Descendants of Peter/Pieter Jans HELDER
 
I.1    Peter/Pieter Jans HELDER, christened on 26-05-1695 in Pieterburen, died <1771. In Protocol Gerechtelijke Archieven van Leens (RAG Toeg.nr/invent.nr 734/333,334) wordt op o.a.3 Febr.en 29 April 1747 een zaak behandeld van Hermannus Schonevelt namens zijn overleden moeder Catharina Molanus (doktersweduwe) tegen de diaconie van Leens. De kern van de zaak is dat Catharina Molanus volgens haar zoon recht had op vergoeding van geleverde medicijnen in opdracht van de diaconie verstrekt aan de huisvrouw van Piet Helder genaamd Anje Jans die in Juni 1742 "door zware blitskoortsen was aangetast". Voor zover thans bekend de oudste vermelding van de achternaam Helder voor deze familie.

In de inventarissen van boedels te Leens (RAG 734/10, acte 100) van 6 April 1763 komen in de schulden van Anje Jans, weduwe van Boele Jacobs voor: een schuld aan Pieter Helders kinderen van 4 Gld 2 St. en aan Pieter Helder van 2Gld. Kan hier uit worden geconcludeerd dat Pieter Helder (= Peter Jans Helder) dan nog in leven is?

In de boedelinventarissen van Leens wordt in de boedelbeschrijving van Daniel Berghuis en zijn overleden vrouw Aaltjen Sijbolts(8 October 1771) een tegoedpost van 1Gld genoemd ten laste van Pieter Helders weduwe (RAG 724/10 acte 177). M.a.w.Peter Jans Helder is dan reeds overleden! Son of Jan JACOBS, dagloner, and Imke SIJGERS.
Church marriage (1) at the age of 27 on 11-04-1723 in Leens. Er wordt vermeld dat zij beiden van Leens zijn. Spouse is Foske LUBBERTS, 26 years old, christened on 30-08-1696 in A kerk, Groningen, "in onecht geboren", died voor 1736 in Leens, daughter of Lubbert Geerds and Louken JANS. Zij werden op 12-12-1723 ingeschreven als kerkelijke lidmaten te Leens.
Church marriage (2) at the age of 41 on 11-11-1736 in Leens. Zij van Wehe. Spouse is Anje JANS, 38 years old, christened on 04-09-1698 in Wehe. Bij haar doopinschrijving in 1698 wordt de vader Jan Jans Vet genoemd, afkomstig van den Hoorn. Buried on 27-03-1805 in Leens at the age of 106, daughter of Jan JANS and Geertien WILLEMS.
From the first marriage:
   1.  Imke PETERS, born on 24-05-1724 in Leens, died <1737.
   2.  Jan PETERS, born on 14-07-1726 in Leens, died <1737.
   3.  Imke PETERS, born on 26-02-1730 in Leens, died <1737.
From the second marriage:
   4.  Imke PETERS (see also II.5).
   5.  Geertjen PETERS, christened on 30-11-1738 in Leens.
   6.  Trijnje PETERS, christened on 10-04-1740 in Leens, died <Mei1745 in Leens.
   7.  Jan Pieters (see also II.8).
   8.  Jacob Pieters (see also II.10).
   9.  Trijnje PETERS, christened on 16-05-1745 in Leens.
   10.  Willem Peters (see also II.13).

II.5    Imke PETERS, christened on 21-04-1737 in Leens, died on 16-08-1825 in Pieterburen at the age of 88. In de overlijdensakte is sprake van: Iemke Jans oud 88 jaar geboren te Leens, ouders onbekend, weduwe van Jan Helder,overleden in het diakoniehuis.

De leeftijd van 88 jaar bij overlijden en de geboorteplaats Leens kloppen met Imke Peters. Het is bekend dat Jan Isebrands de naam van van zijn vrouw aanneemt en dus Jan Helder wordt. Waarom zij in de overlijdensakte Iemke Jans wordt genoemd en niet Iemke Pieters zou kunnen samen hangen met het feit dat haar vader Peter Jans bij haar overlijden bij de aangevers onbekend is. Op 4 April 1797 wordt zij aangenomen als lidmaat te Pieterburen:"Iemke Pieters huisvrouw van Jan Isebrants", daughter of Peter/Pieter Jans HELDER (see also I.1) and Anje JANS.
Church marriage at the age of 23 on 01-02-1761 in Pieterburen. Hij van Pieterburen, zij van Leens. Spouse is Jan IZEBRANDS, 24 years old, christened on 04-03-1736 in Pieterburen, buried on 31-12-1807 in Pieterburen at the age of 71, son of Isebrand GERRITS and Trijnje ARENTS.
From this marriage:
   1.  Trijnje JANS, born on 25-03-1761 in Pieterburen, christened on 29-03-1761 in Pieterburen.
   2.  Anje JANS, christened on 20-02-1763 in Pieterburen.
   3.  Pieter JANS, christened on 21-04-1765 in Pieterburen.
   4.  Izebrant JANS, born on 18-02-1768 in Pieterburen, christened on 21-02-1768 in Pieterburen.
   5.  Arent JANS, born on 30-10-1770, christened on 04-11-1770 in Pieterburen, died voor 1780 in Pieterburen.
   6.  Jacob JANS, christened on 21-03-1773 in Pieterburen.
   7.  Pieterke HELLER (see also III.7).
   8.  Arend Jans HELDER (see also III.8).

II.8    Jan Pieters HELDER, schipper, christened on 26-12-1741 in Leens, died in Leens at the age of 63, buried on 16-04-1805 in Leens. Bij de geboorte van dochter Trienje (1785) wordt hij "Jan Pieters HELDER' genoemd. Son of Peter/Pieter Jans HELDER (see also I.1) and Anje JANS.
Church marriage at the age of 29 on 27-05-1771 in Leens. Beiden van Leens. Spouse is Hindrikjen/Hendertje KARS, 26 years old, christened on 14-03-1745 in Leens, died 00-5-1806 in Leens, buried on 16-05-1806 in Leens, daughter of Kars JOESTEN and Aafjen ALLES.
From this marriage:
   1.  Pieter Jans (see also III.10).
   2.  Aafke Jans (see also III.14).
   3.  Anje Jans (see also III.15).
   4.  Grietje Jans (see also III.18).
   5.  Jacob Jans HELLER (see also III.19).
   6.  Trientje Jans (see also III.22).

II.10    Jacob Pieters HELDER, dagloner te Zuurdijk, born on 12-03-1743 in Leens, christened on 26-01-1744 in Leens, died on 24-08-1820 in Leens at the age of 77. Regtdag van Eenrum den 31 Maij 1763: In saken Adriaan Luitjens Arrestant,
Wibbe Jans Arresteerde, Jacob Pieters Helder knegt van Wibbe Jans partij.
De Arrestant contendeert per verbaal, ten Eijnde de arresteerde in arresto
sal moeten houden en laten verblijven sodaene loon als de partij Jacob
Pieters Helder bij den selven te goede heeft of schien komstig te goede
mogte krijgen, ter tijd de arrestant wegens een summa van twee en twintig
Gulden sestijn stver 2 plakken sijnde rest van meerder boekschulde sal
sijn voldaan of secuir gestelt salvo jure alio ac ulteriori. De Gede
partij en gearresteerde absent en niemant hunnent wegen comparerende.
Heeft het EE Gerigte de conclusie cas arrest in contumaciam
geconfirmeert.("Rechtzaken Hunsingo" "protocoll van Eenrum cum annexis,
beginnende met het jaar 1750" Rechter H.Cleveringa R.A.G. toegang 734, inv
138
Volgens Fred Reenders heeft het de volgende betekenis:
Jacob Pieters Helder is (wegens restant van een oorspronkelijk nog grotere "boekschulde") geld schuldig aan Adriaan Luitjens. Daarom wordt de werkgever van Jacob Pieters Helder, Wibbe Jans, voor de rechtbank gedaagd ("gearresteerde") met als doel een bedrag van 22 gld 16 stvers en 2 duiten in te houden op het loon wat Jacob Pieters van zijn baas nog te goed heeft of in de toekomst nog te goed mocht krijgen.
Een soort loonbeslag dus, avant la lettre. Aangezien de gedaagde partij
(Jacob Pieters) en de gearresteerde (zijn werkgever Wibbe Jans) niet
aanwezig zijn en dus geen verweer voeren, wordt overeenkomstig de wens van
Adriaan Luitjens (de arrestant) besloten.
Son of Peter/Pieter Jans HELDER (see also I.1) and Anje JANS.
Publication of the banns on 09-05-1767 in Ulrum, church marriage at the age of 24 on 31-05-1767 in Ulrum. Proclamaties van het huwelijk op 9 Mei 1767 in Ulrum en op 10 Mei 1767 in Leens. Spouse is Martjen Willems ZWART, daglonerse, born 1740 in Houwerzijl? Christened in Ulrum, died on 30-08-1811 in Zuurdijk. Alhoewel haar doop niet gevonden werd kan worden aangetoond dat zij een dochter is van Willem Jelles Zwart en Eelje Harrems en wel uit de protocollen van Rechtsdagen Grote en Kleine Reedschap (Ulrum) waarin voorkomt dat op 10-7-1767 Jantjen Derks (weduwe Willem Jelles Swart) en haar stiefdochter Martjen Willems Swart, geassisteerd door haar man Jacob Pieters (Helder), een petitie indienen om de materiele zaken van wijlen Willem Jelles Swart te mogen regelen (RAG toeg./invent.734/568). Dit verzoek wordt toegestaan en op 18 Januari 1771 volgt in dezelfde protocollen van de Grote en Kleine Reedschap een verklaring waarin de schuldeisers van wijlen Willem Jelles Swart hun genoegdoening melden. De schuldeisers waren o.m.:Derk Ipes, Jacob Pieters, Beene Simons, Derk Jacobs, Tonnis Alberts, Olger Ipes, Sird?? Ypes. Daughter of Willem Jelles ZWART/SWART and Eelje/Eelke Harms. Bij de inschrijving in het huwelijksregister te Leens wordt vermeld dat Martje Willems "van Ulrum" is, en Jacob Peters van Leens.
From this marriage:
   1.  Eelje Jacobs (see also III.23).
   2.  Anje Jacobs, christened on 18-10-1767 in Ulrum, died <Nov1771. Tweelingzuster van Eelje Jacobs Helder.
   3.  Pieter Jacobs HELLER (see also III.26).
   4.  Anje Jacobs (see also III.29).
   5.  Willemtie Jacobs, christened on 26-12-1773 in Zuurdijk.
   6.  Trijnje Jacobs (see also III.32).
   7.  Jan Jacobs, christened on 10-03-1782 in Zuurdijk.
   8.  Willem Jacobs (see also III.34).

II.13    Willem Peters HELDER. Er werd geen doop van hem gevonden. Maar gezien het feit dat doopregistratie in Leens ontbreekt over de periode 23 Mei 1748 tot 11 Januari 1750 is hij wellicht in deze periode gedoopt in Leens. Died on 16-09-1793 in Ulrum. Hij laat zijn vrouw en twee kinderen na. Son of Peter/Pieter Jans HELDER (see also I.1) and Anje JANS.
Publication of the banns on 06-02-1773 in Ulrum. Hij van Leens; zij van Ulrum. Church marriage on 13-03-1773 in Ulrum to Zwaantje KLAASSENS, 30 years old, christened (NH) on 03-02-1743 in Hornhuizen. Vader: Claas Claasen, moeder:Fenje Gerardus Buninghs. Died <1817, daughter of Claas CLAZEN and Fenna Gesina BUININGH.
From this marriage:
   1.  Anje Willems, christened on 14-03-1773 in Ulrum.
Married at the age of 44 on 12-12-1817 in Delfzijl. In de huwelijksakte(Delfzijl 1817, aktenr.s6) wordt vermeld dat hij soldaat is van de derde garnizoenscompagnie te Delfzijl. Van haar wordt vermeld dat zij zonder beroep en vaste woonplaats is en dat haar ouders zijn overleden doch onbekend wanneer en op welke plaats. Spouse is Anne PIETERS/DE BOER, 35 years old, soldaat derde compagnie grenadiers, born on 03-03-1782 in Heerenveen, died on 18-07-1861 in Leek at the age of 79. De achternaam de Boer wordt in akten van de burgerlijke stand voor hem en voor zijn kindereen niet meer gebruikt. Son of Pieter Jans de BOER and Trijntje Fokkes.
   2.  Fenne Gesine Willems, christened on 14-04-1775 in Ulrum, died on 09-01-1828 at 05:00 in Rotterdam at the age of 52. Volgens de overlijdensakte (copie in mijn archief) is zij bij overlijden oud 47 jaren, 8 maanden en 26 dagen.Zij zou dan geboren zijn op 14 Mei 1780, exact 5 jaar later dan volgens de doopinschrijving te Ulrum.
Married to Hendrich Lodewich BENNE, tapper, slijter, born 1792 in Bieleveld, died on 21-04-1868 in Rotterdam. Huwelijksgegevens berusten op akte van overlijden van Fenna Gesine op 9-1-1828 in Rotterdam;aktenr. 67. Hierin wordt vermeld dat hij bij de overlijdensaangifte van Fenne Gesine vergezeld wordt door zijn neef Johan Friederich Wilhelm Benne oud 26 jaar, schrijnwerker wonend Torenstraat G103. Hij ondertekent de akte omdat Henrich Lodewich Benne verklaart dat hij dat niet kan wegens "een gebrek aan de rechterhand". Son of Philip Florens BENNE and Margaretha Charlotta CRAMERS.
   3.  Peter Willems, christened on 09-07-1780 in Ulrum.
   4.  Margrieta, christened on 04-05-1787 in Groningen, Martinikerk. Dochter van Willem Pieters en Swaantjen Klaassen. "achter de muur".

III.7    Pieterke HELLER, daglonerse, christened on 20-07-1777 in Pieterburen, died on 18-04-1833 in Pieterburen at the age of 55. Zij stierf in het armenhuis, en was blijkens haar overlijdensakte ongehuwd. Daughter of Jan IZEBRANDS and Imke PETERS (see also II.5).
Child:
   1.  Anje Jans HELDER (see also IV.2).

