1797 in Wierhuizen, christened on 25-12-1797 in Pieterburen, died on 23-01-1885 in Vries (Dr.) at the age of 87, daughter of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Married (1) at the age of 29 on 21-04-1827 in Winsum to Abel Hendriks PUMA, 25 years old, boerenknecht,schipper, born on 20-11-1801 in Ezinge, died on 29-12-1847 in Kloosterburen at the age of 46, son of Hindrik Harms PUMA, landbouwer te Obergum, and Dieuwertje DOOTJES SCHEERLINGS.
Married (2) at the age of 51 on 25-04-1849 in Kloosterburen to Johannes Hendriks FABER, kleermaker, born 1796 in Rasquert, died on 26-11-1859 in Kloosterburen, son of Hendrik Johannes and Jantje Jacobs.
From the first marriage:
   1.  Diewerke (see also V.111).

IV.36    Aaltje Jacobs HELDER, born on 11-10-1806 in Wierhuizen, christened on 12-10-1806 in Wierhuizen, died on 06-03-1849 in Wierhuizen (Pieterburen) at the age of 42. Zerk op begraafplaats Pieterburen (22-06-1999). Daughter of Jacob Gerrits HELDER (see also III.16) and Geertruit Hommes DIJKEMA, daglonerse.
Married (1) at the age of 24 on 27-12-1830 in Eenrum to Jan Pieters Pel KERSSEN, landbouwer te Wierhuizen, born in Wierhuizen. Volgens Burgerlijk Register van de Commune van Eenrum van 1811 werd hij geboren 29-2-1776, christened 1776, died on 19-04-1833 in Wierhuizen, huis nr.2, son of Pieter Thomas KERSSEN and Aaltje Jans PELL. Door haar huwelijk werd Aaltje Jacobs mede eigenaar van boerderij de "Eiderij"te Pieterburen. Na de dood van Kerssen hertrouwde zij met Johannes Martinus Martens. Via hem vererft de boerderij naar zijn zoon Jacobus Johannes Martens in 1871. (Boerderijen in het Halfambt, p.376-377).Johannes Martinus Martens en Aaltje Jacobs kochten in 1836 ook nog 16.65 ha land bij de boerderij "Tammensheerd" te Pieterburen (B.i.H., p.393).
Married (2) at the age of 27 on 05-04-1834 in Eenrum to Johannes Martinus MARTENS, 22 years old, landbouwer, born on 18-03-1812 in Appingedam, died on 16-06-1884 in Pieterburen at the age of 72. Na overlijden van Aaltje Helder hertrouwde Martens in hetzelfde jaar op 02-11-1849 te Eenrum met Catharina Hendriks van Ham. Son of Menso Marten MARTENS, logementhouder te Winneweer, kastelein te Wittewierum, schepper Zijlvest der Drie Delfzijlen, and Geertje Jans WIERDA. Op 4 Maart 1848 werden zij eigenaars van de boerderij "De Ruige Venne" te Rasquert die op 6 April 1854 door J. H. Martens en zijn 4 minderjarige kinderen werd verkocht.(zie "Boerderijen in het HalfAmbt, boerderijnr.42).
Over het nageslacht van Aaltje Jacobs Helder en Johannes Martinus Martens is veel te vinden op de website van Tjaart E. Martens:http://tjaart-egge.nl.
From the second marriage:
   1.  Menso, landbouwer(1888), born on 10-02-1838 in Pieterburen, died on 08-09-1910 in Pieterburen at the age of 72.
Married at the age of 50 on 07-04-1888 in Eenrum to Anje POSTEMA, born 1861 in Westernieland, died on 07-03-1943 in Haren. Oud 82 jaren, daughter of Pieter Jans POSTEMA and Klaaske MEIJER, dienstmeid.
   2.  Jacobus Martinus, reiziger, broodventer,landbouwer,logementhouder, born on 08-11-1841 in Eenrum, died on 16-10-1909 in Groningen at the age of 67. Verdronken.
Married at the age of 25 on 09-10-1867 in Eenrum to Fokeltje Willems van der KAMP, 22 years old, born on 31-01-1845 in Wierhuizen, died on 18-04-1878 in Eenrum at the age of 33, daughter of Willem Jacobs van der KAMP and Germke Oopkes SMITH.
   3.  Geertje, born on 10-10-1842 in Eenrum, died on 24-11-1842 in Eenrum, 45 days old.
   4.  Johannes Martinus, born on 10-10-1842 in Eenrum, died on 26-02-1843 in Eenrum, 139 days old.
   5.  Geertje, born on 31-01-1846 in Pieterburen, died on 31-05-1934 in Makkinga at the age of 88.
Married at the age of 25 on 13-05-1871 in Eenrum to Jacob Fockes TAMMENS, 33 years old, landbouwer, born on 07-05-1838 in Kloosterburen, died on 15-04-1923 in Pieterburen at the age of 84, son of Focke Tammes TAMMENS and Trientje Jans LEIMA.
   6.  Georg, herbergier te Broek, born on 02-11-1847 in Eenrum, died on 01-12-1933 in Groningen at the age of 86.
Married at the age of 27 on 05-05-1875 in Eenrum to Gaaizina Pieters BREEKSEMA, 20 years old, born on 21-05-1854 in Pieterburen, died on 31-12-1926 in Groningen at the age of 72, daughter of Pieter Jacobs BREEKSEMA and Gaaizina Gajes ZUIDEMA.

IV.39    Grietje Arijs HELDER, born on 09-04-1779 in den Andel, christened on 11-04-1779 in Den Andel, died on 28-04-1852 in Stitswerd at the age of 73, daughter of Arijs Gerrits HELDER (see also III.18) and Jantje Jacobs HERES.
Married at the age of 29 on 07-02-1809 in Ulrum to Eppe Heeres BOUWMAN, diaken te Rasquert (13-12-1812), landbouwer, died 1851, son of Heere Lammerts BOUMAN and Grietje Eppes. Na de dood van haar man verkoopt Grietje Aries samen met haar kinderen hun boerderij "Clunderborg" te Rasquert met beklemming van 14.83.80 bunder voor Fl. 7345 aan Kornelis Klaassens Wetzema, korenschipper te Rasquert op 26 Maart 1851 (B.i.H., p213).
From this marriage:
   1.  Aries Eppes, born on 13-03-1816 in Rasquert.
Married at the age of 35 on 24-05-1851 in Baflo to Janna Hendriks TIMMER, 19 years old, born on 16-10-1831 in Obergum, daughter of Hendrik Jans TIMMER and Janna Pieters ALBERTSMA.
   2.  Pieter Eppes, born 1818, died on 20-04-1820 in Rasquert.
   3.  Grietje Eppes.
   4.  Heero Eppes.

IV.40    Gerrit Arijs HELDER, dagloner boerenknecht, born on 14-09-1781 in Den Andel, christened on 23-09-1781 in Den Andel, died on 15-08-1853 in Warffum at the age of 71, son of Arijs Gerrits HELDER (see also III.18) and Jantje Jacobs HERES.
Married at the age of 32 on 30-04-1814 in Adorp to Trijntje Jans KUILING, 37 years old, daglonerse, born on 20-10-1776 in Wetsinge, died on 19-04-1857 in Wehe at the age of 80. Oud 79 jaar. Weduwe van Theophilus Jan de Wier. Daughter of Jan Berends KUILING and Aaltje Berends.
From this marriage:
   1.  Arijs Gerrits, born on 13-03-1815 in Wetsinge, gem. Adorp, died on 21-10-1827 in Adorp at the age of 12.

IV.43    Geertje Arijs HELDER, born on 06-11-1784 in den Andel, christened on 21-11-1784 in den Andel, daughter of Arijs Gerrits HELDER (see also III.18) and Jantje Jacobs HERES.
Married at the age of 22 on 28-12-1806 in Warffum to Hindrik Ebels van ZEEWIJK, 44 years old, born on 13-03-1762 in Warffum, died 1829, son of Ebel Goeytjes van ZEEWIJK and Trijntje Hindriks. Zij waren van bewoners/bedrijfsleiders van de boerderij "Klein Zeewijk" (Nr.56 in "Boerderijen op het Hogeland") te Warffum tot 1815.Zij werden opgevolgd door de zoon uit het eerste huwelijk Ebel Hindriks van Zeewijk, en gingen zelf daarna naar een boerderij aan de Oostervalge te Warffum (Nr 46 in "Boerderijen op het Hogeland"). Van 1829 tot 1856 zijn de zoons Jacob Hindriks van Z. en Aries Hindriks van Z. samen met hun moeder Geertje Aries Helder bewoners. In 1856 worden zij eigenaars. (Boerderijen op het Hogeland, pag 153).
From this marriage:
   1.  Jantjen Hindriks, born on 29-12-1809 in Warffum, died on 15-07-1896 in Warffum at the age of 86.
Married at the age of 38 on 23-12-1848 in Baflo to Luurt Lippes HUIZINGA, 50 years old, born on 13-12-1798 in Rasquert, son of Lippe Sierts HUIZINGA and Dieuwertje Luurts DOORNBOS.
   2.  Margrita (Grietje), born on 10-03-1813 in Warffum, died on 16-12-1877 in Groningen at the age of 64.
Married to Simon BULTHUIS.
   3.  Jacob Hindriks, born on 10-04-1815 in Warffum, died on 05-06-1867 in Warffum at the age of 52.
   4.  Geeske, born on 03-12-1817 in Warffum, died on 20-06-1888 in Warffum at the age of 70.
Married to Petrus JONKER.
   5.  Aries Hendriks (see also V.136).
   6.  Jan Ebels, born on 20-04-1823 in Warffum, died on 19-07-1883 in Eenrum at the age of 60.
Married to Magdalena Jans EKKENS.

IV.45    Hilje Arijs HELDER, born on 08-04-1786 in den Andel, christened on 16-04-1786 in Den Andel, died on 24-04-1855 in Uithuizen at the age of 69, daughter of Arijs Gerrits HELDER (see also III.18) and Jantje Jacobs HERES.
Married at the age of 27 on 20-05-1813 in Warffum to Melle Klaassens LEEUW, 23 years old, wagenaar, born on 21-02-1790 in Uithuizen, died on 10-07-1847 in Uithuizen at the age of 57, son of Klaas Ailkes LEEUW and Janna MELLES.
From this marriage:
   1.  Janna Melles (see also V.141).
   2.  Grietje Melles, born on 14-08-1821 in Uithuizen.
Married at the age of 24 on 02-05-1846 in Uithuizen to Reinhart Jacobs TABAK, 28 years old, schipper, born on 17-09-1817 in Middelstum, died on 31-07-1871 in Groningen at the age of 53, son of Jacob Berends TABAK, oliemulder, and Hinderika Roelina Reinhards KLAUS, dienstmeid.

IV.51    Anje Jans HELDER, huishoudster, born in Zoutkamp, christened on 02-08-1790 in Vierhuizen, died on 16-07-1883 in Zoutkamp at the age of 92. Grafpaal op kerkhof te Zoutkamp (situatie 1971 voor de sanering; zie de Marne 1975/1976 7-de jaargang, pag.2) met tekst:"Hier rust zij in den langen nacht,'t Welk ook een ieder onzer wacht. Wij hebben echter dit vernomen, dat zij behouden aan mocht komen. Zij zocht ter elfde ure nog Hem, Die haar kwam roepen met zijn stem" Daughter of Jan Gerrits HELDER (see also III.20) and Trientje Folkerts KRUIZINGA.
Married at the age of 24 on 19-03-1815 in Ulrum. In de huwelijksakte heet hij:"Jannes Tomes Rijtma" to Jannes Thomas RIETEMA, 28 years old, voerman, zeeman, landarbeider, wagenaar, born in Houwerzijl, christened on 03-12-1786 in Niekerk, died on 20-07-1851 in Zoutkamp at the age of 64. Weduwnaar van Ietje Jans. Son of Thomas Jannes RIETEMA/RIJTMA and Anje JANS.
From this marriage:
   1.  Trijntje Jannes, born on 11-06-1815 in Zoutkamp. In huis nr.46. Died on 18-01-1855 in Uithuizen at the age of 39.
Married at the age of 30 on 25-10-1845 in Ulrum to Nicolaas Remts KNOOIHUIZEN, 31 years old, schoenmaker, born on 07-04-1814 in Leens, died on 29-11-1859 in Zoutkamp at the age of 45, son of Remt Klasen KNOOIHUIZEN, dagloner, and Bregtje Remges WIERINGA.
   2.  Thomas Jannes, voerman,landbouwer, wagenaar, born on 29-03-1821 in Zoutkamp. In huis nr.46. Died on 16-11-1854 in Zoutkamp at the age of 33. Rouwadvertentie in Prov. Gron.Courant 16 Nov. 1856 luidt: " Tot bittere droefheid van mij, mijne dochter en schoonzoon overleed heden na eene ziekte van drie weken mijn geliefde zoon Thomas Jannes Rietema, voerman en landbouwer alhier, in den ouderdom van 33 jaren. Zwaar treft mij dezen slag, daar hij mij in mijn klimmende jaren tot steun en troost was, 't welk een ieder die hem gekend heeft zal kunnen beseffen. God, hoop ik, zal mij sterken en troosten voor dit onherstelbaar verlies. Vrienden en bekenden gelieven deze kennisgeving als aan een ieder gericht aan te nemen, Zoltkamp, den 16 november 1854, get. Anje J. Helder.". Ongehuwd.

IV.53    Geertje Jans HELDER, born in Zoutkamp, christened on 11-08-1793 in Niekerk, died on 09-12-1875 in Rotterdam at the age of 82, daughter of Jan Gerrits HELDER (see also III.20) and Trientje Folkerts KRUIZINGA.
Married at the age of 22 on 01-10-1815 in Ulrum to Rijpke Jans BOL, 32 years old, stuurman grote vaart, schipper, born on 14-08-1783 in Zoutkamp, christened on 26-02-1792 in Vierhuizen, died on 05-06-1863 in Zoutkamp at the age of 79, son of Jan Jans BOL, visser, and Martje Rijkes BEUKEMA.
From this marriage:
   1.  Jan Rijpkes, visser, born on 17-04-1818 in Zoutkamp.
Married at the age of 27 on 31-07-1845 in Ulrum to Anje Jurjens WINTER, 23 years old, born on 09-06-1822 in Zoutkamp, died on 26-01-1917 in Grand Haven, Ottawa Co., MI, USA at the age of 94, daughter of Jurjen Pieters WINTER, ijzersmit te Ulrum, and Reinje Aries van WEERDEN.
   2.  Trijntje, born on 08-12-1821 in Zoutkamp, died on 12-09-1906 in Zoutkamp at the age of 84.
Married at the age of 21 on 03-06-1843 in Ulrum to Heine Jacobs BUIS, 26 years old, viskoopman, born on 08-01-1817 in Zoutkamp, died on 05-05-1898 in Zoutkamp at the age of 81, son of Jacob Gerrits BUIS, matroos, and Janneke Heines BOSVELD.
   3.  Martje, born on 01-09-1823 in Zoutkamp, died on 06-09-1823 in Zoutkamp, 5 days old. Oud 6 dagen.
   4.  Martje Rijpkes, born on 25-07-1825 in Zoutkamp, died on 14-11-1920 in Groningen at the age of 95.
Married at the age of 21 on 13-08-1846 in Ulrum to Pieter Boukes BENINGA, 29 years old, binnenschipper, born on 29-08-1816, died on 20-10-1901 in Groningen at the age of 85, son of Bouke Willems BENINGA, schipper, and Louke Pieters BOS.

IV.54    Gerrit Jans HELDER, wagenaar, landbouwer, voerman, born on 28-04-1800 in Zoutkamp, christened on 25-05-1800 in Vierhuizen, died on 22-03-1892 in Zoutkamp at the age of 91. Zijn woonhuis en schuur waren opgenomen in het " Algemeen prothocol voor de Brandwaarborgmaatschappij opgericht te Houwerzijl in den jare 1803". De beschrijving luidt:"Staande op de Zoutkamp Karsp.Vierhuizen gem. Ulrum zijnde een Boerderij, getekend met NO negenendertig bestaande deze behuizing uit woonhuis en schuur, gebouwd op een heemstede, zwettende ten noorden aan de togt, ten oosten Jan Derks Bos, ten westen Elle Schoemaker. Welke gebouw ter verwaarborging is opgenomen in twee afdelingen als:
Woonhuis voor vijfhonderd (500)en
Schuur voor vijfhonderd(500) guldens.
Conform dezes aangegeven den 12 Mai 1800agtentwintig door derzelver eigenaar en bewoner Gerrit J. Helder.

Bovenstaand gebouw behorende aan G. J.Helder thans getekend met no 36 en zwettende ten noorden aan de togt, ten oosten aan B? J. Loots, ten zuiden aan de straat en ten westen aan J. K. Mellema, den 18 Januari 1864 opgenomen het woonhuis voor zes honderd en de schuur voor zes honderd Guldens te samen voor F1200-

In 1888 liet hij bij notaris Reilingh te Leens (repertoria Notaris Reilingh toegang 98, inventarisnr 57) tweemaal een testament opmaken en wel op 13 Januari (1888 nr.2) en op 21 Juni (1888 nr.57). Informatie van Fred Reenders. Heb ze zelf nog niet (25 Augustus 2012) ingezien. Son of Jan Gerrits HELDER (see also III.20) and Trientje Folkerts KRUIZINGA.
Married at the age of 24 on 18-08-1824 in Ulrum to Hylkje Rijpkes (Ietje) BOYKEMA, 36 years old, landbouwersche, born on 03-12-1787 in Vierhuizen, christened on 23-12-1787 in Vierhuizen, died on 25-04-1842 in Zoutkamp at the age of 54, daughter of Rijpke Jacobs BEUKEMA, landbouwer op Klein Midhuizen te Vierhuizen, and Hylkjen HARMS, landbouwerse.
From this marriage:
   1.  Jan Gerrits (see also V.155).
   2.  Trijntje Gerrits (see also V.158).

IV.56    Gerrit Jacobs LEEUWEMA, dagloner, boer op "Baarveld" te Kloosterburen. Christened on 23-03-1800 in Pieterburen, died on 09-02-1877 in Kloosterburen at the age of 76. Van 1829 tot 1877 woonden en werkten zij als eigenaren op Baarveld (kerspel Kloosterburen). Zie ook "Boerderijen in de Marne", blz.372-373. Son of Jacob Lammerts LEEUWEMA, dagloner, and Jantje Gerrits HELDER (see also III.31).
Married at the age of 21 on 06-12-1821 in Eenrum to Bouwkje(Baike) DIRKS(DERKS), 23 years old, landbouwerse te Kloosterburen, christened on 30-03-1798 in Westernieland, died on 11-04-1855 in Kloosterburen at the age of 57, daughter of Anje Derks. Zij waren van 1829 tot 1877 eigenaars en bewoners van de boerderij "Baarveld" te Kloosterburen (Gedenkb.Nijverh. II, 423).
From this marriage:
   1.  Jantje Gerrits (see also V.160).
   2.  Anna Gerrits (see also V.161).
   3.  Klaas Gerrits, born on 09-11-1832 in Kloosterburen, died on 01-12-1877 in Groningen at the age of 45. In zijn over;ijdensakte wordt hij Klaas Gerrits Helder Leeuwema genoemd.

V.2    Bijfke/Bieuwke Jans HELDER, dienstmeid,koopvrouw(1851), winkelierse(1881), born on 10-09-1819 in Warffum, christened on 31-10-1819 in Warffum, died on 17-12-1898 in Oostmahorn at the age of 79, daughter of Jan Alberts HELDER (see also IV.2) and Meisse Havings BAKKER.
Married (1) at the age of 23 on 24-03-1843 in Warffum to Jacob Pieters TEERLING, 23 years old, zeeman, born on 15-09-1819 in eiland Borkum (Dl.), died on 21-08-1879 in Oostdongeradeel at the age of 59, son of Peter Janssen TEERLING, schipper, and Deewerke JÖST/JUIST. Volgens P.J. Ritsema in "de Marne" 1976 Nr.4/5 waren er 7 kinderen Teerling. Nazoeken!
Married (2).
From the first marriage:
   1.  Meisse, born on 19-07-1843 in Warffum.
   2.  Jan, commies te water, born 1847 in Warffum.
Married on 08-12-1881 in Delfzijl to Antje WALS, born 1862 in Delfzijl, daughter of Tjaard WALS, postbode, and Geerdina HOVINGH.
   3.  Harmina, born on 30-10-1849 in Warffum, died on 09-03-1913 in Delfzijl at the age of 63.
Married to Jan SLEEBOOM.
   4.  Geertje, born on 16-04-1851 in Warffum.
   5.  Grietje (see also VI.9).
   6.  Harmke, born on 07-04-1857 in Warffum, died on 05-02-1925 in Leeuwarden at the age of 67.
Married at the age of 56 on 28-01-1914 in Leeuwarden to Geert BROUWER.
   7.  Aaltje (see also VI.13).
From the second marriage:
   8.  Dieuwerke HELDER, born on 18-05-1842 in Warffum, died on 14-12-1842 in Warffum, 210 days old. Gezien haar geboorte- en sterfdatum t.o.v.haar moeders trouwdatum en gezien het feit dat ze naar zijn moeder is genoemd is zij hoogstwaarschijnlijk een kind van Jacob Pieters Teerling.

V.5    Geertje Jans HELDER, born on 13-11-1823 in Warffum, christened on 01-02-1824 in Warffum, died on 22-02-1902 in Grootegast at the age of 78, daughter of Jan Alberts HELDER (see also IV.2) and Meisse Havings BAKKER.
Married at the age of 30 on 18-05-1854 in Grootegast to Anne van der VEEN, wagenmakersknecht, born 1822 in Grootegast, died on 21-12-1901 in Grootegast. Oud 79 jaar, son of Louwe Eites van der VEEN and Aukje Hendriks KOOPS.
From this marriage:
   1.  NN, born on 11-03-1855 in Grootegast, levenloos geboren.
   2.  Lourens, wagenmaker, born on 12-06-1858 in Grootegast, died on 26-12-1942 in Grootegast at the age of 84.
Married at the age of 27 on 20-03-1886 in Grootegast to Lumke SCHRIPSEMA, born 1854 in Lutjegast, daughter of Jacob Hotzes SCHRIPSEMA, boereknecht op Hilmahuis,Grijpskerk en arbeider te Lutjegast, and Janneke WIERSEMA.
   3.  Jantje, born on 03-06-1863 in Grootegast, died on 31-12-1894 in Grootegast at the age of 31.
Married at the age of 26 on 22-06-1889 in Grootegast to Sjoerd JONGSMA, born 1867 in Lutjegast, son of Hendrik JONGSMA and Grietje SCHRIPSEMA.

V.6    Albert Jans HELDER, timmermansknecht, born on 01-11-1828 in Warffum, died voor 1873, son of Jan Alberts HELDER (see also IV.2) and Meisse Havings BAKKER.
Married at the age of 20 on 09-05-1849 in Kantens to Zwaantje Jans WERKMAN, 26 years old, born on 01-10-1822 in Leermens. Zij vertrok (na de dood van haar man?) in 1880 samen met haar zoon Jan naar Amerika. De reis werd gemaakt met de "Amsterdam" die op 31 Mei 1880 in New York aankwam (Bron: Dutch Immigrants in U.S.Passenger Manifests 1820-1880, Robert P. Swierenga, 1983).In de census van 1880 komt zij voor als Swenzy Helder, weduwe,die samen met haar zoon Jan geb.1858, timmerman, inwoont bij haar schoonzoon Garrett Readema (=Gerrit Reitsema) in "1-st ward" Muskegon, MI. Daughter of Jan Jurjens WERKMAN and Stijntje Pieters NIENHUIS.
From this marriage:
   1.  Meiske (see also VI.20).
   2.  Jan, born on 30-09-1851 in Uithuizermeeden, died on 26-08-1857 in Uithuizermeeden at the age of 5.
   3.  Jan, carpenter, born on 17-10-1857 in Uithuizermeeden.

V.10    Klaas Jans HELDER, olieslagersknecht,koopman(1869), born on 10-10-1832 in Warffum, christened on 04-11-1832 in Warffum, died on 10-12-1904 in Groningen at the age of 72, son of Jan Alberts HELDER (see also IV.2) and Doetje/Dooitje Klasens NIEUWENHUIS.
Married at the age of 28 on 24-05-1861 in Middelstum. Bij vertek van het gezin naar Groningen vanuit Appingedam per 19 Febr.1872 is hun godsdienst Christelijk Gereformeerd (Bron bev.reg. Appingedam) to Roelfke OOSTING, 27 years old, born on 23-11-1833 in Leermens, daughter of Jacob Jurjens OOSTING, boerenknecht, and Anje Kornelis van der BERG.
From this marriage:
   1.  Doetje (see also VI.25).
   2.  Jacob HELLER (see also VI.26).
   3.  Jan, born on 11-04-1868 in Tjamsweer, died on 03-12-1871 in Tjamsweer at the age of 3.
   4.  Kornelis, ambtenaar, kantoorbediende(1908), born on 17-05-1871 in Tjamsweer, died on 06-05-1942 in Assen at the age of 70, buried in Noorder Begraafplaats, Groningen.
Married at the age of 36 on 16-04-1908 in Amsterdam to Saapke SCHUITEMA, 36 years old, born on 03-08-1871 in het Bildt,Frl. (religion: NH), died on 25-02-1940 at the age of 68, buried in Noorder Begraafplaats, Groningen, daughter of Thijs SCHUITEMA and Sieuwke VISSER.
   5.  Jan, born on 11-01-1875 in Appingedam.

V.13    Jan Roelfs KNAP, born on 07-10-1820 in Eenrum, son of Albert Jans KNAP, schipper, and Anje Alberts HELDER (see also IV.6).
Married at the age of 23 on 10-02-1844 in Baflo to Elyzabeth Jans KLONT, 19 years old, born on 13-01-1825 in Rasquert, daughter of Jan Jakobs KLONT and Biefke Cornelis HORRINGA.
From this marriage:
   1.  Albert Jans, born on 17-02-1845 in Eenrum.
   2.  Anje, born on 31-10-1853 in Eenrum.
   3.  Dieuwerke, born on 01-10-1856 in Eenrum.

V.17    Kornelis Eppes HELDER, koopman touwslager manufacturier, born on 09-03-1815 in 't Zandt, died on 17-06-1893 in 't Zandt at the age of 78, son of Eppe Derks HELDER (see also IV.9) and Anje Cornelis SMIT.
Married at the age of 27 on 21-01-1843 in 't Zandt to Rienstje Elizabeth BRUGMANS, 22 years old, vrouwenstroohoedenmaakster, born on 29-03-1820 in Bunde (Dl.), died on 31-05-1885 in 't Zandt at the age of 65, daughter of Jan Georg BRUGMANS, blaauwverver,bode aan het provinciehuis te Groningen, and Janna Freriks PASTOOR.
From this marriage:
   1.  Anje, born on 18-03-1843 in 't Zandt, died on 27-10-1846 in 't Zandt at the age of 3.
   2.  Jan George, verver, born on 08-12-1845 in 't Zandt, died on 04-01-1922 in 't Zandt at the age of 76, buried in 't Zandt. Grafnr.200.
Married at the age of 29 on 21-04-1875 in Winsum to Mechelina Peterdina FOKKENS, 27 years old, born on 28-03-1848 in Delfzijl, died on 23-06-1894 in Oudeschip,gem. Uithuizermeeden at the age of 46, daughter of Bernardus Lambertus Gerardus FOKKENS, belasting commies, and Pieterdien van der NOORT.
   3.  Anje (see also VI.39).
   4.  Janna (see also VI.41).
   5.  Eppe (see also VI.42).
   6.  Derk (see also VI.44).
   7.  Trientje/Trijntje (see also VI.47).
   8.  Jantje, born on 26-03-1858 in 't Zandt, died on 12-09-1940 in 't Zandt at the age of 82, buried in 't Zandt. Grafnr.198.
Married at the age of 51 on 25-06-1909 in 't Zandt to Hendrik Pieters BOS, 47 years old, timmerman brandstofhandelaar, born on 04-11-1861 in Westeremden, died on 19-07-1943 in 't Zandt at the age of 81, buried in 't Zandt, son of Pieter Hendriks BOS, landbouwer, and Geertje Egges WIERSUM, huishoudster.
   9.  Frederik (see also VI.50).

V.20    Derk Jans HELDER, schoenmaker, born on 11-09-1818 in Wirdum gem. Loppersum, died on 09-02-1870 in Oosternieland at the age of 51. Blijkens kadaster 1832 was hij eigenaar van de percelen C156 en C157 bestaande uit huis en erf en een leerlooijerij te Oosterwijtwerd. Son of Jan Derks HELDER (see also IV.11) and Geertje/Grietje Willems BOER.
Married (1) at the age of 26 on 30-04-1845 in Stedum to Hilje Geerts DEKKER, 26 years old, born on 12-10-1818 in Westerdijkshorn, gem. Bedum, died on 11-03-1854 in Oosternieland at the age of 35, daughter of Geert Jans DEKKER, landbouwer, and Lizabeth Jacobs BOERHAVE.
Married (2) at the age of 37 on 08-12-1855 in Uithuizermeeden to Trijntje Lammerts SCHOLTENS, 30 years old, born on 17-11-1825 in Uithuizermeeden, daughter of Lammert Ties SCHOLTENS and Nanje Harms MARING.
From the first marriage:
   1.  Jan Derks (see also VI.52).
   2.  Geert Derks (see also VI.54).
   3.  Geertje Derks, born on 04-07-1850 in Oosternieland, died on 04-05-1861 in Oosternieland at the age of 10.
From the second marriage:
   4.  Nanje, born on 30-11-1856 in Oosternieland, died on 16-10-1858 in Oosternieland at the age of 1.
   5.  Lammert (see also VI.58).
   6.  Nanje, born on 22-03-1861 in Oosternieland, died on 08-03-1944 in Uithuizermeeden at the age of 82.
   7.  Geertje, born on 22-03-1862 in Oosternieland, died on 28-05-1862 in Oosternieland, 67 days old.
   8.  Geertje, born on 03-06-1864 in Oosternieland, died on 05-12-1869 in Oosternieland at the age of 5.
   9.  Engeltje, born 07-1865 in Oosternieland, died on 20-08-1865 in Oosternieland.
   10.  Geertje, born 07-1865, died on 03-02-1869.
   11.  Engelina (see also VI.65).

V.23    Willem Jans HELDER, schoenmaker, winkelier te Uithuizermeeden, born on 04-10-1819 in Oosterwijtwerd, died on 31-08-1899 in Loppersum at the age of 79, son of Jan Derks HELDER (see also IV.11) and Geertje/Grietje Willems BOER.
Married (1) at the age of 32 on 23-02-1852 in Bierum to Meiske Derks UNGERSMA, 18 years old, born on 08-09-1833 in Spijk, died on 22-10-1859 in Uithuizermeeden at the age of 26, daughter of Derk Arends UNGERSMA and Hindrikje Hindriks ALDERSHOF.
Married (2) at the age of 43 on 24-06-1863 in Uithuizermeeden to Aaltje Hindriks NIEUWENDIJK, 26 years old, born on 22-04-1837 in Uithuizermeeden, died on 15-04-1869 in Uithuizermeeden at the age of 31, daughter of Hindrik Harms NIEUWENDIJK and Geertruid Wolters HARTMAN.
From the first marriage:
   1.  Hendrikje, born circa 1853, died on 09-01-1861 in Uithuizermeeden.
   2.  Geertje, born on 04-02-1856 in Uithuizermeeden, died on 20-01-1935 in Loppersum at the age of 78, buried in Loppersum. Grafnr. 871.
Married at the age of 37 on 13-10-1893 in Uithuizermeeden to Geert van OOSTEN, 29 years old, winkelier,molenaar, born on 02-04-1864 in Uithuizermeeden, died on 26-09-1935 in Loppersum at the age of 71. Hij kocht in 1899 de molen "de Stormvogel" in Loppersum en verkocht deze molen in 1906 aan Tamme Jans Huizinga. Son of Aries van OOSTEN and Jacobina Geerts NOORDA. Gezamelijk graf in Loppersum.
   3.  Derkje, born on 08-03-1858 in Uithuizermeeden, died on 11-12-1858 in Uithuizermeeden, 278 days old.
From the second marriage:
   4.  Geertruida (see also VI.71).
   5.  Jantje, born on 05-01-1868 in Uithuizermeeden, died on 24-01-1942 in gem. 't Zandt at the age of 74, buried in Wirdum(Gr.).
Married at the age of 27 on 05-06-1895 in Uithuizermeeden to Siger OOSTERHEERT, boerenknecht, born 1860 in Stedum, died voor 1942, son of Hindrik Ites OOSTERHEERT, dagloner, and Trijntje Derks OORTMAN.

V.27    Jantje Jans HELDER, born on 27-07-1822 in Oosterwijtwerd (gem. 't Zand), died on 03-12-1886 in Kantens at the age of 64, daughter of Jan Derks HELDER (see also IV.11) and Geertje/Grietje Willems BOER.
Married at the age of 30 on 14-05-1853 in Bedum to Gerrit Nannes ter HUIZEN, 28 years old, bakkersknecht, born on 08-02-1825 in Winsum, son of Nanne Gerrits ter HUIZEN and Grietje Jans MEIJER.
From this marriage:
   1.  Geertje (see also VI.75).

V.30    Pieterke Jans HELDER, winkelierster, huishoudster(1889), born on 19-12-1830 in Oosterwijtwerd, died on 28-01-1900 in Oosterwijtwerd at the age of 69. Zij vertrok 5-12-1882 van Middelstum naar Bedum. In 1889 woonde ze in
't Zandt. Daughter of Jan Derks HELDER (see also IV.11) and Geertje/Grietje Willems BOER.
Married (1) at the age of 28 on 28-07-1859 in 't Zandt to Pieter HEIKEMA, 33 years old, koopman,winkelier, born on 19-12-1825 in Godlinze, died on 18-04-1864 in Bierum at the age of 38, son of Hindrik Pieters HEIKEMA, winkelier en kleermaker, and Dina Hindriks NOORMAN.
Married (2) at the age of 34 on 14-04-1865 in Bierum to Evert OOSTERHUIS, 30 years old, koopman, winkelier, born on 17-10-1834 in Spijk, son of Derk Hindriks OOSTERHUIS and Hillegien Everts OOSTING.
From the first marriage:
   1.  Everdina, born on 19-11-1859 in 't Zandt, died on 30-03-1860 in Bierum, 132 days old.
   2.  Hindrik, kleermaker en barbier, born on 03-12-1861 in Bierum, died on 05-04-1941 in Adorp at the age of 79.
Married (1) at the age of 27 on 18-05-1889 in Middelstum to Aafke EKENS, 29 years old, born on 17-09-1859 in Sauwerd, died on 25-04-1920 in Sauwerd at the age of 60.
Married (2) at the age of 59 on 12-06-1921 in Adorp to Derkje HOFMAN, 29 years old, born on 22-12-1891 in Sauwerd, died on 04-12-1972 in Groningen at the age of 80, daughter of Harmannus HOFMAN, dagloner, dienstknecht, and Jantje KUIPER.
   3.  Geertje, born on 02-11-1864 in Bierum, died on 26-01-1948 in Winsum at the age of 83, buried in Onderdendam. Zij werd 7 maanden na het overlijden van haar vader geboren. In 1882 vertrok zij van Middelstum naar Kantens.
Married at the age of 20 on 23-05-1885 in Bedum to Jakob Kornelis WILLEMSEN, 24 years old, born on 13-03-1861 in Slochteren, died on 10-03-1919 in Onderdendam at the age of 57, buried in Onderdendam, son of Kornelis WILLEMSEN, arbeider te Onderdendam, dagloner te Wirdum, and Eiske KRUIZINGA.

V.37    Katharina HELDER, winkeliersche, born on 27-03-1844 in Ten Post,gem. ten Boer, daughter of Harm Derks HELDER (see also IV.13) and Antje Luitjens PILON.
Married (1) at the age of 25 on 13-05-1869 in Ten Boer to Geert van der LAAN, koopman, born 1839 in Maarhuizen, died on 09-10-1871 in Ten Post,gem.Ten Boer, son of Berend Jans van der LAAN and Anna Folkerts KROON.
Married (2) at the age of 29 on 19-06-1873 in Ten Boer to Geert van den BERG, 25 years old, koopman, born on 03-03-1848 in Oldenzijl, gem. Uithuizermeeden, died on 24-09-1875 in Ten Post at the age of 27, son of Kristiaan Siemens van den BERG, dagloner, and Geertruid Geerts BOS.
Married (3) at the age of 35 on 24-07-1879 in Ten Boer to Nikolaas HEMMES, 27 years old, born on 03-06-1852 in Zeerijp,gem.'t Zandt, son of Jacob Jacobs HEMMES, kleermaker, and Heike Ernst LEURING.
From the first marriage:
   1.  Berend, born 1870, died on 02-09-1870 in ten Post. Oud 6 maanden.
   2.  Berend, born on 14-06-1871 in Ten Post, gem. Ten Boer.
From the second marriage:
   3.  Geertruida, born on 10-01-1874 in Ten Post, gem. Ten Boer.
From the third marriage:
   4.  NN, born on 18-05-1880 in Ten Post. Levenloos geboren.Eén van een tweeling. Died 1880.
   5.  NN, born on 18-05-1880 in Ten Post. Eén van een levenloos geboren vrouweliike tweelingen. Died 1880.
   6.  Antje, born on 03-05-1882 in Ten Post.
   7.  Heikelina, born on 28-03-1884 in Ten Post, died on 20-11-1884 in Ten Post, 237 days old. Oud 7 maanden.
   8.  Heikelina, born on 26-12-1885 in Ten Post.

V.44    Derk HELDER, kantoorbediende,boekbinder Rotterdam, reizend agent, born on 28-11-1838 in Ten Boer, died on 06-05-1910 in Doorn (Utrecht) at the age of 71. In het Ortsfamilienbuch Nordhorn wordt als zijn beroep gegeven "buchbinder". Son of Roelf Derks HELDER (see also IV.15) and Wea/Wija/Wieke Jans VOS.
Married (1) at the age of 23 on 02-01-1862 in Rotterdam to Johanna Augusta van SLOOTEN, 19 years old, born on 05-02-1842 in Nordhorn, Duitsland, christened on 19-02-1842 in Nordhorn, died on 13-01-1890 in Zwolle at the age of 47. Veel info over de familie van Slooten is te vinden in het Ortsfamilienbuch Nordhorn.

In de catalogus van het CBG komt onder Oost-Indische Bronnen het volgende voor:
Brief van het departement van Justitie aan de resident van Kedoe, betreffende het aannemen van de geslachtsnaam Van Slooten door Johanna Augusta, echtgenote van R. Helder. Ondergeschreven antwoord van de resident van Kedoe aan de commandant depot-bataljon, betreffende de verandering van geslachtsnaam.
periode: 20-12-1907 t/m 28-12-1907
plaats: Batavia; Magelang; archiefnummer: VIBDNI008942

Het zou kunnen zijn dat zij van Derk Helder is gescheiden en haar eigen naam wil gaan voeren, aangezien Derk Helder al in 1890 hertrouwt met Marijtje Melchior. In GENLIAS wordt echter bij dit huwelijk vermeld dat hij weduwnaar is van Johanna Augusta van Slooten! Voorlopig raadselachtig! Daughter of Jan Christoffer van SLOOTEN, koopman, and Aukje Arends FRANTZEN. In Ortsfamilienbuch Nordhorn wordt als huwelijksdatum gegeven 15-12-1861.
Married (2) at the age of 51 on 06-11-1890 in Spaarndam, NH to Marijtje MELCHIOR, 44 years old, born on 09-03-1846 in Spaarndam, christened on 29-03-1846 in Spaarndam, died on 01-04-1905 in Apeldoorn at the age of 59, daughter of Gerardus Adrianus MELCHIOR, blokmaker en mastenmaker, and Maria Wilhelmina de JONG. De gegevens over dit huwelijk en over de familie Melchior komen van de website van Piet Genee (http://home.wanadoo.nl/) Zijn e-mail adres is pietgenee@freeler.nl.
From the first marriage:
   1.  Weea Auktje (see also VI.92).
   2.  Jan Roelof (see also VI.93).
   3.  Rudolf, born on 10-01-1868 in Zwolle, died on 02-03-1869 in Zwolle at the age of 1.
   4.  Roelof, born on 01-05-1869 in Zwolle.
   5.  Augusta Louisa, born on 13-12-1870 in Zwolle, died on 22-12-1870 in Zwolle, 9 days old.
   6.  Maria Johanna, born on 13-12-1870 in Zwolle, died on 23-12-1870 in Zwolle, 10 days old.
   7.  August Johan, born on 09-03-1872 in Zwolle.
Married (1) at the age of 39 on 01-02-1912 in Sloten (Noord Holland) to Johanna Wilhelmina REUVECAMP, born 1890 in Arnhem, daughter of Bernardus Hendricus REUVECAMP, kleermaker, and Sophia Carolina PEETERS.
Married (2) at the age of 45 on 09-11-1917 in Apeldoorn to Cornelia van ROOIJEN, born 1880, daughter of Bertus van ROOIJEN and Maria de ROOIJ.
   8.  Johanna Augusta, born on 08-05-1873 in Zwolle, died on 27-05-1873 in Zwolle, 19 days old.
   9.  N.N. Born on 16-07-1874 in Zwolle, died on 16-07-1874 in Zwolle, 0 days old.
   10.  Derk Jan, born on 18-06-1875 in Zwolle, died on 14-02-1876 in Zwolle, 241 days old.
   11.  Johanna Augusta, born on 17-09-1876 in Zwolle.
Married at the age of 25 on 15-05-1902 in Apeldoorn to Jan SCHUIJER, born 1878 in Kampen, died on 26-12-1948 in Heerlen, son of Jan SCHUIJER and Maria Elisabeth SCHNEIDER.
   12.  Derk, born on 09-11-1877 in Zwolle, died <1879.
   13.  Derk, born on 01-04-1879 in Groningen, died <1880.
   14.  Derk, born on 26-12-1880 in Zwolle.
   15.  Maria Wilhelmina Johanna, born on 13-01-1882 in Zwolle.
   16.  Aafje, born on 04-03-1884 in Zwolle.
Married at the age of 23 on 28-11-1907 in Doorn to Jan van SLOOTEN, 28 years old, born on 01-01-1879 in Nordhorn (Pruissen), son of Hendrik Ernst van SLOOTEN and Swenne Gesina KAMPS.
   17.  Louisa Christina Rencenia, born on 22-01-1888 in Zwolle, died on 12-05-1888 in Zwolle, 111 days old.
From the second marriage:
   18.  Cornelia, born on 28-01-1892 in Zwolle.

V.47    Johannes HELDER, kunstschilder, born on 10-07-1842 in Ten Boer, died on 19-07-1913 in Utrecht at the age of 71. Werkte eerst in Rotterdam tot 1897, vertrok toen naar Leiden. Schilderde interieurs en genretaferelen. Leerling van Jozef Israels?
Tentoonstellingen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 1864-1896: de inkwartiering; de morgenstond; het beloofde geschenk; gestoord; een vol hoofd en een lege beurs; twee oude vrouwtjes bij de haard; oude grootvader met zijn kleinkind; de moederlijke zorg; een kaarslicht. Museum De Lakenhal, Leiden: de antiquair (Johs.Helder 1900).Scheen.
Bovenstaande tekst uit P. A. Scheen; Lexicon der Nederlandse Beeldende kunstenaars 1750-1950, 1969 Kunsthandel Pieter A. Scheen N.V., 's Gravenhage.

Hij woonde o.a. in den Haag op Prins Hendrikstraat 61 en later in Utrecht op Mauritsstraat 4. Son of Roelf Derks HELDER (see also IV.15) and Wea/Wija/Wieke Jans VOS.
Married at the age of 40 on 15-02-1883 in Wolphaartsdijk to Janna MIERAS, 22 years old, born on 26-12-1860 in Wolphaartsdijk, died on 03-11-1947 in Utrecht at the age of 86, daughter of Marinus Dingenis MIERAS, winkelier, and Pieternella THORENAAR.
From this marriage:
   1.  Roelof, born on 25-03-1884, died on 03-10-1902 at the age of 18.
   2.  Marinus Dingenis Jan (see also VI.116).
   3.  Jan (see also VI.119).
   4.  Johannes (see also VI.121).
   5.  Johan Wilhelm (Wim) (see also VI.123).
   6.  Wija Pieternella, born 1893, died on 12-11-1915 in Utrecht.
   7.  Petronella, born on 06-01-1895.
   8.  Aafje, born on 09-12-1897 in Leiden, died on 18-09-1967 at the age of 69.
   9.  Herman (see also VI.128).
   10.  Barendina, born on 18-10-1900 in Leiden.
   11.  Izaäc Cornelis, born on 01-01-1902 in Leiden, died on 29-08-1921 in Utrecht at the age of 19.
   12.  Roelofina (see also VI.133).

V.51    Geertruid Gerrits HELDER, schippersche, born on 13-12-1814 in Pieterburen, christened on 18-12-1814 in Wierhuizen, died on 20-12-1848 in Ulrum at the age of 34, daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also IV.18) and Martje Walles ELENGA, schipperse.
Married at the age of 26 on 10-05-1841 in Eenrum to Jan Roelfs KRUIZINGA, 29 years old, schipper,pelmolenaar te Eenrum, born on 04-11-1811 in Groningen, died on 28-07-1858 in Ulrum at the age of 46, son of Roelf Jans KRUIZINGA, zetboer in 1841, and Annechien Jans ZUIDEMA.
From this marriage:
   1.  Martje (see also VI.135).
   2.  Gerrit, born 1843 in Ulrum, died on 31-10-1846 in Ulrum.
   3.  Roelf, born 1845 in Ulrum.
Married on 06-01-1869 in Ulrum to Catharina Maria de BOER, born 1852 in Ulrum, daughter of Jan Derks de BOER and Elizabeth Hendriks SIERSEMA.
   4.  Anneko, born 1847 in Ulrum, died on 08-04-1933 in den Andel. In overlijdensakte wordt vermeld:"ongehuwd".
   5.  Gerrit, born 1849 in Ulrum, died on 17-01-1856 in Ulrum.

V.53    Anje Gerrits HELDER, naaister, born on 16-09-1816 in Wierhuizenn, christened on 06-10-1816 in Wierhuizen, died on 07-12-1867 in Eenrum at the age of 51, daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also IV.18) and Martje Walles ELENGA, schipperse.
Married at the age of 23 on 11-04-1840 in Eenrum to Berent Alles BOELEMA, 25 years old, timmerman, born on 14-11-1814 in Warffum, son of Alle Hilbrants BOELEMA, dagloner, and Cornelia Berents WESTERHOF.
From this marriage:
   1.  Martje, born 1840 in Pieterburen. Zij werd gewettigd bij huwelijk van haar natuurlijke ouders.
Married on 06-06-1877 in Eenrum to Jan WOLTERS, koopman, born 1837 in Niekerk, gem. Oldekerk, son of NN NN and Jantje Douwes WOLTERS, winkelierse.
   2.  Gerrit, schipper, born 1844 in Pieterburen.
Married on 30-10-1880 in Eenrum to Trientje WOLTERS, born 1858 in Feerwerd, daughter of Cornelis WOLTERS and Herlina PEL.
   3.  Alle, born 1848 in Pieterburen.
Married on 27-04-1889 in Bedum to Grietje KLOOSTER, born 1851 in Bedum, daughter of Hinderikus Hindriks KLOOSTER and Catharina Klaassens MEIMA.
   4.  Cornelia, dienstmeid, born 1850 in Pieterburen, died on 21-06-1872 in den Andel.
   5.  Walle, born 1852 in Pieterburen, died on 01-01-1913 in Siddeburen.
Married on 23-10-1909 in Eenrum to Fokelina KUIPERS, huishoudster, born 1866 in Uithuizermeeden, daughter of Jan Berends KUIPERS and Geeske Luies ELEMA.
   6.  Hilbrand, broodbakker, born on 27-04-1855 in Pieterburen, died on 06-03-1941 in Loppersum at the age of 85.
Married at the age of 27 on 13-11-1882 in Loppersum to Jantje PILON, 19 years old, born on 04-03-1863 in Loppersum, died on 29-01-1948 in Loppersum at the age of 84, daughter of Hidde Jacobs PILON, schipper, and Hindertje Arends HOUWING.

V.55    Mettje Gerrits HELDER, born on 06-08-1818 in Wierhuizen, christened on 30-10-1818 in Wierhuizen, died on 09-12-1900 in Pieterburen at the age of 82. Gezamelijke zerk met tweede echtgenoot (Tamme Jacobs Tammens) te Pieterburen(22-06-1999). Daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also IV.18) and Martje Walles ELENGA, schipperse.
Married (1) at the age of 24 on 19-06-1843 in Eenrum to Okke Reeuwerts BRONKEMA, 53 years old, landbouwer op Andries Heeresheerd te Pieterburen, born in Hornhuizen, christened on 06-08-1789 in Kloosterburen, died on 16-02-1851 in Pieterburen at the age of 61, son of Reeuwert Jans BRONKEMA and Ludewe PIETERS.
Married (2) at the age of 33 on 07-12-1851 in Eenrum to Tammo Jakobs TAMMENS, 27 years old, landbouwer op Wieben te Pieterburen en op Wiebengaheerd te Pieterburen, born on 30-03-1824 in Eenrum, died on 19-01-1898 at the age of 73. Op Wiebengaheerd. Buried in Pieterburen. Koopt in 1865 de boerderij Wieben, Wiebenerweg 1 te Pieterburen, van de erven van Fokeltje Medema, weduwe van Oopke Eisses Smith.
Koopt in 1879 een tegenover de boerderij staande woning met 32.8 are, vaste huur f.10,waarvan verkopers zijn de erven van Derk Tewes Wiebenga en Johanna Drewes Bakema.
Son of Jacob Tammes TAMMENS, assessor van Eenrum van 1839-1851, landbouwer, kerkvoogd, and Anje Onnes HAZEKAMP.
From the first marriage:
   1.  Ludewina Okkes, born 1846, died 1929.
   2.  Gerrit Okkes (see also VI.153).
From the second marriage:
   3.  Jacob Tammes, born on 12-06-1853 in Pieterburen, died on 14-03-1854 in Pieterburen, 275 days old.
   4.  Jacob Tammes (see also VI.156).
   5.  Klaas (see also VI.159).
   6.  Onno (see also VI.161).
   7.  Martinus Tammes (see also VI.163).

V.57    Jacob Gerrits HELDER, houthandelaar, deurwaarder te Pieterburen, born on 25-11-1820 in Wierhuizen, christened on 24-12-1820 in Wierhuizen, died on 29-12-1897 in Pieterburen at the age of 77. Lidmaat Pieterburen op 23-04-1856.

Grafschrift: Zie www.groningerkerken.nl
TER NAGEDACHTENIS
VAN JACOB GERRITS HELDER
GEBOREN TE PIETERBUREN DEN 25 NOVEMBER 1820
OVERLEDEN 28 DECEMBER 1897
ECHTGENOOT VAN
RIEKTJE DERKS DULL

Steen: Staande steen (smeedijzer)
Afmetingen graf: (lxb) 55x40


De grafplaat bevond zich oorspronkelijk op de begraafplaats te Pieterburen. Daar ligt ook Jacob Gerrits Helders graf, bij die van zijn vrouw, Riektje Derks Dull, en zijn zoon Klaas Helder. In 2006 is deze plaat gevonden bij het uitbaggeren van de gracht aan de zuidzijde van de kerk. In 2008 is besloten een metalen frame voor de plaat te maken en het op het kerkhof te plaatsen.

ZIE KERK:

Pieterburen: Petruskerk

, son of Gerrit Jacobs HELDER (see also IV.18) and Martje Walles ELENGA, schipperse.
Married at the age of 31 on 03-12-1851 in Eenrum to Riekje Derks DULL, 18 years old, born on 14-03-1833 in Pieterburen, died on 20-06-1918 in Eenrum at the age of 85. Zerk, samen met echtgenoot op begraafplaats te Pieterburen (22-06-1999). Daughter of Derk Jans DULL, schoenmaker te Pieterburen, and Pieterke Sierts HUIZINGA. Gezamelijk graf te Pieterburen.
From this marriage:
   1.  Gerrit Jacobs (see also VI.165).
   2.  Derk Jacobs (see also VI.167).
   3.  Klaas, brievengaarder, born on 21-10-1855 in Pieterburen, christened on 06-01-1856 in Pieterburen, died on 23-06-1935 in Pieterburen at the age of 79. Zerk op begraafplaats te Pieterburen (22-06-1999). Ongehuwd.
   4.  Jan Jacobs, born on 31-05-1858 in Pieterburen, christened on 01-08-1858 in Pieterburen.
   5.  Martje, born on 04-12-1863 in Pieterburen, christened on 01-05-1864 in Pieterburen, died on 14-08-1881 in Groningen at the age of 17.
   6.  Pieterke Jacobs (see also VI.173).

V.62    Trientje Gerrits HELDER, born on 22-09-1828 in Wierhuizen, christened on 26-10-1828 in Wierhuizen, died on 18-10-1909 in Delfzijl at the age of 81, daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also IV.18) and Martje Walles ELENGA, schipperse.
Married at the age of 24 on 03-06-1853 in Eenrum to Tjaart Hajes BOLT, 31 years old, verver, born on 12-07-1821 in Warfhuizen, died in Uithuizermeeden, son of Haje Tjaarts BOLT, verwer te Warfhuizen, landbouwer op "Nieuw Deikum" te Wierhuizen., and Alberdina Berends WIERINGA.
From this marriage:
   1.  Gerrit, bakker, born on 12-03-1856 in Pieterburen, died 1927 in Uithuizermeeden.
Married to Trijntje SCHUIT, born 1847 in Siddeburen, died on 04-02-1922 in 't Zandt, daughter of Pieter SCHUIT and Anje ZAND.
   2.  Martje, born 1869 in Uithuizermeeden.
Married on 16-06-1893 in Uithuizermeeden to Jogchum BOSKER, born 1868 in Delfzijl, son of Jan BOSKER and Trientje KRUGER.
   3.  Martinus. Naar Amerika geemigreerd.
   4.  Jakob. Naar Amerika geemigreerd.
   5.  Haye. Naar Amerika geemigreerd.

V.64    Aaltje Gerrits HELDER, broodbakkerse (1883), born on 16-07-1831 in Wierhuizen, christened on 21-08-1831 in Wierhuizen, died on 23-10-1902 in Ulrum at the age of 71. Zij erfde evenals haar broer Klaas uit de nalatenschap van Enno Jans Wierda (Hoofdstraat 155 Pieterburen). Zie Boerderijen in het Halfambt, pag. 390. Daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also IV.18) and Martje Walles ELENGA, schipperse.
Married (1) at the age of 20 on 30-04-1852 in Ulrum to Menno BOEKHOLD, 20 years old, bakker te Ulrum, born on 01-04-1832 in Zoutkamp, died on 30-07-1868 in Ulrum at the age of 36. In 1838 en 1842 diaken Hervormde Kerk in Ulrum (J. S. van Weerden,Spanning en Konflikten, p.178), son of Berend Mennes BOEKHOLD, korenmolenaar, bakker te Ulrum, and Grietje Kornelis BARKEMA.
Married (2) at the age of 40 on 23-08-1871 in Ulrum to Gerhardus HAMMINGH, 24 years old, broodbakker, born on 01-10-1846 in Sauwerd, died on 03-12-1874 in Ulrum at the age of 28, son of Martinus Gerhardus HAMMINGH and Geeske Hendriks FABER.
From the first marriage:
   1.  Berend, born on 31-12-1852 in Ulrum, died on 01-09-1879 in Ulrum at the age of 26.
   2.  Gerrit, born on 14-11-1854 in Ulrum, died on 04-10-1938 in Ulrum at the age of 83.
Married at the age of 33 on 28-04-1888 in Finsterwolde to Nijsiena Fendiena HAIJKENS, born 1859, daughter of Jakob Egberts HAIJKENS and Harmanna de RAAF.
   3.  Grietje, born on 17-04-1857 in Ulrum, died on 07-05-1883 in Hornhuizen at the age of 26.
Married to Enne P. TILLEMA, born 1852, son of Grietje Ennes TILLEMA.
   4.  Jacob, bakker, caféhouder te Ulrum, born on 17-10-1861 in Ulrum, died on 02-05-1950 in Ulrum at the age of 88, buried on 06-05-1950 in Ulrum.
Married at the age of 25 on 27-04-1887 in Ulrum to Pieterke KOLK, born 1866 in Niekerk, daughter of Gozen KOLK and Ebeltje Elzes KIESTRA SIKKEMA.
   5.  Klaas (see also VI.188).
From the second marriage:
   6.  Martinus, born on 20-07-1872 in Ulrum, died on 24-07-1875 in Ulrum at the age of 3.

V.70    Frederikus Roelfs FABER, koopman,winkelier te Pieterburen, born on 07-11-1810 in Baflo, died on 08-10-1859 in Eenrum at the age of 48, son of Roelf Frederikus FABER, dagloner,landbouwer op de Dingen te Baflo, and Stijntje Jacobs HELDER (see also IV.23).
Married (1) at the age of 25 on 14-07-1836 in Eenrum to Anje Jans PELL, 30 years old, born on 08-11-1805 in Pieterburen, christened on 17-11-1805 in Pieterburen, died on 04-03-1853 in Baflo at the age of 47, daughter of Jan Jans PELL and Hilje Berends PRUIS.
Married (2) at the age of 43 on 23-12-1853 in Eenrum to Derktjen WIERENGA, born 1831, daughter of Jan Jans WIERENGA, kuiper,wagenmakersknecht te den Andel(1821), and Anje Drews BAKEMA, dienstmeid te Baflo(1821).
From the first marriage:
   1.  Jan, born on 14-10-1839 in Pieterburen.
   2.  Hiltje, born on 13-02-1843 in Pieterburen, died on 26-02-1875 in Pieterburen at the age of 32. Ongehuwd.
From the second marriage:
   3.  Sientje, born on 04-05-1854 in Pieterburen, died on 03-02-1861 in Warfhuizen at the age of 6.
   4.  Jannes, born on 13-07-1856 in Pieterburen, died on 31-10-1857 in Pieterburen at the age of 1.
   5.  Anje, born on 15-05-1858 in Pieterburen, died on 01-09-1860 in Warfhuizen at the age of 2.
   6.  Frederika, born on 18-11-1859 in Pieterburen.
Married at the age of 22 on 09-02-1882 in Leens to Jan Pieters ZIJLSTRA, 23 years old, winkelier te Warfhuizen, born on 03-09-1858 in den Hoorn, son of Pieter ZIJLSTRA and Anje RUSTEMA.

V.74    Jan Roelfs FABER, landbouwer, born on 28-08-1814 in Baflo, died on 29-08-1858 in Pieterburen at the age of 44, son of Roelf Frederikus FABER, dagloner,landbouwer op de Dingen te Baflo, and Stijntje Jacobs HELDER (see also IV.23).
Married at the age of 30 on 18-08-1845 in Ulrum to Anna Berends MAS, 22 years old, born on 24-01-1823 in Vliedorp, christened on 16-03-1823 in Niekerk, died on 13-04-1881 in Zoutkamp at the age of 58, daughter of Berend Willems MAS and Elizabeth Willems BOLT.
From this marriage:
   1.  Roelf, born on 28-09-1845 in Vliedorp, christened on 15-03-1846 in Niekerk, died on 16-07-1846 in Pieterburen, 291 days old.
   2.  Berend (bukk'n berend) Jans (see also VI.199).
   3.  Jan Jans, schipper Rijks betonningsvaartuig, born on 06-10-1853 in Pieterburen, died on 30-11-1932 in Zoutkamp at the age of 79.
   4.  Tjaakje (see also VI.203).

V.79    Jacobine Roelfs FABER, born on 17-05-1818 in Baflo, died on 26-12-1898 in Zoutkamp at the age of 80, daughter of Roelf Frederikus FABER, dagloner,landbouwer op de Dingen te Baflo, and Stijntje Jacobs HELDER (see also IV.23).
Married at the age of 31 on 22-11-1849 in Ulrum to Harm Koerts DAVIDS, 30 years old, bakker, born on 05-11-1819 in Zoutkamp, died on 12-03-1882 in Zoutkamp at the age of 62, son of Koert Jans DAVIDS, bakker en molenaar, and Martje Jans BUIS.
From this marriage:
   1.  Koert Jan Harms (see also VI.204).
   2.  Roelf Harms, born on 04-02-1855 in Niekerk, died on 01-09-1855 in Niekerk, 209 days old.
   3.  Roelf Harms, born on 09-02-1858 in Niekerk, died on 01-03-1907 in Zoutkamp at the age of 49.