III.8    Arend Jans HELDER, dagloner, born on 22-02-1780 in Pieterburen. Burgerlijk Register van de Commune te Eenrum 1811. Deze lijst bevat veel onnauwkeurigheden wat betreft geboortedata. Juiste datum is waarschijnlijk 22-2-1780. Christened on 01-03-1780 in Pieterburen, died on 08-04-1847 in Pieterburen at the age of 67, son of Jan IZEBRANDS and Imke PETERS (see also II.5).
Church marriage at the age of 24 on 04-11-1804 in Pieterburen to Martje Jans (van) DOBBEN, 22 years old, daglonersche, christened on 20-10-1782 in Pieterburen, died on 13-08-1827 in Pieterburen at the age of 44. In de overlijdensakte van haar zoon Gerrit Arents (Eenrum 1822) wordt zij Martje Alberts Dobbinga genoemd. Daughter of Jan Alberts (van) DOBBEN and Martjen Ties.
From this marriage:
   1.  Jan Arends (see also IV.3).
   2.  Pieter Arends, zonder beroep, born 1808 in Pieterburen. Hij werd geboren in het diaconiehuis te Pieterburen volgens zijn overlijdensakte. Died on 19-04-1829 in Eenrum.
   3.  Ties Arends, born on 20-06-1810 in Eenrum, christened on 08-07-1810 in Pieterburen en Wierhuizen, died on 01-08-1833 in Maastricht at the age of 23. Hij was soldaat bij de 2-de compagnie, 2-de bataljon van de 8-ste afdeling infanterie en gelegerd te Maastricht. Hij wordt ca 6 weken na zijn overlijden op 14/9/1833 begraven te Eenrum. Op deze datum is er een akte opgemaakt te Eenrum. Buried on 14-09-1833 in Eenrum. Hij was soldaat in de 2-de compagnie van het 2-de bataillon, 8-ste afdeling infanterie en in garnizoen te Maastricht.
   4.  Jacob Arends, born on 03-03-1813 in Wierhuizen, christened on 21-03-1813 in Wierhuizen, died on 21-06-1828 in Pieterburen at the age of 15.
   5.  Trientje Arends, born on 01-11-1815 in Wierhuizen, christened on 12-11-1815 in Wierhuizen, died on 05-03-1818 in Pieterburen at the age of 2.
   6.  Gerrit Arends, born on 04-05-1818 in Wierhuizen, christened on 24-05-1818 in Wierhuizen, died on 04-03-1822 in Wierhuizen at the age of 3.
   7.  Trientje Arends (see also IV.12).
   8.  Ida Arends (see also IV.14).

III.10    Pieter Jans HELDER, timmerman te Leens, christened on 19-04-1772 in Leens, died on 01-12-1853 in Westernieland,gem. Eenrum at the age of 81. Blijkens RA Hunsingo, Leens (&34/347,fol. 107v): 18 Febr. 1800 koopt hij een huis aan de Strengstraat te Leens. (Info van Kees van Straten). Son of Jan Pieters HELDER (see also II.8) and Hindrikjen/Hendertje KARS.
Publication of the banns (1) on 24-02-1799 in Eenrum. Hij van Leens, zij van Bellingeweer. Church marriage at the age of 26 on 12-03-1799 in Leens to Weike KLAASSENS, 26 years old, christened on 07-06-1772 in Bellingeweer en Ranum, died on 27-03-1812 in Leens at the age of 39. Zij overleed na de geboorte op 17 Maart 1812 van haar tweeling zonen Willem en Hendrikus. Daughter of Klaas Hiddes (VOERMAN) and Roelfke WILLEMS.
Married (2) at the age of 43 on 02-06-1815 in Leens to Louwke Jans BOEREMA/BUREMA, 29 years old, timmermansche, christened on 19-02-1786 in Kloosterburen, died on 03-08-1850 in Westernieland, gem. Eenrum at the age of 64, daughter of Jan Wibbes BOEREMA and Grietje KORNELIS.
From the first marriage:
   1.  Jan Pieters (see also IV.16).
   2.  Klaaske Pieters, christened on 02-01-1803 in Leens, died on 17-06-1805 in Leens at the age of 2.
   3.  NN, born 1805 in Leens, died on 16-12-1809 in Leens.
   4.  Klaas Pieters, born on 13-04-1806 in Leens, christened on 04-05-1806 in Leens, died on 11-12-1807 in Leens at the age of 1, buried on 16-12-1807 in Leens.
   5.  Klaas Pieters HELDER/HELLER (see also IV.22).
   6.  Willem Pieters, born on 17-03-1812 in Leens, christened on 05-04-1812 in Leens, died on 06-09-1813 in Leens at the age of 1.
   7.  Hinderikus Pieters, born on 17-03-1812 in Leens, died on 22-03-1812 in Leens, 5 days old.
From the second marriage:
   8.  Jan Pieters, born on 29-04-1816 in Leens. Bij aangifte wordt de akte van een geoefende handtekening voorzien door de vader.Hij tekent als Heller. Getuigen waren: ??bes Agterom, 53j., dagloner te Leens en Jan Rijkes Beukema, 35j. dagloner te Leens. Christened on 12-05-1816 in Leens, died on 29-08-1824 in Leens at the age of 8.
   9.  Henderktje Pieters (see also IV.29).

III.14    Aafke Jans HELDER, christened on 20-05-1774 in Leens, died on 25-11-1844 in Wehe at the age of 70, daughter of Jan Pieters HELDER (see also II.8) and Hindrikjen/Hendertje KARS.
Church marriage at the age of 32 on 26-12-1806 in Leens to Rijpke Rijkes BEUKEMA, 29 years old, Voerman te Wehe, christened on 07-12-1777 in Wehe, died on 28-03-1833 in Leens at the age of 55. In de registers van de volkstelling van 1829 wordt zijn naam als Beukema gespeld, son of Rijke Alberts NOOR BEUKEMA (Rieke), voerman te Wehe, and Grietje FONGERS.
From this marriage:
   1.  NN BUIKEMA, born on 15-01-1808. Doodgeboren. Buried on 19-01-1808 in Leens, 4 days old. Zoontje van Rijpke Rijkes begraven.
   2.  Rijke Rijpkes BUIKEMA (see also IV.31).
   3.  Hinderktje Rijpkes BUIKEMA (see also IV.33).
   4.  Grietje Rijpkes BUIKEMA (see also IV.36).
   5.  Janna Rijpkes BUIKEMA, born on 10-01-1818 in Wehe, died on 15-05-1821 in Wehe at the age of 3.

III.15    Anje Jans HELDER, daglonersche, christened on 08-11-1776 in Leens, died on 01-11-1836 in Leens at the age of 59, daughter of Jan Pieters HELDER (see also II.8) and Hindrikjen/Hendertje KARS.
Married at the age of 40 on 13-06-1817 in Ulrum. Beiden wonende "op de Zoutkamp" to Pieter Klaassens de VRIES, dagloner, born 1769, died on 21-10-1827 in Ulrum. Weduwnaar van Pieterke Reinders (overl.1 Maart 1817). Son of Klaas PIETERS, arbeider te Bergum, Vriesland, and Lutske JACOBS.
Children:
   1.  Hinderktje/Hendertje Jans HELDER (see also IV.39).
   2.  Aafke HELDER, dienstmeid, christened on 12-12-1802 in Leens, died on 19-07-1821 in Niekerk, gem. Ulrum at the age of 18.

III.18    Grietje Jans HELDER, knoopmaakster, christened on 07-09-1778 in Leens, died on 30-11-1826 in Leens at the age of 48, daughter of Jan Pieters HELDER (see also II.8) and Hindrikjen/Hendertje KARS.
Married at the age of 33 on 22-05-1812 in Winsum. In Genlias wordt in de huwelijksakte (Winsum 1812 nr.8) als moeder van hem genoemd Anje Gajes to Jan LENTELOO/LINTELO, 27 years old, knoopmaker, born on 28-08-1784 in Winsum, died on 23-08-1827 in Leens at the age of 42, son of Jan LENTELOO/LINTELO and Anje Jans GAJES.
From this marriage:
   1.  Antje Jans, dienstmeid, born on 04-11-1814 in Middelstum, died on 07-06-1841 in Sauwerd, gem. Adorp at the age of 26.
Married at the age of 20 on 16-07-1835 in Adorp to Klaas Harms de JONGE, 23 years old, landbouwersknecht, born on 07-04-1812 in Sauwert, son of Harm Klasens de JONGE, dagloner, and Fenje Jans KUILING.
   2.  Jan Jans LENTELOO, kleermaker(knecht), born on 18-01-1817 in Middelstum, died on 08-05-1875 in Baflo at the age of 58.
Married at the age of 25 on 08-10-1842 in Baflo to Ebeltje Cornelis TILLEMA, 33 years old, daglonerse, dienstmeid, born on 03-02-1809 in Warffum, christened on 09-04-1809 in Warffum, died on 04-08-1884 at 18:00 in Baflo at the age of 75, daughter of Cornelis Jans TILLEMA, dagloner, and Anje Jacobs OOSTERHOF.

III.19    Jacob Jans HELLER, dagloner te Hornhuizen, christened on 17-02-1781 in Leens, died on 22-05-1823 in Hornhuizen at the age of 42. Hij neemt op 17-1-1812 de naam Heller aan. Hij tekent de akte van naamsaanneming als Jacob Jans HELDER! In een geboorteakte van Frouwke Vos op 8 Mei 1820 te Kloosterburen treedt hij als getuige op en tekent dan als Jakob Jans Helder. Son of Jan Pieters HELDER (see also II.8) and Hindrikjen/Hendertje KARS.
Married 1807 to Anje Jans DUSSEL, landbouwersche te Hornhuizen, born in Kloosterburen, christened on 10-10-1784 in Leens, died on 12-08-1857 in Hornhuizen at the age of 72. Zij trouwde na de dood van Jacob Jans Heller (22-05-1823) op 15-04-1828 te Kloosterburen met Klaas Arends Vos. Na zijn dood wordt zij samen met haar zoon Jan Klaassens Vos eigenaar van de boerderij "Vosham" ("B.in de M.", kerspel Hornhuizen, nr.7). De boerderij blijft tot op heden in de familie Vos. Daughter of Jan Tjaards DUSSEL, dagloner, and Martje RIEUWERTS.
From this marriage:
   1.  Jan Jacobs, born on 21-01-1808 in Leens, christened on 31-01-1808 in Leens, died on 30-03-1808, 69 days old, buried on 31-03-1808 in Leens, "kint van Jacob Helder begraven".
   2.  Martje Jacobs (see also IV.47).
   3.  Jan Jacobs, born on 30-10-1814 in Kloosterburen, died on 05-10-1816 in Hornhuizen at the age of 1.
   4.  Jan Jacobs, born on 12-10-1817 in Kloosterburen, died on 18-11-1817 in Kloosterburen, 37 days old.
   5.  Hindrik Jacobs (see also IV.51).

III.22    Trientje Jans HELDER, christened on 18-12-1785 in Leens, died on 16-03-1834 in Leens at the age of 48, daughter of Jan Pieters HELDER (see also II.8) and Hindrikjen/Hendertje KARS.
Married at the age of 21 on 17-05-1807 in Leens to Eildert Rijkels HOLTMAN/HOUTMAN, 27 years old, timmerman, kuiper, born on 05-09-1779 in Sauwerd, died on 27-11-1848 in Leens at the age of 69, son of Rijkel Jans HOLTMAN and Wipke Eilderts. Tijdens volkstelling van 1829 woonden zij in huisnr.83 in de gemeente Leens.
From this marriage:
   1.  Wipke (see also IV.54).
   2.  Jan, born on 06-04-1811, christened on 28-04-1811 in Zuidwolde, gem. Bedum, died <1813.
   3.  Jan HOLTMAN, born on 18-11-1812 in Zuidwolde, gem. Bedum, died on 16-07-1815 in Zuidwolde,gem. Bedum at the age of 2. Oud 2 jaar en 6 maanden.
   4.  Hinderikus HOLTMAN, born on 14-08-1814 in Zuidwolde, gem.Bedum, died on 15-08-1815 in Zuidwolde, gem. Bedum at the age of 1.
   5.  Jan Eilderts (John) HOLTMAN (see also IV.59).
   6.  Hendertje HOLTMAN, born 1820 in Leens, died on 18-07-1828 in Leens. Oud 8 jaar.
   7.  Henderijka Eilderts HOLTMAN, born on 11-02-1822 in Leens, died on 14-07-1825 in Leens at the age of 3.
   8.  Zwaantje Eilderts HOLTMAN, born on 14-06-1825 in Leens, died on 04-01-1832 in Leens at the age of 6.
   9.  Riekelt Eilderts HOLTMAN, born on 16-05-1829 in Leens, died on 25-05-1829 in Leens, 9 days old. Oud 9 dagen.