V.83    Klaas Roelfs FABER, landarbeider, born on 27-01-1828 in Leens, christened (NH) on 06-04-1828 in Leens, son of Roelf Frederikus FABER, dagloner,landbouwer op de Dingen te Baflo, and Stijntje Jacobs HELDER (see also IV.23).
Married at the age of 30 on 12-05-1858 in Ulrum to Geertje NIEWOLD, born 1835 in Vliedorp, daughter of Meerten Jans NIEWOLD and Martje Jacobs GORIS, dienstmeid(1828).
From this marriage:
   1.  Stientje, born on 28-11-1860 in Ulrum.

V.86    Martje Jans LUITJENS, born on 26-10-1819 in Hornhuizen, died on 19-08-1844 in Westernieland at the age of 24, daughter of Jan Luitjes LUITJENS, schoolmeester te Hornhuizen, and Geertje Jacobs HELDER (see also IV.25).
Married at the age of 20 on 29-05-1840 in Kloosterburen to Rijpke Broers BEUKEMA, 24 years old, landbouwer, born on 21-05-1816 in Wierhuizen, died on 14-04-1891 in Westernieland at the age of 74, son of Broer Gerrits BEUKEMA and Imke Riepkes BEUKEMA.
From this marriage:
   1.  Geertje, died on 20-12-1888 in Hornhuizen. Oud 45 jaar.
Married on 01-06-1867 in Kloosterburen to Enne SCHAVER, died on 17-01-1892 in Hornhuizen. Oud 53 jaar.

V.94    Geertruida Klaassens HELDER, born on 03-03-1819 in Westernieland, died on 18-03-1894 in Winsum at the age of 75, daughter of Klaas Jacobs HELDER (see also IV.27) and Trientje Jacobs BROEKEMA, landbouwerse.
Married (1) at the age of 20 on 27-10-1839 in Leens to Willem Jacobs STAAL, 23 years old, ijzersmid, born on 24-05-1816 in Ulrum, died on 22-04-1842 in Winsum at the age of 25, son of Jacob Geerts STAAL, ijzersmid te Zuurdijk, and Warmanna Melis RIETEMA.
Married (2) at the age of 25 on 17-05-1844 in Winsum to Nicolaas Haring PEKELDER, 26 years old, ijzersmid te Winsum, born on 27-12-1817 in Appingedam, son of Haring Klaassens PEKELDER, ijzersmid, and Trijntje Klaassens ARKEMA.
From the first marriage:
   1.  Harmanna, born 1840 in Zuurdijk.
Married on 05-05-1866 in Winsum to Jan van der MOLEN, 30 years old, koopman, born on 25-09-1835 in Winsum, died on 23-11-1887 in Winsum at the age of 52, son of Poppe Jans van der MOLEN and Anje Edzes van der LAAN.
From the second marriage:
   2.  Arend (see also VI.213).
   3.  Johannes, born ca 1850 in Winsum.
Married on 20-05-1893 in Baflo to Anje PESMAN, born ca 1861 in Baflo, daughter of Freek PESMAN and Gijlje van KAMPEN.
   4.  Trijntje, born 1850 in Winsum, died on 04-10-1924 in Adorp.
Married on 23-05-1891 in Winsum to Gerrit SLIERMA, kuiper, born 1854 in Sauwerd, son of Jan Eltjes SLIERMA and Grietje Gerrits DEKKEMA.

V.105    Homme Jacobs Hommes HELDER, schipper olieslager molenaar, born on 15-09-1829 in Wierhuizen, christened on 10-10-1829 in Wierhuizen, died on 12-06-1911 in Groningen at the age of 81. Overlijdensadvertentie in Nieuwsblad van het Noorden van 13 Juni 1911. Son of Homme Jacobs HELDER (see also IV.29) and Fenje Willems KOITER.
Married (1) at the age of 32 on 19-07-1862 in Kloosterburen to Anna Gerrits LEEUWEMA, 33 years old (see also V.161).
Married (2) at the age of 52 on 15-09-1881 in Ten Boer to Jantje NIEBOER, 32 years old, born on 03-12-1848 in Garmerwolde, died on 13-06-1912 in Groningen at the age of 63, daughter of Hendrik Kornelis NIEBOER, landbouwer, and Janna Hendrika BRUININGA.
From the first marriage:
   1.  Gerrit Jacob, zetboer,arbeider, born on 21-10-1863 in Pieterburen, christened on 07-02-1864 in Pieterburen, died on 09-04-1931 in Groningen at the age of 67.
Married at the age of 48 on 15-05-1912 in Warffum to Willemina PENTERMAN, 48 years old, born on 21-10-1863 in Warffum, died on 31-08-1955 in Groningen at the age of 91. Zij was heel klein van stuk (Bron:Sjouwke Wolters-Nubé), daughter of Gerhard PENTERMANN, koopman, and Elizabeth Roelfs van der RIET. Huwelijk bleef kinderloos.
   2.  Jacobus (see also VI.221).
   3.  Jantje (see also VI.224).

V.111    Diewerke PUMA, mutsenmaakster, born on 25-03-1828 in Winsum, died on 20-03-1894 in Meppel at the age of 65, daughter of Abel Hendriks PUMA, boerenknecht,schipper, and Anje Jacobs HELDER (see also IV.33).
Married (1) at the age of 20 on 26-07-1848 in Kloosterburen to Berend ALBERTS, 27 years old, veldwachter, born on 26-06-1821 in Groningen, died on 01-03-1868 in Wehe at the age of 46, son of NN NN and Geertien Alberts, winkelierster.
Married (2) at the age of 48 on 17-11-1876 in Eenrum to Jonas van VRIESLAND, 45 years old, rijkscommies der directe belastingen, born on 13-02-1831 in 's Gravenhage, died on 16-09-1901 in Delfzijl at the age of 70. Bij huwelijk met Diewerke Puma wonend te Pieterburen. Son of Meijer Marcus van VRIESLAND and Rachel MERTZ. Het betrof een zgn. "gemengd" huwelijk met de Joodse van Vriesland die kennelijk eerder was getrouwd geweest. Het echtpaar van Vriesland/Puma vestigde zich vanuit Kloosterburen in Eenrum in 1874 en vertrok in 1881 naar "Vrs"(=Vroomshoop?). Gegevens zie:C. A. van der Berg, De Joodse Gemeenschappen in Noord-West Groningen, Winsum, Eenrum, Leens-Ulrum, Warffum 1751-1947, pag.132.
From the first marriage:
   1.  Geertruida, born 1850 in Kloosterburen, died on 30-03-1860 in Wehe.
   2.  Johannes, born 1853 in Kloosterburen.
Married (1) on 11-12-1880 in Zuidbroek to Remmina LINTHORST, born 1838, daughter of Rijkel Geerts LINTHORST, schipper,koopman, herbergier te Niezijl gem. Grijpskerk, and Jantje Arends POL(l).
Married (2) on 26-04-1911 in Rheden to Carolina Christina Helena SMITS, born 1872, daughter of Johann Bernhard Heinrich SMITS, boekbinder, boekhandelaar, and Mina EGBERT.
   3.  Aaltje, born 1856 in Wehe, died on 17-07-1857 in Wehe.
   4.  Geertruida Jacoba, born 1863 in Leens, died on 06-10-1947 in Deventer.
Married on 02-07-1892 in Meppel to Dirk BROENS, born 1862, son of Jacob BROENS and Antje DEKKER.

V.136    Aries Hendriks van ZEEWIJK, born on 16-02-1821 in Warffum, died on 02-12-1890 in Warffum at the age of 69, son of Hindrik Ebels van ZEEWIJK and Geertje Arijs HELDER (see also IV.43).
Married to Anje Derks STIJFHOORN. Van 1869 tot 1891 eigenaren en bewoners van de boerderij aan de Oostervalge te Warffum (Nr.46 in "Boerderijen op het Hogeland"), die daarna aan hun kinderen vererft met eerst (tot 1912) als bewoner eigenaar de oudste zoon Hendrik Aries van Zeewijk. ("Boerderijen op het Hogeland", pag 153).
From this marriage:
   1.  Hendrik Aries, born on 12-12-1866, died on 30-11-1912 at the age of 45, buried in Warffum.
   2.  Jacob Aries, born 1869 in Warffum.
Married to Geertruida Joosts STRAAT.
   3.  Geerdinus (see also VI.235).
   4.  Janko, born 1878, died 1962. Van 1921 tot 1962 eigenaar van de familieboerderij aan de Oostervalge te Warffum (Nr.46 in "Boerderijen op het Hogeland").

V.141    Janna Melles LEEUW, born on 27-04-1814 in Uithuizen, died on 16-02-1875 in Uithuizen at the age of 60, daughter of Melle Klaassens LEEUW, wagenaar, and Hilje Arijs HELDER (see also IV.45).
Married (1) at the age of 23 on 10-12-1837 in Uithuizermeeden to Harm Klasen van der MOLEN, 25 years old, boereknecht, landgebruiker, born on 04-04-1812 in Uithuizermeeden, son of Klaas Harms van der MOLEN and Korneliske WILLEMS.
Married (2) at the age of 28 on 25-02-1843 in Uithuizen to Kornelis Berends VISSER, born ca 1818 in Uithuizen, son of Berend Derks VISSER and Aafke PAUWELS.
From the first marriage:
   1.  Melle, born on 27-07-1838 in Uithuizen, died on 15-11-1900 in Rasquert at the age of 62.
   2.  Hilje, born on 16-12-1843 in Uithuizen.
   3.  Klaas, born on 08-02-1850 in Uithuizen.
   4.  Cornelia, born 1854 in Uithuizen.

V.155    Jan Gerrits HELDER, landbouwer op Boeremaheerd te Niekerk, born on 09-10-1824 in Zoutkamp, died on 28-12-1911 in Niekerk at the age of 87, son of Gerrit Jans HELDER (see also IV.54) and Hylkje Rijpkes (Ietje) BOYKEMA, landbouwersche.
Married at the age of 25 on 06-12-1849 in Ulrum to Martje Harms BOEREMA, 27 years old, born on 18-10-1822 in Niekerk, died on 28-09-1911 in Niekerk at the age of 88, daughter of Harm Jacobs BOEREMA, landbouwer op Boeremaheerd te Niekerk, and Hillechien Jans SIKKENS. Van 1849-1879 bewoonde dit echtpaar de boerderij "Boeremaheerd" (eertijds "Hiddemaheerd", edele heerd van Niekerk ?) waarvan zij in 1879 mede- eigenaren werden. In 1879 werden huurders de dochter Hielkje Helder en haar man Hendrik Doornbos die in 1911 eigenaars werden. Van 1930 -1952 waren Herman Jan Wierenga en Diederik Wierenga de huurders.Door vererving kwam de boerderij in 1944 in handen van Sietse Doornbosch en Martha Hillegonda Doornbosch. Sietse kocht in 1961 zijn zuster uit. Zie ook: "B.in de M." kerspel Niekerk, nr.6.
From this marriage:
   1.  Hielkje (see also VI.243).

V.158    Trijntje Gerrits HELDER, born on 11-12-1826 in Zoutkamp, died on 26-01-1908 in Zoutkamp at the age of 81, daughter of Gerrit Jans HELDER (see also IV.54) and Hylkje Rijpkes (Ietje) BOYKEMA, landbouwersche.
Married at the age of 22 on 18-01-1849 in Ulrum to Rijpke Jans LOOTS, 25 years old, zeevisser, born on 02-12-1823 in Zoutkamp, died on 11-10-1904 in Zoutkamp at the age of 80. Schipper op de vissnik " Katharina". Hij kocht op 7 Dec. 1893 een huis aan de huidige Churchillweg voor Fl.800. (Gegevens Menne Glas). Son of Jan Jans LOOTS, schipper te Zoutkamp, and Trijntje Jans BOL.
From this marriage:
   1.  Hielkje, born on 06-08-1849 in Zoutkamp, died on 10-01-1909 in Zoutkamp at the age of 59.
Married at the age of 23 on 21-06-1873 in Ulrum to Jan Rijpkes KOLK, 23 years old, zeevisser, born on 17-08-1849 in Zoutkamp, died on 18-05-1911 in den Helder at the age of 61, son of Rijpke Gozens KOLK, koopman, molenaar, winkelier, kantoorhouder posterijen te Zoutkamp, and Tietje Pieters BUITJES, winkelierse.
   2.  Jan ("Schelvisboer") (see also VI.246).

V.160    Jantje Gerrits LEEUWEMA, born on 19-04-1828 in Pieterburen, died on 24-06-1863 in Hornhuizen at the age of 35, daughter of Gerrit Jacobs LEEUWEMA (see also IV.56) and Bouwkje(Baike) DIRKS(DERKS), landbouwerse te Kloosterburen.
Married at the age of 22 on 12-04-1851 in Kloosterburen to Eiso Olferts NIEUWENHUIS, 34 years old, landbouwersknecht te Hornhuizen, born on 03-02-1817 in Kloosterburen, died on 20-03-1877 in Hornhuizen at the age of 60.
From this marriage:
   1.  Bouwina Eisses (see also VI.249).

V.161    Anna Gerrits LEEUWEMA, born on 19-02-1829 in Kloosterburen, died on 26-05-1880 in Groningen at the age of 51, buried in Zuiderbegraafplaats Groningen, daughter of Gerrit Jacobs LEEUWEMA (see also IV.56) and Bouwkje(Baike) DIRKS(DERKS), landbouwerse te Kloosterburen.
Married at the age of 33 on 19-07-1862 in Kloosterburen to Homme Jacobs Hommes HELDER, 32 years old (see also V.105).
From this marriage: 3 children (see under V.105).
 
VI.9    Grietje TEERLING, born 1853 in Warffum, died on 29-04-1935 in Dwingeloo, daughter of Jacob Pieters TEERLING, zeeman, and Bijfke/Bieuwke Jans HELDER (see also V.2).
Married on 22-05-1880 in Westdongeradeel to Petrus Cornelis HOUTMAN, huisschilder.
From this marriage:
   1.  Sipke, bankwerker, born 1887 in Brantgum.
Married on 16-06-1911 in Delfzijl to Annachien DUSSELJEE, born 1886 in Weiwerd, daughter of Jan DUSSELJEE, wegwerker, and Anje TUINIER.

VI.13    Aaltje TEERLING, born on 25-12-1858 in Anjum, died on 30-08-1918 in Amsterdam at the age of 59, daughter of Jacob Pieters TEERLING, zeeman, and Bijfke/Bieuwke Jans HELDER (see also V.2).
Married at the age of 20 on 26-09-1879 in Oostdongeradeel to Jan Jeltes MOOI, 29 years old, born on 16-01-1850 in Oude Pekela, son of Jelte MOOI and Ettje Harms KOK.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 18-10-1879 in Oostmahorn, died <1881.
   2.  Jacob (see also VII.4).

VI.20    Meiske HELDER, tot haar huwelijk dienstmeid. Born on 26-01-1850 in Middelstum, died on 04-06-1931 in Zeeland, MI at the age of 81, buried in Zeeland Cemetery, daughter of Albert Jans HELDER (see also V.6) and Zwaantje Jans WERKMAN.
Married (1) at the age of 23 on 11-04-1873 in Uithuizermeeden to Gerrit REITSEMA, 35 years old, koopman, born on 20-03-1838 in Sebaldeburen, died on 06-08-1889 in Muskegon MI at the age of 51, son of Mente Temmes REITSEMA, dagloner, "klaptrekker" te Briltil., and Jantje Hotzes SCHERINGA. Zij emigreerden in 1874 naar Muskegon, MI. Married (2) ca 1890 to Jan ROZEMA, born 1852, died on 28-11-1931 in Zeeland, MI, buried in Zeeland Cemetery. Zij woonden na 1890 op de "Rozema farm" nabij Zeeland, MI en later, vanaf 1913, in Zeeland "town".
From the first marriage:
   1.  Jennie, born 1878 in Muskegon, MI, died 1920.
Married to Dr. William MEYER.
   2.  Susan (see also VII.9).
   3.  Albert.
From the second marriage:
   4.  Garret, born 1897 in Zeeland, MI, died 1960.

VI.25    Doetje HELDER, born on 21-03-1862 in Middelstum, daughter of Klaas Jans HELDER (see also V.10) and Roelfke OOSTING.
Married at the age of 25 on 21-04-1887 in Groningen to Jan NAP, 26 years old, timmerman, born on 30-09-1860 in Groningen, son of Cornelius NAP and Trientje ROHDE.
From this marriage:
   1.  Cornelis, timmerman(1917), born 1892 in Groningen.
Married on 08-11-1917 in Groningen to Geertruida Johanna Elisabeth van der VEEN, born 1893 in Groningen, daughter of Reindert Sientjo van der VEEN, slagersknecht, and Aafke HEIZENBERG.

VI.26    Jacob HELLER, timmerman, olieslagersknecht, postbode, born on 16-10-1864 in Tjamsweer (gem. Appingedam) (religion: geen), son of Klaas Jans HELDER (see also V.10) and Roelfke OOSTING.
Married at the age of 25 on 26-04-1890 in Hoogkerk to Anje BOS, 29 years old, born on 04-01-1861 in Lagemeeden (religion: Geref.), daughter of Geert Oedses BOS, winkelier,tolpachter, and Feike OUDMAN.
From this marriage:
   1.  Roelfina, born on 07-02-1892.
   2.  Geert Oetse (see also VII.15).
   3.  Sophia (see also VII.18).
   4.  Klaassina, born on 10-10-1896 in Groningen, died on 25-04-1898 at the age of 1.
   5.  Kornelis, kleermaker, born on 02-02-1898 in Groningen.
Married at the age of 26 on 22-05-1924 in Groningen to Sara Margaretha MULDER, 30 years old, born on 12-02-1894 in Groningen (religion: geen), daughter of Gerrit MULDER, bakker, and Sara Margaretha DIKKEN.
   6.  Klaas, born on 03-08-1898 in Groningen, died on 03-06-1901 in Groningen at the age of 2.
   7.  Gesina, dienstbode, born on 02-02-1901 in Groningen (religion: Geref.).
   8.  Klasina, dienstmeid, born on 23-01-1903 in Groningen.
   9.  Doetje, born on 03-08-1904 in Groningen.

VI.39    Anje HELDER, hoedenmaakster, born on 17-01-1847 in 't Zandt, died on 20-07-1923 in Loppersum at the age of 76, buried in Loppersum. Grafnr. 856. Zij trouwde op dezelfde dag als zuster Janna, daughter of Kornelis Eppes HELDER (see also V.17) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS, vrouwenstroohoedenmaakster.
Married at the age of 25 on 03-05-1872 in 't Zandt to Pieter Kornelis PASTOOR, 22 years old, koopman, born on 14-03-1850 in Godlinze, died on 22-02-1933 in Loppersum at the age of 82, son of Kornelis Jans PASTOOR, dagloner, and Bouwiena Willems WISMAN. Gezamelijk graf in Loppersum.
From this marriage:
   1.  Bouwina Cornelia (see also VII.28).
   2.  Rienstje Elizabeth (see also VII.30).
   3.  Kornelis (see also VII.31).
   4.  Kornelia, born on 24-04-1879 in 't Zandt, died on 03-05-1879 in 't Zandt, 9 days old.
   5.  Jan Georg (see also VII.34).
   6.  Eppo Kornelis, born on 18-04-1882 in 't Zandt, died on 24-10-1884 in 't Zandt at the age of 2.
   7.  Willem Frederik (see also VII.37).
   8.  Johanna, born on 08-10-1886 in 't Zandt, died on 11-03-1968 in Gouda at the age of 81, buried in Waddinxveen.
Married at the age of 27 on 01-10-1914 in Loppersum to Tjark van DAM, onderwijzer, born 1898, son of Obbe van DAM and Geertje BOS.
   9.  Eppo Kornelis (see also VII.41).

VI.41    Janna HELDER, born on 03-02-1850 in 't Zandt, died on 25-11-1901 in Groningen at the age of 51. Trouwde op zelfde dag als zuster Anje, daughter of Kornelis Eppes HELDER (see also V.17) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS, vrouwenstroohoedenmaakster.
Married at the age of 22 on 03-05-1872 in 't Zandt to Pieter Hendriks JUKKEMA, 24 years old, schuitevaarder beurtschipper op Groningen, born on 22-11-1847 in 't Zandt, died on 15-06-1880 in Groningen at the age of 32, son of Hindrik Klaasens JUKKEMA, landbouwer, and Geertjen Sjabbes SCHUT, boerenmeid.
From this marriage:
   1.  Rienstje Elizabeth (see also VII.44).
   2.  Geertje, born on 05-11-1874 in Godlinze, died on 03-09-1877 in Godlinze at the age of 2.
   3.  Hendrik Pieters (see also VII.46).
   4.  Geertje, born on 17-09-1878 in Godlinze, died 1960 in Spijk.
Married at the age of 24 on 08-04-1903 to Berend STERENBERG, 27 years old, commisionair, born on 31-10-1875 in Zeerijp, died 1952 in Spijk.
   5.  Pieter Hendrik (see also VII.50).

VI.42    Eppe HELDER, klerk,later fotograaf en winkelier in tabak en sigaren, born on 21-12-1851 in 't Zandt, died on 01-07-1928 in Middelburg at the age of 76. Hij was als soldaat in Middelburg gelegerd en leerde daar zijn toekomstige vrouw kennen.Hij dreef zijn handel aan de Lange Delft, hoek St. Janstraat. Het pand werd in 1940 weggebombardeerd. Foto's van hem zijn bewaard gebleven in het Zeeuws Archief (Zelandia Illustrata Deel III, toeg./invent 296/1195).Hij en zijn twee zoons Leendert en Kornelis hadden behalve de winkel in Middelburg ook filialen in Domburg en Vlissingen. Son of Kornelis Eppes HELDER (see also V.17) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS, vrouwenstroohoedenmaakster.
Married at the age of 32 on 29-08-1884 in Middelburg to Maatje Jacomijna HACCOU, 32 years old, onderwijzeres, born on 31-03-1852 in Middelburg, died on 15-03-1934 in Middelburg at the age of 81. Zij stamt uit een familie van Hugenoten. Daughter of Leendert HACCOU, metselaar, and Heiltje van DRIEL.
From this marriage:
   1.  Kornelis Eppes (see also VII.52).
   2.  Leendert Marinus, fotograaf,opticien, born on 15-06-1888 in Middelburg, died on 10-12-1972 in Middelburg at the age of 84. Hij had een foto-en optiek- winkel op de hoek Lange Delft-St. Janstraat in Middelburg. Deze winkel moest na het bombardement op Middelburg (Mei 1940) herbouwd worden (Zeeuws Archief toeg./ invent 1255/1155). Hij was in 1948 penningmeester van "Uit het Volk-voor het Volk" in Middelburg (Zeeuws Archief 1605/19).Hij was ongehuwd.

VI.44    Derk HELDER, fabrikant van wijn en ingelegde vruchten,koopman, born on 16-12-1853 in 't Zandt, died on 23-09-1934 in 't Zandt at the age of 80, buried in 't Zandt. In het Nieuwsblad van het Noorden van 13 Juni 1911, 17 Nov.1911, 28 Nov.1911, worden mededelingen gedaan i.v.m. het faillissement van zijn bedrijf in vruchtenwijnen. Son of Kornelis Eppes HELDER (see also V.17) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS, vrouwenstroohoedenmaakster.
Married at the age of 36 on 10-04-1890 in 't Zandt to Elsien HUIZENGA, 28 years old, born on 21-06-1861 in 't Zandt, died on 25-10-1948 in Scheemda at the age of 87, buried in 't Zandt, daughter of Siert Willems HUIZENGA, kuiper, and Trientje Harms DEKKER.
From this marriage:
   1.  Rienstje Elizabeth, born on 13-03-1893 in 't Zandt, died on 29-07-1976 in Haren at the age of 83.
   2.  Siert Willem (see also VII.56).
   3.  Trientje, wijkverpleegster, born on 02-12-1897 in 't Zandt, died on 20-12-1991 in Haren at the age of 94, buried in 't Zandt. Grafnr.439.
   4.  Anje, manufacturierster, born on 02-04-1901 in 't Zandt, died on 31-03-1976 in Haren at the age of 74.
Married at the age of 38 on 18-01-1940 in Tietjerkstradeel to Aldert NAGEL, 55 years old, manufacturier, born on 18-01-1885 in Gerkesklooster_Stroobos, died on 18-06-1954 in Leeuwarden at the age of 69, son of Jan NAGEL, brugwachter, and Geertje van der LEEST.
   5.  Cornelia, verpleegster, doktersassistente, born on 17-07-1904 in 't Zandt, died on 26-03-1990 in Haren at the age of 85, buried in 't Zandt. Grafnr.444.

VI.47    Trientje/Trijntje HELDER, born on 20-02-1856 in 't Zandt, died on 05-02-1905 in Spijk at the age of 48, buried in Spijk, daughter of Kornelis Eppes HELDER (see also V.17) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS, vrouwenstroohoedenmaakster.
Married at the age of 29 on 03-12-1885 in 't Zandt to Gerrit BROOS, 33 years old, timmerman aannemer, born on 11-08-1852 in 't Zandt, died on 09-11-1913 in Spijk at the age of 61, son of Harrit Jurjens BROOS, timmerman, and Lijzabeth Geerts van der WIJS. Gezamelijk graf te Spijk.
From this marriage:
   1.  Rienstje Elizabeth, born on 07-02-1887 in Spijk.
Married at the age of 29 on 22-06-1916 in Bierum to Andries SCHUURMAN, onderwijzer, born 1884, son of Albert SCHUURMAN and Hendriktje WIERENGA.
   2.  Lijzabeth, born on 28-04-1888 in Spijk.
Married at the age of 30 on 24-04-1919 in Bierum to Jan WOLTERS, brood- en banketbakker, born 1886 in Warffum, son of Jan WOLTERS and Pieterke SISSING.
   3.  Harrit Jurjens, kleermaker, born on 21-04-1890 in Spijk.
Married at the age of 30 on 14-05-1920 in Delfzijl to Jacobje WENKE, born 1894 in Meedhuizen, daughter of Berend WENKE and Anje van der MOLEN.
   4.  Kornelis, onderwijzer, born on 25-01-1892 in Spijk.
   5.  Jan (see also VII.69).
   6.  Derk (see also VII.71).
   7.  Eppo.

VI.50    Frederik HELDER, manufacturier koopman medefirmant in de firma gebr. Helder & Co fabrikant van wijn en ingelegde vruchten, born on 08-06-1860 in 't Zandt, died on 14-11-1903 in Utrecht at the age of 43. Hij overleed doordat er in het hotel in Utrecht waar hij logeerde iets mis ging met de gasverlichting waardoor hij stikte. Buried in 'tZandt. Grafnr.411. Son of Kornelis Eppes HELDER (see also V.17) and Rienstje Elizabeth BRUGMANS, vrouwenstroohoedenmaakster.
Married at the age of 31 on 17-03-1892 in 't Zandt to Elizabeth HEUVEL, 23 years old, born on 17-08-1868 in Uithuizermeeden, died on 01-09-1928 in 't Zandt at the age of 60, buried in 't Zandt, daughter of Jan Derks HEUVEL, dagloner, and Derkje Jans SIKKEMA.
From this marriage:
   1.  Kornelis Eppe (see also VII.75).

VI.52    Jan Derks HELDER, schoenmaker, born on 14-02-1846 in Uithuizermeeden, died 1906 in Whatcom County, Washington, USA, buried in Monumenta Cemetery, Lynden, Whatcom County, Washington. Hij vertrok samen met zijn vrouw in 1879 naar MI. Als godsdienst wordt Chr. Geref. opgegeven.
Son of Derk Jans HELDER (see also V.20) and Hilje Geerts DEKKER.
Married at the age of 26 on 04-05-1872 in Uithuizen to Trijntje (Theresa) ROZEBOOM, 18 years old, born on 27-12-1853 in Oude Pekela, died 1921, buried in Monumenta Cem., Lynden, Whatcom Co., Washington, USA, daughter of Jacob ROZEBOOM, leertouwer, and Reina MOOI. Het gezin vertrok in 1879 met de Schiedam van de Holland Amerika lijn vanuit Rotterdam naar Amerika waar ze op 5 Augustus aankwamen in New York (Bron:Dutch Immigrants in U.S.Ship Passenger Manifests, 1820-1880 by Robert P. Swieringa, 1983).Ze vestigden zich in Holland City, MI. In de census records van 1880 en van 1892/3 komt hij voor als:"John D. Helder, boots and shoes". In 1896 vertrokken zij naar Whidbey Island (Washington) en in 1898 naar Lynden, Whatcom County (Washington). Daar was hij organisator van de stichting van de Christian Reformed Church, hij leidde het zangkoor en was ouderling. Hij overleed in 1906 in zijn huis nabij Lynden nalatende zijn vrouw, drie dochters en acht zoons. Miss Gertrude Helder kwam over uit California, Miss Rena uit Seattle en Rynard R. Helder uit Bellingham. Bron: Orbituary in The Lynden Sun, Sept.13, 1906 zie ook: Whatcom County Obits, http://www.rootsweb.com/~wawhatco/obits/obith.htm.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 01-05-1873 in Uithuizermeeden, died on 26-10-1948 at the age of 75.
   2.  Derk, born on 28-12-1874 in Uithuizermeeden, died 1932, buried in Lynden, Whatcom Co., Washington, USA. Monumenta Cem. Lynden.
   3.  Reinard R. (see also VII.79).
   4.  Hilje, born 1879 in Holland, Ottawa Co.,MI.
   5.  Reina (Rena), nurse, born 1881, died 1937 in Monumenta Cemetery,Lynden, Whatcom County, Washington.
   6.  NN, born on 15-05-1891 in Holland City, Ottawa Co., MI, died on 15-05-1891, 0 days old.
   7.  Lambertus (Bert), born on 24-02-1893 in MI, USA, died on 21-12-1918 in Portland at the age of 25. Zie ook Whatcom Obits met een tekst uit Lynden Tribune van 2 January 1919:
HELDER, Bert (d. 1918)
Bert Helder of Lynden was instantly killed early Sunday morning in Portland, Oregon, when an automobile in which he was riding skidded and collided with a telegraph post. Helder, who was stationed at the army camp at Vancouver, Wash., was returning to the camp from Portland with a number of the other soldiers, when a police auto, returning from a call, offered to give the boys a complimentary ride to assist them home. In turning out to avoid a collision with another auto, the car skidded and struck a telephone post, throwing the occupants out. Helder was killed instantly, and James F. Jordan, another private, died at a hospital later in the day from injuries received. Six others were hurt in the accident, but it is said that all will recover. Miss Rena Helder, sister of Bert Helder, who was stationed as a nurse at Vancouver, returned to Lynden after the accident and will remain here until after the funeral. Funeral services will be held this afternoon at the Christian Reformed Church. A guard of Lynden soldiers will act as pall bearers.
(From The Lynden Tribune, December 26, 1918) Submitted by site coordinator.
With soldier boys of the Lynden district acting as a guard of honor, funeral services were held Thursday afternoon at the Christian Reformed Church for the late Bert Helder of Lynden, who was killed in an auto accident at Portland Dec. 21. The Rev. E. Breen conducted the services. The casket was draped with a large American flag, and a military guard consisting of Henry H. Spaan, Paul Zylstra, Tom Verduin, Gerrit Polinder, Peter Elenbaas and Charles Keiveet acted as pall-bearers. The following Lynden soldiers from the various camps march in the funeral procession:
Ed Roo, Fort Worden; Lucas DeKoster, Fort McDowell, Cal.; Herman Heusinkveld, Camp Lewis; Simon Louws, Fort Worden; Earnest Van Dyke, Camp Lewis; Thomas Verduin, Fort Worden; Nicholas Honcoop, Ft. Steven, Oregon; Marius Vander Griend, University of Washington; Arthur Buizer, Camp Lewis; Henry Hoksbergen, Fort Worden; Paul Zylstra; Henry H. Spaan, Fort Worden; Peter Elenbaas, Fort Worden; Franz Fullner, Fort Worden; Henry Ripperda, Fort Worden; Gerrit Polinder, Fort Worden; Cornelius Honcoop, Fort Worden; George Neidhart, Fort Worden; John Kok, Vancouver Barracks; William H. Rutgers, University of Washington, Seattle; Charles Kieveet, Fort Worden; Peter Huisman, Fort Worden; Geo. Lyle, Camp Lewis.
Bert Helder was born in Holland, Michigan, in 1893. He came to the State of Washington when three, and had followed the occupation of farmer most of his life. He was one of the original members of the Lynden Holland Band, of which organization he was leader for three years. On May 25, 1918, he entered the service of the United States, and played first cornet in the First Regimental Band at Vancouver Barracks, Washington. He leaves to mourn his loss his mother, Mrs. J. D. Helder, two sisters, Helen and Rena Helder, and seven brothers, Gerard, John, Dick, J. Janes, Rynand, Louis and James. One sister, Gertrude, passed away a year ago on nearly the same day.
(From The Lynden Tribune, January 2, 1919) Submitted by site coordinator.
Buried in Monumenta Cem., Lynden, Whatcom Co., Washington.