III.23    Eelje Jacobs HELDER, dagloonersche, christened on 18-10-1767 in Ulrum, died on 20-05-1840 at 18:00 in Leens at the age of 72. Aangevers waren Geeuwe Hendriks Bulthuis 27j. dagloner en Jacob Lammerts Jolman 30j. dagloner en beiden naburen. Volgens de oorspronkelijk aanwijzende tafel en het minuutplan van het kadaster uit 1829 woonde op perceel 583 (Leens sectie B blad 2) als eigenaar en naaste buurman Lammert Kornelis Jolleman, terwijl als andere naaste buurman op perceel 585 Pieter Fokkes Haan wordt vermeld. Aangevers bij haar overlijden (Leens 1840) waren Geeuwe Hendriks Bulthuis 27j. dagloner en Jacob Lammerts Jolman 30j. dagloner en beiden naburen. Volgens de oorspronkelijk aanwijzende tafel en het minuutplan van het kadaster uit 1829 woonde op perceel 583 (Leens sectie B blad 2) als eigenaar en naaste buurman Lammert Kornelis Jolleman, terwijl als andere naaste buurman op perceel 585 Pieter Fokkes Haan wordt vermeld
Tekst bij haar geboorte inschijving in doopboek Ulrum: " Den 18 october (1767) zijn gedoopt 2 dogters zijnde tweelingen van Jacob Peters en Martjen Jacobs, waarvan de eerstgeborene is genaamd Eelje en de tweede Anje"
NB: Moeder is hier Martjen JACOBS en niet WILLEMS in tegenstelling tot de inschrijvingen van de broers en zusters van Eelje waarbij steeds sprake is van Martje(n) WILLEMS.
In het doopboek van Zuurdijk wordt zij bij de inschrijvingen van haar kinderen Lysebeth en Jacob Berents Eenje Jacobs genoemd. Bij de inschrijvingen van de kinderen Jacob Lammerts, Pieter, en Grietje wordt zij in het doopboek van Warfhuizen Eilje Jacobs genoemd, en bij de inschrijvingen van de kinderen Martjen, Willem en Anje in Leens resp. Ebeltje, Eilje, en Eilje.
Tijdens de volkstelling van 1829 woont zij samen met het gezin van haar dochter Grietje en Popke Freriks Stoepker in huis nr.102 in Leens (Kattenborg). In 1839 woont zij in hetzelfde huis maar nu met haar dochter Martje en schoonzoon Jan Jacobs Vork en hun kind Duurke Jans Vork, en met haar zoon Pieter Berends, diens tweede vrouw Roelfke Roelfs van Dijk en de kinderen van Pieter Berends resp. Harm, Eelje, Kornelske, Roelf, Trijntje.
. Daughter of Jacob Pieters HELDER (see also II.10) and Martjen Willems ZWART, daglonerse.
Married to Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, christened on 18-08-1765 in Baflo, died on 05-02-1809 in Leens at the age of 43, buried on 10-02-1809 in Leens. Overlijdensakte vermeldt: " 1809 den vijfden Febr. is overleden Berent Jacobs, oud 40 jaren, gewoond hebbende op Kattenborg onder Leens, gehuwd geweest nalatende eene weduwe Eelje Jacobs, benevens 7 kinderen uit één huwelijk." (Angegeven lijken Leens RAG, inventarisnr. 252). Son of Jacob Lammerts and Grietje Berents. Voor dit huwelijk is geen hard bewijs geleverd. De koppeling berust tot nu toe op de voornaam van de man en op de vernoemingen van hun kinderen, in het bijzonder de vernoeming van de tweede zoon Jacob Lammerts naar zijn grootvader aan vaderszijde. Deze "dubbele" naam was nodig om onderscheid te maken met zijn oudste broer Jacob die genoemd werd naar de grootvader van moederszijde.
Ten tijde van de doop van hun dochter Anje (29-05-1808) woonden zij volgens het doopregister "op Kattenborg onder Leens". De buurt Kattenborg wordt vermeld op het minuutplan van het kadaster (Zuid-Leens, sectie B, blad 2 ,1829). In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (AOT) komt met perceelnr.578 en 579 in deze buurt Kattenborg voor de "weduwe van Berend Heller", als dagloner met 19 are 50 centiare huis en erf en 16 are 30 care boomgaard.
In "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden" door A. J. van der Aa komt in de editie van 1845 (deel 6) voor: Kattenborg, gehucht in Hunsingo, prov. Groningen, arr. En 6u W ten N. van Appingedam, kant. En 2 1/2 u. W.ten N. van Onderdendam, gem. En 1/2 u Z.O. van Leens, aan de Westzijde van de rijweg van Wehe naar Zuurdijk, met 5h(uizen) en 30 inw(oners).

"Determining exactly which families lived in the five arbeiders' huisjes "op Kattenburg onder Leens" has been difficult. From various genealogical records it appears that the following lived there at one time or another: the Bulthuises, Helders, Jolmans, and the Stoepkers. Three generations of Bulthuises lived "op Kattenberg." The first was that of Gieuwe [Gijsbrechtus] Hendricks Bulthuis (1812-1855); the second, Klaas Gijsbrechtus Bulthuis, (1843-1875); the third, Gijsbrechtus Klaas Bulthuis, the author of Four Score and Counting (1865 until he emigrated in 1892). All were day workers on farms." (Gordon de Young in "Gordons Reflexions",http://gordonsreflexions.wordpress.com)
.
From this marriage:
   1.  Jacob Berends HELDER (see also IV.67).
   2.  Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69).
   3.  Pieter Berends HELDER (see also IV.71).
   4.  NN, born 1800, buried on 21-04-1800 in Warfhuizen.
   5.  Grietje Berends HELDER (see also IV.76).
   6.  Willem Berends HELDER (see also IV.77).
   7.  Martjen Berents HELDER (see also IV.80).
   8.  Anje Berends HELDER (see also IV.81).
Children:
   9.  Elizabeth HELDER (see also IV.66).

III.26    Pieter Jacobs HELLER, landbouwer, dagloner, wagenaar, christened on 05-11-1769 in Zuurdijk, died on 26-04-1854 in Kloosterburen at the age of 84. Op 15 Jan. 1812 neemt hij de naam Heller aan in Kloosterburen. In het (eerste) kadasterregister van 1832 is hij eigenaar van huis en erf, bouwland en weiland rond Hornhuizen van ongeveer 25 ha. in totaal. Son of Jacob Pieters HELDER (see also II.10) and Martjen Willems ZWART, daglonerse.
Church marriage at the age of 25 on 25-10-1795 in Vierhuizen. Uit Trouwboek Leens:" 25-10-1795 Pieter Jacobs jm van Zuurdijk tr Anje Teijes, jd van de Zoutkamp alhier gecopuleert omdat er te Wehe op dien dag geen predikdienst was, alwaar zij anders moestten vereenigd zijn"
Maar ook in trouwboek Vierhuizen: 22-11-1795 Pieter Jacobs van Zuurdijk en Amje Teijes van Zoutkamp. Spouse is Anje Ties DIJKHUIS/VAN DIJK, 21 years old, daglonersche, christened on 09-10-1774 in Vierhuizen, died on 23-01-1832 in Hornhuizen at the age of 57, daughter of Thijs Geerts DIJKHUIS, schout bij nacht, zeevisser, and Geeske Tjaards.
From this marriage:
   1.  Martje Pieters (see also IV.85).
   2.  Ties Pieters (see also IV.86).
   3.  Jacob Pieters (see also IV.90).
   4.  Antje Pieters (see also IV.93).
   5.  Jan Pieters, born on 01-01-1810, died on 29-12-1810, 362 days old.
   6.  Jan Pieters (see also IV.95).
   7.  Louisa Pieters, born on 05-01-1813 in Kloosterburen. Werd door zijn ouders ten onrechte aangegeven als meisje (Louisa), waarschijnlijk om hem voor militaire dienst in (Franse) leger te behoeden. Toen hij wilde trouwen werd dat op formele gronden geweigerd en pas na 5 jaren procederen werd hij officieel man met naam Jan (Mededeling Henk Langeland).

III.29    Anje Jacobs HELDER, daglonerse, christened on 24-11-1771 in Zuurdijk, died on 26-09-1849 in Zuurdijk at the age of 77. Blijkens de gegevens van de volkstelling van 1829 woonde zij toen, als 60 jarige weduwe, in Zuurdijk in huisnr.28. Daar woonden naast het gezin van de schoenmaker Sebe Kornelis Smit(33j),naast hem bestaande uit zijn vrouw Jantje Reinders Waterhoos (34j, geb. te Adorp) en hun kinderen Kornelis Sebes Smit (4j), Gesien Sebes Smit (8j.), en Reine S. Smit (6j.) ook nog: Jantje Wolters oud 52j. geb. te Winsum, Grietje Alberts 29j. geb. te Obergum en Lammert G. Hofman 6j. geb. te Wehe. Daughter of Jacob Pieters HELDER (see also II.10) and Martjen Willems ZWART, daglonerse.
Publication of the banns on 03-02-1794 in Hornhuizen en Kloosterburen. Hij van Kloosterburen, zij van Zuurdijk. Spouse is Roelf Donkes OOSTEMA, 25 years old, christened on 30-10-1768 in Hornhuizen, died on 08-09-1810 in Leens at the age of 41, son of Donke ROELFS and Grietje PIETERS (PIJTTERS).
From this marriage:
   1.  Donke Roelofs, born on 13-06-1794, christened on 22-06-1794 in Hornhuizen, died voor 1801.
   2.  Jacob Roelfs (see also IV.99).
   3.  Donke Roelfs (see also IV.101).
   4.  Pieter Roelfs (see also IV.104).
   5.  Grietje Roelfs, born on 27-04-1805 in Leens, christened on 19-05-1805 in Leens, died on 07-04-1811 in Leens at the age of 5.
   6.  Martjen Roelfs, born on 17-04-1807 in Leens, christened on 03-05-1807 in Leens, died < Nov.1809.
   7.  Reintje, born on 08-11-1809 in Kloosterburen, christened on 26-11-1809 in Kloosterburen.
   8.  Martje (see also IV.110).

III.32    Trijnje Jacobs HELDER, christened on 03-03-1776 in Zuurdijk, died on 11-03-1858 in Leens at the age of 82, daughter of Jacob Pieters HELDER (see also II.10) and Martjen Willems ZWART, daglonerse.
Church marriage at the age of 22 on 02-09-1798 in Leens to Abel Jans, 29 years old, christened on 19-02-1769 in Leens, died on 25-11-1810 in Leens at the age of 41. Op 27 April 1792 verschijnt hij voor het gerecht van Leens met verzoek tot mondigheid en toestemming tot afhandeling als enige zoon, van de nalatenschap van zijn ouders Jan Heines en Geertruid Lues die recentelijk zijn overleden. Naast Abel Jans zijn aanwezig Pieter Heines, oom; Jan Michiels, aangetrouwde oom. Pieter Heines en "volle moeij" Anje Lues (ehevrouw van Jan Michiels) worden benoemd als toezichthouders (RAG. Toegang 734/Inventaris 340 Gerecht Leens, Register van voogdijzaken).De nalatenschap is met schulden, veelal aan de diaconie van Leens, bezwaard en de diaconie, waarvoor de diakenen B. Cleveringa en P.Sijbrants handelen, krijgt van het gerecht toestemming om na inventarisatie door de wedman, de boedel te verkopen. Son of Jan Heines and Geertruid Lues.
From this marriage:
   1.  Geertruid Abels HELDER, christened on 16-12-1798 in Leens, died voor 1810.
   2.  Jacob Abels HELDER, landbouwersknecht, christened on 22-06-1800 in Leens, died on 05-05-1819 in Leens at the age of 18.
   3.  Jan Abels HELDER (see also IV.113).
   4.  Willem Abels HELDER, born on 02-03-1807 in Leens, christened on 29-03-1807 in Leens, died voor 1810.
   5.  Geertruid Abels HELDER (see also IV.118).
   6.  Willem Abels HELDER, dagloner, born on 15-03-1810 in Leens, christened on 16-04-1810 in Leens, died on 09-03-1829 in Leens at the age of 18.

III.34    Willem Jacobs HELDER, dagloner, christened on 25-09-1785 in Zuurdijk, died on 22-04-1836 in Leens at the age of 50. Volgens trouwboek Leens: " jongeman van Zuurdijk". Zie ook P.J. Ritsema in "de Marne", 1976, nr4/5. Hij was rond 1825 eigenaar en bewoner van een pand(je) in de kern van Zuurdijk direct naast een huis van de diaconie (armenhuis?). (zie: Zuurdiek mien dörpke, blz. 55). Volgens kadastergegevens (OAT) ging het om een huis en erf, sectie G 319 van 4 are en 30 ca gelegen te Zuurdijk. Son of Jacob Pieters HELDER (see also II.10) and Martjen Willems ZWART, daglonerse.
Married at the age of 21 on 02-08-1807 in Leens to Eelje/Eltje Alberts BEUKEMA, 23 years old. Overlijdensakte in Groningen geeft als leeftijd bij overlijden 67 jaar en als geboorteplaats Leens. Haar vader zou zijn Albert Beukema en als moeder wordt gegeven NN. Christened on 17-09-1783 in Leens, died on 30-07-1849 in Groningen at the age of 65, daughter of Albert Rijpkes BEUKEMA, dagloner te Hornhuizen en Leens, and Aafke Ennes. Zij woonden tijdens de volkstelling van 1829 in huisnr 30 te Zuurdijk. Het gezin bestond uit: Willem Jakobs Helder 45j., geb. te Zuurdijk; Eltje Alberts Buikema, 47j. geb. te Leens en Jan Willems Helder 12j., geb. te Ulrum. De moeder van Willem Jacobs Helder, Martje Willems Zwart overleed ook in huis nr. 30 te Zuurdijk!
From this marriage:
   1.  Jacob Willems (see also IV.121).
   2.  Albert Willems, boereknecht,molenaarsknecht, born on 08-04-1810 in Zuurdijk, died on 26-12-1834 in Zuurdijk at the age of 24. Ten tijde van de volkstelling van 1829 was hij knecht bij de landbouwer Hendrik Adolfs, waarschijnlijk op de boerderij "Wispelheem" in Zuurdijk. Bij zijn overlijden staat hij te boek als molenaarsknecht. Zie ook: Gedenkb. H & N, deel II, pag.114.
   3.  Martha Willems (see also IV.125).
   4.  Jan Willems (see also IV.126).

IV.2    Anje Jans HELDER, born on 08-03-1809 in Pieterburen. Vader onbekend. Died on 01-02-1873 in Eenrum at the age of 63, daughter of Pieterke HELLER (see also III.7).
Married at the age of 37 on 22-06-1846 in Eenrum. Beiden wonend te Westernieland. Spouse is Gerhard Friedrich KETTLER, 31 years old, dagloner, born on 12-08-1814 in Venne, Osnabrück, Niedersachsen, DL, died on 29-05-1859 in Eenrum at the age of 44, son of Johann Friedrich KETTLER and Marie Margrete SCHMALGE.
From this marriage:
   1.  Friedrich (see also V.1).
   2.  Grace. Na haar huwelijk Mrs. Loots??