VI.54    Geert Derks HELDER, zeeman,schipper(1875), born on 18-11-1848 in Oosternieland (religion: NH), died <1911. In de periode 1866-1875 voer hij als kok, lichtmatroos en matroos op de schepen Alberdina (kof), Broedertrouw (galjoot), Johanna Elizabeth (galjoot), Concordia (schoenerkof), Pax (schoener), en Weea (kof). Zie: monsterrollen op website Noordelijk Scheepvaartmuseum. Son of Derk Jans HELDER (see also V.20) and Hilje Geerts DEKKER.
Married at the age of 26 on 31-12-1874 in Groningen to Geertje DOUWES, 27 years old, born on 23-06-1847 in Groningen, died on 11-12-1911 in Groningen at the age of 64, buried in Zuiderbegraafplaats. Op de grafsteen staat zij vermeld als weduwe G. Helder-Douwes. De grafsteen is opgericht door "haar innig geliefde zuster in Christus G. Roossien"
, daughter of Brugt DOUWES and Catharina BOON.
From this marriage:
   1.  Derk, born on 01-10-1875 in Groningen. Aangifte door de vroedvrouw aangezien de vader afwezig is. Died on 03-12-1875 in Groningen, 63 days old.

VI.58    Lammert HELDER, boerenknecht,schipper, born on 03-04-1859 in Oosternieland, died on 23-07-1944 in Holland, Ottawa, MI at the age of 85, buried in Rusk Cem., Allendale, Ottawa County. Emigreerde in 1891 naar USA. Gaf als godsdienst op Chr. Geref. Son of Derk Jans HELDER (see also V.20) and Trijntje Lammerts SCHOLTENS.
Married at the age of 24 on 21-11-1883 in Uithuizermeeden to Janna VELTMAN, 26 years old, born on 13-01-1857 in Uithuizermeeden, died on 16-09-1913 in Robinson,Ottawa Co., MI at the age of 56, buried in Rusk Cem., Allendale, Ottawa Co. Daughter of Evert Ties VELTMAN, dagloner boerenknecht, and Janneke Lammerts GROENENDAL. Zij emigreerden naar Ottawa County, Michigan, USA. Aankomst New York 9 April 1891 met de "Veendam". Als Lambert Helder komt hij voor in de "Ottawa County 1918 City Directory. Hij heeft dan 7 kinderen, heeft 80 acres in eigendom, 3 paarden 9 stuks vee, en woont in Robinson Township.
From this marriage:
   1.  Derk (Scott), born on 20-04-1885 in Uithuizermeeden, died on 18-09-1910 at the age of 25. Rusk Cem., Allendale, Ottawa Co.,MI.
   2.  Evert, born on 14-10-1886 in Kantens.
   3.  Jan (John), born on 25-09-1888 in Kantens, died 1960, buried in Graafschap Cem.Holland, MI. Woonde in 1930 samen met zijn broer Jacob in Holland, MI.
   4.  Jacob, born on 12-07-1890 in Kantens, died Sept.1970 in Spring Lake, Ottawa County, MI.
   5.  Trijntje (Kate), born Nov.1892 in Holland City,MI.
   6.  Jennie (see also VII.92).
   7.  Nella (see also VII.94).
   8.  Clare, born Dec.1899 in Holland City,MI.

VI.65    Engelina HELDER, born on 24-12-1867 in Oosternieland, died on 22-03-1955 in Uithuizermeeden at the age of 87, daughter of Derk Jans HELDER (see also V.20) and Trijntje Lammerts SCHOLTENS.
Married.
From this marriage:
   1.  Derk HELDER, born on 13-07-1892 in Uithuizermeeden. Vermoedelijk emigreerde hij in 1909 naar USA. Reis met "Nieuw Amsterdam". Aankomst 23 Maart 1909 in New York. Hij was toen 16 jaar.

VI.71    Geertruida HELDER, huidhoudster, born on 05-09-1863 in Uithuizermeeden, died on 11-05-1940 in Zoutkamp at the age of 76. Zij overleed aan een hartaanval zittend aan tafel tijdens het middagmaal. Graf op (oude) begraafplaats te Zoutkamp (25 Sept.2002). Buried in Zoutkamp. Grafsteen aanwezig in Maart 2005. Grafnr.498, daughter of Willem Jans HELDER (see also V.23) and Aaltje Hindriks NIEUWENDIJK.
Married at the age of 29 on 17-09-1892 in Uithuizermeeden to Sikke Lammert MEIJER, 36 years old, logementhouder te Tjamsweer in 1893,landbouwer te Vierhuizen en te Visvliet, born on 24-10-1855 in Rottum, gem. Kantens, died on 28-09-1903 in Visvliet at the age of 47, buried in Zoutkamp, son of Klaas Alberts MEIJER and Grietje Sikkes KNOL. Van 1894 tot 1901 waren zij bewoners in dienstverband van de boerderij "Panser" te Vierhuizen ("B. in de M.", kerspel Vierhuizen, nr.6) en daarvoor op de boerderij "Ludema", Westerhornse weg 17 te Usquert (Zie "Boerderijen op het Hogeland", blz 198-199. Volgens Terry van Ditmars (terry.david@lycos.nl) hebben ze na de periode op "Panser" ook nog geboerd op een eigen boerderij ten Westen van Grijpskerk en "de Nie"geheten (nr. C111). Na de dood van Sikke Meijer (28 Sept.1903)vertrok Geertruida Helder in 1918 met haar kinderen naar Haren.
From this marriage:
   1.  Willem, born on 12-04-1893 in Tjamsweer, died on 06-05-1893 in Tjamsweer, 24 days old.
   2.  Nikolaas Willem (see also VII.98).
   3.  Willem, born 1898 in Vierhuizen, died on 25-07-1898 in Vierhuizen.
   4.  Dr. Willem, scheikundige, Directeur Keuringsdienst van Waren den Haag, born on 21-09-1899 in Vierhuizen, gem. Ulrum.
Married 1945 in den Haag to W.C. SLUITER. Geen kinderen.
   5.  Grietje, born on 27-03-1901 in Vierhuizen, gem. Ulrum, died 1981 in Haren.
Married to Jan BRANDS.

VI.75    Geertje ter HUIZEN, born 1854 in Kantens, died on 20-05-1913, daughter of Gerrit Nannes ter HUIZEN, bakkersknecht, and Jantje Jans HELDER (see also V.27).
Married (1) on 24-05-1876 in Kantens to Jan DIJKEMA, born 1852 in Onderdendam, died <1888, son of Sijbrand Pieters DIJKEMA and Grietje Jans MOORLAG.
Married (2) on 25-02-1888 in Kantens to Onno RAUSCH, born 1846 in Eenrum, son of Johannes Johannes RAUSCH and Grietje Onnes VENNEMA.
From the first marriage:
   1.  Anje, born 1880 in Groningen.
Married on 11-02-1905 in Eenrum to Eppe DIJKSTRA, born 1873 in Eenrum, son of Hindrik DIJKSTRA and Gepke LEURING. Bij huwelijk werd een kind gewettigd.
   2.  Jantje, born 1881 in Onderdendam.
Married on 16-05-1903 in Eenrum to Jan LEEGSTRA, born in Schouwerzijl, son of Uilkje LEEGSTRA.
   3.  Gerrit, born 1881 in Groningen.
Married on 12-05-1906 in Eenrum to Berendina van LAND, born 1882 in Kantens, daughter of Jan van LAND and Lubberdina HUIZENGA.
   4.  Sijbrand Pieter, born 1885 in Uithuizen.
Married on 17-12-1908 in Leens to Aafien de HAAN, born 1887 in Warfhuizen, daughter of Sijbrand de HAAN and Anje DROLINGA. Zij emigreerden naar Michigan, USA.

VI.92    Weea Auktje HELDER, born on 17-04-1862 in Rotterdam, died on 11-08-1941 in Driebergen-Rijsenburg at the age of 79, daughter of Derk HELDER (see also V.44) and Johanna Augusta van SLOOTEN.
Married at the age of 25 on 15-12-1887 in Zwolle to Johannes Jacobus GISPEN, 26 years old, boekhouder, born on 08-10-1861 in Vlissingen, died on 16-06-1938 in Driebergen-Rijsenburg at the age of 76, son of Willem Hendrik GISPEN, zilversmit, later predikant (art.8) Geref., and Jenneke van DELDEN.
From this marriage:
   1.  Willem Hendrik (see also VII.113).
   2.  Johanna Augusta, born on 11-04-1892 in Driebergen, died 1985 in Driebergen.
   3.  Janneke, born on 20-01-1895 in Driebergen, died on 14-12-1985 in Driebergen at the age of 90.

VI.93    Jan Roelof HELDER, handelsagent,boekhouder, Wijnhandelaar(1929), born on 16-11-1865 in Amsterdam. PATENT SPECIFICATION

Application Date: duly 4, 1919, No, 16,812/19 145,2 Ej 13 Complete Left: Jan5,1920, __ Complete Accepted: July 2, 1920, PROVISIONAL SPECIFICATION.

Improvements in Methods of and Apparatus for Raising Sunken Ships.

I, JAN ROELOF HELDER, of 20, The Mlarket, Palmner's Green, London, N.
Son of Derk HELDER (see also V.44) and Johanna Augusta van SLOOTEN.
Married at the age of 25 on 23-07-1891 in Zwolle to Cornelia VOSKUIL, 22 years old, born on 02-09-1868 in Zwolle, died in London, U.K. Daughter of Klaas VOSKUIL, schilder, and Johanna Jacoba van den BERG.
From this marriage:
   1.  Dirk (see also VII.118).
   2.  Klaas Johan August (see also VII.120).
   3.  Jan Roelof, born on 27-12-1895 in Zwolle, died on 10-12-1898 in Zwolle at the age of 2.
   4.  Jacob Willem, born on 01-11-1897 in Zwolle, died on 06-11-1898 in Zwolle at the age of 1.

VI.116    Marinus Dingenis Jan HELDER, kunstschilder,boekhouder,directeur NV de Vries en Stevens, born on 15-07-1885 in den Haag, died on 27-04-1968 in Soest at the age of 82. De Electriciteits en Gas Maatschappij de Vries en Stevens, waarvan hij directeur was, werd opgericht 15 juli 1907 in Leiden en hield zich bezig met:
"Het fabriceren en het aanleggen van en de handel in electrische installaties, stoom- , gas- en waterleidingen, badinrichtingen, closets, benevens de uitoefening van agenturen in waterreingingstoestellen voor fabrieken. Maatschappelijk kapitaal f 60.000,00 geplaatst 80 stukken"
, son of Johannes HELDER (see also V.47) and Janna MIERAS.
Married (1) at the age of 27 on 03-07-1913 in Zoetermeer to Elisabeth Adriana LUHRS, born 1879 in Asperen, died in Leiden, daughter of Jan Louis Ernst Ignatius LUHRS and Elisabeth Adriana Henriette van GENNIP.
Married (2) at the age of 52 on 15-10-1937 in Soest to Dorothea Angenieta Helena JESSE, 32 years old, born on 07-01-1905 in Zandvoort, died on 21-11-1987 in Soest at the age of 82.
From the second marriage:
   1.  Roelof (Rolf) (see also VII.124).

VI.119    Jan HELDER, winkelchef, born on 06-03-1887 in den Haag, died on 24-04-1940 in Utrecht at the age of 53, son of Johannes HELDER (see also V.47) and Janna MIERAS.
Married at the age of 36 on 18-07-1923 in Amsterdam to Henriette Johanna Maria OERLEMANS, born 1899 in 's Hertogenbosch, daughter of Henricus Cornelis OERLEMANS, machinist, and Maria de LAAT.
From this marriage:
   1.  Jan.
   2.  Henny.
   3.  Roelof.

VI.121    Johannes HELDER, kleermaker, coupeur(1913), born on 04-05-1890 in den Haag, died on 07-02-1987 at the age of 96, son of Johannes HELDER (see also V.47) and Janna MIERAS.
Married at the age of 23 on 08-10-1913 in Leiden to Maria Hendrika SCHUTTER, 24 years old, born on 01-05-1889, died on 03-03-1941 in Bilthoven at the age of 51, daughter of Willem Ferdinand SCHUTTER, sergeant bij de artillerie, and Cornelia Elizabeth BERGMANN. Gezamelijk graf op "Den en Rust" te Bilthoven.
From this marriage:
   1.  Johan.
   2.  Izaac.
   3.  Willem Ferdinand.

VI.123    Johan Wilhelm (Wim) HELDER, kunstschilder, born on 07-08-1892 in den Haag, died on 06-08-1966 in Hattum at the age of 73, buried in Hattum. Zoon en leerling van de kunstschilder Joh. Helder. Woonde en werkte in Amsterdam, Den Haag, Parijs tot 1924, Utrecht tot 1932, Geleen tot 1934, Middelburg tot 1942; daarna in Apeldoorn. Leerling van de Kunstnijverheidsschool te Utrecht en van het genootschap "Kunstliefde" aldaar; studeerde twee jaar te Parijs (1922-1924). Schilderde en tekende uitstekende portretten en figuren (boeren- en volkstypen); in expressionistische trant geschilderde landschappen, bloemen enz. Was o.a. lid van "St. Lucas" te Amsterdam, van "De Kern" te Apeldoorn, "Pictura' te Dordrecht, "Arti et Industriae" in Den Haag. Gaf o.a. les aan H. Bunt.
Eretentoonstellingen 1952 en 1962 in het Gemeentemuseum te Apeldoorn. Zie catalogus Posthume tentoonst. Gem. Van Reekum Galerij, Apeldoorn (5 nov. t/m 3 dec. 1966, kat.nr.26). Werk in het bezit van de gem. Apeldoorn, het Gemeentemuseum aldaar en in het Provinciehuis te Arnhem, Mak van Waaij
Bovenstaande tekst uit P. A. Scheen: Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950, 1969 Kunsthandel Pieter A. Scheen N.V.,
's Gravenhage.
Volgens informatie van Rolf Helder (zoon van zijn broer Marinus Dingenis Jan) heeft hij les gegeven aan Koningin/Prinses Wilhelmina.

Informatie ingewonnen bij de gemeente Apeldoorn naar aanleiding van een toegestuurde foto van de Wim Helderstraat te Apeldoorn (door wie?) leverde
het hieronder volgende antwoord op:

"Geachte heer Helder,

Wij hebben onderzoek verricht naar de persoon waar naar de Wim
Helderlaan is vernoemd. Het betreft Johan Wilhelm Helder, geboren in
1892 en overleden in 1966, die zich in 1942 als kunstschilder in
Apeldoorn vestigde. Posthuum is in 1966 een tentoonstelling aan hem
gewijd in het museum voor hedendaagse kunst Van Reekum te
Apeldoorn. Een tentoonstellingscatalogus en een dossier is aanwezig.
Verder zijn er gegevens in het bevolkingsregister aangetroffen.
De kosten van dit onderzoek bedragen f 40,-. De fotokopieen kosten f
0,70 per stuk voor A4-formaat. Indien u toezending van de gegevens en
fotokopieen wenst dan vernemen wij dit graag van u. De resultaten van het
onderzoek zullen u dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,
G.M. Jochems
wnd. gemeentearchivaris"
, son of Johannes HELDER (see also V.47) and Janna MIERAS.
Married at the age of 42 on 17-04-1935 in Koudekerke to Willemina Maria FEIJ, 28 years old, born on 15-07-1906 in Middelburg. Tijdens volkstelling van 1947 woonachtig op Leeuwerikweg 13 te Apeldoorn (zie website Meertens instituut).
From this marriage:
   1.  Johanna (see also VII.133).

VI.128    Herman HELDER, meubelmaker en later vertegenwoordiger in medische apparatuur, born on 15-09-1899 in Leiden, died on 09-01-1989 in Zeist at the age of 89, son of Johannes HELDER (see also V.47) and Janna MIERAS.
Married at the age of 26 on 03-06-1926 in Utrecht to Adriana ESTER, 22 years old, born on 05-08-1903 in Utrecht, died on 06-05-1985 in Zeist at the age of 81, daughter of Jacobus ESTER and Hillegonda Jacoba van den ENDE.
From this marriage:
   1.  Hans (see also VII.134).
   2.  Jaap.

VI.133    Roelofina HELDER, born on 27-08-1904 in Leiden, died on 16-01-1946 in Zuilen at the age of 41. Woonachtig te Utrecht. Daughter of Johannes HELDER (see also V.47) and Janna MIERAS.
Married at the age of 28 on 22-09-1932 in Utrecht, divorced after 11 years on 14-06-1944 in Utrecht from Frans Philip MAURER, son of Jacob MAURER and Francina Elisabeth de RONDE.
From this marriage:
   1.  Frans.
   2.  Hans.
   3.  Bertie.
   4.  Dirk.
   5.  Rob.

VI.135    Martje KRUIZINGA, born 1842 in Pieterburen, died on 25-09-1875 in Pieterburen, daughter of Jan Roelfs KRUIZINGA, schipper,pelmolenaar te Eenrum, and Geertruid Gerrits HELDER (see also V.51).
Married on 20-06-1862 in Eenrum to Harmannus HAVINGA BROEKEMA, born 1816 in Pieterburen, died on 14-10-1870 in Pieterburen, son of Luitje Derks BROEKEMA, landbouwer, and Sibreg HAVINGA.
From this marriage:
   1.  Ludolf BROEKEMA, cafehouder te Zoutkamp, born on 11-03-1863 in Pieterburen, died on 02-10-1933 in Paterswolde at the age of 70.
   2.  Geertruida BROEKEMA, born on 19-05-1866 in Pieterburen, died on 11-09-1942 in Amsterdam at the age of 76.
Married at the age of 28 on 10-05-1895 in Aduard. Zij waren neef en nicht. Divorced after 6 years on 22-01-1902 from George BROEKEMA, tandarts, born on 21-08-1867 in Pieterburen, died on 10-09-1936 in Dordrecht at the age of 69, son of Derk BROEKEMA, landbouwer, and Heilina RIENKS.
Children:
   3.  Jan Harmannus KRUIZINGA, born on 20-09-1875 in Pieterburen. De geboorte wordt aangegeven door Arend Folmer arts te Eenrum. Er wordt vermeld:"vader onbekend". Died on 21-09-1875 in Pieterburen, 1 day old.

VI.153    Gerrit Okkes BRONKEMA, landbouwer op "Andries Heeresheerd", Pieterburen, kassier Boerenleenbank, born on 18-12-1849 in Pieterburen, died on 19-12-1932 at the age of 83, son of Okke Reeuwerts BRONKEMA, landbouwer op Andries Heeresheerd te Pieterburen, and Mettje Gerrits HELDER (see also V.55).
Married to Martje DIJKHUIS, born on 12-01-1855 in Hornhuizen, died on 10-11-1932 in Pieterburen at the age of 77. Zie voor dit gezin ook:"Pieterburen, Broek, Wierhuizen, blz.177.
From this marriage:
   1.  Okko Tammo, born 1893 in Eenrum.
Married on 01-05-1920 in Warffum to Eltje BENTEMA, born 1891 in Warffum, daughter of Kornelis BENTEMA and Anje KUIPERS.

VI.156    Jacob Tammes TAMMENS, fabrikant in Groningen, kassier, born on 23-12-1854 in Pieterburen, died on 25-01-1910 in Leens at the age of 55, son of Tammo Jakobs TAMMENS, landbouwer op Wieben te Pieterburen en op Wiebengaheerd te Pieterburen, and Mettje Gerrits HELDER (see also V.55).
Married (1) at the age of 31 on 09-11-1886 in Ulrum to Geertruida ZUIDEMA, 29 years old, born on 23-11-1856 in Ulrum, died on 17-09-1908 in Leens at the age of 51, daughter of Jan Hendriks ZUIDEMA and Itje Rennes DIJKHUIS.
Married (2) at the age of 54 on 11-11-1909 in Wehe den Hoorn to Grietje PUMA, 25 years old, born on 07-01-1884 in Leens, daughter of Wiebe PUMA and Geziena Jans TAMMENS.
From the second marriage:
   1.  Mettje Tammo Jacobina, born ??-1-1910 in Leens, died on 29-04-1910 in Groningen.

VI.159    Klaas TAMMENS, landbouwer op "Tamminga"te Hornhuizen, born on 17-05-1857 in Pieterburen, died on 03-10-1891 at the age of 34, son of Tammo Jakobs TAMMENS, landbouwer op Wieben te Pieterburen en op Wiebengaheerd te Pieterburen, and Mettje Gerrits HELDER (see also V.55).
Married at the age of 23 on 04-05-1881 in Kloosterburen to Grietje WIERENGA, 20 years old, born on 05-11-1860 in Hornhuizen, died on 02-09-1908 in Hornhuizen at the age of 47, daughter of Pieter WIERENGA and Jantje SMIT.
From this marriage:
   1.  Pieter, landbouwer Hornhuizen, born on 13-01-1886 in Hornhuizen, died on 02-10-1948 in Hornhuizen at the age of 62.
Married at the age of 35 on 03-05-1921 in Warffum to Aaltje TAMMENS, 27 years old, born on 05-04-1894 in Warffum, daughter of Onno TAMMENS (see also VI.161) and Fokelina KAMPINGA.
   2.  Aaltje.
   3.  Mettje (see also VII.152).
   4.  Tammo.

VI.161    Onno TAMMENS, Landbouwer te Warffum, born on 26-09-1858 in op Wieben Pieterburen, died on 24-03-1944 in Warffum at the age of 85, son of Tammo Jakobs TAMMENS, landbouwer op Wieben te Pieterburen en op Wiebengaheerd te Pieterburen, and Mettje Gerrits HELDER (see also V.55).
Married at the age of 29 on 18-07-1888 in Warffum to Fokelina KAMPINGA, 29 years old, born on 26-06-1859 in Warffum, died on 19-02-1917 in Warffum at the age of 57, daughter of Geert Wibbes KAMPINGA and Aaltje Oopkes SMITH.
From this marriage:
   1.  Gerharda, born on 14-05-1889 in Warffum.
   2.  Mettina, born on 19-12-1891 in Warffum.
Married at the age of 33 on 22-07-1925 in Warffum to Hendrik BOLHUIS, 34 years old, Landbouwer, born on 21-02-1891 in Mensingeweer Mensingeweer.
   3.  Aaltje, born on 05-04-1894 in Warffum.
Married at the age of 27 on 03-05-1921 in Warffum to Pieter TAMMENS, 35 years old, landbouwer Hornhuizen, born on 13-01-1886 in Hornhuizen, died on 02-10-1948 in Hornhuizen at the age of 62, son of Klaas TAMMENS (see also VI.159) and Grietje WIERENGA.
   4.  Tammo, Bedrijfsleider te Pieterburen, born on 07-11-1895 in Warffum.
   5.  Jacob Gerrit, Notaris te Olderberkoop, born on 23-12-1897 in Warffum.
Married at the age of 29 on 13-01-1927 in Roden to Afina Elizabeth PENTERMANN, 26 years old, born on 08-06-1900 in Warffum, daughter of Lubbertus Patroclus PENTERMANN and Bouke BENNEMA.
   6.  Martinus, Notaris te Oosterhesselen, born on 20-01-1901 in Warffum.
Married to Everharda Johanna BIEZE, born on 18-11-1904 in Meppel.
   7.  Aaltje.
   8.  Jacob Gerrit.
   9.  Martinus.
   10.  Mettina.

VI.163    Martinus Tammes TAMMENS, landbouwer op"'t Bosch"te den Andel, born on 26-05-1861 in Pieterburen, died on 26-07-1918 in Groningen at the age of 57, son of Tammo Jakobs TAMMENS, landbouwer op Wieben te Pieterburen en op Wiebengaheerd te Pieterburen, and Mettje Gerrits HELDER (see also V.55).
Married at the age of 27 on 18-10-1888 in Baflo to Martje ten BOS, 21 years old, born on 08-01-1867 in Den Andel, died on 19-05-1939 in Den Andel at the age of 72. Martje wordt in 1900 eigenaresse van 't Bosch, Oude Dijk 2 te Den Andel. Daughter of Renger Pieters ten BOS, landbouwer, and Luida Ritzes VOS.
From this marriage:
   1.  Luida (see also VII.168).
   2.  Tammo Jacob (see also VII.169).

VI.165    Gerrit Jacobs HELDER, commissionair en kastelein aan het Boterdiep te Uithuizen, landbouwer op "Almaheerd". Born on 28-03-1852 in Pieterburen, christened on 06-06-1852 in Pieterburen, died on 03-05-1930 in Uithuizen at the age of 78, son of Jacob Gerrits HELDER (see also V.57) and Riekje Derks DULL.
Married at the age of 21 on 24-01-1874 in Uithuizen to Hebeltje Jacobs BOLHUIS, 23 years old, born on 22-12-1850 in Uithuizen, died on 15-06-1918 in Uithuizen at the age of 67, daughter of Jacob Siewerts BOLHUIS, commissionair, and Aafke Everts BAKKER. Bij huwelijk wordt als zijn beroep "bediende" gegeven.
Zie ook "Boerderijen op het Hogeland, blz.421. Ze hebben samen met dochter Martje gezamelijk graf op begraafplaats Uithuizen.
From this marriage:
   1.  Riektje, born on 04-07-1874 in Uithuizen, died on 26-12-1955 in Uithuizen at the age of 81.
Married at the age of 24 on 03-05-1899 in Uithuizen to Alje AIKES, 26 years old, bloemist te Kampen, born on 03-05-1873 in Lellens (gem. ten Boer), died on 02-08-1942 in Apeldoorn at the age of 69, son of Henderikus AIKES and Wilhelmina HOFMAN.
   2.  Jacob Gerrit, scheikundige, born on 19-10-1875 in Uithuizen, died on 19-05-1934 in Chicago USA at the age of 58. Emigreerde in 1898 naar Dakota, USA. In 1924 reisde hij als US citizen van Rotterdam naar New York met de Volendam. Aankomst New York 17 Augustus 1924. Op de passagierslijst wordt vermeld dat hij tot Amerikaan werd genaturaliserd door het Common Pleas Court of Cook County te Chicago op 14 Sept. 1908. Zijn adres is dan 1940 W.13th Street Chicago, Ill.
   3.  Aafke (see also VII.175).
   4.  Jacoba (see also VII.177).
   5.  Geertje, onderwijzeres, born on 11-01-1881 in Uithuizen, died on 04-03-1935 in Uithuizen at the age of 54, buried in Uithuizen oud.
   6.  Martje, born on 29-08-1882 in Uithuizen, died on 03-12-1883 in Uithuizen at the age of 1.
   7.  Derk, commissionair in granen en medeeigenaar van de boerderij "Almaheerd" in Uithuizen, born on 26-04-1887 in Uithuizen, died on 08-02-1962 in Oosterhoogebrug at the age of 74. In de (auto)kenteken database van de Groninger Archieven staat met ingang van 9 Sept.1907 een voertuig met nummer A 389 op zijn naam.

VI.167    Derk Jacobs HELDER, banketbakker, born on 22-11-1853 at 08:00 in Pieterburen, christened (NH) on 05-03-1854 in Pieterburen, died on 09-03-1939 in Groningen at the age of 85, son of Jacob Gerrits HELDER (see also V.57) and Riekje Derks DULL.
Married at the age of 35 on 04-07-1889 in Uithuizen to Elske BENNEMA, 26 years old, born on 19-10-1862 in Uithuizen (religion: doopsgezind), died on 28-03-1943 in Groningen at the age of 80, daughter of Freerk Sekels BENNEMA, landbouwer, and Harmina Derks BOUWMAN, landbouwersche. Op hun gezinskaart te Groningen wordt als godsdienst vermeld Doopsgezind.
From this marriage:
   1.  Frederik Jacob, boekhouder, born on 16-02-1892 in Groningen, died on 13-08-1961 in Groningen at the age of 69. Ongehuwd.

VI.173    Pieterke Jacobs HELDER, born on 02-12-1868 in Pieterburen, christened on 07-03-1869 in Pieterburen, died on 28-04-1948 in Dennenoord, Zuidlaren at the age of 79. Samen met echtgenoot dubbelgraf te Eenrum (22-06-1999).Grafnr.143, daughter of Jacob Gerrits HELDER (see also V.57) and Riekje Derks DULL.
Married at the age of 29 on 10-11-1898 in Eenrum to Klaas DIJKVELD STOL, 27 years old, landbouwer te Eenrum, kerkvoogd aldaar, verbeteraar van landbouwwerktuigen (o.a. zaaiviool), born on 30-06-1871 in Eenrum, died on 19-09-1952 in Eenrum at the age of 81, son of Jan DIJKVELD STOL, landbouwer op Bewsemaheerd te Eenrum, and Anje Klaassen TEMPEL, huishoudster(1871). Gezamelijk graf te Eenrum.
From this marriage:
   1.  Riektje Annie, born on 06-09-1899 in Eenrum, died on 29-10-1988 in Haren at the age of 89, buried in Saaxumhuizen. Zij schreef in 1975 het boek(je): De kerk en toren te Eenrum, uitgeverij en drukkerij Dijkstra Niemeijer bv, Groningen.
Married at the age of 21 on 21-04-1921 in Eenrum to Steven Broeils LUITJENS, 27 years old, landbouwer op Westerholm te Saaxumhuizen, born on 06-07-1893 in Eenrum, died on 04-07-1962 in Eenrum at the age of 68, buried in Saaxumhuizen, son of Walle LUITJENS, landbouwer op Westerholm te Saaxumhuizen, and Anje BRUINS.
   2.  Annie Riektje Petronella, mensendieck lerares Deventer, born on 01-11-1900 in Eenrum.
Married at the age of 22 on 10-01-1923 in Eenrum to Pieter SWETS, 27 years old, arts te Arum, internist te Hoorn, born on 18-12-1895 in Hardinxveld.
   3.  Ir. Jan Jacob, landbouwk.ingenieur te Bennekom, born on 11-12-1903 in Groningen.
Married at the age of 29 on 15-09-1933 in Baflo to Leuntje Anna WELLEMAN, 28 years old, born on 29-04-1905 in Rasquert.
   4.  Marthe Titia, born on 14-11-1914 in Eenrum.
Married at the age of 22 on 06-05-1937 in Eenrum to Jan Hendrik SICCAMA, 25 years old, landbouwer op Menno Doemaheerd te Kommerzijl, born on 07-12-1911 in Kommerzijl, son of Kornelis SICCAMA, landbouwer "Menno Doemaheerd"te Kommerzijl, and Aaltje de BOER.

VI.188    Klaas BOEKHOLD, hotelhouder te Leens, born on 07-01-1865 in Ulrum, died on 16-03-1941 in Groningen at the age of 76, son of Menno BOEKHOLD, bakker te Ulrum, and Aaltje Gerrits HELDER (see also V.64).
Married at the age of 36 on 31-05-1901 in Leens to Gezina BREEKSEMA, 28 years old, born on 27-08-1872 in Pieterburen, died on 01-06-1937 in Groningen at the age of 64, daughter of Jacobus BREEKSEMA and Jebbina van ZANTEN.
From this marriage:
   1.  Jacobus Pieter, born on 09-06-1903 in Leens.
   2.  Aleida Jebbina Titia, born on 12-05-1906 in Leens.
Married at the age of 33 on 20-07-1939 in Groningen to Fokke BONTEKOE, hoofdingenieur-directeur Cultuurtechnische Dienst. Zie voor genealogie van de fam. Bontekoe Gruoninga nr.3, 73-79 (1977) en nr.1-4, 51-79 (1978).

VI.199    Berend (bukk'n berend) Jans FABER, visverkoper, landbouwer, born on 21-09-1849 in Pieterburen, died on 14-07-1925 in Zoutkamp at the age of 75, son of Jan Roelfs FABER (see also V.74) and Anna Berends MAS.
Married at the age of 35 on 04-07-1885 in Ulrum to Grietje Thijs DIJKHUIS, 29 years old, born on 27-09-1855 in Zoutkamp.
From this marriage:
   1.  Jan, born on 24-04-1887 in Zoutkamp.

VI.203    Tjaakje FABER, born on 10-02-1855 in Pieterburen, died on 10-04-1899 in Zoutkamp at the age of 44, daughter of Jan Roelfs FABER (see also V.74) and Anna Berends MAS.
Married at the age of 18 on 14-06-1873 in Ulrum to Jan Abrahams STOUTMEIJER, born 1843 in Zoutkamp, died on 05-09-1881 in Zoutkamp, son of Abraham Leenderts STOUTMEIJER, kleermaker te Zoutkamp, and Anna Berends MAS.
From this marriage:
   1.  Antje, dienstmeid in Zoutkamp, born on 12-01-1879 in Zoutkamp, died on 03-12-1950 in Groningen at the age of 71.
Married at the age of 21 on 28-04-1900 in Ulrum to Jan BOLT, 27 years old, born on 25-10-1872 in Zoutkamp.
Children:
   2.  Rena FABER, born on 16-03-1888 in Zoutkamp.
   3.  Roelof FABER, born 1891 in Zoutkamp, died 1896 in Zoutkamp.
   4.  Alberdina Pieternella FABER, born 1892 in Zoutkamp.
Married 1913 in Ulrum to Jan Harms KNOL.
   5.  Jan FABER, born 1894 in Zoutkamp, died 1914 in Oldehove.

VI.204    Koert Jan Harms DAVIDS, schippersknecht, dagloner, born on 17-11-1850 in Zoutkamp, died on 29-04-1901 in Niekerk at the age of 50, son of Harm Koerts DAVIDS, bakker, and Jacobine Roelfs FABER (see also V.79).
Married at the age of 23 on 01-07-1874 in Ulrum to Jantje HES, 24 years old, born on 27-06-1850 in Zuidhorn, died on 16-04-1901 in Niekerk (H) at the age of 50, daughter of Berend Wierts HES and Egbertje Jakobs ZANTINGA.
From this marriage:
   1.  Jacobina, born on 20-07-1874 in Niekerk(H), died on 18-02-1934 in Houwerzijl at the age of 59.

VI.213    Arend PEKELDER, grofsmid, born ca1847 in Winsum, died on 15-06-1905 in Leens, son of Nicolaas Haring PEKELDER, ijzersmid te Winsum, and Geertruida Klaassens HELDER (see also V.94).
Married on 28-04-1883 in Adorp to Grietje SLIERMA, born ca 1851, daughter of Jan Eltjes SLIERMA and Grietje Gerrits DEKKEMA.
From this marriage:
   1.  Nicolaas Jan, born 1884 in Leens.

VI.221    Jacobus HELDER, molenaar, olieslager, born on 15-08-1867 in Pieterburen, christened on 06-10-1867 in Pieterburen, died on 15-10-1940 in Vierverlaten at the age of 73. Hij was eigenaar van de olie- en korenmolen "de Hoop" te Vierverlaten.Van deze molen is een foto in het archief te Groningen uit 1904 (verzameling prentbriefkaarten nr.23517). Son of Homme Jacobs Hommes HELDER (see also V.105) and Anna Gerrits LEEUWEMA (see also V.161).
Married at the age of 23 on 16-05-1891 in Ten Boer to Kornelia van DIJK, 22 years old, born on 31-07-1868 in Garmerwolde, died on 20-01-1927 in Vierverlaten at the age of 58, daughter of Eltje Derks van DIJK, landbouwer, and Imkje GROENEVELD.
From this marriage:
   1.  Hommo Jacob (see also VII.203).
   2.  Anna, born on 29-03-1897 in Vierverlaten, died on 25-07-1897 in Vierverlaten, 118 days old.
   3.  Imma, born on 29-03-1897 in Vierverlaten, died on 14-05-1897 in Vierverlaten, 46 days old.
   4.  Jantina (see also VII.209).

VI.224    Jantje HELDER, born on 04-10-1871 in Pieterburen, died on 17-03-1943 in Assen at the age of 71. Woonachtig te Groningen. Daughter of Homme Jacobs Hommes HELDER (see also V.105) and Anna Gerrits LEEUWEMA (see also V.161).
Married at the age of 21 on 26-08-1893 in Groningen to Wolter MULDER, 25 years old, scheepsbouwmeester te Vierverlaten, born on 17-02-1868 in Hoogkerk, died on 29-03-1960 at the age of 92, son of Jacob Jans MULDER, scheepsbouwer, and Fokkelina WOLTERS.
From this marriage:
   1.  Jakob, leraar, born 1893 in Hoogkerk.
Married on 07-04-1921 in Grijpskerk to Roelfine Frederika HAZELHOFF, born 1897 in Schalsum (Franekeradeel), daughter of Remmo HAZELHOFF, predikant, and Antje Wubbina JOLING.
   2.  Anna Jantiena, born 1895 in Vierverlaten (Hoogkerk), died on 01-11-1942 in Groningen.
Married on 02-07-1918 in Groningen to Dirk Willem Christiaan Johan MEIJNERS, 36 years old, born on 30-01-1882 in Delft, died on 01-06-1926 in Groningen at the age of 44, son of Diderik Nicolaas MEIJNERS and Johanna Hermina Mathilda MEIJNERS.

VI.235    Geerdinus van ZEEWIJK, landbouwer te Broek, born on 16-07-1875 in Warffum, son of Aries Hendriks van ZEEWIJK (see also V.136) and Anje Derks STIJFHOORN.
Married at the age of 46 on 20-07-1921 in Warffum to Guitina JONKMAN, 26 years old, born on 20-05-1895 in Pieterburen, died on 11-11-1978 in Winsum at the age of 83. Na de dood van haar eerste man (Anno Bolhuis) werd zij huishoudster op de boerderij van de gebroeders van Zeewijk. In 1921 trouwde ze met de oudste broer Geerdinus van Zeewijk. Daughter of Allert JONKMAN, huisschilder, and Frouwke BAKEMA. Zij worden in 1924 eigenaars en bewoners van een boerderij te Wierhuizen (14 ha.,"B. in de M.", kerspel Wierhuizen,nr.1). Na 1947 volgt hun dochter Anje x Jan Jacobus van Buuren op. Dezen worden in 1960 eigenaren van het bedrijf.
From this marriage:
   1.  Anje (see also VII.215).

VI.243    Hielkje HELDER, born on 29-10-1850 in Zoutkamp, died on 01-01-1922 in Niekerk at the age of 71, buried in Niekerk. Dubbelgraf met echtgenoot te Niekerk (waarvan foto in archief). Daughter of Jan Gerrits HELDER (see also V.155) and Martje Harms BOEREMA.
Married at the age of 28 on 03-09-1879 in Ulrum to Hendrik DOORNBOS, 24 years old, landbouwer op Boeremaheerd te Niekerk, born on 16-02-1855 in Wehe, died on 28-05-1944 in Groningen at the age of 89, buried in Niekerk, son of Sietse Jacobs DOORNBOS, landbouwer, and Aagtje Pieters WIERENGA.
From this marriage:
   1.  Jan, zetboer te Niekerk, born on 19-09-1880 in Niekerk, gem. Ulrum, died on 17-01-1940 in Zuidlaren at the age of 59.
Married at the age of 25 on 14-06-1906 in Leens to Trientje KONING, 27 years old, born on 29-03-1879 in Leens, died on 21-08-1945 in Leens at the age of 66, daughter of Jacob KONING and Wibbina VALOM.
   2.  Aagje, born on 14-01-1882 in Niekerk, died on 10-10-1891 in Niekerk at the age of 9.
   3.  Sietse, Geref. predikant te Doetichem, den Bosch en Amsterdam, born on 24-05-1883 in Zoutkamp, died 1968. Sietse Doornbos (1883-1968), Nederlands gereformeerd predikant, diende na studie aan de Theologische School te Kampen en de Vrije Universiteit te Amsterdam de gemeenten te Doetinchem (1909), 's-Hertogenbosch (1917) en Amsterdam (1921-1950). In Amsterdam werkte hij veel in de zending onder de Joden. Hij was lange tijd medewerker van het weekblad De Heraut.
Married at the age of 26 on 29-09-1909 to Pietertje Albertina de LIJSTER, 23 years old, born on 12-07-1886 in IJsselmonde.
   4.  Martha Hillegonda, born on 09-06-1885 in Leens.
Married at the age of 29 on 25-08-1914 in Ulrum to Klaas van SEVENHOVEN, 32 years old, burgemeester te Stedum, Bedum en Onstwedde, born on 29-05-1882 in Wilnis (Utrecht), died on 29-08-1937 in Bussum at the age of 55, son of Willem van SEVENHOVEN and Eijtje WESTVEEN.

VI.246    Jan LOOTS ("Schelvisboer"), landbouwer te Vliedorp en Zoutkamp, born 1855 in Zoutkamp, died on 10-06-1935 in Ulrum, son of Rijpke Jans LOOTS, zeevisser, and Trijntje Gerrits HELDER (see also V.158).
Married on 26-07-1877 in Ulrum to Trijntje Rijpkes KOLK, 21 years old, born on 23-04-1856 in Zoutkamp.
From this marriage:
   1.  Riepko, born on 28-11-1877 in Zoutkamp.
   2.  Gezina, born 1880 in Zoutkamp, died 1938.
Married to Simon JELTES, boer op "de Hucht" te Ulrum (1902-1928), born on 31-05-1876 in Ulrum, died 1953, son of Johannes JELTES, boer op "de Hucht" te Ulrum, and Martje Jans LOOTS.

VI.249    Bouwina Eisses NIEUWENHUIS, born on 27-12-1851 in Hornhuizen, died on 12-01-1894 in Loosduinen at the age of 42, daughter of Eiso Olferts NIEUWENHUIS, landbouwersknecht te Hornhuizen, and Jantje Gerrits LEEUWEMA (see also V.160).
Married at the age of 28 on 14-04-1880 in Warffum to Johannes EIGENBERG, 30 years old, smitsknecht en landbouwer te Appingedam, born on 05-12-1849 in Warffum, died on 04-04-1893 in Appingedam at the age of 43, son of Hendrik Johannes EIGENBERG, ijzersmid, and Henderika Gerhards NIENHUIS.
From this marriage:
   1.  Hendrikus, vee-, pluimveehouder te Appingedam, born on 15-09-1885 in Warffum, died on 23-01-1960 in Groningen at the age of 74.
Married at the age of 28 on 23-06-1914 in Delfzijl to Martje HAARHUIS, 29 years old, born on 31-07-1884 in Uitwierde, died on 04-11-1975 in Vries (Dr.) at the age of 91, daughter of Klaas HAARHUIS and Jantje POELMAN.

VII.4    Jacob MOOI, born on 25-10-1880 in Oostmahorn, died on 12-10-1953 in Amsterdam at the age of 72, son of Jan Jeltes MOOI and Aaltje TEERLING (see also VI.13).
Married at the age of 27 on 04-11-1907 in Delfzijl to Afien Henderika KLUGKIST, 24 years old, born on 30-07-1883 in Farmsum.
From this marriage:
   1.  Jan Karel Leonard, born on 17-09-1911 in Bourtange, died on 07-06-1980 in Erichem, gem. Buren,Gelderland at the age of 68.

VII.9    Susan REITSEMA, born 1882 in Muskegon, MI, died 1940, daughter of Gerrit REITSEMA, koopman, and Meiske HELDER (see also VI.20).
Married 1910 to Frank RYBARCZYK, kapper in Zeeland, MI, born 1875 in Bydgoszcz, Polen, died 1951. Immigreerde in 1889. Zij woonden sinds 1913 op de Rozema boerderij buiten Zeeland.
From this marriage:
   1.  Stanislaw, born 1914, died 1914.
   2.  Howard Elmer (see also VIII.3).

VII.15    Geert Oetse HELLER, kleermaker, brievenbesteller, born on 10-04-1893 in Groningen (religion: geen), son of Jacob HELLER (see also VI.26) and Anje BOS.
Married at the age of 23 on 02-11-1916 in Groningen to Jacomina BROEKMAN, 22 years old, born on 06-03-1894 in Groningen, daughter of Lucas BROEKMAN, opzichter, and Leentje SPILGER.
From this marriage:
   1.  Antje Jacoba, born on 15-05-1917 in Groningen.
   2.  Lucretia, born on 09-09-1919 in Groningen.
   3.  Jacob, born on 08-10-1924 in Groningen.

VII.18    Sophia HELLER, dienstbode, born on 01-01-1895 in Groningen, died on 11-05-1976 at the age of 81, buried in Selwerderhof, Gron. Daughter of Jacob HELLER (see also VI.26) and Anje BOS.
Married (1) at the age of 26 on 19-05-1921 in Groningen to Roelf VELTHUIS, 23 years old, drogistknecht,drukker,magazijnbediende,vertegenwoordiger, born on 12-06-1897 in Groningen, died on 13-09-1930 in Groningen at the age of 33, son of Frans VELTHUIS, arbeider, and Feikje DIJKSTRA.
Married (2) to Wilhelm VLIETSTRA, born on 13-10-1894 in Leeuwarden, died on 19-03-1967 at the age of 72, buried in Selwerderhof, Gr. Son of Anne VLIETSTRA and Arendina Maria BAKKER.
From the first marriage:
   1.  Frans, accountant, born on 20-02-1924 in Groningen.
Married at the age of 24 on 10-09-1948 in Groningen to Helena Joanna Maria LEMSTRA, 27 years old, born on 01-07-1921 in Groningen.

VII.28    Bouwina Cornelia PASTOOR, modiste, born on 08-02-1873 in 't Zandt, died on 16-09-1935 in Amersfoort at the age of 62, daughter of Pieter Kornelis PASTOOR, koopman, and Anje HELDER (see also VI.39).
Married at the age of 26 on 12-04-1899 in Loppersum to Hindrik POT, 24 years old, aannemer koopman winkelier, born on 06-06-1874 in Stedum, died on 16-09-1949 in Amersfoort at the age of 75, son of Jan Harmannus POT, dagloner timmerman-aannemer, and Trijntje SCHOONOORD. Zij hadden een "Speciaal Hoeden en Petten magazijn" op het adres Brugstraat 28 te Groningen.
From this marriage:
   1.  Trijntje (see also VIII.11).
   2.  Pieter Cornelis, born on 09-06-1901 in Delfzijl, died on 21-06-1901 in Delfzijl, 12 days old.
   3.  Anne, born on 10-06-1902 in Delfzijl, died on 06-10-1965 in Amersfoort at the age of 63.
Married 1954 to Krein BLAAK, born on 03-05-1901 in Delfzijl, died circa 1961, son of Harm BLAAK and Wilhelmina POT.
   4.  Elsje, hoofdverpleegster ac. ziekenhuis Groningen, born on 27-11-1903 in Delfzijl, died on 30-07-1982 in Groningen at the age of 78, buried in Amersfoort.
   5.  Pieter Cornelis (see also VIII.16).
   6.  Jan Hermannus (see also VIII.18).
   7.  Cornelis Willem Frederik (see also VIII.20).
   8.  Wilhelmina Johanna (see also VIII.24).
   9.  Jan George, onderwijzer, born on 26-11-1917 in Groningen, died on 01-08-1995 in Rotterdam at the age of 77.
Married to Margaretha van der SCHALK.

VII.30    Rienstje Elizabeth PASTOOR, born on 28-02-1875 in 't Zandt, died on 31-12-1969 in Zuidlaren at the age of 94, buried in Middelstum, daughter of Pieter Kornelis PASTOOR, koopman, and Anje HELDER (see also VI.39).
Married at the age of 26 on 24-04-1901 in Loppersum to Hendrik STEENDAM, 27 years old, kleermaker, born on 21-08-1873 in Spijk, died on 14-09-1959 in Middelstum at the age of 86, buried in Middelstum, son of Klaas STEENDAM, landbouwer, and Martje DIJKHUIS.
From this marriage:
   1.  Martje (see also VIII.28).

VII.31    Kornelis PASTOOR, smid bij de staatsmijnen, born on 15-02-1877 in 't Zandt, died on 21-08-1958 in Zwolle at the age of 81, son of Pieter Kornelis PASTOOR, koopman, and Anje HELDER (see also VI.39).
Married to Anna KUIZINGA, died on 21-08-1958 in Zwolle.
From this marriage:
   1.  Piet (see also VIII.29).
   2.  Hilbert Dirk (see also VIII.31).
   3.  Jan Willem (see also VIII.33).
   4.  Trientje Bouwina, born on 15-01-1914 in Schiedam.
Married at the age of 23 on 09-09-1937 in Zwolle to Meindert van GEMME.

VII.34    Jan Georg PASTOOR, vertegenwoordiger, born on 27-05-1880, died on 11-01-1973 in Amersfoort at the age of 92, son of Pieter Kornelis PASTOOR, koopman, and Anje HELDER (see also VI.39).
Married at the age of 25 on 04-08-1905 to Jantje KAMP.
From this marriage:
   1.  Anne, born on 06-09-1905 in Groningen.
Married at the age of 25 on 22-04-1931 in Enschede to Gerhard van der MOLEN.
   2.  Beno Johannes (see also VIII.39).
   3.  Frederika Millechiena, born on 16-10-1909 in Groningen.
Married at the age of 19 on 08-08-1929 in Amersfoort to Willem KRUSE.
   4.  Pieter (see also VIII.43).
   5.  Cornelis Eppo, born on 09-03-1912 in Groningen, died on 23-06-1916 in Groningen at the age of 4.
   6.  Johannes Jan (see also VIII.46).
   7.  Cornelia Bouwina, born on 07-07-1917.
Married (1) at the age of 22 on 20-12-1939 to Marinus SCHOUTEN.
Married (2) at the age of 50 on 05-06-1968 in Haren to Henk van LEEUWEN.

VII.37    Willem Frederik PASTOOR, fotograaf te Loppersum, born on 14-06-1884 in 't Zandt, died on 13-06-1972 in Ede at the age of 87. Toen Pastoor begon met fotograferen, waren negatieven nog vaak van glas gemaakt. De fabriek maakte glasplaten, voorzien van een lichtgevoelige emulsie, op bepaalde standaardmaten. De glasplaten werden verpakt in zwart papier dat geen licht kon doorlaten en zo werden ze verkocht door de fotohandelaar. De fotograaf haalde het negatief pas uit het zwarte papier als hij een foto ging maken. De glasplaat werd in de camera gedaan en de foto gemaakt.
Glas is nog tot ongeveer 1950 in gebruik geweest als negatief materiaal, hoewel veel fotografen (en ook Pastoor) ook al gebruik maakten van modernere, kunstof, negatieven.

Willem Frederik Pastoor werd geboren op 14 juni 1884 in 't Zand als zoon van de koopman Pieter Pastoor en de modiste Anje Helder. Hij kwam uit een groot gezin, dat in 1892 in Loppersum ging wonen aan de Hoogstraat. In 1898 verhuisde hij naar Oude Pekela, maar in 1900 kwam hij weer terug in Loppersum. Hij vestigde zich als fotograaf.
Zijn hele werkzame leven heeft Pastoor in Loppersum gewoond. Hij had een studio waar hij portretfoto's maakte, maar hij fotografeerde ook huizen, landschappen en dergelijke. Zijn werkterrein was Loppersum en wijde omgeving.
W.F. Pastoor is in 1963 verhuisd naar Ede. Voor zover bekend is zijn negatieven-archief verspreid geraakt. Bron: Website Groninger Archieven,Rubriek Actueel 24 April 2006.

Over hem is een biografie opgenomen in de webpage van de familie Steendam (http://home.hetnet.nl/~anjobas). Deze biografie met o.a. portretfoto,s van zijn moeder Anje Helder, zijn door mij overgenomen (My Documents\genealogie\externe input). Son of Pieter Kornelis PASTOOR, koopman, and Anje HELDER (see also VI.39).
Married at the age of 35 on 05-05-1920 in Loppersum to Aafke NIENHUIS, 22 years old, born on 01-09-1897 in Loppersum, died on 27-10-1980 in Ede at the age of 83, daughter of Berend NIENHUIS, koemelker, and Grietje Willems BORGMAN.
From this marriage:
   1.  Annie (see also VIII.52).
   2.  Grietje Jacoba (see also VIII.54).
   3.  Pieter Cornelius, born on 16-05-1924 in Loppersum, died on 22-08-1924 in Loppersum, 98 days old.
   4.  Berendina Louise Hilda (see also VIII.57).
   5.  Petronella Cornelia, onderwijzeres aan de Chr.school te Nuenen assistente a.d. bibliotheek R.U.Utrecht, born on 10-11-1929 in Loppersum.

VII.41    Eppo Kornelis PASTOOR, koopman, born on 09-11-1890 in 't Zandt, died on 05-11-1962 at the age of 71, buried in Loppersum, son of Pieter Kornelis PASTOOR, koopman, and Anje HELDER (see also VI.39).
Married at the age of 28 on 27-02-1919 in Loppersum to Grietje Dirkina KOCH, born 1896, daughter of Derk KOCH and Anna Elizabeth van der SCHOOR.
From this marriage:
   1.  Annie, verkoopster, born on 26-10-1919 in Loppersum.
   2.  Dirk Willem (see also VIII.60).
   3.  Pieter Cornelis (see also VIII.62).
   4.  Anna Elisabeth Wilhelmina (see also VIII.65).

VII.44    Rienstje Elizabeth JUKKEMA, born on 04-05-1873 in 't Zandt, died on 30-06-1945 in 's Gravenhage at the age of 72, daughter of Pieter Hendriks JUKKEMA, schuitevaarder beurtschipper op Groningen, and Janna HELDER (see also VI.41).
Married at the age of 27 on 25-04-1901 to Jan LUTMERS, 24 years old, bakker, born on 05-07-1876 in Appingedam, died on 29-06-1937 in 's Gravenhage at the age of 60, son of Piet LUTMERS and Hendrika ter VEER.
From this marriage:
   1.  Henderika Pieterdina, apothekersassistente, born on 10-03-1903 in Zuidbroek, died 1970 in 's Gravenhage.
   2.  Pieter (see also VIII.67).
   3.  Johan, born on 21-08-1909.
   4.  Berend Hendrik, born on 25-10-1910 in Groningen, died 1912 in Groningen.
   5.  Johanna, born on 25-10-1910 in Groningen, died 1965 in 's Gravenhage.
   6.  Berend Hendrik, stuurman Grote vaart, born on 15-11-1912, died on 24-12-1988 in Leersum at the age of 76.

VII.46    Hendrik Pieters JUKKEMA, winkelier,na 1921 grossier, born on 15-11-1876 in Godlinze, died 1954 in Groningen, son of Pieter Hendriks JUKKEMA, schuitevaarder beurtschipper op Groningen, and Janna HELDER (see also VI.41).
Married at the age of 26 on 15-04-1903 to Willemina Jans BROOS, 23 years old, born on 30-12-1879 in 't Zandt, died 05-1962 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Pieter Hendrik (see also VIII.73).
   2.  Jan Harrie (see also VIII.75).

VII.50    Pieter Hendrik JUKKEMA, born on 17-10-1880 in Godlinze, died in 's Gravenhage, son of Pieter Hendriks JUKKEMA, schuitevaarder beurtschipper op Groningen, and Janna HELDER (see also VI.41).
Married at the age of 23 on 05-05-1904 in Almelo to Diena BRAMER, 28 years old, born on 10-12-1875, died in 's Gravenhage.
From this marriage:
   1.  Johanna (see also VIII.78).

VII.52    Kornelis Eppes HELDER, fotograaf, born on 03-05-1886 in Middelburg, died on 17-02-1971 in Middelburg at the age of 84. In "Zelandia Illustrata" zijn een groot aantal van zijn foto's te vinden. Zie ook de website van het Zeeuws Archief. Son of Eppe HELDER (see also VI.42) and Maatje Jacomijna HACCOU, onderwijzeres.
Married at the age of 35 on 26-10-1921 in Middelburg to Stoffelina de KLERK, 25 years old, born on 20-02-1896 in Koudekerke, died on 15-08-1965 in Wageningen at the age of 69, daughter of Willem de KLERK and Maatje POLDERMAN.
From this marriage:
   1.  Emmy J, born on 25-03-1923 in Middelburg.
Married to Jo G DIRVEN.
   2.  NN, born on 25-03-1923 in Middelburg. Levenloos. Died on 25-03-1923 in Middelburg, 0 days old.
   3.  Willie, born on 01-08-1931 in Middelburg.
Married at the age of 31 on 22-03-1963 in Wageningen to Roelof Arent Albert OLDEMAN, 25 years old, tropisch botanicus hoogleraar tropische boomkunde a/d LU Wageningen, born on 15-09-1937 in Zeist, son of Gerrit OLDEMAN, apotheker, and Elsje Anna WITHOLT, piano- en zanglerares.

VII.56    Siert Willem HELDER, fabrikant van wijn en ingelegde vruchten wijnhandelaar, born on 12-02-1895 in 't Zandt, died on 07-08-1971 in 't Zandt at the age of 76, buried in 't Zandt. Grafnr.440, son of Derk HELDER (see also VI.44) and Elsien HUIZENGA.
Married at the age of 39 on 27-04-1934 in Groningen to Roelofje DEELMAN, 31 years old, born on 30-01-1903 in Appingedam, died on 06-11-1976 in Rhenen at the age of 73, buried in 't Zandt, daughter of Haijo DEELMAN, bakker, and Rijkje Willemina de VRIES, zij had in Groningen een boorden wasserij.
From this marriage:
   1.  Dirk Haijo (see also VIII.84).
   2.  Haijo Siert (see also VIII.86).
   3.  Elsje Rijkje Willemina (see also VIII.89).
   4.  Cornelis Willem Roelof (see also VIII.91).
   5.  Rienstje Elizabeth Irene (see also VIII.94).
   6.  Rijk Willem (see also VIII.95).

VII.69    Jan BROOS, timmerman aannemer, born on 12-12-1893 in Spijk, died on 22-02-1956 in Groningen at the age of 62, son of Gerrit BROOS, timmerman aannemer, and Trientje/Trijntje HELDER (see also VI.47).
Married at the age of 25 on 24-04-1919 in Bierum to Frederika BOEKELO, 28 years old, born on 07-11-1890 in Uithuizermeeden, died on 09-05-1984 in Groningen at the age of 93, daughter of Wolter BOEKELO and Michielina DELHAAS.
From this marriage:
   1.  Eppo.

VII.71    Derk BROOS, architect, born on 29-09-1898 in Spijk, died on 10-06-1982 in Groningen at the age of 83, son of Gerrit BROOS, timmerman aannemer, and Trientje/Trijntje HELDER (see also VI.47).
Married (1) at the age of 62 on 22-03-1961 to Tjallie van der WOUDE, 43 years old, born on 17-12-1917 in Donkerbroek.
Married (2) to van der WOUDE, born on 14-07-1904 in Donkerbroek, died on 30-09-1957 in Groningen at the age of 53.
From the second marriage:
   1.  Jacob.