IV.3    Jan Arends HELDER, dagloner, born on 21-04-1805 in Pieterburen, christened on 28-04-1805 in Pieterburen, died on 24-03-1858 in Pieterburen at the age of 52, son of Arend Jans HELDER (see also III.8) and Martje Jans (van) DOBBEN, daglonersche.
Married (1) at the age of 25 on 15-11-1830 in Eenrum to Martje Harmannus FINKELES, 25 years old, born on 19-03-1805 in Eenrum, christened on 24-03-1805 in Eenrum, died on 20-03-1852 in Pieterburen at the age of 47, daughter of Harmannus Jans (Harm) FINKELES/VINKELES, timmerman, and Jantje Rennes ZAAGMAN.
Married (2) at the age of 49 on 27-10-1854 in Eenrum to Trijntje ZANDKUILER, 34 years old, dagloonster, born on 06-08-1820 at 10:00 in Baflo, died on 15-03-1906 in Pieterburen at the age of 85, daughter of Johan Hendriks ZANDKUILER, dagloner, and Bouke (Telgen/Folgerts?) Michiels FOLKERTS.
From the first marriage:
   1.  Jantje (see also V.7).
   2.  Trientje, born on 02-06-1833 in Pieterburen, christened on 30-06-1833 in Wierhuizen, died on 29-05-1861 in Eenrum at the age of 27.
   3.  Thies (see also V.10).
   4.  Harmannus, born on 26-07-1837 in Wierhuizen, christened on 13-08-1837 in Wierhuizen, died on 01-10-1860 at the age of 23.
   5.  Renne, born on 15-06-1839 in Wierhuizen, christened on 18-06-1839 in Wierhuizen, died on 18-07-1839 in Pieterburen, 33 days old.
   6.  Ida, dienstmeid te Pieterburen, born on 31-10-1840 in Wierhuizen, christened on 06-12-1840 in Wierhuizen, died on 25-05-1860 at 05:00 in Pieterburen at the age of 19. Ongehuwd.
   7.  Renne, schippersknecht, born on 03-03-1842 in Pieterburen, died on 01-09-1865 in Winsum at the age of 23.
   8.  Jakob, born on 11-03-1844 in Pieterburen, died on 01-04-1844, 21 days old.
   9.  Jacob (see also V.19).

IV.12    Trientje Arends HELDER, born on 26-09-1820 in Wierhuizenn, christened on 22-10-1820 in Wierhuizen, died on 21-05-1882 in Eenrum at the age of 61, daughter of Arend Jans HELDER (see also III.8) and Martje Jans (van) DOBBEN, daglonersche.
Married at the age of 21 on 04-11-1841 in Westernieland to Homme Roelfs HUIZENGA, 23 years old, binnenschipper, molenaarsknecht,dagloner, born on 19-12-1817 in Tinallinge. In huis nr. 17. Died on 06-02-1890 in Pieterburen at the age of 72, son of Roelf Jacobs HUIZENGA, dagloner Westernieland en Tinallinge, and Hendrikje Douwes PIER, dagloonster. Nakomelingen van dit echtpaar worden beschreven in : "One hundred years in America: The descendants of Jan Hommes Huizenga and Grietje van Dijk 1901-2000".
From this marriage:
   1.  Hendriktje Hommes, born 1842 in Westernieland.
Married on 25-05-1861 in Eenrum to Siert HUIZINGA, boerenknecht, born 1836 in Eenrum, son of Aries Sierts HUIZINGA and Elizabeth Folkerts de HAAN.
   2.  Born on 02-10-1844 in Pieterburen, died on 02-10-1844 in Pieterburen, 0 days old.
   3.  Arend Hommes (Earl) (see also V.26).
   4.  Martje Hommes, born on 07-02-1849 in Pieterburen.
Married at the age of 28 on 02-06-1877 in Pieterburen to Eme Ennes STRATING, 23 years old, born on 29-08-1853 in Winsum, son of Enne Gerrits STRATING and Ebeltje Jans van der SCHAAF.
   5.  Roelf Hommes (see also V.30).
   6.  Jan Hommes (John) (see also V.32).
   7.  Ida Hommes (Ietmui) (see also V.33).
   8.  Jantje Hommes, born on 12-03-1861 in Pieterburen.

IV.14    Ida Arends HELDER, born on 14-02-1823 in Wierhuizen, christened on 23-03-1823 in Wierhuizen, died on 11-06-1879 in Pieterburen at the age of 56. Lidmaat Pieterburen op 29-04-1863. Daughter of Arend Jans HELDER (see also III.8) and Martje Jans (van) DOBBEN, daglonersche.
Married (1) at the age of 20 on 19-07-1843 in Eenrum to Bene Garmts ZIJLSTRA, boerenknecht, born 1818, died voor 1852, son of Garmt Benes ZIJLSTRA, dagloner, binnenschipper, and Grietje Tijmens van KAMPEN.
Married (2) at the age of 33 on 30-07-1856 in Eenrum to Hendrik Roelfs HUIZENGA, dagloner, born 1824 in Den Andel, died on 25-01-1858 in Westernieland, son of Roelf Jacobs HUIZENGA, dagloner Westernieland en Tinallinge, and Hendrikje Douwes PIER, dagloonster.
From the first marriage:
   1.  Martje Benes (see also V.37).
From the second marriage:
   2.  Douwe, born 1857, died on 11-06-1860 in Pieterburen.

IV.16    Jan Pieters HELDER, dagloner,timmerman, christened on 02-06-1799 in Leens, died on 03-01-1856 in Baflo at the age of 56, son of Pieter Jans HELDER (see also III.10) and Weike KLAASSENS.
Married (1) at the age of 24 on 03-05-1824 in Leens to Bouwke Jans de GROOT, 25 years old, daglonersche, born on 06-03-1799 in Eenrum, died on 01-09-1835 in Baflo at the age of 36, daughter of Jan Pieters de GROOT, dagloner, and Geertje DERKS, dagloonster.
Married (2) at the age of 37 on 24-12-1836 in Baflo to Trijntje BIJLK, 30 years old, dienstmeid, born on 07-02-1806 in Pieterburen, died on 15-01-1876 in Pieterbureen at the age of 69. Achternaam wordt gegeven als Bielk. Buitenechtelijk kind. Daughter of Anje Lubberts BIJLK.
From the first marriage:
   1.  Weike Jans, born on 12-03-1822 in Leens, died on 10-04-1822 in Leens, 29 days old.
   2.  Geertje Jans, born on 16-06-1823 in Leens, died on 10-05-1825 in Leens at the age of 1.
   3.  Pieter Jans, born on 15-04-1826 in Leens, died on 21-12-1827 in Den Andel at the age of 1.
   4.  Geertje Jans (see also V.43).
   5.  Wijke Jans (see also V.45).
From the second marriage:
   6.  Geertruid Jans, born on 22-07-1837 in Baflo, died on 14-05-1838 in Rasquert, 296 days old.
   7.  Pieter Jans (see also V.47).
   8.  Geertruid Jans (see also V.50).
   9.  Klaaske Jans, born on 17-04-1844 in Baflo, died on 23-07-1850 at 12:00 in Baflo at the age of 6.
   10.  Hendrikje Jans (see also V.53).
   11.  Lubbert Jans (see also V.54).

IV.22    Klaas Pieters HELDER/HELLER, timmermansknecht, wagemakersknecht, born on 03-03-1809 in Leens, christened on 23-03-1809 in Den Andel, died on 30-10-1868 in Groningen at the age of 59. Tijdens de volkstelling van 1829 woont hij in bij de wagemaker Johannes Bekkering Graatsma (geb. 1793) in huisnr 63 te Wehe, waar hij, net als Garmt R.Zuidema (geb.1809), knecht is. Son of Pieter Jans HELDER (see also III.10) and Weike KLAASSENS.
Married (1) at the age of 25 on 23-03-1834 in Groningen to Geertruida WARTENAAR, 29 years old, christened (RK) on 10-07-1804 in Oosterstraat, Groningen. Alias Geertje. Died on 20-03-1864 in Groningen at the age of 59, daughter of Feije Gerrits WARTENAAR/WARTENA, zolderknecht, and Trijntje/Catharina Stoffers/Christoffers CAVERUS, visvrouw.
Married (2) at the age of 55 on 09-10-1864 in Groningen to Corneliske Jans STEMMER, 59 years old, born on 23-11-1804 in Zuidbroek, died on 20-03-1896 in Groningen at the age of 91. Overleden in Diaconie Gasthuis. Daughter of Jan Willems STEMMER, (beurt)schipper, and Geessien Derks van PEER.
From the first marriage:
   1.  Pieter HELDER, born on 12-01-1835 in Groningen, died on 10-04-1835 in Groningen, 88 days old.
   2.  Johannes Pieter HELLER (see also V.57).
   3.  Klaas Hidde HELLER (see also V.59).
   4.  Catharina HELLER (see also V.62).
   5.  Jantje HELLER, born on 28-02-1847 in Groningen, died on 03-06-1847 in Groningen, 95 days old.
   6.  Christoffer HELLER, born on 23-10-1848 in Groningen, died on 26-10-1848, 3 days old.

IV.29    Henderktje Pieters HELDER, dagloner, born on 23-02-1820 in Leens. Getuigen bij aangifte waren: Klaas Stuivinga, 26j., molenaar en Arijs Onnes van der Borg, veldwachter. Christened on 02-04-1820 in Leens, died on 14-07-1858 in Eenrum at the age of 38, daughter of Pieter Jans HELDER (see also III.10) and Louwke Jans BOEREMA/BUREMA, timmermansche.
Married at the age of 30 on 01-11-1850 in Eenrum to Jan Louwes FOKKENS, dagloner, born 1820 in Eenrum, son of Louwe FOKKENS and Harmtje Gerrits BRONGERS.
From this marriage:
   1.  Louwke, born 1853 in Westernieland, died on 06-05-1860 in Eenrum.
   2.  Harmtje, born 1856 in Westernieland, died on 14-03-1859 in Eenrum.

IV.31    Rijke Rijpkes BUIKEMA, dagloner, born on 19-03-1809 in Wehe, died on 08-08-1864 in Leens at the age of 55, son of Rijpke Rijkes BEUKEMA, Voerman te Wehe, and Aafke Jans HELDER (see also III.14).
Married at the age of 27 on 09-07-1836 in Eenrum to Aleida Jans BORGMAN, 22 years old, dienstmeid, born on 13-08-1813 in Warffum, daughter of Jan Jacobs BORGMAN, dagloner, and Grietje DERKS.
From this marriage:
   1.  Jan Rijkes (see also V.67).
   2.  Rijpke (see also V.69).
   3.  Jacob Rijpkes (see also V.71).
   4.  Hendrikus (see also V.73).
   5.  Grietje, born 1856 in Hornhuizen.

IV.33    Hinderktje Rijpkes BUIKEMA, born on 16-12-1811 in Wehe, daughter of Rijpke Rijkes BEUKEMA, Voerman te Wehe, and Aafke Jans HELDER (see also III.14).
Married at the age of 35 on 30-08-1847 in Eenrum to Jan Jans WIERENGA, 50 years old, kuiper,wagenmakersknecht te den Andel(1821), born on 23-09-1796 in Eenrum, christened on 02-10-1796 in Eenrum, died on 15-05-1871 in Eenrum at the age of 74, son of Jan Heemes WIERENGA, landbouwer, and Derkjen Wierts EVERS.
Child:
   1.  Aafke BUIKEMA, born 1837 in Wehe, gem. Leens, died on 09-04-1837 in Wehe, gem. Leens. Oud 5 weken.

IV.36    Grietje Rijpkes BUIKEMA, born on 27-01-1815 in Wehe, daughter of Rijpke Rijkes BEUKEMA, Voerman te Wehe, and Aafke Jans HELDER (see also III.14).
Married at the age of 27 on 15-12-1842 in Leens to Jan Bastiaans MULDER, 26 years old, born on 28-09-1816 in Appingedam.
From this marriage:
   1.  Maria, born on 19-01-1843 in Mensingeweer, christened on 09-04-1843 in Mensingeweer.
   2.  Rijpke, born on 10-03-1844 in Mensingeweer, christened on 28-04-1844 in Mensingeweer.

IV.39    Hinderktje/Hendertje Jans HELDER, daglonersche, born in Leens, christened on 17-02-1799 in Leens, "in onecht geprocreeerd", daughter of Anje Jans HELDER (see also III.15).
Married at the age of 28 on 16-06-1827 in Ulrum to Olgert Ipes van LOUTEN, 28 years old, landbouwersknecht, born in Niekerk, christened on 25-11-1798 in Niekerk, died in Ulrum, son of Ipe Olgerts van LOUTEN, dagloner, and Anje SIBOLTS. In 1839 tijdens de volkstelling wonen zij met hun drie kinderen in huis nr.15 te Zuurdijk.
From this marriage:
   1.  Ype, born on 17-03-1828 in Niekerk, gem. Ulrum.
   2.  Jan, born on 19-12-1832 in Zuurdijk.
   3.  Anje, born on 13-10-1838 in Zuurdijk. In de akte wordt de achternaam als "van Loeten" gespeld.

IV.47    Martje Jacobs HELLER, dienstmeid, schipperse, born in Hornhuizen, christened on 21-04-1811 in Hornhuizen, died on 27-04-1884 in Ulrum at the age of 73. In trouwakte wordt zij Helder genoemd. Daughter of Jacob Jans HELLER (see also III.19) and Anje Jans DUSSEL, landbouwersche te Hornhuizen.
Married (1) at the age of 22 on 31-05-1833 in Kloosterburen to Onne Geerts TOP, 23 years old, binnenschipper, born on 04-10-1809 in Kloosterburen, christened on 15-10-1809 in Kloosterburen, died voor 1872, son of Geert Onnes TOP, Schipper, and Grietje Geerts van SLOOTEN.
Married (2) at the age of 39 on 28-12-1850 in Kloosterburen to Roelf Geerts BULTHUIS, 40 years old, born on 07-12-1810 in Ulrum, died on 22-11-1873 in Kloosterburen at the age of 62, son of Geert Roelfs BULTHUIS and Bietje Pieters.
From the first marriage:
   1.  Grietje (see also V.83).
   2.  Geert, dagloner, schipper, born 1843 in Kloosterburen, died on 04-02-1886 in Groningen.
Married on 29-04-1871 in Ulrum to Katharina RIENKS, born 1842 in Kloosterburen, daughter of Biense Jans RIENKS and Grietje Pieters BRONKEMA.
   3.  Anje, born 1847, died on 28-05-1849 in Kloosterburen.
From the second marriage:
   4.  Gerhard, schipper, born 1852.
Married on 31-12-1875 in Bedum to Renske BÖDEKER, 21 years old, born on 14-11-1854 in Bedum, died on 04-08-1933 in Hoogkerk at the age of 78, daughter of Hermann Heinrich Wilhelm BÖDEKER, tichelbaas, brandmeester, and Hilje Tonnis NIEWOLD.
   5.  Hendrik Jan, born 1855 in Kloosterburen.
Married on 11-08-1880 in Bedum to Frederika BÖDEKER, born 1849 in Zuidbroek, daughter of Hermann Heinrich Wilhelm BÖDEKER, tichelbaas, brandmeester, and Hilje Tonnis NIEWOLD.