VII.75    Kornelis Eppe HELDER, (hoofd)onderwijzer te Groningen,Slochteren(en Siddeburen?), born on 01-12-1893 in Zeerijp (religion: Geref.), died on 17-07-1963 in Groningen at the age of 69, son of Frederik HELDER (see also VI.50) and Elizabeth HEUVEL.
Married at the age of 29 on 30-05-1923 in 't Zandt to Foske RIJZEBOL, daughter of IJzebrand RIJZEBOL, landbouwer, and Aafke SCHREUDER.
From this marriage:
   1.  N.N. Born on 08-04-1924 in Siddeburen.
   2.  Elizabeth, born on 31-03-1925 in Siddeburen.
   3.  Aafke IJzebranda, onderwijzeres te Hoogezand, Apeldoorn, Assen, Leeuwarden, born on 24-04-1927 in Siddeburen, died on 18-03-2010 in Uithuizermeeden at the age of 82.
   4.  Frederik Kornelis (see also VIII.102).

VII.79    Reinard R. HELDER, secretary-treasurer Americanadian Mining Co. Born on 09-05-1877 in Uithuizermeeden, died 1942, buried in Lynden Cemetery, Whatcom County. Rynard R. Helder is of European birth but has been a resident of this country since the days of his infancy and thus has ever accounted himself an American. He was born in the kingdom of Holland was was but two years when he was brought to the United States by his parents, Jan D. and Trintje (Roseboom) Helder, who settled in Holland, Michigan, where he was reared and educated. His father was a shoe merchant and he grew up with a mercantile training, associated with his father in Holland until that business was sold in the middle '90s, when the family came here into the Sound country and settled on Whidbey Island, moving from there in 1898 to Lynden, where in the next year Mr. Helder was married. He has long been connected with mining operations and since 1925 has been associated with the Americanadian Mining Corporation as secretary and treasurer, being widely known in mining and general commercial circles. The Helders reside at 2001 G street, Bellingham, where they are very pleasantly situated.

History of Whatcom County, Volume II, by Lottie Roeder Roth, 1926, pps. 309-310.

Son of Jan Derks HELDER (see also VI.52) and Trijntje (Theresa) ROZEBOOM.
Married at the age of 22 on 09-05-1899 in Lynden, Whatcom County, Washington, USA to Anna WRIGHT, born 1875, died 1943, buried in Lynden Cemetery, Whatcom County, Washington, USA. Mrs. Anna Wright Helder, a member of the faculty of the Bellingham School of Music and Art, a teacher of years of experience and widely known in art and musical circles throughout the northwest, may properly be accounted as a member of one of the pioneer families of Whatcom county, for she has been a resident here since 1887 and has thus been a witness to the amazing development that has been brought about during the past forty years. From the days of her girlhood Mrs. Helder has been interested in musical and artistic expression. She was about ten years of age when she came with her parents, the family settling at Lynden, and her formal education was finished in the Northwest Normal School and in Puget Sound University, in both institutions majoring in art and music, specializing in oils, china painting and wood carving. Her initial training in artistic expression was gained under the direction of Mrs. Hugh Eldridge, then Dilly J. Bowers and continued under Professor Gilstrap, and Max Meyer, Puget Sound University, Tacoma, Washington. From the time she left school she has been engaged in teaching, her influence in the social and cultural development of the community, thus having been one of marked benefit for years. In 1923 she became formally connected with the staff of the Bellingham School of Music and Art and is now thus serving that admirable institution, a teacher of wide experience of long approved methods.

Mrs. Helder was born in Van Buren county, Michigan, daughter of James S. and Eliza M. (McIntyre) Wright, and was about two years of age when in the early '80s her parents moved with their family to Smith county, Kansas, settling on a homestead. James S. Wright, a veteran of the Civil war with a record of three years service in the navy, proved up on a homestead claim and in 1887 disposed of his holdings and with his family came to Washington Territory, settling in Whatcom county. He established his home in the Lynden settlement and there opened a hotel, the first one in the town. His son, Fred S. Wright, presently opened a drug store in Lynden, the first in the town, and the Wrights thus became definitely connected with the commercial and social development of that place. James S. Wright continued in the hotel business in Lynden only a short time and then leased the place, afterwards converting it into a residence, where his last days were spent, one of the best known men in the county, his death occurring June 27, 1914 May 27, 1913. He was treasurer of Lynden for a number of years and was an active member of the local post of the Grand Army of the Republic and of the Masonic order and his funeral was conducted under the auspices of these organizations. Both he and his wife were natives of the state of New York and members of colonial families there.

On May 9, 1899, in Lynden, Anna Wright was united in marriage to Rynard R. Helder, present secretary-treasurer of the Americanadian Mining Corporation, and they have two children, Z. Vanessa Helder and R. Wright, the latter of whom now (1926) is pursuing his studies in the high school, taking a science course. Miss Vanessa Helder, under the capable preceptorship of her mother, has become an artist of considerably more than local reputation, the highly original treatment of some of her designs having gained for her the praise of competent critics throughout the northwest. She specializes in water colors, and her entries exhibited in the Northwestern Artists Exhibition in seattle in 1926, were the subject of much admiring attention and high praise. Miss Helder's education was finished in the University of Washington, which she entered following her graduation from the Bellingham high school. She is now engaged as a teacher in art, with particular reference to Batik and water color and has an interesting class of pupils in Bellingham. In ethics Mrs. Helder and her daughter incline to that system of philosophy promulgated by the Theosophical Society and are numbered among the most interested and helpful students of this school of thought in this region. The Helders are republicans and take an interested part in general civic affairs as well as in the general social and cultural activities of the community, helpful in all movements having to do with the promotion of the common good.

History of Whatcom County, Volume II, by Lottie Roeder Roth, 1926, pps. 309-310.From this marriage:
   1.  Zama Vanessa, Schilderes en Lerares, born on 30-05-1904 in Lynden, Whatcom County, Washington, died on 01-05-1968 in Los Angelos, California at the age of 63, buried in Verdugo Hills Cem.,Tujunga Los Angeles Co. Vanessa Helder was born in Lynden, Washington. Her ancestors settled here from Holland (MI) before Washington became a state. She began painting when she was only nine years old and admitted that while painting is not easy; to her, it's as simple as breathing. She was educated at the University of Washington and in 1934, she won a two-year scholarship to the Art Students League in New York. By the time of her employment at the Spokane Art Center from 1939 to 1941, she had exhibited so regularly in the East that the New York Times art critic noted that her work was familiar to New York gallery-goers."

In 1939, Vanessa Helder became an instructor at the Works Progress Administration's Art Center in Spokane. She taught watercolor and oil painting from 1939 to 1942. She was a good teacher who was well liked by her students and was able to interest many local residents in art. It is well known that Vanessa would search the countyside outside Spokane looking for subject matter for her sketches. It is also reputed that she would use dinner plates for palettes and the steering wheel of her 1935 Ford as an easel. She obtained permission to use that same Ford to visit the Grand Coulee Dam construction site allowing her to capture images where the general public was not allowed. Interestingly, there are reports that several national magazines (Life and Fortune, for example) were interested in using Vanessa Helder's watercolors as illustrations for articles on the completion of the Grand Coulee Dam project. But, the bombing of Pearl Harbor in 1941 and America's entry into World War II prohibited the publication of her artwork for "national security" reasons.

Zama Vanessa Helder was born in Lynden, Washington and lived in Seattle and Spokane until relocating permanently to Los Angeles in 1943. She studied at the University of Washington and later at the Art Students League in New York with Frank Vincent DuMond, George Picken, and Robert Brackman. Helder first gained national attention in 1936 when her work was accepted in the American Watercolor Society's exhibition in New York. Maynard Walker discovered her work and began representing her at his prestigious New York gallery. An important accomplishment for Helder was inclusion in the "Realists and Magic Realists" exhibition at the Museum of Modern Art in New York in 1943, a show that included artist Edward Hopper. She also exhibited at the Whitney Museum, the Metropolitan Museum of Art, the Denver Art Museum, and the Seattle Art Museum where she had a one-person exhibition in 1939. Vanessa Helder was a member of Women Painters of Washington, the National Association of Women Artists, and the American and California Watercolor Societies. Her work is included in the permanent collections of the Seattle Art Museum, the National Museum of American Art, Smithsonian Institution, the Newark Museum, the High Museum of Art, The Portland Art Museum, Portland, Oregon, the Philadelphia Museum of Art, the St. Louis Art Museum, The Academy Of Arts And Letters, New York, the Museum of Art, Washington State University, Pullman, and the I.B.M. Corporation. The Northwest Museum of Arts & Culture owns her complete series of the Grand Coulee Dam construction. Sources: Manuscript collections, Joel E. Ferris Research Library and Archives, Northwest Museum of Arts & Culture; Collection records, Northwest Museum of Arts & Culture, Spokane; David Martin, An Enduring Legacy: Women Painters of Washington, 1930-2005, Whatcom Museum of History & Art, Bellingham, Washington,
Z. ( Zama ) Vanessa Helder married Jack S. Paterson in 1943 and moved to Los Angeles.

Een zeer uitvoerige, geillustreerde biografie over haar kan worden gevonden in: "The Free Online Encyclopedia of Washingon State History" (www.historylink.org).
Married 1943 to Robert John Stanly (Jack) PATERSON, born on 22-04-1907 in Washington, USA, died on 24-04-1968 in Los Angeles,California, USA at the age of 61, buried in Verdugo Hills Cem., Tujunga, Cal.County.
   2.  R. Wright.

VII.92    Jennie HELDER, born on 06-01-1895 in Holland City, MI, died on 10-12-1988 in Holland, Ottawa Co. at the age of 93, buried in Blendon Township Cem. Daughter of Lammert HELDER (see also VI.58) and Janna VELTMAN.
Married to Daniel BEKIUS, born 1884 in Ottawa Co. Died xx-10-1959 in Kent Co. Buried in Blendon Township Cem. Son of Douwe BEKIUS and Trientje ANDRINGA. Lammert Helder woonde als weduwnaar bij hen in (census 1930).
From this marriage:
   1.  Christina, born 1919.
   2.  Jemima, born 1920.
   3.  Dale, born 1922.
   4.  Anna May, born 1923.
   5.  Claude, born 1928.
   6.  Betty, born >1928.

VII.94    Nella HELDER, born on 25-10-1897 in Holland, MI, died ??-3-1956, daughter of Lammert HELDER (see also VI.58) and Janna VELTMAN.
Married at the age of 20 on 14-12-1917 in Grand Haven, MI to Cornie H. VANDEBURG, 22 years old, farmer, born on 03-03-1895 in Holland, MI, died ??-3-1967, son of Homer VANDEBURG and Niesha VANDENBOSCH.
From this marriage:
   1.  Nina Blanche (see also VIII.114).
   2.  Muriel Maxine (see also VIII.116).
   3.  Donna Jeanne (see also VIII.118).

VII.98    Nikolaas Willem MEIJER, onderwijzer, hoofd der school. Born on 21-08-1894 in boerderij Panser, Vierhuizen, gem. Ulrum, died on 01-02-1952 in Groningen at the age of 57, son of Sikke Lammert MEIJER, logementhouder te Tjamsweer in 1893,landbouwer te Vierhuizen en te Visvliet, and Geertruida HELDER (see also VI.71).
Married at the age of 26 on 19-04-1921 in Oldehove to Akke WESTRA, 23 years old, born on 26-09-1897 in Sint Annaparochie, died on 06-01-1966 in Groningen at the age of 68, daughter of Jan Harmen WESTRA and Johanna Baukes van der WEG.
From this marriage:
   1.  Geertruida Grietje (see also VIII.120).

VII.113    Willem Hendrik GISPEN, ontwerper, born on 07-12-1890 in Amsterdam, died on 10-05-1981 in den Haag at the age of 90. Der niederländische Pionier des Funktionalismus, Willem H. Gispen (1890-1981) ist neu mit seinen legendären Möbeln bei Mobitare, dem grössten Trendmöbelhaus in der deutschen Schweiz mit gesamthaft über 6000 m2 Ausstellungsfläche, vertreten. (http://www.mobitare.ch)

Willem H. Gispen wurde am 7. Dezember 1890 in Amsterdam geboren. Nach der Ausbildung zum Volkschullehrer studierte er Architektur an der Akademie für Bildende Kunst und Technische Wissenschaften in Rotterdam. Kurz darauf übernimmt Gispen eine Schmiede und gründet eine kunstgewerbliche Werkstatt. Durch die Teilnahme an der Ausstellung "Die Wohnung" in Stuttgart, erlange er 1927 mit seiner ,Giso-Lampe" internationalen Bekanntheitsgrad. 1929 beginnt er als erster mit der Serienproduktion von Stahlrohrmöbeln. Im Laufe der Zeit werden ihm diverse Sonderaustellungen gewidmet, so ist er 1980 als Ehrengast auf der Ausstellung ,Gispen Lampen 1916-1949" im ,Stedelijk Museum" in Amsterdam vertreten. Nach einer kurzen Krankheit starb Gispen am 10. Mai 1981 in Den Haag.

Inzwischen gilt Willem H. Gispen als einer der wichtigsten Pioniere des Funktionalismus. Er beherrschte die harmonische Verbindung von Kunst und Technik, wobei die ästhetischen Überlegungen eine grosse Rolle spielten. So verwendete Gispen die geschwungene Line auf besonders ästhetische Weise. Ein gutes Vorbild hiervon ist die Armlehne vom Sessel Nr. 412, der inzwischen ein Klassiker geworden ist. Die langgezogene S-Kurve in dieser Armlehne war ein Stachel in den Augen der orthodoxen Funktionalisten, aber sie hat zusammen mit dem Sitzkomfort zweifellos zur Beliebtheit dieses Modells beigetragen.

Eine grosse Auswahl Gispens Produkte, wie Sessel, Freischwinger, Sofas, Tische, Beistelltische, sind als Re-edition bei Mobitare erhältlich. Unter anderem auch der Lehnsessel Nr. 412. Die Auswahl wird mit Kleinmöbeln wie Garderoben und Zeitungsständer abgerundet.

Auf Anfrage senden wir Ihnen per Post auch Bilder in Druckqualität zu. Sollten Sie zudem weitere Fragen haben kontaktieren Sie uns bitte.

Willem Hendrik Gispen (1890-1981) studeerde bouwkunde aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. De oorlog dwong hem echter zijn studie te onderbreken en deed hem in 1916 besluiten een kleine smederij aan de Coolsingel in Rotterdam over te kopen. Hier werden zowel wandsystemen als siersmeedwerk vervaardigd, dat Gispen zelf ontwierp of maakte op aanvraag van opdrachtgevende architecten. Zo gaf de architect Hendrik Evers in 1919 opdracht de lantaarns en radiatorkasten voor het stadhuis van Rotterdam te ontwerpen. Al snel omvatte de productie van de smederij haardaccessoires, lampen, klokken, reclamelichtbakken met gebrand glas en houten meubilair.

serieproductie
Van handwerk werd langzaam overgegaan op serieproductie. Deze keus voor serieproductie werd gestimuleerd door het functionalisme, dat gesteund werd door de architectenkring Opbouw. Deze spreekbuis van de Nieuwe Zakelijkheid was in 1920 in Rotterdam opgericht door Gispen en zijn voormalige studiegenoot Leendert van der Vlugt.

In 1927 werden de lampen op de markt gebracht onder de naam Giso. Om zijn productie kracht bij te zetten koos hij bovendien voor affiches en reclamedrukwerk die hij liet ontwerpen door onder andere Jan Kamman, Paul Schuiteman, Eva Besnyo en Cas Oorthuys, die allen deel uitmaakten van de moderne beweging. Om alle producten goed tentoon te kunnen spreiden, werden over de hele wereld bovendien toonzalen geopend. Zo verwierf dit Hollandse bedrijf opdrachten vanuit de hele wereld. In 1934 verhuisde de fabriek naar Culemborg, waar het tot op heden gevestigd is.

opdrachtgevers
Naast de reeds genoemde architect Henri Evers, kreeg Gispen ook opdrachten van de architecten J.J.P. Oud en Leendert van der Vlugt. Zij vroegen hem voor de Van Nellefabriek (1929-1930) en Huis Sonneveld (1933) meubilair, Gisolampen en andere producten te ontwerpen en ontwikkelen. In de wijk Weissenhofsiedlung in Stuttgart maakte Gispen voor het eerst kennis met de buisstoelen van Marcel Breuer en Mies van der Rohe. Terug in Nederland begon Gispen vervolgens zelf te experimenten met buismeubelen, die hij al vanaf 1928 in productie nam. Het buismeubel paste vanwege de functionaliteit, de transparantie en openheid van de structuur perfect bij de opvattingen van het Nieuwe Bouwen.

Gesamtkunstwerk
Typerend voor het interbellum is de diversiteit aan stijlen in zowel architectuur als design. Hierdoor werden veel zogeheten 'Gesamtkunstwerken' (totaalkunstwerken) gerealiseerd. Gispen, die niet alleen ontwierp voor moderne gebouwen, maar ook voor traditionele baksteenarchitectuur, kan ook in dit kader gezien worden. Zo werkte hij naast de reeds genoemde architecten ook nog aan interieurs voor architecten als Kropholler, Mertens en Van der Steur.


Son of Johannes Jacobus GISPEN, boekhouder, and Weea Auktje HELDER (see also VI.92).
Married (1) at the age of 27 on 18-04-1918 in Rotterdam, divorced after 19 years on 28-04-1937 in Rotterdam from Anna Cornelia Johanna GISOLF, born on 03-03-1888 in Rotterdam, died on 23-01-1975 in Gouda at the age of 86, daughter of Gerhard Hendrik GISOLF and Johanna Cornelia BOODT.
Married (2) at the age of 46 on 22-05-1937 in den Haag to Rika van de GRIEND, 28 years old, born on 01-08-1908 in Utrecht, died on 03-07-2008 in Oxford, MS, USA at the age of 99. Rika van de Griend Gispen, 99, died Thursday, July 3, 2008 at Graceland Care Center of Oxford. Family and friends will gather in her memory on Tuesday, July 8, 2008 at 6:00 p.m. at the house of Kees and Jean Gispen. Waller Funeral Home is in charge of arrangements.
She was a lifelong resident and citizen of the Netherlands, where in 1937 she married the designer and architect Willem Hendrik Gispen. She was a homemaker who was active in charitable work, including the Dutch women's society Tesselschade-Arbeid Adelt, which helps other women become economically independent. Serving as its longtime treasurer, she was made a lifetime honorary member in the 1970s. She was a competitive bridge player and traveled extensively throughout Europe and the United States. Driving automobiles was another one of her passions, earning her the nickname "razor." She and her husband were very active in Dutch artistic and literary circles. In 2005 at age 96 she moved to Oxford to live with her son and daughter in law.

Widowed in 1981, she is survived by her son, Kees, his wife Jean, and their two daughters, Fiona Elizabeth and Adrienne Emma Gispen, all of Oxford; her stepsons Steven Gispen of Redlands, California and Gerhard Gispen of Arnhem, the Netherlands, and their children and grandchildren; a stepdaughter Antoinette Gispen of Rotterdam, the Netherlands; and her housekeeper since 1941, Jannie van der Graaff of The Hague, the Netherlands.

For further information please contact our staff @ 662-234-7971, or visit our website, www.wallerfuneralhome.com for online condolences and guest registry.
Daughter of Cornelis van de GRIEND and Jacoba HELMA.
From the first marriage:
   1.  Steven Johan Jacob (see also VIII.121).
   2.  Antoinette Jeanna, kunstschilderes, born on 19-06-1921 in Rotterdam.
   3.  Gerhard Hendrik, bedrijfsarts Shell, born on 09-04-1926 in Rotterdam.
Married at the age of 27 on 15-04-1953 to Anke van DOBBENBURGH, 24 years old, born on 05-08-1928, died April 2004.
From the second marriage:
   4.  Cornelis Willem Rico, born on 14-12-1943 in Ouderamstel.

VII.118    Dirk HELDER, boomkweker, sigarenhandelaar(1929), born on 09-05-1892 in Zwolle, died on 06-07-1979 in Aalsmeer at the age of 87, son of Jan Roelof HELDER (see also VI.93) and Cornelia VOSKUIL.
Married at the age of 36 on 13-02-1929 in Amsterdam to Catharina RIPHAGEN, 29 years old, born on 26-10-1899 in Purmerend, died on 02-04-1982 in Haarlem at the age of 82, daughter of Johannes Petrus RIPHAGEN, schoenmaker(1929), and Catharina KRANENBURG.
From this marriage:
   1.  Jan Kenneth (see also VIII.127).

VII.120    Klaas Johan August HELDER, kantoorbediende, born on 19-01-1894 in Zwolle, died 1958 in Victoria, Australia. Vertrok (geen permanent vertrek) vanuit Southampton a.b. "Olympic" naar New York. Aankomst aldaar 27 Febr. 1924. Als bestemming geeft hij op: Park
Avenue Hotel, New York.
Im 1926 werd hij Brits burger en veranderde zijn naam in Kenneth John Austin Helder.In 1951 vertrok hij met zijn gezin naar Melbourne (Australia) waar hij een zaak opzette in Britse kwaliteitskleding die werden verkocht aan winkels in Australia en New Zealand. Na zijn dood werd dit bedrijf door zijn zoon en zijn dochter voortgezet tot hun pensioen. Son of Jan Roelof HELDER (see also VI.93) and Cornelia VOSKUIL.
Married 1922 in London, U.K. Hun adres was toen 20,The Market, Panhers Green,North London.
In 1951 vertrokken zij naar Melbourne Australia. Hij begon een kledingzaak voor de verkoop van hoge kwaliteit Britse kleren aan winkels in Australia en New Zealand. Zijn kinderen gingen na zijn dood door met dit bedrijf tot hun pensioen. Spouse is Nora CORNELL, daughter of Arthur ISAAC and Edwina CORNELL.
From this marriage:
   1.  John Malcolm (see also VIII.129).
   2.  Beryl Margaret, born 1934. Zij verstrekte via Dick Helder (geboren 1960 Schiedam) de gegevens over de afstammelingen van Klaas Johan August Helder (geb. Zwolle 1894).

VII.124    Roelof (Rolf) HELDER, born on 20-06-1942 in Soest, son of Marinus Dingenis Jan HELDER (see also VI.116) and Dorothea Angenieta Helena JESSE.
Married at the age of 24 on 17-11-1966 in Wageningen to Marjolein PATHUIS.
From this marriage:
   1.  Jiska Henriette, born on 12-06-1967 in Wageningen.
   2.  Jeroen Bart, born on 27-03-1970 in Apeldoorn.
Married at the age of 34 on 12-09-2004 in Doesburg to Alexandra CHUDASKA.
   3.  Thijs Jurryt, born on 08-02-1973 in Apeldoorn.
   4.  Young Mi, born on 10-04-1975 in Pusan, Korea, adoptiekind.
   5.  Soon Deuk (see also VIII.139).

VII.133    Johanna HELDER, born on 01-03-1936 in Middelburg, daughter of Johan Wilhelm (Wim) HELDER (see also VI.123) and Willemina Maria FEIJ.
Married at the age of 23 on 07-10-1959 in Nieuwpoort, divorced >1962 from Bert van STRATEN.
From this marriage:
   1.  Boris Alex, born on 04-03-1960 in Baarn?
   2.  Marc, born on 04-09-1962 in Uithoorn?

VII.134    Hans HELDER, son of Herman HELDER (see also VI.128) and Adriana ESTER.
Married to Mary MEIER.
From this marriage:
   1.  Hans.
   2.  Lex.
   3.  Martin.

VII.152    Mettje TAMMENS, daughter of Klaas TAMMENS (see also VI.159) and Grietje WIERENGA.
Married to Tammo TAMMENS, kweker te Wehe, born on 06-11-1875 in Kloosterburen, died on 10-01-1931 in Wehe at the age of 55.
From this marriage:
   1.  Aaltje Grietje.
Married on 29-07-1943 in Groningen to # Reinder Jan BAKKER, 60 years old, Onderwijzer te Groningen, born on 11-06-1883 in Stedum, son of Freerk Johannes BAKKER, Broodbakker te Stedum, and Anje HIJLKEMA.

VII.168    Luida TAMMENS, born on 17-07-1889 in Den Andel, died on 17-01-1953 in Den Andel at the age of 63, daughter of Martinus Tammes TAMMENS (see also VI.163) and Martje ten BOS.
Married at the age of 23 on 21-02-1913 in Baflo to # Riko FRIELING, 30 years old, Landbouwer te Den Andel, Ridder in de Orde van Oranje Nassau Landbouwer te Den Andel, born on 11-01-1883 in Tinallinge.
From this marriage:
   1.  Gretha Martha, born on 03-03-1915 in Den Andel.
Married at the age of 22 on 28-10-1937 in Baflo to Jan BAKKER, 23 years old, Landbouwer te Den Andel, born on 16-07-1914 in Sappemeer.

VII.169    Tammo Jacob TAMMENS, Landbouwer op 't Bosch te Den Andel, Pachter sinds 1915, born on 15-12-1890 in Den Andel. Pachter 't Bosch sinds 1915.
Erft boerderij bij boedelscheiding 20-11-1918.Hij erft de boerderij bij boedelscheiding 20-11-1918. Son of Martinus Tammes TAMMENS (see also VI.163) and Martje ten BOS.
Married at the age of 24 on 21-05-1915 in Wehe to Brechtje Gretha BOER, 20 years old, born on 21-05-1895 in Warfhuizen.
From this marriage:
   1.  Petronella Martha (see also VIII.150).

VII.175    Aafke HELDER, born on 25-01-1877 in Uithuizen, died on 12-08-1968 in Haren at the age of 91, buried in Uithuizen oud. Daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also VI.165) and Hebeltje Jacobs BOLHUIS.
Married at the age of 23 on 10-05-1900 in Uithuizen to Jacob Menkes KNOL, 33 years old, hotelhouder, commissionair te Uithuizermeeden, born on 02-10-1866 in Eenrum, died on 20-08-1930 in Uithuizermeeden at the age of 63, son of Menke KNOL and Magdalena van DIJKEN.
From this marriage:
   1.  Menko Gerrit, leeraar a/d zeevaartschool te Groningen internaatleider, born on 26-05-1901.
Married (1) at the age of 33 on 19-04-1935 in Kantens to Alida Harmanna Geessien GORTER, 26 years old, born on 17-07-1908 in Oudeschip, died on 15-05-1952 in Groningen at the age of 43.
Married (2) at the age of 52 on 23-12-1953 in Roden to Gezina Gerardina Christina HILLEBRANDS, 46 years old, born on 14-02-1907 in Nietap.
   2.  Gerrit Tjaard (see also VIII.154).

VII.177    Jacoba HELDER, born on 02-09-1878 in Uithuizen, died on 11-09-1961 in Apeldoorn at the age of 83, daughter of Gerrit Jacobs HELDER (see also VI.165) and Hebeltje Jacobs BOLHUIS.
Married at the age of 30 on 17-07-1909 in Uithuizen to Andries REIJERS, 40 years old, hoofdonderwijzer, born on 24-01-1869 in Kampen, died on 14-01-1941 in Apeldoorn at the age of 71, son of Jan REIJERS and Hilligje LOOS.
From this marriage:
   1.  Jan Gerrit REYERS (see also VIII.157).

VII.203    Hommo Jacob HELDER, tuinder, born on 04-04-1895 in Vierverlaten, died 1940, son of Jacobus HELDER (see also VI.221) and Kornelia van DIJK.
Married (1) at the age of 25 on 24-11-1920 in Hoogkerk, divorced after 1 year on 23-08-1922 in Rotterdam from Neeltje Jacoba NOORDAM, born on 20-05-1892 in Maasdijk (ZH), daughter of Leendert NOORDAM and Neeltje van den BERG.
Married (2) at the age of 28 on 10-10-1923 in Rotterdam. In deze huwelijksakte wordt duidelijk aangegeven dat het een tweede huwelijk van dezelfde partners, die eerder waren gescheiden, betreft (copie van de akte in mijn archief). Spouse is Neeltje Jacoba NOORDAM, 31 years old, born on 20-05-1892 in Naaldwijk, daughter of Leendert NOORDAM and Neeltje van den BERG.
From the second marriage:
   1.  Cornelia Nellij (see also VIII.160).
   2.  Jacoba Lena (see also VIII.162).

VII.209    Jantina HELDER, born on 29-03-1897 in Vierverlaten, died on 27-06-1929 in Warffum at the age of 32, buried in Warffum. Grafnr. 553, daughter of Jacobus HELDER (see also VI.221) and Kornelia van DIJK.
Married at the age of 24 on 11-03-1922 in Hoogkerk to Emo PENTERMANN, 31 years old, landbouwer op Oosterampt te Warffum, born on 20-06-1890 in Warffum, died on 02-12-1935 in Warffum at the age of 45, son of Lubbertus Patroclus PENTERMANN, manufacturier, and Cornelia de BOER. Vanaf 1916 huurt hij de Boerderij Oosterampt te Warfum van zijn vader. Na zijn huwelijk in 1922 tot zijn dood in 1936 woont hij hier met zijn vrouw (Boerderijen op het Hogeland, blz. 158-159). Het echtpaar heeft een dubbelgraf te Warffum.
Corrie Foppes-Arendz (1923) schrijft over haar oom: EMO, het tweede kind van L.P.P. en C.d.B, was zwak van gezondheid. Hij leed in hevige mate aan asthma,vermoedelijk een erfelijke aanleg van Moederszijde. Omoe zelf liep altijd te kuchelen en wij mochten haar niet zoenen, wat natuurlijk wel sneu voor haar geweest moet zijn. Dat ook mijn Moeders en mijn longen niet onze sterksten waren en zijn en ook mijn dochter niet vrij is van bronchitis, zal wel op dezelfde gronden zijn terug te voeren.
Beide na het overlijden van hun oudste broer, Johann Heinrich overgebleven kinderen, Emo en Geertje, waren geen bollebozen op school. De toekomstverwachtingen voor Emo zullen zijn ouders wel zorgen hebben gegeven. Toen onze Grootvader als gevolg van een verkeerd uitgevallen borgstelling aan de boerderij "Oosterampt" even buiten het dorp bleef hangen werd Emo daarop als boer geplaatst onder supervisie van een broer van Cornelia : DERK DE BOER.
Uit het eerder genoemde notitieboekje van Opa Pentermann blijkt dat wat de suikerbieten-afzet betreft men zaken deed met een bedrijf in Vierverlaten,(onder Hoogkerk)waarvan ene J.HELDER directeur was, en uit dit zakelijk contact ontstond een meer persoonlijke relatie: Emo huwde: JANTINA HELDER,* 20 / 3 / 1897, +27 / 6 / 1929. Tine Helder was de enig overlevende van een drieling. Het leven op de boerderij onder de rook van Warffum onder de invloed van haar m.n. nogal dominante schoonvader zal wel niet altijd even gemakkelijk zijn geweest, maar het grote verdriet in dit huwelijk was het risico dat aan het krijgen van kinderen verbonden bleek. Het eerste kindje, een meisje: LUBERTA JACOBA leefde slechts van 20/4 / 28 tot 18 / 5 / 1928, dus net een maand. Het tweede kind, een jongetje werd levensloos geboren.
En met de de zwangerschap en geboorte van het derde kind, LUBBERTUS PATROCLUS, *2 / 6 / 1929, was haar eigen leven gemoeid.Zij overleed een maand na de geboorte van het jongetje. Daarmee bleef Emo, wiens gezondheid meer en meer te wensen overliet, op 39-jarige leeftijd als weduwnaar met een baby achter. Wij, mijn broer en ik hebben veel op de boerderij gelogeerd en bewaren veel goede herinneringen aan de gastvrijheid van Oom Emo. Ik was 12 toen dit hoofdstuk werd afgsloten, maar mijn broer, die toen 15 was heeft meer volwassen ervaringen,ook al omdat hij bij het echte boerenwerk werd betrokken. Hoe het neef Bertus Pentermann verging, moet hijzelf, als ie dat wil, maar invullen.

From this marriage:
   1.  N.N. Born circa 1928.
   2.  Kornelia Lubbertha Jacoba, born on 20-04-1928 in Groningen, died on 10-05-1928, 20 days old.
   3.  Lubbertus Patroclus (see also VIII.165).

VII.215    Anje van ZEEWIJK, born on 24-12-1922 in Uithuizermeeden, daughter of Geerdinus van ZEEWIJK (see also VI.235) and Guitina JONKMAN.
Married at the age of 24 on 03-03-1947 to Jan Jacobus van BUUREN, 24 years old, born on 22-08-1922.
From this marriage:
   1.  Geerdinus Nanco (see also VIII.167).
   2.  Nanco, born on 26-02-1951.

VIII.3    Howard Elmer RYBARCZYK, born 1915 in Zeeland, MI, died on 21-12-1993, son of Frank RYBARCZYK, kapper in Zeeland, MI, and Susan REITSEMA (see also VII.9).
Married 1937 to Margaret Hazel Mae CALDIE, born 1916 in Menominee, MI, died on 25-05-2000.
From this marriage:
   1.  Michael (see also IX.1).

VIII.11    Trijntje POT, born on 06-04-1900 in Delfzijl, died on 23-06-1972 in Amersfoort at the age of 72, daughter of Hindrik POT, aannemer koopman winkelier, and Bouwina Cornelia PASTOOR (see also VII.28).
Married 1924 in Groningen to Reinder Jans van der VEEN, born on 29-04-1888 in Ferwerd, died on 22-10-1954 in Amersfoort at the age of 66.
From this marriage:
   1.  Bouwina Kornelia (see also IX.4).
   2.  Hendricus Jacob (see also IX.5).
   3.  Pieter (see also IX.7).
   4.  Anneke (see also IX.10).

VIII.16    Pieter Cornelis POT, born on 24-03-1905 in Delfzijl, died on 03-01-1978 in Grand Rapids USA at the age of 72, son of Hindrik POT, aannemer koopman winkelier, and Bouwina Cornelia PASTOOR (see also VII.28).
Married at the age of 35 on 22-04-1940 in Ten Boer to Trijntje Anje RITSEMA, 29 years old, born on 27-03-1911 in Slochteren.
From this marriage:
   1.  Hindrik Jan, predikant, born on 23-04-1942.
Married to N.N.
   2.  Dieuwerina Marianne Wilhelmina, born on 15-05-1945.
Married to Laug.

VIII.18    Jan Hermannus POT, vertegenwoordiger ondernemer, born on 02-01-1909 in Groningen, died on 13-03-1984 in Benisa at the age of 75, son of Hindrik POT, aannemer koopman winkelier, and Bouwina Cornelia PASTOOR (see also VII.28).
Married at the age of 24 on 18-01-1933 in Haarlem to Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS, 24 years old, born on 10-07-1908 in Haarlem, died on 13-09-1992 in Zeist at the age of 84, daughter of Arend de WIJS and Henriëtta Maria Elisabeth Von BANDEMER.
From this marriage:
   1.  Hendrik Jan (see also IX.15).
   2.  Willem Frederik (see also IX.17).
   3.  Frans George (see also IX.19).
   4.  Carla Henriette (see also IX.22).
   5.  Erik Joan (see also IX.23).
   6.  Friedrich Johann (see also IX.25).

VIII.20    Cornelis Willem Frederik POT, kantonrechter, born on 05-12-1910 in Groningen, died on 12-03-1990 in den Helder at the age of 79, son of Hindrik POT, aannemer koopman winkelier, and Bouwina Cornelia PASTOOR (see also VII.28).
Married (1) 1940 in 's Gravenhage, divorced 1978 in den Helder from Cornelia REMMERS, born on 31-03-1906 in Rotterdam, died on 17-06-1989 in Rotterdam at the age of 83.
Married (2) in den Helder to Annelise FRENZEL, died 1990.
From the first marriage:
   1.  Johannes Leonardus Hendrik, leraar basisschool, born on 18-12-1940 in 's Gravenhage.
Married (1) 1972 in Driehuis, divorced 1978 in Driehuis from Anneke PORTEGIES.
Married (2) 1981 in Hoofddorp to Paula TETENBURG, born on 13-09-1951.
   2.  Eduard (see also IX.30).

VIII.24    Wilhelmina Johanna POT, born on 19-02-1915 in Groningen, died on 17-11-1993 in Amersfoort at the age of 78, daughter of Hindrik POT, aannemer koopman winkelier, and Bouwina Cornelia PASTOOR (see also VII.28).
Married at the age of 25 on 28-11-1940 in Amersfoort to Jacob Johannes de VRIES, 27 years old, B.Accountant, born on 15-12-1912 in Kortrijk, died on 12-04-1996 at the age of 83.
From this marriage:
   1.  Jacob Hendrik Pieter (see also IX.32).
   2.  Hendrik, born on 24-06-1948 in Amersfoort, died on 18-11-1949 in Amersfoort at the age of 1.
   3.  Elsje Bouwina (see also IX.36).

VIII.28    Martje STEENDAM, daughter of Hendrik STEENDAM, kleermaker, and Rienstje Elizabeth PASTOOR (see also VII.30).
Married to Jan AIKEMA, born on 24-08-1911, died on 20-07-1985 in Middelstum at the age of 73.
From this marriage:
   1.  Jan Georg, born on 13-08-1942 in Middelstum.
   2.  Gerhardus, born on 02-07-1945 in Middelstum.
   3.  Rienstje Elizabeth, born on 25-10-1948 in Middelstum.
   4.  Tallina, born on 16-09-1950 in Middelstum.

VIII.29    Piet PASTOOR, schoenhandelaar, born on 22-08-1908 in Schiedam, died on 27-08-1964 in Zwolle at the age of 56, buried in den Helder, son of Kornelis PASTOOR (see also VII.31) and Anna KUIZINGA.
Married at the age of 31 on 25-08-1939 to Elizabeth BAKKER.
From this marriage:
   1.  Cornelis Pieter, born on 04-06-1940 in Medenblik, died on 09-09-1961 at the age of 21.
   2.  Christiaan, born on 24-03-1943 in Alkmaar, died on 04-04-1947 at the age of 4.
   3.  Christine Anna, born on 11-08-1949 in den Helder.
Married at the age of 22 on 22-09-1971 to Albert HEUVELMAN.

VIII.31    Hilbert Dirk PASTOOR, militair ambtenaar brandweerman, born on 04-03-1910 in Schiedam, died on 25-06-1945 in Concentratiekamp Neuengamme at the age of 35, son of Kornelis PASTOOR (see also VII.31) and Anna KUIZINGA.
Married at the age of 27 on 13-05-1937 to Katharina JOLEN.
From this marriage:
   1.  Antje Marie Klasina, born on 31-07-1940 in 's Gravenhage.
Married 1958 to Albert SPEK.
   2.  Trientje, born on 20-10-1942 in Rotterdam.
Married at the age of 22 on 24-12-1964 to Wim van der VELDE.

VIII.33    Jan Willem PASTOOR, machinist, born on 08-11-1912 in Rotterdam, son of Kornelis PASTOOR (see also VII.31) and Anna KUIZINGA.
Married at the age of 29 on 20-10-1942 to Margje Wilhelmina Lutgertje MEIJER.
From this marriage:
   1.  Kornelis Jan (see also IX.49).
   2.  Willem Hilbert Dirk (see also IX.51).
   3.  Anne Jan Willem (see also IX.53).

VIII.39    Beno Johannes PASTOOR, vertegenwoordiger, born on 29-06-1908 in Groningen, died 04-1969 in Canada, son of Jan Georg PASTOOR (see also VII.34) and Jantje KAMP.
Married to Martha VROEGOP.
From this marriage:
   1.  Janny, born on 06-08-1933 in Groningen.
Married to Gerrit Jan PORTENGEN.
   2.  Willem Ary, born on 25-12-1935 in Groningen.
Married to Marijna Jacoba Gerda HEYNEN.
   3.  Jan George (see also IX.59).
   4.  Bob, born on 29-03-1943 in Groningen.
   5.  Marjan, born on 25-07-1947 in Groningen.

VIII.43    Pieter PASTOOR, vertegenwoordiger, born on 25-12-1910 in Groningen, died in USA, son of Jan Georg PASTOOR (see also VII.34) and Jantje KAMP.
Married at the age of 30 on 28-05-1941 in Cincinnati to Adriana Geertje Maria Johanna van MIL, died on 17-08-2001 in California, USA.
From this marriage:
   1.  Dirk Jan (see also IX.63).
   2.  Pieter (see also IX.65).
   3.  Jan George (see also IX.67).
   4.  Marius, verkoper, born on 02-04-1953 in Toronto Canada.
Married at the age of 29 on 29-05-1982 to Jolene Stephanie CODY.

VIII.46    Johannes Jan PASTOOR, verkoopleider, born on 04-09-1915 in Groningen, son of Jan Georg PASTOOR (see also VII.34) and Jantje KAMP.
Married at the age of 29 on 13-07-1945 in Naarden to Kit van KEMPEN.
From this marriage:
   1.  Jan Willem George (see also IX.71).
   2.  Jaqueline Wilhelmine, born on 08-02-1952 in Naarden.
   3.  Karin Marte, born on 08-02-1952 in Naarden.
Married at the age of 33 on 14-09-1985 to Robert HULSEBOSCH.

VIII.52    Annie PASTOOR, born on 04-04-1921 in Loppersum, daughter of Willem Frederik PASTOOR (see also VII.37) and Aafke NIENHUIS.
Married at the age of 24 on 27-09-1945 in Loppersum to Pieter Roelf van den BERG, 23 years old, serg.instr. Verbindingstr.K.Landmacht te Ede, born on 19-02-1922 in Wirdum gem. Loppersum.
From this marriage:
   1.  Pete Anneke (see also IX.78).
   2.  Jan Siemen (see also IX.79).
   3.  Aafke Wilhelmina (see also IX.82).
   4.  Willem Frederik (see also IX.83).
   5.  Siemon Marten Jacob, born on 27-11-1959 in Ede.

VIII.54    Grietje Jacoba PASTOOR, cheffin-coupeuse te Driebergen, born on 11-06-1922 in Loppersum, daughter of Willem Frederik PASTOOR (see also VII.37) and Aafke NIENHUIS.
Married at the age of 34 on 19-09-1956 in Vorden to Gerrit van INGEN, 29 years old, assistent accountant, born on 09-12-1926 in Ochten.
From this marriage:
   1.  Lambertus (see also IX.86).
   2.  Aafke Wilhelmina Bea (see also IX.89).

VIII.57    Berendina Louise Hilda PASTOOR, verpleegster, born on 25-09-1925 in Loppersum, daughter of Willem Frederik PASTOOR (see also VII.37) and Aafke NIENHUIS.
Married at the age of 30 on 14-09-1956 to Johannes Filippus van DRIEST, 29 years old, Jr.ass.Agr.Proefstation HollandiaBirma Nw.Guinea, born on 06-01-1927 in Kandangan.
From this marriage:
   1.  Jon"chânan Orell, born on 03-04-1968 in Renkum.
Married to Sandra van den KONNEN, born on 10-07-1974 in Akersloot.
   2.  Mirjam Joan (see also IX.93).

VIII.60    Dirk Willem PASTOOR, opticiën, born on 05-02-1921 in Loppersum, son of Eppo Kornelis PASTOOR (see also VII.41) and Grietje Dirkina KOCH.
Married 11-1945 to Miep de HAAN.
From this marriage:
   1.  Maria (see also IX.95).
   2.  Cornelis, opticiën, born on 04-01-1952.
Married at the age of 21 on 23-11-1973 to Leny de BONTE, 19 years old, born on 15-02-1954.
   3.  Margreet (see also IX.99).

VIII.62    Pieter Cornelis PASTOOR, manager, born on 01-11-1923 in Groningen, son of Eppo Kornelis PASTOOR (see also VII.41) and Grietje Dirkina KOCH.
Married at the age of 23 on 08-05-1947 to Antje ZWART.
From this marriage:
   1.  Anna (see also IX.101).
   2.  Margreet (see also IX.103).
   3.  Marion Therese (see also IX.105).

VIII.65    Anna Elisabeth Wilhelmina PASTOOR, born on 28-09-1928 in Groningen, daughter of Eppo Kornelis PASTOOR (see also VII.41) and Grietje Dirkina KOCH.
Married at the age of 26 on 01-04-1955 to Roelf Simon LANTING, 47 years old, ondernemer, born on 07-07-1907, died on 02-04-1993 at the age of 85.
From this marriage:
   1.  Margaretha Henriëtte Anneke (see also IX.107).
   2.  Arielle Petra Simone (see also IX.109).
   3.  Eppe Pieter (see also IX.110).

VIII.67    Pieter LUTMERS, hoofd loonadministratie Shell, born on 02-11-1907 in Groningen, died 1968 in 's Gravenhage, son of Jan LUTMERS, bakker, and Rienstje Elizabeth JUKKEMA (see also VII.44).
Married at the age of 31 on 01-02-1939 to Hendrika Johanna DOMMISSE, 32 years old, born on 15-10-1906 in Purmerend, died on 29-10-1997 in 's Gravenhage at the age of 91, buried in Westhem, Frl.
From this marriage:
   1.  Hendrika Cornelia (see also IX.113).
   2.  Jan Berend Hendrik, kapitein Hoek van Holland-Harwich, born on 16-07-1943 in 's Gravenhage.
   3.  Johannes Pieter, leraar lich.opvoeding, born on 28-01-1945 in 's Gravenhage.
   4.  Rien G. E. (see also IX.116).

VIII.73    Pieter Hendrik JUKKEMA, fabrikant optiek, born on 26-01-1908 in 't Zandt, died on 20-11-1962 in Groningen at the age of 54, son of Hendrik Pieters JUKKEMA (see also VII.46) and Willemina Jans BROOS.
Married at the age of 25 on 26-05-1933 in Groningen to Jantina van de RIET, 25 years old, born on 08-11-1907 in Leegkerk, died on 06-07-1997 in Groningen at the age of 89, buried on 10-07-1997 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Truus, psycholoog, born on 24-02-1934 in Groningen.
Married at the age of 24 on 25-10-1958 in Groningen to Herman Jan NIEBOER, 29 years old, leraar biologie, born on 07-04-1929 in Groningen.
   2.  Willemina (see also IX.121).
   3.  Hendrik Pieter (see also IX.122).
   4.  Reinhold Pieter (see also IX.124).

VIII.75    Jan Harrie JUKKEMA, opticien, born on 03-01-1915 in 't Zandt, died on 09-10-1997 in Enschede at the age of 82, son of Hendrik Pieters JUKKEMA (see also VII.46) and Willemina Jans BROOS.
Married to Grietje NANNINGA, born on 01-02-1912 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Hendrik, grafisch ontwerper, born circa 1946 in Haren.
Married to Sjabin KIM ? Psycholoog acupuncturist, born circa 1949 in Zuid Afrika.
   2.  Katrien (see also IX.129).
   3.  Willemina, kunstfotografe, born circa 1950 in Haren.

VIII.78    Johanna JUKKEMA, born on 20-04-1905 in Almelo, died on 01-07-1972 in 's Gravenhage at the age of 67, daughter of Pieter Hendrik JUKKEMA (see also VII.50) and Diena BRAMER.
Married to Johannes Gerardus van AS, leraar lichamelijke opvoeding, born on 16-07-1901 in 's Gravenhage, died in 's Gravenhage.
From this marriage:
   1.  Jan, leraar, born circa 1930 in 's Gravenhage.
   2.  Tom, leraar lichamelijke opvoeding, born circa 1933 in 's Gravenhage.

VIII.84    Dirk Haijo HELDER, bouwkundige, born on 26-02-1938 in 't Zandt, son of Siert Willem HELDER (see also VII.56) and Roelofje DEELMAN.
Married at the age of 24 on 11-12-1962 in Loppersum to Trientje STOTER, 23 years old, born on 08-12-1939 in Loppersum, daughter of Jan STOTER, petroleum handelaar, and Klaaske SLAGER.
From this marriage:
   1.  Karin Elizabeth (see also IX.134).
   2.  Renate Ellen (see also IX.136).
   3.  Siert Willem (see also IX.137).
   4.  Jan George, born on 05-01-1975 in Groningen.

VIII.86    Haijo Siert HELDER, slijter boekhouder textiel fabrikant, born on 17-01-1940 in 't Zandt, son of Siert Willem HELDER (see also VII.56) and Roelofje DEELMAN.
Married at the age of 22 on 09-02-1962 in Wehe den Hoorn to Zwanny Geziena OOSTERHOFF, 24 years old, born on 03-02-1938 in Leens, died on 03-01-2011 in Veenendaal at the age of 72, daughter of Hendrik OOSTERHOFF and Rina MOES.
From this marriage:
   1.  Siert Willem, born on 23-11-1962 in Rhenen.
   2.  Rina Hendrika, kleuterleidster, born on 21-03-1966 in Rhenen.
   3.  Erik Theodoor, born on 20-09-1970 in Rhenen.

VIII.89    Elsje Rijkje Willemina HELDER, born on 04-01-1942 in 't Zandt, daughter of Siert Willem HELDER (see also VII.56) and Roelofje DEELMAN.
Married (1) at the age of 38 on 15-12-1980 in Groningen to Maarten WESSELMAN, 26 years old, biologisch tuinder, born on 18-09-1954 in Loosduinen, gem. den Haag, son of Jan WESSELMAN and Greetje BROUWER.
Married (2) to Hans Robert Reinier van der MARK, born on 24-03-1944 in Apeldoorn, son of Jan van der MARK and Petronella de WOLF.
From the first marriage:
   1.  Jona Maarten, born on 12-08-1980 in Groningen.
   2.  Joska, born on 15-04-1982 in Groningen.
From the second marriage:
   3.  Michél Mark (see also IX.143).

VIII.91    Cornelis Willem Roelof HELDER, meet en regel technikus, born on 25-04-1943 in 't Zandt, died on 29-05-2010 in Groningen at the age of 67. Overl. bericht "Trouw". Buried in Appelscha, son of Siert Willem HELDER (see also VII.56) and Roelofje DEELMAN.
Married at the age of 26 on 22-12-1969 in Sneek to Reinskje REITSMA, 26 years old, born on 23-11-1943 in Slootdorp, daughter of Pier REITSMA, landbouwer, and Reinskje NAUTA.
From this marriage:
   1.  Siert Willem (see also IX.147).
   2.  Reinskje Hinke, born on 08-12-1972 in Drachten.
   3.  Pier Roelof, born on 12-04-1977 in Appelscha.

VIII.94    Rienstje Elizabeth Irene HELDER, kleuterleidster, born on 12-04-1945 in 't Zandt, daughter of Siert Willem HELDER (see also VII.56) and Roelofje DEELMAN.
Married at the age of 32 on 17-03-1978 in Naarden to Dick SCHAAP, 32 years old, adviseur informatie docent, born on 15-03-1946 in Lisse, son of Bernardus SCHAAP and Trijntje van der BENT.
From this marriage:
   1.  Marianne Desirée, born on 27-11-1984 in Amsterdam.
   2.  Danielle Irene, born on 21-01-1986 in Amsterdam.

VIII.95    Rijk Willem HELDER, Gereedschapskonstrukteur, born on 12-04-1945 in 't Zandt, died on 30-06-2009 in Zuidhorn at the age of 64, son of Siert Willem HELDER (see also VII.56) and Roelofje DEELMAN.
Married at the age of 25 on 19-03-1971 in Uithuizen to Bouwiena Wilhelmina SCHOLTENS, 22 years old, born on 04-02-1949 in Uithuizermeeden, daughter of Willem SCHOLTENS, groente en druivenkweker, and Wietsche van der WOUDE.
From this marriage:
   1.  Siert Willem Roelof, born on 24-05-1975 in Briltil.
   2.  Wietsche Boukje Klaziena, born on 25-09-1980 in Zuidhorn.
   3.  Willem Albert Andree, born on 10-12-1985 in Zuidhorn.

VIII.102    Frederik Kornelis HELDER, beroeps militair, born on 30-12-1929 in Siddeburen, son of Kornelis Eppe HELDER (see also VII.75) and Foske RIJZEBOL.
Married at the age of 26 on 17-05-1956 in Ruinen to Tietje K WIERINGA, 22 years old, born on 16-02-1934, daughter of J WIERINGA and M BAAR.
From this marriage:
   1.  Marjan Joke (see also IX.157).
   2.  Joke Caroline (see also IX.159).

VIII.114    Nina Blanche VANDEBURG, born on 07-03-1921 in West Olive, Ottawa Co.,MI, died ??-2-1973 in Michigan, daughter of Cornie H. VANDEBURG, farmer, and Nella HELDER (see also VII.94).
Married at the age of 26 on 25-04-1947 to Alvin Paul ENSING, 24 years old, born on 28-10-1922 in Zeeland, MI, died on 16-02-2003 in Zeeland, MI at the age of 80, son of George ENSING and Geesje TROOST.
From this marriage:
   1.  Sharon Lynne, born on 13-04-1948.
   2.  Greg Allen, born on 30-03-1951, died on 03-04-1956 in Hudsonville, MI at the age of 5. Hij verstikte tijdens een tornado!
   3.  Glen Arlan, born ??-6-1957.

VIII.116    Muriel Maxine VANDEBURG, born on 06-08-1922 in West Olive, MI, USA, daughter of Cornie H. VANDEBURG, farmer, and Nella HELDER (see also VII.94).
Married at the age of 20 on 05-09-1942 in Little Rock, Arkansas, USA to Sherman PRANGER, 25 years old, born on 07-06-1917 in Platte, South Dakota, USA, died ??-11-2000 in Lansing, MI, son of Rein PRANGER and Kristina NIES.
From this marriage:
   1.  Pamela Gail (see also IX.164).

VIII.118    Donna Jeanne VANDEBURG, born 1927, daughter of Cornie H. VANDEBURG, farmer, and Nella HELDER (see also VII.94).
Married to Carl HUIZENGA.
From this marriage:
   1.  Sue.
   2.  Dale.
   3.  Debbie.

VIII.120    Geertruida Grietje MEIJER, daughter of Nikolaas Willem MEIJER (see also VII.98) and Akke WESTRA.
Married on 18-10-1956 in Groningen to Marinus Jacobus van DITMARS.
From this marriage:
   1.  Ir. Theresa Elisabeth, architecte.

VIII.121    Steven Johan Jacob GISPEN, raketspecialist, born on 30-01-1919 in Rotterdam. Hij emigreert in 1946 naar Curacao en vandaar in 1948 naar Californie (USA), son of Willem Hendrik GISPEN (see also VII.113) and Anna Cornelia Johanna GISOLF.
Married 1945 in Glasgow to Margareth MCCARTHY, born on 02-05-1921 in Glasgow,UK.
From this marriage:
   1.  Jessy.
   2.  Jenny Anne.

VIII.127    Jan Kenneth HELDER, born on 14-05-1934 in Amsterdam, son of Dirk HELDER (see also VII.118) and Catharina RIPHAGEN.
Married at the age of 25 on 14-05-1959 in Rotterdam to Adriana Maria van PERNIS, 22 years old, born on 09-01-1937 in Rotterdam.
From this marriage:
   1.  Dick (see also IX.172).
   2.  Ingrid Alida.
   3.  Monique Catharina.

VIII.129    John Malcolm HELDER, born 1931. Woonachtig in Portugal (Juni 2011). Son of Klaas Johan August HELDER (see also VII.120) and Nora CORNELL.
Married (1) to Line ROBERTS.
Married (2) to Anne LEACH.
From the first marriage:
   1.  Michael Kenneth (see also IX.176).
   2.  Kathryn Louise (see also IX.179).

VIII.139    Soon Deuk HELDER, born on 10-08-1975 in Pusan, Korea, adoptiekind, daughter of Roelof (Rolf) HELDER (see also VII.124) and Marjolein PATHUIS.
Married at the age of 28 on 28-05-2004 in Hengelo (Ov.) to Patrick OUDE WOLBERS.
From this marriage:
   1.  Jip, born on 27-07-2004 in Hengelo (Ov.).

VIII.150    Petronella Martha TAMMENS, daughter of Tammo Jacob TAMMENS (see also VII.169) and Brechtje Gretha BOER.
Married to Dolf WENTHOLT.
From this marriage:
   1.  Ludolph Reinier, Landbouwer op Bosch te Den Andel.
Married to Janneke HAACK.

VIII.154    Gerrit Tjaard KNOL, tandarts, born on 14-08-1904, son of Jacob Menkes KNOL, hotelhouder, commissionair te Uithuizermeeden, and Aafke HELDER (see also VII.175).
Married (1) at the age of 27 on 25-07-1932 in Hoogezand to Wilhelmina Anna DERKSEN, 29 years old, born on 03-08-1902 in Hoogezand, died on 21-07-1953 in Coevorden at the age of 50.
Married (2) at the age of 52 on 08-08-1957 in 's Gravenhage to Nelly Jacquelina HORDIJK, 34 years old, born on 10-11-1922 in Japua Indonesia.
From the second marriage:
   1.  Eelco.

VIII.157    Jan Gerrit REYERS, civiel ingenieur, born on 25-04-1911 in Kampen, son of Andries REIJERS, hoofdonderwijzer, and Jacoba HELDER (see also VII.177).
Married at the age of 32 on 08-05-1943 in Apeldoorn to Grietje LAMMERS, 25 years old, semi-arts, born on 15-04-1918 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Andreen.
   2.  Jeroen.

VIII.160    Cornelia Nellij HELDER, born on 26-02-1925 in Maasdijk, daughter of Hommo Jacob HELDER (see also VII.203) and Neeltje Jacoba NOORDAM.
Married at the age of 26 on 20-09-1951 in Amersfoort to Izaak Lodewijk Antony VERHOEFF, 28 years old, gemeente amtenaar, born on 30-04-1923 in Naaldwijk.
From this marriage:
   1.  Ronald, musicus, born on 23-05-1954 in Amersfoort.
   2.  Renee, onderwijzeres, born on 26-10-1957 in Amersfoort.

VIII.162    Jacoba Lena HELDER, born on 10-11-1933 in Maasdijk, daughter of Hommo Jacob HELDER (see also VII.203) and Neeltje Jacoba NOORDAM.
Married at the age of 24 on 03-02-1958 in Naaldwijk to Gerard Leendert LAMERS, 25 years old, ingenieur vliegenier, born on 17-12-1932 in Schiedam.
From this marriage:
   1.  Edwin, born on 28-07-1960 in Delft.
   2.  Roel, born on 28-04-1964 in Delft.

VIII.165    Lubbertus Patroclus PENTERMANN, landbouwer verkoopleider chemische industrie, born on 02-06-1929 in Warffum, son of Emo PENTERMANN, landbouwer op Oosterampt te Warffum, and Jantina HELDER (see also VII.209).
Married at the age of 28 on 10-07-1957 in Grijpskerk to Jans Diete DIJKSTRA, 25 years old, born on 31-07-1931 in Kommerzijl. In 2004, volgens zoon Emo (Emo@BellATM.com), woonden zij in Zuidlaren. Zij waren daarvoor bewoners (1957) en later ook eigenaars van de boerderij "De volle handt" te Warffum (Zie ook: Boerderijen op het Hogeland, pag.104).
From this marriage:
   1.  Emo J. Ingenieur. Stuurde e-mail (Em@BellATM.com) op 5 Oct.2004 naar aanleiding van mijn gegevens Pentermann.
   2.  Willem, hotelmanager in NieuwZeeland.

VIII.167    Geerdinus Nanco van BUUREN, born on 17-02-1948 in Eenrum, son of Jan Jacobus van BUUREN and Anje van ZEEWIJK (see also VII.215).
Married at the age of 31 on 09-11-1979 to Henderkina Jantje STEVENS, 27 years old, born on 27-08-1952.
From this marriage:
   1.  Arjan, born on 18-07-1981.
   2.  Rolf, born on 11-04-1984.

IX.1    Michael RYBARCZYK, highschool teacher (science, literature), born on 07-12-1941, son of Howard Elmer RYBARCZYK (see also VIII.3) and Margaret Hazel Mae CALDIE.
Married to Marilyn BOERSEMA, born 1942.
From this marriage:
   1.  Eric, born 1970.
   2.  Craig, born 1972.
   3.  Susan (see also X.4).

IX.4    Bouwina Kornelia van der VEEN, born on 14-12-1927 in Amersfoort, daughter of Reinder Jans van der VEEN and Trijntje POT (see also VIII.11).
Married 1954 in Amersfoort to Cornelis de BOER, born on 28-11-1921.
From this marriage:
   1.  N.N.
   2.  N.N.
   3.  N.N.

IX.5    Hendricus Jacob van der VEEN, born on 25-06-1931 in Amersfoort, son of Reinder Jans van der VEEN and Trijntje POT (see also VIII.11).
Married to Jantien de RONDE.
From this marriage:
   1.  N.N.
   2.  N.N.