IV.51    Hindrik Jacobs HELLER, landbouwer op "Kolham" onder Hornhuizen van 1856-1880, born on 17-12-1818 in Hornhuizen, christened on 07-03-1819 in Hornhuizen, died on 22-10-1882 at the age of 63, son of Jacob Jans HELLER (see also III.19) and Anje Jans DUSSEL, landbouwersche te Hornhuizen.
Married at the age of 24 on 09-06-1843 in Kloosterburen to Martje Geerts TOP, 26 years old, born on 26-03-1817 in Kloosterburen, christened on 04-05-1817 in Kloosterburen, died 1887 in Kloosterburen, daughter of Geert Onnes TOP, Schipper, and Grietje Geerts van SLOOTEN. Zij worden in 1856 eigenaren en bewoners van Kolham (19ha., Zie "B. in de M.", kerspel Hornhuizen, nr.6). In 1885 worden zij opgevolgd door hun zoon Geert,die op zijn beurt wordt gevolgd door zoon Tunnis in 1917. In 1938 wordt de boerderij verkocht. Tunnes boert verder op "de Capel II" onder Ulrum.
From this marriage:
   1.  Anje Hendriks (see also V.91).
   2.  Geert Hindriks (see also V.92).
   3.  Jacob (see also V.94).
   4.  Grietje, born on 15-06-1855 in Leens, died on 14-09-1855 in Hornhuizen, 91 days old.
   5.  Onne (see also V.96).

IV.54    Wipke HOLTMAN/HOUTMAN, born on 30-09-1809 in Kloosterburen, christened on 15-10-1809 in Hornhuizen, died on 04-10-1855 in Groningen at the age of 46, daughter of Eildert Rijkels HOLTMAN/HOUTMAN, timmerman, kuiper, and Trientje Jans HELDER (see also III.22).
Married (1) at the age of 33 on 04-06-1843 in Groningen to Bernhard BUSSCHER, timmerman, born in Rysum, Dld. Son of Dirk Jansen BUSSCHER, koopman, and Janna Hinderks RUST.
Married (2) at the age of 39 on 06-09-1849 in Groningen to Klaas ORSEL, arbeider, son of Harm Pieters ORSEL, turfmeter, and Klaassien Hindriks SERVERIEN.
From the first marriage:
   1.  Bernhard Rijkels, born on 07-05-1843 in Groningen, died on 21-08-1844 in Groningen at the age of 1.
From the second marriage:
   2.  Harmannus, born on 06-11-1849 in Groningen, died on 24-11-1853 in Groningen at the age of 4.
   3.  Trientje, born on 24-11-1853 in Groningen.
Married (1) at the age of 30 on 13-04-1884 in Groningen to Harmannus de GROOT, kleermaker, born in Wildervank, son of Christiaan Geerts de GROOT, scheepstimmerman, and Maria SLEEPER.
Married (2) at the age of 34 on 10-06-1888 in Groningen to Jan WIERINGA, smid, born in Oldehove, son of Willem Harms WIERINGA, verver, and Elizabeth Jans WOLTHUIS.

IV.59    Jan Eilderts (John) HOLTMAN, timmerman, born on 05-07-1816 in Leens, died on 20-04-1903 in Gibbsville, Wisconsin, USA at the age of 86. Emigreerde in 1853 uit Nederland. Gegevens van World Connect, Brad Rens, e-mail: bjrens@uswest.net, son of Eildert Rijkels HOLTMAN/HOUTMAN, timmerman, kuiper, and Trientje Jans HELDER (see also III.22).
Married at the age of 27 on 24-08-1843 in Kloosterburen to Aaltje Geerts TOP, 23 years old, kleermakerse, born on 17-01-1820 in Kloosterburen, daughter of Geert Onnes TOP, Schipper, and Grietje Geerts van SLOOTEN.
From this marriage:
   1.  Tryntje, born on 12-04-1846.
   2.  Gertrude, born 1848 in Nederland.
   3.  Albert, born on 07-03-1850.
   4.  Margaret, born on 22-12-1853 in USA.
   5.  Garret, born on 07-06-1856 in Linden, Sheboygan Co., Wisconsin.
   6.  John, born on 01-09-1856 in USA.
   7.  Martha, born on 03-03-1866 in USA.

IV.66    Elizabeth HELDER, born in Zuurdijk, christened on 15-02-1789 in Zuurdijk, died on 20-01-1859 in Hornhuizen at the age of 69. Haar achternam wordt als Heller gegeven. Volgens P.J.Ritsema (in "De Marne") natuurlijke dochter van Eelje Jacobs Helder.In doopboek Zuurdijk: "15 Febr.1789: Lijsebeth, een onecht kind, dochter van Eenje Jacobs". Daughter of Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married at the age of 22 on 25-11-1811 in Leens. Zij trouwt als Elizabeth Eeljes met als moeder Eelje Jacobs (de overleden vader wordt niet aangegeven). Echtgenoot is Meint Pieters zoon van Pieter Martens en Geeske Meints. Spouse is Meint Pieters DUINKERKEN, 24 years old, landbouwersknecht, born on 05-03-1787 in Uithuizermeeden, died on 28-01-1851 in Hornhuizen at the age of 63, son of Pieter Martens DUINKERKEN, Wieledraaier bij huwelijk van zoon Meint en later timmmerman te Mensingeweer, and Geeske MEINTS.
From this marriage:
   1.  Gesina Meints, born on 19-02-1812 in Leens.
Married at the age of 23 on 03-09-1835 in Eenrum to Kornelis Hindriks MULDER.
   2.  Pieter Meints (see also V.113).
   3.  Jakob Meints, born on 13-01-1817 in Hornhuizen (Maarslag?), died on 01-08-1818 in Hornhuizen at the age of 1.
   4.  Jacob Meints (see also V.116).
   5.  Willem Meints, born on 30-01-1822 in Hornhuizen, died on 03-01-1849 in Hornhuizen at the age of 26.
   6.  Geertruid Meints, born on 07-03-1825 in Hornhuizen.
   7.  Eilje Meints, born on 28-11-1828 in Hornhuizen.
Married at the age of 27 on 18-10-1856 in Kloosterburen to Klaas STEGEMÜLLER, 28 years old, born on 19-08-1828 in Hornhuizen, son of Hindrik STEGEMÜLLER and Bieuwke Klasens WIERENGA.
   8.  Jan Meints (see also V.122).

IV.67    Jacob Berends HELDER, dagloner te Vliedorp, en wonend op "Kattenborg" onder Leens zoals zijn vader voor hem. Christened on 08-02-1795 in Zuurdijk, died on 04-04-1857 in Holland MI USA at the age of 62, buried in Pilgrim Home Cemetery, Holland MI. Hij ondertekende op 21 Dec. 1843 het "Rekest aan de Koning van de leden van de Afgescheiden Christelijke gemeente te Houwerzijl en Zoutkamp". Hij vertrok in 1856 met zijn zoon Jacob naar Michigan, USA. Bij vertrek geeft hij NH op als godsdienst.Zie ook:"Houwerzijl een dorp in de Marne" (ISBN 90 5294 151 3). Son of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married at the age of 19 on 21-08-1814 in Leens (witness(es): Rijpke Jans Bos, 37j. dagloner te Wehe; Pieter Bernardus Dijkhuizen, 26j. bakker; Derk Luitjens Lemstra, 45j. dagloner te Wehe; Rijpke Rijkes Beukema, 45j. dagloner te Wehe) to Idje Jans ZUIDEMA, 20 years old, christened on 29-12-1793 in Zuurdijk, died on 31-12-1851 in Houwerzijl at the age of 58. Zij ondertekende het verzoekschrift aan de koning door de Afgescheiden Gemeente van Houwerzijl in 1843. Daughter of Jan Rieuwerts ZUIDEMA, dagloner te Zuurdijk, and Grietje ROELFS. In 1815 waren zij woonachtig op Kattenborg onder Leens.Ten tijde van de volkstelling in 1840 bestond het gezin uit de ouders en de jongere kinderen Berend (9jaar), Rieuwert (7jr), Martje (4jr), en kleinzoon Johannes (1jr).
From this marriage:
   1.  Eelje Jacobs (see also V.126).
   2.  Jan Jacobs, born on 03-06-1816 in Leens. Getuigen bij de aangifte waren: Freerk Pieters Stoepker landbouwer te Leens, oud 61jaar en Lambert Cornelis Jolman 30jaar, dagloner te Leens.De vader Jacob Berends Helder had een geoefende hand van schrijven. Christened on 23-06-1816 in Leens, died on 05-03-1817 in Leens, 275 days old.
   3.  Jan, born on 20-05-1817 in Ulrum, died voor 1823.
   4.  Grietje Jacobs (see also V.131).
   5.  Berendina (see also V.134).
   6.  Janna Jacobs, born on 06-08-1820 in Houwerzijl, christened on 17-09-1820 in Niekerk, died on 17-09-1825 in Vliedorp at the age of 5. Overleden in huis nr.10 te Vliedorp. aangevers: Jacob Geerts de Vries, dagloner, 59 jaar en Kornelis Harms van Straten, 29 jaar, dagloner beiden buren. Buried on 19-09-1825 in Niekerk/Vliedorp. In Toegang 265 (arch. Ned. Herv.Gem. Niekerk/Vliedorp) Inv.nr.9 betreffend inkomsten en uitgaven van de diaconie wordt vermeld dat bij de begrafenis op 19-9-1825 22 cent in het "bekken" is gestort.
   7.  Jan Jacobs (see also V.136).
   8.  Johanna, born on 07-10-1825 in Houwerzijl, christened on 18-12-1825 in Niekerk, died on 09-05-1829 in Vliedorp at the age of 3. Overleden in huis Nr.10.
   9.  Berend, born on 07-08-1830 in Houwerzijl, christened on 12-09-1830 in Niekerk.
   10.  Rieuwert, kuipersknecht, born on 14-04-1833 at 06:00 in Houwerzijl. De aangifte werd gedaan door Veronica Maria Theresia Busch, weduwe DuBois, vroedvrouw, christened on 09-06-1833 in Niekerk, died on 04-04-1863 in MI at the age of 29, buried in Pilgrim Home Cemetery, Holland, MI. Lot Nr.PH1-2-57. Vertrok vermoedelijk in 1853 naar USA. In Het Algemeen Politieblad verschijnt in 1854 een opsporingsbericht voor hem. Hij is dan gedeserteerd kanonnier bij het 1-ste regiment vestingsartillerie. Signalemant lengte 1.68, aangezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen bruin,neus gewoon,mond klein, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin. In de 1860 Census voor Walker Township, MI komt hij voor. Hij ligt samen met twee o-jarige kinderen en zijn vader J. B. Helder begraven op Pilgrim Home Cem.in Holland, MI.
   11.  Martje, born on 15-12-1835 at 03:00 in Houwerzijl (gem. Ulrum). Getuigen bij de geboorte aangifte waren Kornelis Kornelis Top 41j. dagloner te Vliedorp en Jacob Lammerts van Dijk 34j. dagloner te Vliedorp, died on 01-06-1840 in Ulrum at the age of 4.
   12.  Jacob, born on 25-05-1841 at 14:00 in Ulrum, died in USA.

IV.69    Jacob Lammerts Berends HELDER, dagloner te Zuurdijk, pelmolenaar, christened on 13-08-1797 in Warfhuizen, died on 01-10-1835 in Zuurdijk at the age of 38. In de huwelijkse bijlagen van het echtpaar Jan Pieters Vork/Johanna Barbara Winter, getrouwd 1 Dec. 1827 te Leens komt een overlijdensverklaring voor van zijn eerste echtgenote Anna Luies Dijkhuis overleden 9 Jan.1824, oud 62 jaren te Zuurdijk. Deze akte is ondertekend door o.a. J.L.B. Helder.

Het lijkt zeer waarschijnlijk dat Jacob Lammerts Berends Helder ten tijde van het overlijden van Anna Luies Dijkhuis bij dit echtpaar werkte als landarbeider. Zij woonden op de boerderij "Pollux" te Zuurdijk, son of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married at the age of 25 on 29-06-1823 in Leens to IJtje Derks RONDA, 31 years old, daglonerse, born in Zoutkamp, christened on 24-07-1791 in Vierhuizen, died on 15-01-1858 in Zuurdijk at the age of 66, daughter of Derk Jans RONDA, overzetter "Stoupen", and Antje EGBERTS. Ten tijde van de volkstelling van 1829 wonen zij met hun kinderen Berend 13j., Derk 10j., Eilje 8j., Antje 6j., Jacob 4j., en Willem 1j. in huis 32 te Zuurdijk.
From this marriage:
   1.  Berend Jacobs (see also V.144).
   2.  Derk Jacobs (see also V.146).
   3.  Eelje Jacobs (see also V.149).
   4.  Antje (see also V.151).
   5.  Pieter, born on 29-04-1823 in Zuurdijk, christened on 20-05-1823 in Zuurdijk, died <1829.
   6.  Jacob (see also V.153).
   7.  Willem (see also V.155).
   8.  Egbert Jacobs (see also V.158).
   9.  Pieter Jacobs, born on 29-04-1832 in Zuurdijk. Getuigen bij geboorte aangifte: Pieter Roelfs Oostema,28jaar en dagloner en Pieter Jans Olthuis, boerenknecht en 21 jaar. Died on 24-05-1834 in Zuurdijk at the age of 2.