IX.7    Pieter van der VEEN, born on 24-06-1935 in Amersfoort, son of Reinder Jans van der VEEN and Trijntje POT (see also VIII.11).
Married at the age of 25 on 28-03-1961 to Will GERRITSMA.
From this marriage:
   1.  N.N.
   2.  N.N.
   3.  N.N.
   4.  N.N.

IX.10    Anneke van der VEEN, born on 13-11-1936 in Amersfoort, daughter of Reinder Jans van der VEEN and Trijntje POT (see also VIII.11).
Married in Amersfoort to Kees van der JAGT.
From this marriage:
   1.  N.N.
   2.  N.N.

IX.15    Hendrik Jan POT, boekhouder, born on 13-08-1933 in Zutphen, son of Jan Hermannus POT (see also VIII.18) and Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS.
Married at the age of 29 on 16-05-1963 in Utrecht to Hendrika van OSCH, 24 years old, telefoniste, born on 13-07-1938 in Utrecht, daughter of Leenhart Hendrik van OSCH and Alberdina BREM.
From this marriage:
   1.  Jacqueline (see also X.17).
   2.  Peter Roland (see also X.18).

IX.17    Willem Frederik POT, kok, born on 10-11-1934 in Zutphen, son of Jan Hermannus POT (see also VIII.18) and Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS.
Married at the age of 33 on 07-06-1968 to Sheila ALEXANDER INGLIS, 26 years old, boekhoudster, born on 17-02-1942 in Edinburg GB.
From this marriage:
   1.  Edwin Robert, loodgieter, born on 12-03-1970 in Zeist.
   2.  Carla Elisabeth (see also X.22).

IX.19    Frans George POT, leraar M.O. Born on 02-05-1936 in Warnsveld, son of Jan Hermannus POT (see also VIII.18) and Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS.
Married at the age of 27 on 19-12-1963 in Marl Dld. Spouse is Friederike Elisabeth Barbara HOTTMANN, 25 years old, born on 18-01-1938 in Forst Dld.
From this marriage:
   1.  Ingo Robert Friedrich, born on 23-07-1964 in Soest.
   2.  Michaela Luise Henrietta (see also X.25).

IX.22    Carla Henriette POT, secretaresse, born on 26-02-1940 in Warnsveld, daughter of Jan Hermannus POT (see also VIII.18) and Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS.
Married at the age of 24 on 18-12-1964 in Zeist to Henk van VELDHUYZEN, 29 years old, marketing manager, born on 20-08-1935 in Utrecht.
From this marriage:
   1.  Coen, born on 13-04-1967 in Terheijden.
   2.  Tanja (see also X.28).

IX.23    Erik Joan POT, vertegenwoordiger, born on 10-02-1942 in Warnsveld, son of Jan Hermannus POT (see also VIII.18) and Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS.
Married at the age of 19 on 27-12-1961 in Bussum to Tonia BAZEN, 18 years old, conductrice NS, born on 19-10-1943 in Rotterdam.
From this marriage:
   1.  Paulina (see also X.30).
   2.  Shirley Maureen (see also X.32).

IX.25    Friedrich Johann POT, born on 10-01-1945 in Warnsveld, son of Jan Hermannus POT (see also VIII.18) and Henriëtte Maria Elisabeth de WIJS.
Married at the age of 22 on 08-05-1967 in Breda to Emma Rosalia Anna BRASPENNINCX, 19 years old, born on 12-12-1947 in Breda.
From this marriage:
   1.  Elain Edgar, leraar LO, born on 02-10-1967 in Zeist.
   2.  Sonja Jeanette Elisabeth, born on 21-09-1970 in Barendrecht.

IX.30    Eduard POT, fysiotherapeut, born on 20-10-1943 in Haarlem, son of Cornelis Willem Frederik POT (see also VIII.20) and Cornelia REMMERS.
Married 1980 in Koog aan de Zaan to Andri DIJKMAN, fysiotherapeute, born on 23-10-1950 in Hoorn.
From this marriage:
   1.  Martin, born on 18-11-1980 in Koog aan de Zaan.
   2.  Yvonne, born on 18-11-1980 in Koog aan de Zaan.

IX.32    Jacob Hendrik Pieter de VRIES, rijksambtenaar, born on 26-12-1943, son of Jacob Johannes de VRIES, B.Accountant, and Wilhelmina Johanna POT (see also VIII.24).
Married in Utrecht to Agatha van der LINDEN, born on 26-10-1946.
From this marriage:
   1.  N.N.
   2.  N.N.
   3.  N.N.
   4.  N.N.

IX.36    Elsje Bouwina de VRIES, born on 14-04-1954 in Amersfoort, daughter of Jacob Johannes de VRIES, B.Accountant, and Wilhelmina Johanna POT (see also VIII.24).
Married at the age of 21 on 14-07-1975 in Amsterdam to Roy Johannes JOSEPH, 22 years old, born on 29-10-1952 in Djakarta.
From this marriage:
   1.  N.N.
   2.  N.N.

IX.49    Kornelis Jan PASTOOR, detaillist, born on 09-12-1943 in Zwolle, son of Jan Willem PASTOOR (see also VIII.33) and Margje Wilhelmina Lutgertje MEIJER.
Married at the age of 24 on 21-05-1968 to Trijntje HOFMA.
From this marriage:
   1.  Jan Willem, born on 19-03-1970 in Staphorst.
   2.  Steffen, born on 04-06-1973 in Staphorst.

IX.51    Willem Hilbert Dirk PASTOOR, predikant, born on 19-03-1946 in Zwolle, son of Jan Willem PASTOOR (see also VIII.33) and Margje Wilhelmina Lutgertje MEIJER.
Married at the age of 38 on 18-01-1985 in Hoogeveen to Gerrie BAZUIN.
From this marriage:
   1.  Marc THEODOOR, born on 20-10-1985 in Hijken.

IX.53    Anne Jan Willem PASTOOR, leraar, born on 14-02-1952 in Zwolle, son of Jan Willem PASTOOR (see also VIII.33) and Margje Wilhelmina Lutgertje MEIJER.
Married at the age of 27 on 07-12-1979 to Elisabeth Marion MEULEMAN.
From this marriage:
   1.  Ernst Jan, born on 30-11-1984.
   2.  Johannes Nikolaas, born on 23-03-1987 in Zuidhorn.

IX.59    Jan George PASTOOR, born on 12-04-1937 in Groningen, son of Beno Johannes PASTOOR (see also VIII.39) and Martha VROEGOP.
Married to Dina Geerke HEYNEN.
From this marriage:
   1.  Cynthia Yvonne, born on 01-11-1960 in Cincinnati.
   2.  Bob, born in Cincinnati.

IX.63    Dirk Jan PASTOOR, verkoper, born on 24-02-1942, son of Pieter PASTOOR (see also VIII.43) and Adriana Geertje Maria Johanna van MIL.
Married at the age of 28 on 26-09-1970 to Marcia KIK.
From this marriage:
   1.  Kirsten Lee, born on 27-01-1972 in Cincinnati.
   2.  Jason Dirkjan, born on 23-04-1975 in Cincinnati.
   3.  Adrienne Boilyn, born on 24-08-1977 in Cincinnati.

IX.65    Pieter PASTOOR, vertegenwoordiger, born on 12-07-1945, son of Pieter PASTOOR (see also VIII.43) and Adriana Geertje Maria Johanna van MIL.
Married at the age of 26 on 06-11-1971 to Jeanne Ellen EDWARDS.
From this marriage:
   1.  Lori, born on 13-11-1972 in Cincinnati.
   2.  Pieter, born on 28-08-1974 in Cincinnati.

IX.67    Jan George PASTOOR, verkoper, born on 03-09-1946 in Enschede, son of Pieter PASTOOR (see also VIII.43) and Adriana Geertje Maria Johanna van MIL.
Married at the age of 21 on 15-06-1968 to Sandra Lynn FISHER.
From this marriage:
   1.  Heater Danielle, born on 09-01-1980 in Potomac Washington DC USA.

IX.71    Jan Willem George PASTOOR, vertegenwoordiger, born on 16-11-1948 in Naarden, son of Johannes Jan PASTOOR (see also VIII.46) and Kit van KEMPEN.
Married (1) at the age of 27 on 11-11-1976 to Florence MATER.
Married (2) at the age of 32 on 04-07-1981 to Maryse Victoria Pascaline Du MOUCHEL.
From the second marriage:
   1.  Edouard, born on 04-06-1982 in Vaucresson FR.
   2.  Charles, born on 15-02-1985 in Vaucresson FR.

IX.78    Pete Anneke van den BERG, born on 29-03-1947 in Loppersum, daughter of Pieter Roelf van den BERG, serg.instr. Verbindingstr.K.Landmacht te Ede, and Annie PASTOOR (see also VIII.52).
Married to Derk Jan JAGER, born on 31-12-1942 in Dokkum.
From this marriage:
   1.  Klasien Cornelle, born on 15-03-1975 in Groningen.
   2.  Anje Willemien, born on 18-07-1977 in Zuidlaren.
Married to Freek HOVING.
   3.  Jan Harm Freerk, born on 19-04-1979 in Zuidlaren.

IX.79    Jan Siemen van den BERG, born on 30-04-1949 in Loppersum, son of Pieter Roelf van den BERG, serg.instr. Verbindingstr.K.Landmacht te Ede, and Annie PASTOOR (see also VIII.52).
Married to Letitia Lucretia LI-A-TJAN, born on 05-02-1952 in Paramaribo Suriname.
From this marriage:
   1.  Bastiaan Demian, born on 12-12-1978 in Bilthoven.
   2.  Jasper Jason, born on 11-06-1984 in Bilthoven.

IX.82    Aafke Wilhelmina van den BERG, born on 02-08-1950 in Loppersum, daughter of Pieter Roelf van den BERG, serg.instr. Verbindingstr.K.Landmacht te Ede, and Annie PASTOOR (see also VIII.52).
Married to Albert Gerard ter BEEK, born on 02-05-1950 in Hoensbroek.
From this marriage:
   1.  Gerard ter BEEK, born on 24-08-1977 in Apeldoorn.
   2.  Maartje Pieternel, born on 14-08-1980 in Apeldoorn.
   3.  Imme Jan, born on 14-05-1984 in Apeldoorn.

IX.83    Willem Frederik van den BERG, born on 17-01-1953 in Loppersum, son of Pieter Roelf van den BERG, serg.instr. Verbindingstr.K.Landmacht te Ede, and Annie PASTOOR (see also VIII.52).
Married to Sietske van der KUIP, born on 27-10-1952 in Smallingerland.
From this marriage:
   1.  Iris (see also X.68).
   2.  Ernest Fokke Roelf, born on 12-03-1976 in Zuidlaren.
   3.  Rian Simone, born on 02-07-1980 in Zuidlaren.
   4.  Marten Jan, born on 10-03-1982 in Zuidlaren.

IX.86    Lambertus van INGEN, born on 14-12-1957, son of Gerrit van INGEN, assistent accountant, and Grietje Jacoba PASTOOR (see also VIII.54).
Married to Johanna Frederika KRAAI, born on 13-02-1949 in Rijssen.
From this marriage:
   1.  Grietje Jacoba, born on 26-06-1986 in Amersfoort.
   2.  Gerrit Johannes, born on 24-06-1987 in Amersfoort.
   3.  Johanna Jenneke, born on 23-05-1989 in Raalte.

IX.89    Aafke Wilhelmina Bea van INGEN, born on 26-09-1959, daughter of Gerrit van INGEN, assistent accountant, and Grietje Jacoba PASTOOR (see also VIII.54).
Married to Peter Johannes ZOUTEWELLE, born on 25-02-1960 in Utrecht.
From this marriage:
   1.  Jacomyn Naomi Maradi, born on 20-01-1988 in Maradi Niger Afrika.
   2.  Jochem, born on 09-10-1989 in Maradi Niger Afrika.
   3.  Eveline Rebecca, born on 02-12-1991 in Apeldoorn.

IX.93    Mirjam Joan van DRIEST, born on 18-02-1970 in Pouwmagle New Delhi India, daughter of Johannes Filippus van DRIEST, Jr.ass.Agr.Proefstation HollandiaBirma Nw.Guinea, and Berendina Louise Hilda PASTOOR (see also VIII.57).
Married to Ludwig Wilfried Stefan CLAEYS, born on 13-12-1964 in Wetteren België.
From this marriage:
   1.  Jeremy Jem-el, born on 06-06-1999 in Beverwijk.

IX.95    Maria PASTOOR, onderwijzeres, born on 09-10-1947 in Amsterdam, daughter of Dirk Willem PASTOOR (see also VIII.60) and Miep de HAAN.
Married to Kees OOSTERBAAN, hoofd der school, born on 17-08-1925.
From this marriage:
   1.  Bas, medewerker universiteit, born on 19-12-1954.
   2.  Guus, born on 31-03-1969.
   3.  Mirjam, born on 16-01-1974.

IX.99    Margreet PASTOOR, born on 13-11-1954 in Bergen, daughter of Dirk Willem PASTOOR (see also VIII.60) and Miep de HAAN.
Married at the age of 20 on 23-04-1975 in Bergen to Aant ELZINGA, 26 years old, born on 25-05-1948.
From this marriage:
   1.  Ernst, born on 25-05-1978.
   2.  Hidde, born on 22-02-1981.

IX.101    Anna PASTOOR, born on 26-02-1947 in Groningen, daughter of Pieter Cornelis PASTOOR (see also VIII.62) and Antje ZWART.
Married at the age of 25 on 08-10-1972 to Simon Gerrit de GRAAF, 23 years old, ondernemer, born on 24-10-1948.
From this marriage:
   1.  Martijn, ondernemer, born on 21-02-1973.
   2.  Thijs, student, born on 01-04-1977.

IX.103    Margreet PASTOOR, born on 15-08-1954 in Groningen, daughter of Pieter Cornelis PASTOOR (see also VIII.62) and Antje ZWART.
Married at the age of 20 on 30-06-1975 in Groningen to Gerardus WOUDSMA, 22 years old, rechercheur, born on 07-10-1952.
From this marriage:
   1.  Niels, born on 24-10-1978.
   2.  Marloes, born on 26-02-1982.
   3.  Hugo, born on 06-02-1988.

IX.105    Marion Therese PASTOOR, born on 04-01-1955 in Groningen, daughter of Pieter Cornelis PASTOOR (see also VIII.62) and Antje ZWART.
Married at the age of 23 on 14-04-1978 in Groningen to Karel GROENEVELD, 23 years old, fisiotherapeut sportleraar, born on 22-10-1954.
From this marriage:
   1.  Denise, born on 04-02-1986.
   2.  Nienke.

IX.107    Margaretha Henriëtte Anneke LANTING, born on 30-07-1957 in Groningen, daughter of Roelf Simon LANTING, ondernemer, and Anna Elisabeth Wilhelmina PASTOOR (see also VIII.65).
Married at the age of 22 on 06-06-1980 to Fred THISSEN, 29 years old, ambtenaar, born on 15-05-1951.
From this marriage:
   1.  Thomas, born on 25-05-1986.
   2.  Mirjam, born on 18-05-1988.

IX.109    Arielle Petra Simone LANTING, born on 07-05-1959 in Groningen, daughter of Roelf Simon LANTING, ondernemer, and Anna Elisabeth Wilhelmina PASTOOR (see also VIII.65).
Married at the age of 30 on 28-08-1989 to Hans COSTER, 28 years old, ondernemer, born on 09-09-1960.
From this marriage:
   1.  Rebecca, born on 18-07-1972.
   2.  Friso, born on 26-04-1974.
   3.  Julia.

IX.110    Eppe Pieter LANTING, born on 26-09-1960 in Groningen, son of Roelf Simon LANTING, ondernemer, and Anna Elisabeth Wilhelmina PASTOOR (see also VIII.65).
Married at the age of 33 on 08-08-1994 to Inger PLAIZIER, 30 years old, born on 03-09-1963.
From this marriage:
   1.  Vincent, born on 22-09-1975.
   2.  Ernst.

IX.113    Hendrika Cornelia LUTMERS, lerares basisschool, born on 24-08-1941 in 's Gravenhage, daughter of Pieter LUTMERS (see also VIII.67) and Hendrika Johanna DOMMISSE.
Married to Arjen van der MEER, directeur im- exportbedrijf, born on 06-08-1939.
From this marriage:
   1.  Rutger Pieter Arjen, born on 17-09-1966 in Delft.
   2.  Marieke Joanne Elise, born on 31-07-1970 in Leiden.

IX.116    Rien G. E. LUTMERS, predikant, born 1952 in 's Gravenhage, son of Pieter LUTMERS (see also VIII.67) and Hendrika Johanna DOMMISSE.
Married to P. M. M. van EINSBERGEN, born 1950.
From this marriage:
   1.  Larissa, born 1975 in 's Gravenhage.
   2.  Barthold, born 1977.

IX.121    Willemina JUKKEMA, born on 19-07-1935 in Groningen, daughter of Pieter Hendrik JUKKEMA (see also VIII.73) and Jantina van de RIET.
Married at the age of 26 on 13-04-1962 in Groningen to Gerk SLAGER, 27 years old, accountant, born on 11-01-1935 in Blya.
From this marriage:
   1.  Peter Henk, programmeur, born on 10-03-1963 in Hilversum.
Married 1987 to Luwtje LEQUIT, born 1963 in Krommenie.
   2.  Harmen Gerhard, bioloog, born on 04-03-1964 in Diemen.
Married to Claire.
   3.  Willem Jan, born on 10-09-1966 in Diemen.
Married to Maike.
   4.  Janine, born on 08-06-1971 in Diemen.
Married to Kees JAN.

IX.122    Hendrik Pieter JUKKEMA, directeur PAJUK optiekfirma, born on 26-09-1936 in Groningen, son of Pieter Hendrik JUKKEMA (see also VIII.73) and Jantina van de RIET.
Married at the age of 25 on 01-05-1962 to Wilhelmina Helena MIDDEL, 22 years old, born on 08-08-1939 in Larantuka.
From this marriage:
   1.  Pieter Hendrik (see also X.110).
   2.  Sjoukje, bibliothecaresse, born on 23-01-1965 in Eelde.
   3.  Jantina (see also X.114).
   4.  Hester Els (see also X.116).
   5.  Jolanda Henrike, groepsbegeleidster, born on 06-12-1970 in Amersfoort.
Married to Johan Friso HOLTVLUWER, administrateur, born on 16-12-1969 in Eindhoven.
   6.  Jelte, born on 20-09-1974 in Amersfoort.
Married to Marjan.

IX.124    Reinhold Pieter JUKKEMA, psycholoog, born on 11-07-1940 in Groningen, son of Pieter Hendrik JUKKEMA (see also VIII.73) and Jantina van de RIET.
Married at the age of 22 on 16-11-1962 in Groningen to Antje Annette NIEMEYER, 21 years old, born on 30-12-1940 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Peter Arnold, born on 17-02-1964 in Groningen.
Married at the age of 22 on 18-06-1986 in Kampen to Monique MAAN, predikante.
   2.  Christine Miranda, born on 06-05-1966 in Rotterdam.
Married to Rinus KROON.
   3.  Karin Annette, born on 10-11-1968 in Hellevoetsluis.
Married to Bart OVERSIER.

IX.129    Katrien JUKKEMA, operatiezuster, born circa 1947, daughter of Jan Harrie JUKKEMA (see also VIII.75) and Grietje NANNINGA.
Married to Manschot?
From this marriage:
   1.  Jan Pieter MANSSCHOT, marineofficier, born circa 1972 in Bemmel.
   2.  Jan Harrit MANSCHOT, born circa 1977 in Bemmel.

IX.134    Karin Elizabeth HELDER, born on 10-01-1964 in Loppersum, daughter of Dirk Haijo HELDER (see also VIII.84) and Trientje STOTER.
Married at the age of 22 on 29-08-1986 in Leek to Christiaan ZIGTERMAN, 22 years old, timmerman, born on 30-06-1964 in Groningen, son of Pieter ZIGTERMAN and Antje HUMMEL.
From this marriage:
   1.  Marion, born on 25-10-1989 in Leek.
   2.  Dorien, born on 26-09-1991 in Leek.
   3.  Frank, born on 17-04-1995 in Tolbert.

IX.136    Renate Ellen HELDER, born on 03-01-1965 in Loppersum, daughter of Dirk Haijo HELDER (see also VIII.84) and Trientje STOTER.
Married at the age of 23 on 06-05-1988 in Leek, divorced > 2000 from Auke AKKERSMA, drukker, born on 28-11-1960 in Leek, son of Willem Lipbertus AKKERSMA and Henderieka DRAAISMA.
From this marriage:
   1.  Derwin Christiaan, born on 20-02-1989 in Leek.
   2.  Mirjam Ellen, born on 13-06-1990 in Leek.
   3.  Sander Robin, born on 11-11-1991 in Leek.
   4.  Aldon Michel, born on 12-09-1996 in Tolbert gem. Leek.
   5.  Danielle Elise, born on 05-03-2000 in Leek.

IX.137    Siert Willem HELDER, politie agent, born on 18-11-1966 in Groningen, son of Dirk Haijo HELDER (see also VIII.84) and Trientje STOTER.
Married at the age of 29 on 25-04-1996 in Harenkarspel to Sjoerdtje Minke de BOER, politie agente, born in Menaldumadeel, daughter of Gerben de BOER, veehouder, and Grietje ODINGA.
From this marriage:
   1.  Amber Leonie, born on 23-11-1996 in Alkmaar.
   2.  Britt Yvonne, born on 29-06-1998 in Harenkarspel.
   3.  Jarno Derk, born in Leek.

IX.143    Michél Mark van der MARK, born on 19-11-1966 in Amsterdam, son of Hans Robert Reinier van der MARK and Elsje Rijkje Willemina HELDER (see also VIII.89).
Married at the age of 22 on 31-05-1989 in Groningen to Maria Jane (Marsja) RIDDERING, born on 31-05-1989 in Groningen, daughter of NN RIDDERING and Nina den HERTOG.
From this marriage:
   1.  Rick William, born on 18-10-1988 in Groningen.
   2.  Tim Arthur, born on 17-12-1990 in Groningen.

IX.147    Siert Willem HELDER, architect, born on 29-06-1971 in Gorredijk, son of Cornelis Willem Roelof HELDER (see also VIII.91) and Reinskje REITSMA.
Married at the age of 33 on 29-04-2005 to Caro WOUDSTRA (Caro Karstkarel), 33 years old, graphic designer, born on 14-12-1971 in Leeuwarden, daughter of Sietse WOUDSTRA and Selma de VRIES. Since end 2008 they have their company Helder & Helder.
From this marriage:
   1.  David, born on 26-01-2007 in Groningen.

IX.157    Marjan Joke HELDER, groepsleidster, born on 25-02-1957 in Hoogeveen, daughter of Frederik Kornelis HELDER (see also VIII.102) and Tietje K WIERINGA.
Married at the age of 27 on 27-07-1984 in 't Zandt to Alexander WIJNROKS.
From this marriage:
   1.  Lotte, born on 13-11-1984 in Delfzijl.
   2.  Anne, born on 02-12-1986 in Groningen.
   3.  Marte, born on 23-05-1989 in Groningen.

IX.159    Joke Caroline HELDER, born on 08-09-1959 in Amstelveen, daughter of Frederik Kornelis HELDER (see also VIII.102) and Tietje K WIERINGA.
Married at the age of 28 on 29-01-1988 in Amstelveen to Henri VOSSEN.
From this marriage:
   1.  Matthijs Frederik Hendrikus.

IX.164    Pamela Gail PRANGER, born on 06-12-1948 in Lansing, MI, daughter of Sherman PRANGER and Muriel Maxine VANDEBURG (see also VIII.116).
Married (1) at the age of 21 on 26-06-1970 to Larry G. VOLLINK, 20 years old, born on 02-02-1950 in Berwyn, Ill., USA.
Married (2) at the age of 35 on 20-10-1984 in Iona, MI, USA to William ROBINSON, 39 years old, born on 07-02-1945 in Baltimore, Maryland, USA.
From the first marriage:
   1.  Jennifer V. Born on 18-05-1971 in Grand Rapids, MI.
   2.  David L. Born on 31-10-1973 in Grand Rapids, MI.

IX.172    Dick HELDER, born on 20-12-1960 in Schiedam, son of Jan Kenneth HELDER (see also VIII.127) and Adriana Maria van PERNIS.
Married to Nicolette HERLAAR.
From this marriage:
   1.  Daniel Kenneth, born on 20-05-1995 in Capelle aan de Ijssel.
   2.  Tijmen Hendrik, born on 23-04-1999 in Capelle aan de Ijssel.

IX.176    Michael Kenneth HELDER, born 1962, son of John Malcolm HELDER (see also VIII.129) and Line ROBERTS.
Married to Cathryn BLACKEBY, born 1971.
From this marriage:
   1.  Asha JAYNE, born 2006.
   2.  Leny Jade, born 2009.

IX.179    Kathryn Louise HELDER, born 1964, daughter of John Malcolm HELDER (see also VIII.129) and Line ROBERTS.
Married to David Justin BASSETT.
From this marriage:
   1.  Thomas Justin.

X.4    Susan RYBARCZYK, born 1974, daughter of Michael RYBARCZYK (see also IX.1) and Marilyn BOERSEMA.
Married to Richard Charles CRONIN, born 1972.
From this marriage:
   1.  Hunter, born 1999.

X.17    Jacqueline POT, born on 28-09-1965 in Utrecht, daughter of Hendrik Jan POT (see also IX.15) and Hendrika van OSCH, telefoniste.
Married at the age of 20 on 15-09-1986 in Bolsward to Yd ABDEL KADER ARFY, 26 years old, born on 10-10-1959 in Mansoera Egypte.
From this marriage:
   1.  Ramy ARFY, born on 15-02-1988 in Bolsward.
   2.  Linda ARFY, born on 17-11-1991 in 's Gravenhage.
   3.  Dauwlat ARFY, born on 13-07-1994 in 's Gravenhage.

X.18    Peter Roland POT, born on 18-03-1968 in Utrecht, son of Hendrik Jan POT (see also IX.15) and Hendrika van OSCH, telefoniste.
Married at the age of 24 on 22-05-1992 in Hardenberg to Inez ZEMMELINK, 24 years old, secretaresse, born on 25-01-1968 in Hardenberg, daughter of Derk ZEMMELINK and Hendrika Johanna VELDSINK.
From this marriage:
   1.  Derk Jan, born on 13-04-1995 in Hardenberg.
   2.  Nienke Johanna, born on 01-01-1997.

X.22    Carla Elisabeth POT, born on 18-08-1972, daughter of Willem Frederik POT (see also IX.17) and Sheila ALEXANDER INGLIS, boekhoudster.
Married to Robert BAKKUM.
From this marriage:
   1.  Wesley, born on 20-10-1992.

X.25    Michaela Luise Henrietta POT, arts, born on 18-01-1966 in Soest, daughter of Frans George POT (see also IX.19) and Friederike Elisabeth Barbara HOTTMANN.
Married at the age of 29 on 19-05-1995 in Zeist to Urbi van der VELDEN, geoloog.
From this marriage:
   1.  Julius Frederick Benjamin, born on 13-05-2002.

X.28    Tanja van VELDHUYZEN, born on 17-03-1971 in Geldrop, daughter of Henk van VELDHUYZEN, marketing manager, and Carla Henriette POT (see also IX.22).
Married at the age of 25 on 21-05-1996 in Leiden to Gertjan PALM, 31 years old, born on 07-05-1965 in Leiden.
From this marriage:
   1.  Luc van VELDHUYZEN, born on 17-06-1996.

X.30    Paulina POT, born on 19-07-1962 in Zeist, daughter of Erik Joan POT (see also IX.23) and Tonia BAZEN, conductrice NS.
Married at the age of 23 on 02-08-1985 to Jan van IJSENDOORN, 22 years old, born on 24-02-1963 in Zeist.
From this marriage:
   1.  Mike Thomas, born on 03-05-1990 in Eindhoven.
   2.  Sean Thomas, born on 18-10-1993 in Utrecht.

X.32    Shirley Maureen POT, born on 19-11-1964 in Zeist, daughter of Erik Joan POT (see also IX.23) and Tonia BAZEN, conductrice NS.
Married (1) at the age of 23 on 26-11-1987 in Zeist, divorced 1992 in Zeist from Gerardus MEIJER, born on 26-08-1962 in Zeist.
Married (2).
From the second marriage:
   1.  El-Gazi POT, born in Zeist.

X.68    Iris van den BERG, born on 02-04-1974 in Hoogezand-Sappemeer, daughter of Willem Frederik van den BERG (see also IX.83) and Sietske van der KUIP.
Married to Benjamin Silvio DOMACASSEÉ, born on 27-03-1967 in Bonaire Nederlandse Antillen.
From this marriage:
   1.  Isha Jo-Anne DOMMACASSEÉ, born on 04-09-1987 in Groningen.
   2.  Maxime Sylvi DOMMACASSEÉ, born on 23-02-1999 in Dordrecht.

X.110    Pieter Hendrik JUKKEMA, born on 01-12-1963 in Eelde, son of Hendrik Pieter JUKKEMA (see also IX.122) and Wilhelmina Helena MIDDEL.
Married 1985 to Judith van der LUGT, born on 07-08-1964.
From this marriage:
   1.  Hendrik Pieter, born on 06-09-1988 in Leusden.
   2.  Maria Riette, born on 20-11-1989 in Amersfoort.
   3.  Wilhelmina Helena, born on 20-11-1989 in Amersfoort.

X.114    Jantina JUKKEMA, born on 24-06-1966 in Eelde, daughter of Hendrik Pieter JUKKEMA (see also IX.122) and Wilhelmina Helena MIDDEL.
Married at the age of 22 on 29-09-1988 in Leusden to Hendrik Egbert STALKNECHT, 26 years old, hij heeft een reclame studio, born on 01-07-1962 in Kampen.
From this marriage:
   1.  Dennis, born on 24-08-1989 in Kampen.
   2.  Richard, born on 02-03-1991.
   3.  Stefan, born on 11-09-1993 in Kampen.

X.116    Hester Els JUKKEMA, born on 12-11-1968 in Leusden, daughter of Hendrik Pieter JUKKEMA (see also IX.122) and Wilhelmina Helena MIDDEL.
Married at the age of 21 on 06-07-1990 in Leusden to Allard George van DIJK, 25 years old, werktuigbouwkundige, born on 23-12-1964 in Badhoevedorp.
From this marriage:
   1.  Alinde Helena, born on 21-01-1992.
   2.  Karen Joanne, born on 21-02-1994.
   3.  George Daniel, born on 19-05-1996 in Leusden.

Homepage | E-mail


created with PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software