IV.71    Pieter Berends HELDER, dagloner te Vliedorp, christened (Herv.) on 06-01-1799 in Warfhuizen gem.Leens, died on 29-03-1847 in Leens at the age of 48. Volgens het boek "Spanningen en Konflikten" door J. S. van Weerden, over de geschiedenis van de afscheiding en de rol van Ds Hendrick de Cock daarin, was Pieter Berends Helder betrokken bij een verstoring van de hervormde kerkdienst op 1 Febr. 1835 te Zuurdijk met als voorganger Ds.J. H. Warmolts. Tijdens de dienst kwamen een aantal dagloners de kerk binnen en riep hun leider Meerten Jans Niewold de dominee toe: "Wolf, kom af". De burgemeester en de veldwachter werden gewaarschuwd en tegen de dagloners uit Houwerzijl, waaronder Pieter Berends Helder (Heller), wordt proces-verbaal opgemaakt. Op zijn "Nationale Militie" bijlagen wordt vermeld dat hij niet kon schrijven.
Volgens het register van gedetineerden verblijft hij van 1 Oct.1821-22 Aug.1822 in de gevangenis te Groningen (Poelepoort). Hij blijkt te zijn gevonnist door de Rechtbank van eerste aanleg te Appingedam op 22 Augustus 1821 (RAG toeg.nr.143, invent.nr.30). Sinds die datum tot 1 Oct. 1821 verblijft hij in detentie te Appingedam. Het vonnis van 1 jaar gevangenisstraf en veroordeling in de kosten is wegens "eenvoudige diefstal", te weten het ontvreemden van een vijfschachten blauwe onderrok en van een blauwe bonte doek in de namiddag van 22 Juli 1821 ten huize van Ytje Cornelis (van Dijk), weduwe van Joost Geerts Venhuis, landgebruikster te Leens, jegens haar schoonzoon Albert Onnes Wolthuis.
Uit Gedenkb.Nijverheid II, pag.30-31 blijkt dat de diefstal heeft plaatsgevonden op de boerderij "Moestop", Leens Nr.11. Alle in het vonnis genoemde bewoners komen bij de beschrijving van deze boerderij voor.
Pieter Berends Helder was volgens één van de rechtbankverslagen(Toeg. 143/Invent.52) dagloner bij Scholtens, landbouwer onder Grijssloot. Vermoedelijk gaat het hier om boerderij Nr. 19 in kerspel Leens (Boerderijen in de Marne ,deel II, pag. 46) waar van 1818 tot 1843 het echtpaar Kornelis Jans Scholtens en Eitje Luurts Boelens woonde. Son of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married (1) at the age of 25 on 03-06-1824 in Leens. Zij trouwen opdezelfde dag als Grietje Berends Helder (zuster van Pieter) en Popke Freriks Stoepker. Beiden kunnen huwelijksakte niet tekenen. Spouse is Emke HARMS, 21 years old, daglonerse, dienstmeid, christened on 05-09-1802 in Leens, died on 03-07-1835 at 03:00 in Vliedorp(gem. Ulrum) at the age of 32. Blijkens Gemeente archief te Ulrum (Processen Verbaal Nr.466) wordt Emke Harms, arbeidster te Houwerzijl op heterdaad betrapt op 16 Februari 1830 terwijl zij doende is hout te kappen van het post- en paalwerk in het Reitdiep.Het vonnis is 2 maanden gevangenisstraf.

Archief Rechtbank van eerste aanleg Appingedam 143/52:
11 Maartt 1835: Imke Harms, oud 28 dagloonster te Houwerzijl, geboren te Vliedorp onder Zuurdijk, vrouw van Pieter Berends Helder, dagloner te Houwerzijl, veroordeeld tot twee maanden gevangenzetting en de kosten wegens het arglistig ontvreemden van enig houtwerk vanaf het paalwerk der provinciale waterkeringwerken langs het Reitdiep nabij Houwerzijl op de morgen van de 15e februari 1831. Daughter of Harm KORNELIS, landbouwer te Leens (Kattenborg) en Vliedorp (Nije Papma), and Zwaantje PIETERS, landbouwerse.
Married (2) at the age of 42 on 19-07-1841 in Leens (witness(es): Michiel Mozes Bonda (50j.,Wehe, vleeschhouwer),Hendrik Roelfs Spoelma (48j.,Wehe, wever),Hendrik Berends Smit (43j.,Wehe, schoenmaker)) to Roel(e)fke Roelfs van DIJK, 33 years old, daglonerse, born on 13-04-1808 in Garnwerd gem.Ezinge, christened (Herv.) on 15-05-1808 in Garnwerd-Oostum, died on 17-04-1889 in Leens at the age of 81, daughter of Roelf ROELOFS and Trijntje KLASENS.
From the first marriage:
   1.  Berend Pieters (see also V.162).
   2.  Zwaantje Pieters (see also V.165).
   3.  Harm Pieters (see also V.166).
   4.  Eelje (see also V.169).
   5.  Kornelske (see also V.171).
From the second marriage:
   6.  Roelf ROELFS, born on 02-09-1836 in Leens. In de geboorteakte te Leens wordt Roelfke Roelfs als echtgenote van Pieter Berends Helder genoemd. Maar dat huwelijk werd pas in 1841 gesloten. Pieter Berends Helder is dus hoogstwaarschijnlijk niet alleen de aangever geweest, maar ook de vader.
   7.  Jacob ROELFS, born on 24-11-1840 in Leens. De aangifte van zijn geboorte wordt gedaan door Pieter Berends Helder. Hij is dus waarschijnlijk de vader. Died on 17-06-1841 in Leens, 205 days old. In deze akte wordt hij "onechte zoon" genoemd.
   8.  Jacob Lammert (see also V.174).
   9.  Grietje, born on 19-03-1845 in Leens, died on 09-01-1860 in Leens at the age of 14.

IV.76    Grietje Berends HELDER, born in Warfhuizen, christened on 05-04-1801 in Warfhuizen, died on 01-04-1857 in Ranum at the age of 55, daughter of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married at the age of 23 on 03-06-1824 in Leens (witness(es): Pieter Fokkes Haan, 54j. dagloner te Leens; Tjepke Alderts 54j., landbouwer te Leens; Arijs Onnes van der Borg, 54j., veldwachter:LuitjeElles Marrenga, ontvanger gemeente Leens). Zij trouwen op dezelfde dag als Pieter Berends Helder (broer van Grietje) en Emke Harms. Grietje Berends verklaart niet te kunnen schrijven, Popke tekent wel. Spouse is Popke Freerks STOEPKER, 36 years old, dagloner, landbouwer, born in Barnegaten. In de historische atlas (1851-1855) komt het gehucht Barnegaten voor, gelegen aan het Reitdiep, zuidoostelijk van Warfhuizen. In Gedenkb. H & N,deel II, pag 127-128 worden deze boerderij en de eigenaren beschreven, christened on 16-09-1787 in Warfhuizen, died on 26-06-1855 in Ranum at the age of 67, son of Frerik Pieters STOEPKER, landbouwer te Leens, and Hilje POPKES. Tijdens de volkstelling van 1829 woonde het gezin van Popke en Grietje Berends, samen met Grietjes moeder Eelje Jacobs Helder en de drie kinderen Hilje, Eelje en Trientje in huis nr.102 gemeente Leens.
From this marriage:
   1.  Hilje, born on 20-02-1825 in Leens, christened on 03-04-1825 in Leens. Geboren op "Kattenburg".
Married at the age of 33 on 20-05-1858 in Winsum to Derk SIEGERS, 25 years old, landgebruiker te Winsum, born on 21-11-1832 in Winsum, son of Pieter Jans SIEGERS and Pieterke Gozens ZANDT.
   2.  Eelje/Eilje (see also V.180).
   3.  Trientje (see also V.183).
   4.  Berendina (see also V.185).
   5.  Freerk Popkes (see also V.186).
   6.  Martje, born on 15-03-1840 in Obergum, christened on 03-05-1840, died on 04-09-1879 in Obergum at the age of 39.
   7.  Jacob Popkes (see also V.190).
   8.  Pieterke, born on 14-04-1846 in Obergum, christened on 01-06-1846 in Obergum.

IV.77    Willem Berends HELDER, dagloner te Vliedorp, landbouwersknecht,landbouwer, christened (NH) on 09-10-1803 in Leens, died on 19-05-1856 in Holland, MI at the age of 52, buried in Pilgrim Home Cemetery, Holland, MI. Bewijs van vrijstelling Nationale Militie (1822) vermeldt: lengte 1 el 6 Pm 8 Dm 0 Str ; aangez.: rond; voorh.: idem; ogen: licht bruin; neus: spits; mond: ordinair; kin: rond; haar: blond; wenkbr.: idem; merkb. tekenen: geen.Willem ondertekent dit document met een kruis.

Hij ondertekende een verzoekschrift van Derk Pieters Hoeksema schoolmeester en voorzanger te Zuurdijk gericht aan het Provinciaal College van Toezicht op de Zaken der Hervormden in de provincie Groningen waarin deze zich beklaagt over de tegen hem gerichte maatregelen en schorsing door Ds. Th. F. Uilkens en de kerkeraad van Zuurdijk. Hoeksema was de Afscheiding toegedaan en had de gewoonte om op Zondagen dat er geen diensten in Zuurdijk waren naar die der "Afgescheidenen" te gaan. Later nam Hoeksema ontslag als schoolmeester en voorzanger en kocht de pelmolen van Leens waar hij als molenaar verder ging. Hij was een vooraanstaand lid van de Afgescheidenen te Leens (ouderling en scriba). Zie voor meer details: Dr. J. Wesseling, De Afscheiding in Groningerland, deel I,pag.124-125. Son of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married at the age of 19 on 06-07-1823 in Ulrum to Jantje Kornelske van HOGTEN, 24 years old, dienstmeid, born on 17-02-1799 in Vliedorp, died on 18-02-1865 in Holland, MI at the age of 66, buried in Pilgrim Home Cemetery, Holland, MI ?? Daughter of Kornelis Isebrants van HOGTEN, dagloner te Vliedorp, and Jantje KORNELIS. Vertrokken in 1853 met drie kinderen (Eelje, Janna en Berendje) naar MI, USA. Hun zoon Kornelis Willems was al in 1848 vertrokken.Bij vertrek wordt als godsdienst opgegeven: NH.
From this marriage:
   1.  Eelje Willems (Ela) (see also V.195).
   2.  Kornelis Willem, born on 15-01-1828 in Houwerzijl, christened on 23-03-1828 in Niekerk, died in USA. Hij vertrok in April 1848 met de "Katherine Jackson" naar Amerika. Aankomst New York op 28 Mei 1848. Aan boord waren tevens zijn oom en tante Anje Helder en Klaas Jans Hofman met hun kinderen. Bij vertrek wordt als godsdienst opgegeven: Afgescheiden.
   3.  Berend Willems, born on 20-09-1831 in Leens, died on 29-03-1832 in Leens, 191 days old.
   4.  Janna (see also V.199).
   5.  Berendje Willems (see also V.202).

IV.80    Martjen Berents HELDER, born on 28-02-1806 in Leens, christened on 23-03-1806 in Leens, died on 12-06-1846 in Leens at the age of 40. Tijdens de volkstelling van 1829 was zij dienstmeid op de boerderij "Rondenburg", kerspel Zuurdijk van het echtpaar Klaas Jans Beukema en Elizabeth Jans van Julsingha (zie Gedenkb. H & N, deel II, pag.108), daughter of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married at the age of 31 on 18-05-1837 in Leens to Jan Jacobs VORK, 34 years old, timmerman, christened on 06-03-1803 in Leens, died in Zeeland, MI. Hij vertrok na de dood van Martje Helder samen met zijn tweede vrouw Hendrika Wiertsema, en de kinderen Duurke (geb.1838) en Eeltje (geb.1840) in 1848 met de "Catharine Jackson" naar MI.Bron:Robert P. Swierenga,Dutch Immigrants in U.S. Passenger Manifests, 1820-1880 (1983).In 1849 werd hij eigenaar van 80 acres land in Ottawa County.Zij komen voor op de "Membership list First Reformed Church of Zeeland" uit 1852. Son of Jacob Jans VORK, landbouwer, and Duurke/Duirke CLEVERINGA.
From this marriage:
   1.  Duurke, born on 13-01-1838 in Leens.
Married at the age of 19 on 08-11-1857 in Holland, MI to Henderikus OSSEWAARD.
   2.  Eelje, born on 09-08-1840 in Leens.
Married at the age of 18 on 11-11-1858 in Zeeland, MI to Adolf SIEKMA, born 1828.
   3.  NN, born on 14-08-1843 in Leens, died on 14-08-1843, 0 days old.
   4.  Jaaptje, born on 11-09-1844 in Leens, died on 12-09-1846 in Leens at the age of 2.

IV.81    Anje Berends HELDER, dienstmeid te Zuurdijk, born on 19-05-1808 in Leens, christened (NH) on 29-05-1808 in Leens. Geboren: "op Kattenborg onder Leens", died on 09-04-1889 in Zeeland Twnshp, MI, USA at the age of 80, daughter of Berent Jacobs, dagloner, landbouwer op Kattenborg onder Leens, and Eelje Jacobs HELDER (see also III.23).
Married (1) at the age of 27 on 09-11-1835 in Ulrum to Klaas Jans HOFMAN, 37 years old, landbouwer, born on 03-08-1798 in Leens, christened on 12-08-1798 in Leens, died 1861 in Zeeland, MI, USA. Hij was blijkens notulen van 6 Juni 1838 diaken van de Afgescheiden gemeente Leens- Zuurdijk. In de "beroepsbrief" aan Ds. Wind van 14 Nov. 1841 tekent hij ook nog als diaken (J. Wesseling De Afscheiding in Groningerland, deel I, pag 128,139).

In 1835 kochten Klaas Jans Hofman en zijn vrouw Anje Berends Helder een behuizing naast 't Ploatske met de beklemming van 7.5 ha. gelegen op Tuinsterwierde voor 104 gulden. Zij verkochten de boerderij in 1848 voor hun vertrek naar Michigan. Het bedrijf werd toen samengevoegd met " 't Ploatske" Van deze boerderij verbrandden de schuren in 1921 (landarbeidersstaking) en het woonhuis in 1931.Het geheel werd herbouwd. Zie ook "Boerderijen in de Marne". Na hun emigratie naar MI werden zij in Mei 1849 eigenaars van 80 acres land. Son of Jan Abelius HOFMAN/BELIUS, landbouwer, and Lijzabeth Willems van DIJK, landbouwerse. Steven Roelofs (USA) schrijft op 18 Augustus 1997: "On 6 March, 1848, Klaas Jans Hoffman and Anje (den) Helder left Leens, Groningen, NL with their 6 children: Elizabeth(13), Elena(11), Janna(9), Jacob Lammert(6), Jan(6) and Berent(3). They went to nearby Zoutkamp, a port on the North Sea, and boarded a coastal ship bound for Hellevoetsluis near Rotterdam. There they waited for a ship to sail to New York. (In the days before trans-Atlantic steamships, sailing lines did not maintain fixed schedules). A month later , on 6 April, they boarded the 459-ton sailing ship Kathryn Jackson with 167 other passengers. The trip across the Atlantic took 41 days. On May 17, the Kathryn Jackson arrived in New York City. The family boarded a steamboat sailing up the Hudson river to Albany. There they boarded a canal boat and traveled via the Erie Canal to Buffalo. From Buffalo, they sailed on a lake steamer to Chicago, where they transferred to a sailing ship. Imagine their surprise when they were dropped off on the beach at Macatawa, where the Black Lake empties into Lake Michigan. At that time, western Michigan was still largely wilderness. From Macatawa, they took a flatboat the remaining few miles to Holland. Klaas Jan and Anje settled in nearby Zeeland, one of the first families to do so. Sound familiar? I am descended from Jan, age 6 mentioned above. My mother is Helen Hoffman, born (1923) in Holland, MI. I am looking for all descendants in Groningen of Klaas Jans Hoffman and An(t)je den Helder for our 150th anniversary bash to be held Sunday, May 17, 1998

Blijkens de Census Records van Holland MI, 1850 werd in 1849 nog een zoon (Menno) geboren. Dochters Elizabeth, Janna en Helena en zoon Jan (John) woonden op 21 Augustus 1907 de "60-Anniversary Zeeland Immigrants" bij (zie Luann de Vries homepage). Married (2) to Izaak VERBREE.
From the first marriage:
   1.  Elizabeth, born on 13-02-1836 in Leens, died on 15-03-1915 in Holland, MI at the age of 79.
Married at the age of 18 on 07-05-1854 in Zeeland, MI (witness(es): Frans van Driele, Gijsbert Haan) to Adrian MOES, born ca 1830 in Axel, The Netherlands, son of Willem MOES.
   2.  Helena (see also V.213).
   3.  Janna (see also V.215).
   4.  Jacob Lammert (see also V.216).
   5.  Jan, born on 05-10-1842 in Leens, died on 11-10-1842 in Leens, 6 days old.
   6.  Jan (see also V.219).
   7.  Berend, born on 12-01-1846 in Leens, died in USA.
   8.  Menno, born 1849 in Holland, MI, USA, died on 29-01-1888.
   9.  Greetje.
Children:
   10.  Eelje HELDER, born on 02-12-1829 in Ulrum, died on 23-04-1832 in Leens at the age of 2. De aangifte van het overlijden werd gedaan door de 29 jarige Pieter Simons Noordhof, landbouwer sinds 1828 op "Kattenburg" (zie B.in de M. II, pag.29), dus een buurman van moeder Anje Berends Helder, en door de 62 jarige dagloner Pieter F. Haan.

IV.85    Martje Pieters HELLER, daglonerse, christened on 17-01-1796 in Zuurdijk, died on 21-12-1832 in Hornhuizen at the age of 36, daughter of Pieter Jacobs HELLER (see also III.26) and Anje Ties DIJKHUIS/VAN DIJK, daglonersche.
Married at the age of 19 on 03-12-1815 in Kloosterburen to Willem Gerhardus NANNINGA, dagloner, landbouwer, born 14-8=1790 in Hornhuizen, christened on 22-08-1790 in Hornhuizen, died on 20-07-1821 in Hornhuizen, son of Gerhardus Gerrits NANNINGA, bakker te Kloosterburen, and Sijtje DERKS.
From this marriage:
   1.  Anje Willems, born 1816 in Hornhuizen.
Married on 30-12-1839 in Eenrum to Hendrik Willems DEKKER, born 1815 in Eenrum, son of Willem Hendriks DEKKER and Hindrikje Klaassen FRIELING.
   2.  Sijtje Willems (see also V.227).
   3.  Geertje Willems, born 1820 in Hornhuizen.
Married on 10-11-1842 in Warffum to Jurjen Jannes GRAVER, born 1821 in Warffum, son of Jannes Jurjens GRAVER and Kornelske Klaasen.

IV.86    Ties Pieters HELLER, boerenknecht, winkelier(in 1836), christened on 13-01-1799 in Niekerk, died on 09-07-1888 in Pieterburen at the age of 89. Hij komt in de akten voor met als voornaam Thijs, Thies,Thees,Tees. De achternaam is meestal Heller, maar ook wel eens Helder. Son of Pieter Jacobs HELLER (see also III.26) and Anje Ties DIJKHUIS/VAN DIJK, daglonersche.
Married (1) at the age of 30 on 21-05-1829 in Eenrum to Benna Gerrits BENNEMA, winkelierse, born 1800 in Baflo, died on 06-10-1837 in Pieterburen, daughter of Gerrit Bennes BENNEMA, koopman, kleermaker te Baflo, and Aaltje GEERTS.
Married (2) at the age of 39 on 13-12-1838 in Eenrum. Voor dit huwelijk moest toestemming worden verkregen van de Kroon. Deze werd verleend op 6-10-1838 (exact een jaar na de dood van eerste echtgenote Benna!) via de Raad van State. Spouse is Aafke Gerrits BENNEMA, dienstmeid,winkelierse, born 1809 in Baflo, died on 28-11-1852, daughter of Gerrit Bennes BENNEMA, koopman, kleermaker te Baflo, and Aaltje GEERTS.
Married (3) at the age of 55 on 07-04-1854 in Eenrum to Martje Pieters WIERSEMA, 38 years old, naaister, born on 28-03-1816 in Wierhuizen, died on 28-10-1885 in Eenrum at the age of 69. In sommige BS akten wordt zij ook wel met achternaam Wiersum aangeduid! Daughter of Pieter Jacobs WIERSEMA and Anna JACOBS.
From the first marriage:
   1.  Pieter, born on 29-07-1831 in Wierhuizen, christened on 11-09-1831 in Wierhuizen, died on 19-01-1836 in Pieterburen at the age of 4.
   2.  Aaltje, dagloonerse, born on 17-06-1834 in Wierhuizen, christened on 16-08-1834 in Wierhuizen, died on 27-10-1879 in Groningen at the age of 45. Woonachtig in gem. Leens.
Married at the age of 34 on 15-05-1869 in Kloosterburen to Luie van DIJK, 43 years old, boerenknecht, born on 03-03-1826 in Vierhuizen, died on 04-04-1879 in Groningen at the age of 53. In overlijdensakte is hij Lubbertus van Dijk. Son of Jacob Lammerts van DIJK and Trientje Johannes VINK.
   3.  Pieter, born on 15-07-1837 in Wierhuizen, christened on 13-08-1837 in Wierhuizen, died on 27-06-1843 in Wierhuizen at the age of 5.
From the second marriage:
   4.  Gerrit, born on 09-09-1839 in Pieterburen, christened on 10-11-1839 in Pieterburen, died on 09-01-1843 in Pieterburen at the age of 3.
   5.  Anje, dienstmaagd te Baflo, born on 28-04-1842 in Wierhuizen, christened on 07-08-1842 in Wierhuizen, died on 20-04-1872 in Pieterburen. at the age of 29. Zij werd op 13 Maart 1867 door het Provinciaal Gerechtshof te Groningen berecht en op 15 Mei 1867 veroordeeld voor moord op haar pasgeboren kind tot een tuchthuisstraf van 7 jaren. Zij werd op 31 Aug. 1867 overgebracht naar de gevangenis te Woerden (Signalementsregister 1291 RAG).
Een uitvoerig verslag van de gebeurtenis is te vinden in het Procesverbaal (RAG toegang 148 inventarisnr, 97 of 79).
Er blijkt uit dat: Een kind van het mannelijk geslacht werd geboren op 17 Dec. 1866 dat door verstikking onder de dekens van haar bed werd omgebracht. Het met een steen verzwaarde lijkje en de placenta werden door haar in de gracht bij het huis waar ze werkte gegooid. Getuigen die haar zwangerschap hebben bemerkt:Nieske Johannes Wiersema, dienstmeid die een kamer met haar deelde; Grietje Danhof wasvrouw: Hindrikje Til, wasvrouw; Hendrik Jans Schipma, knecht. Al deze getuigen waren werkzaam op de boerderij van Pieter Buikema, landbouwer te Noordpolder onder den Andel, gemeente Baflo.
In het procesverbaal wordt opgemerkt dat Anje Thijs Helder (consequent wordt haar naam als Helder gegeven!) in 1865 heeft terechtgestaan voor de rechtbank te Groningen op verdenking van het te vondeling leggen van een kind, waarvan ze vrijgesproken werd.
Blijkens het bevolkingsregister van Woerden is Antje Thijs Helder geboren op 14-5-1844 te Pieterburen,en is zij ongehuwd. Zij komt op 7-9-1867 vanuit Andel in de gevangenis aan met als adres daar: Hoogtwijk B nummer 44. Op 24-8-1870 vertrekt zij naar Pieterburen.
   6.  Grietje, born on 29-07-1844 in Wierhuizen, died on 09-08-1844 in Wierhuizen, 11 days old.
   7.  Pieter, born on 16-10-1845 in Wierhuizen, died on 17-11-1845 in Wierhuizen, 32 days old.
   8.  Martje, born on 17-01-1847 in Wierhuizen, christened on 07-03-1847 in Pieterburen, died on 16-03-1848 in Wierhuizen at the age of 1.
   9.  Martje (see also V.241).
   10.  Antje, born on 16-10-1852 in Pieterburen, died on 16-10-1852 in Pieterburen, 0 days old. Blijkens overlijdensakte is vader Tijs Pieters Helder oud 50 j.van beroep koopman.
From the third marriage:
   11.  Anna, born on 16-04-1854 at 06:00 in Pieterburen, christened on 06-08-1854 in Pieterburen, died on 16-05-1856 in Pieterburen at the age of 2.
   12.  Pieter, born on 01-09-1856 in Pieterburen, christened on 03-05-1857 in Pieterburen, died on 26-06-1858 in Pieterburen at the age of 1.
   13.  Jan, born on 06-07-1859 in Pieterburen, died on 02-02-1864 in Pieterburen at the age of 4.

IV.90    Jacob Pieters HELLER, dagloner boerenknecht, born on 16-06-1802 in Leens, died on 19-01-1839 in Kloosterburen at the age of 36. Tijdens de volkstelling van 1829 is hij knecht bij het echtpaar Albert Jans Doornbos en Geertruid Luitjens Dijkhuis, landbouwers op "Veltingheem" kerspel Leens (Zie GedenkBoek H en N.II, 57. Zijn achternaam wordt in de volkstellingregisters als Helder gespeld. Son of Pieter Jacobs HELLER (see also III.26) and Anje Ties DIJKHUIS/VAN DIJK, daglonersche.
Married at the age of 33 on 14-04-1836 in Eenrum to Jacomine Harms RIPPERDA, 25 years old, dienstmeid, born on 15-02-1811 in Maarhuizen, christened on 24-03-1811 in Obergum en Maarhuizen, died on 23-06-1887 in Kloosterburen at the age of 76, daughter of Harm Pieters RIPPERDA, landbouwer, and Hilje Geerts ZIJL, landbouwersche.
From this marriage:
   1.  Pieter Jacobs, born on 24-05-1836 in Hornhuizen, christened on 03-06-1836 in Hornhuizen, died on 24-09-1847 in Kloosterburen at the age of 11.
   2.  Harm Jacobs (see also V.247).

IV.93    Antje Pieters HELLER, born on 12-09-1805 in Leens, died on 28-04-1877 in Pieterburen at the age of 71, daughter of Pieter Jacobs HELLER (see also III.26) and Anje Ties DIJKHUIS/VAN DIJK, daglonersche.
Married at the age of 23 on 21-05-1829 in Eenrum to Jacob Jans PAIZE, 25 years old, dagloner, born on 28-08-1803, died on 01-07-1878 in Pieterburen at the age of 74, son of Jan Jacobs PAIZE, dagloner, and Nieske Jurjens TEERLING.
From this marriage:
   1.  Pieter, born on 27-10-1829 in Pieterburen, died on 15-10-1913 in Pieterburen at the age of 83.
Married at the age of 31 on 27-10-1860 in Eenrum to Klaaske DIJKEMA, born 1840 in Wierhuizen, died on 18-02-1900 in Pieterburen, daughter of Hendrik Edes Klaassens DIJKEMA and Ida Hindriks STUIT.
   2.  Nieske, born on 17-04-1833 in Pieterburen.
Married at the age of 21 on 01-05-1854 in Eenrum to Gerhardus Jans KLONT, born in Rasquert, son of Jan Jakobs KLONT and Biefke Cornelis HORRINGA.
   3.  Anje, born on 11-09-1836 in Pieterburen, died on 20-01-1848 in Pieterburen at the age of 11.
   4.  Jan (see also V.253).
   5.  Thies, born on 27-12-1843 in Pieterburen, died on 17-07-1868 in Pieterburen at the age of 24.
Married at the age of 24 on 23-05-1868 in Eenrum to Aaltje BUIKEMA, born in Westernieland, daughter of Luitje Mennes BUIKEMA and Trientje Luitjens van der WIJK.
   6.  Margaretha, born on 16-03-1846 in Pieterburen, died in USA.
Married at the age of 19 on 24-05-1865 in Eenrum to Reinder BUIKEMA, born in Westernieland, son of Luitje Mennes BUIKEMA and Trientje Luitjens van der WIJK.

IV.95    Jan Pieters HELLER, dagloner koopman, born on 05-01-1813 in Kloosterburen, died on 02-03-1891 in Eenrum at the age of 78, son of Pieter Jacobs HELLER (see also III.26) and Anje Ties DIJKHUIS/VAN DIJK, daglonersche.
Publication of the banns on 16-07-1850, married at the age of 42 on 06-04-1855 in Eenrum. De lange tijd (5jaar) tussen ondertrouw en trouw werd veroorzaakt door zijn "foute" geboorte inschrijving als Louisa. In de huwelijksakte wordt hierover vermeld dat de bruidegom niet in staat is een geboortebewijs te overleggen. Hij wordt daarop door getuigen onder ede geidentificeerd als zoon van zijn ouders geboren op 5 Januari 1813 te kloosterburen.
Spouse is Jantje Reinders PRINS, 28 years old, born on 29-04-1826 in Hornhuizen, daughter of Reinder Jans PRINS, dagloner veeman, and Antje Klasens BOS.
From this marriage:
   1.  Reinder Jans, schoenmaker, born on 25-06-1855 at 03:00 in Eenrum, died on 13-09-1906 in Eenrum at the age of 51.
Married at the age of 39 on 20-04-1895 in Eenrum to Pieterke WILDEVELD, naaister, born 1860 in Kloosterburen, died on 06-10-1925 in Dennenoord,Zuidlaren, daughter of Meint WILDEVELD, kleermaker, and Geertje WIERSUM, dienstmeid.
   2.  Jan Jans, born on 07-08-1857 in Eenrum, died on 06-09-1857 in Eenrum, 30 days old.
   3.  Pieter Jans, born voor 1858, died on 28-06-1858.
   4.  Anje Jans (see also V.264).
   5.  Jacob Jans, hospitaal soldaat, born on 20-09-1861 in Eenrum, died on 19-03-1882 in Groningen at the age of 20.
   6.  Jan Jans (see also V.266).
   7.  Antje Jans (see also V.269).

IV.99    Jacob Roelfs OOSTEMA, dagloner, christened on 25-11-1798 in Warfhuizen, died on 16-12-1849 in Houwerzijl at the age of 51. Hij tekende het verzoekschrift ter erkenning van de Afgescheiden Gemeente Houwerzijl/Zoutkamp aan de koning.Zie ook:Houwerzijl, een dorp in de Marne, blz.96. Son of Roelf Donkes OOSTEMA and Anje Jacobs HELDER (see also III.29).
Married at the age of 19 on 15-11-1818 in Wehe to Anje Berents FENNENGA, 23 years old, christened on 08-03-1795 in Warfhuizen, died on 21-12-1869 in Houwerzijl at the age of 74, daughter of Beerent JANS and Geertruid JANS.
From this marriage:
   1.  Roelf Jacobs, born on 23-02-1819 in Zuurdijk, christened on 18-04-1819 in Zuurdijk, died < Febr1821.
   2.  Roelf Jacobs, landarbeider, born on 03-02-1821 in Zuurdijk, christened on 10-03-1821 in Zuurdijk, died on 29-08-1846 in Vliedorp at the age of 25. Ongehuwd.
   3.  Geertruid Jacobs, born on 16-04-1823 in Zuurdijk, christened on 04-05-1823 in Zuurdijk, died <Nov1824.
   4.  Geertruid (see also V.274).
   5.  Martje, born on 13-02-1828 in Houwerzijl, christened on 23-03-1828 in Niekerk, died xx-07-1856 in Niekerk.
   6.  Berend (see also V.276).
   7.  Pieter Jacobs (see also V.278).

IV.101    Donke Roelfs OOSTEMA, christened on 08-03-1801 in Zuurdijk, died on 10-04-1869 in Kloosterburen at the age of 68, son of Roelf Donkes OOSTEMA and Anje Jacobs HELDER (see also III.29).
Married (1) at the age of 27 on 27-07-1828 in Ulrum to Menje Rennes KAMPENGA, 32 years old, born on 01-11-1795 in Zuurdijk, died 1849, daughter of Renne Alderts KAMPENGA and Klaaske Tammes.
Married (2) at the age of 50 on 04-10-1851 in Kloosterburen to Elske Alberts VROMA, dagloonerse, born 1803 in Middelstum, died on 16-07-1885 in Kloosterburen, daughter of Albert Reinders VROMA, dagloner, and Lijsabet LUBBERS, daglonerse.
From the first marriage:
   1.  Anje, born on 24-09-1822 in Vliedorp, died <Aug1824.
   2.  Anje, born on 24-09-1824 in Vliedorp, died on 25-03-1852 in Leens at the age of 27.
Married to Hillebrand RIETEMA, landarbeider, born on 03-05-1824 in Leens, died on 09-11-1854 in Wehe at the age of 30, son of Hendrik Jans RIETEMA and Jantje ZIJLSTRA.
   3.  Renne Donkes, born on 03-08-1825 in Vliedorp, christened on 28-12-1828 in Niekerk.
Married at the age of 27 on 13-11-1852 in Ulrum to Jantje LUIT, born 1824 in Ulrum, daughter of Pieter Kornelis LUIT and Jantje Jans PRINS.
   4.  Martje Donkes (see also V.286).
   5.  Roelfina, born on 18-09-1831 in Houwerzijl, christened on 11-03-1832 in Niekerk.
   6.  Roelf, born on 16-08-1834 in Vliedorp, gem. Ulrum.
   7.  Aldert, born on 20-01-1837 in Warfhuizen.
Married to Roelfien VOET, born on 02-09-1840 in Kloosterburen, daughter of Jan Cornelis VOET and Trientje Cornelis WERKHOF.
   8.  Grietje (see also V.291).

IV.104    Pieter Roelfs OOSTEMA, Dagloner te Vliedorp, born on 27-02-1804 in Leens, christened on 11-03-1804 in Leens, died in USA. Emigreerde met vrouw en kinderen naar USA vanaf Rotterdam in 1854 op de "Isabella" (aankomst New York 1 Julie 1854), en vestigde zich in Grand Haven, Ottawa Co., MI. Hij had sinds 1866 een boerderij in Laketown Township, Allegan County (zie ook Timmer Genealogie by Edward Prins, blz. 8), son of Roelf Donkes OOSTEMA and Anje Jacobs HELDER (see also III.29).
Married at the age of 26 on 24-06-1830 in Leens to Jantje Klaassens TIMMER, 23 years old, born on 04-09-1806 in Vliedorp, died in USA, daughter of Klaas Harms TIMMER, timmerman, and Leentje Alberts DIJKHUIS. Zij kwamen met de "Isabelle" van Rotterdam naar New York, waar ze na een tocht van 52 dagen op 1 Juli 1854 aankwamen. Ze gingen per trein van Albany naar Detroit, verder per trein naar Chicago en per ossewagen naar Grand Haven. Ze vestigden zich in Laketown Township.
From this marriage:
   1.  Roelf (see also V.292).
   2.  Anje (see also V.295).
   3.  Jakob, born on 27-06-1844 in Warfhuizen, died on 02-05-1846 in Warfhuizen at the age of 1.
   4.  Klaas, born on 12-02-1847 in Warfhuizen. Emigreerde naar USA met zijn ouders in 1854.
Married at the age of 28 on 14-02-1875 in Lake Town Twnsp. Spouse is Geesje KLOMPARENS, 18 years old, born on 18-02-1856 in Laketown Township, MI.

IV.110    Martje OOSTEMA, dagloonster, christened on 26-11-1809 in Hornhuizen, Kloosterburen, died on 26-12-1891 in Rasquert at the age of 82, daughter of Roelf Donkes OOSTEMA and Anje Jacobs HELDER (see also III.29).
Married at the age of 22 on 15-11-1832 in Leens to Jan Simons de WIT, born 1811 in Maarslag, died <1891, son of Simon Jans de WIT and Maria Pieters.
From this marriage:
   1.  Marijke (see also V.300).

IV.113    Jan Abels HELDER, dagloner, christened on 27-02-1803 in Leens, died in USA. In 1853 met vrouw en kinderen naar USA geemigreerd. Godsdienstopgave: Afgescheiden. Son of Abel Jans and Trijnje Jacobs HELDER (see also III.32).
Married (1) at the age of 25 on 25-05-1828 in Ulrum to Grietje Jacobs van DIJK, born 1792 in Warfhuizen, died on 01-12-1834 in Ulrum, daughter of Jacob Luurts van DIJK, landbouwer, and Aaltje Jans HUIZINGA, landbouwster. De kinderen Abel en Jantje worden bij dit huwelijk gewettigd.
Married (2) at the age of 33 on 15-12-1836 in Ulrum to Maria Alberts de VRIES, 21 years old, dienstmeid, born on 24-02-1815 in Warfhuizen, christened on 19-03-1815 in Warfhuizen, died on 15-09-1877 in Grand Haven City, MI at the age of 62, daughter of Albert Wijtses de VRIES, dagloner te Warfhuizen,Wehe,Ulrum, Vierhuizen, and Klaaske Jans HOEKSEMA (van der Scheer), dienstmeid in Maarslag (voor huwelijk). Zij vertrokken met de overlevende kinderen uit beide huwelijken van Jan Abels Helder te weten: Abel, Albertus, Trientje, Klaaske, Willem, Geertruid en Jan in 1853 naar Amerika.Zij vertrokken met schipper Jan Roorda vanuit Zoutkamp naar Rotterdam en vandaar naar New York (Groninger Courant 13 Mei 1853). De reis werd gemaakt met de "Henry Shelton" die uit Rotterdam vertrok en op 3 Augustus 1853 in New York arriveerde (Bron: Dutch Immigrants in U.S. Passenger Manifests, 1820-1880 by Robert P. Swierenga, 1983).Zij vestigden zich in Grand Haven, MI. From the first marriage:
   1.  Jantje Jans, dienstmeid, born 07-1825 in Leens, christened on 08-06-1828 in Leens, died on 27-03-1842 in Ulrum.
   2.  Abel Jans, born on 04-01-1828 in Leens, christened on 08-06-1828 in Leens.
   3.  Trientje Jans, born on 01-12-1830 in Ulrum, died on 24-01-1831 in Ulrum, 54 days old.
   4.  Trientje Jans, born on 14-03-1832 in Ulrum, died on 11-03-1841 in Ulrum at the age of 8.
From the second marriage:
   5.  Albert Jans, born on 03-10-1837 in Ulrum, died on 08-10-1837 in Ulrum, 5 days old.
   6.  Albert Jans (see also V.306).
   7.  Trientje Jans, born on 03-04-1841 in Ulrum.
   8.  Klaaske Jans, born on 09-10-1843 in Ulrum.
   9.  Willem Jans, born on 09-03-1846 in Ulrum.
   10.  Geertruid Jans, born on 12-04-1849 in Ulrum.
   11.  Jan Jans, born on 27-11-1851 in Ulrum.
Married to Rose LALONDE, born on 17-11-1849 in Quebec, Canada.

IV.118    Geertruid Abels HELDER, naaister, born on 15-03-1810 in Leens, christened on 15-04-1810 in Leens, died on 23-03-1893 in Leens at the age of 83. Tijdens de volkstelling van 1829 was zij dienstmeid op de boerderij "Barnegaten" (gedenkb. Nijverh.II, 127) nabij Houwerzijl van het echtpaar Jan Bakker Jurriens Boer en Antje Harms Zijlma, daughter of Abel Jans and Trijnje Jacobs HELDER (see also III.32).
Married (1) at the age of 34 on 11-07-1844 in Leens to Hilbrandus Klaassen LAP, 31 years old, arbeider, timmerman, born on 29-06-1813 in Zuurdijk, christened on 25-07-1813 in Zuurdijk, died on 09-09-1852 in Leens at the age of 39. In 1829 ten tijde van de bevolkingstelling is hij dienstknecht op de boerderij Veltingheem (Gedenkb. Nijverheid II, Leens nr.24) bij het echtpaar Albert Jans Doornbos en Geertruid Dijkhuis. Son of Klaas Luitjens LAP, arbeider te Zuurdijk, and Korneliske Hendriks KAMPHUIS.
Married (2) at the age of 50 on 07-03-1861 in Leens to Jogchum van ZWOL, 50 years old, dagloner, born on 18-09-1810 in Ulrum, christened on 07-10-1810 in Ulrum, died on 04-10-1888 in Leens at the age of 78. Hij was een neef van Jochum Klaassens van Zwol(geb.7Jan.1800;overl.15 Juni 1835 te Ulrum) die als nr.14 de"Akte van Afscheiding" tekende (J.S.van Weerden, p.340). Son of Hindrik Jochums van ZWOL and Eltje Arents BEUKEMA.
From the first marriage:
   1.  Kornelske, born on 19-04-1845 in Leens, died on 20-10-1938 in Zuidlaren at the age of 93.
Married at the age of 25 on 06-05-1870 in Leens to Jelle BRAAKSMA, 31 years old, born on 02-01-1839 in Nijkerk, gem. Ferweradeel, died on 07-09-1907 in Leens at the age of 68, son of Doede Jelles BRAAKSMA and Jetske Hemkes HENDRIKS.
   2.  Theo, born 1850 in Leens, died on 16-08-1851 in Leens.
   3.  Hilbrand HELDER/LAP, born on 29-10-1852 in Leens, died on 28-11-1860 in Leens at the age of 8. Hij werd na de dood van zijn vader (Hilbrand Klaassen Lap) geboren en draagt de naam van zijn moeder.

IV.121    Jacob Willems HELDER, flankeur (1834), pakhuisknecht (1871), koopmansknecht (1875), born on 20-12-1807 in Leens, christened on 10-01-1808 in Leens, died on 03-05-1889 in Groningen at the age of 81, son of Willem Jacobs HELDER (see also III.34) and Eelje/Eltje Alberts BEUKEMA.
Married at the age of 26 on 11-09-1834 in Groningen. In de huwelijksakte heet hij Jacob Willems zoon van Willem Jacobs en Eltje Alberts. Spouse is Jantje KISTNER, 25 years old, naaister, christened on 06-11-1808 in Groningen, Martinikerk, died on 03-06-1875 in Groningen at the age of 66, daughter of Johannes KISTNER/KISTENAAR, sergeant, and Gepke Willems HOVING.
From this marriage:
   1.  Willem (see also V.318).
   2.  Johanna (see also V.321).
   3.  N.N. Born on 30-03-1838.
   4.  Albert, born on 26-08-1839 in Groningen, died on 15-12-1843 in Groningen at the age of 4.
   5.  Jan Ernst, born on 28-09-1841 in Groningen.
   6.  Eltje, born on 14-12-1843 in Groningen, died on 25-04-1861 in Groningen at the age of 17.
   7.  Gepke (see also V.329).
   8.  NN, born on 29-03-1848 in Groningen. Levenloos geboren.
   9.  Rikstina/Christina, born on 21-07-1849 in Groningen, died on 25-07-1871 in Amsterdam at the age of 22. Aangifte in Groningen op 14-11-1871. Zowel in Amsterdam als in Groningen wordt zij bij overlijden Christina genoemd.
   10.  Martha (see also V.333).

IV.125    Martha Willems HELDER, dienstmeid (1829) en later schipperse, born on 27-05-1813 in Zuurdijk. Geboorteakte voorzien van goed leesbare handtekening van haar vader. Getuigen waren Jan Reeuwert Zuidema, 40 jaar, dagloner te Zuurdijk en Willem Jacobus van der Veen 40j., dagloner. Christened on 17-06-1813 in Zuurdijk, died in Michigan,USA. In 1829 (volkstelling) woonde zij als 16 jarige dienstmeid in bij Jan Douwes Zomerdijk (schoenmaker) en Elizabeth Jans Heizenberg te Maarslag. Haar broer Jan trouwde in 1843 met dochter Anje uit dit gezin.
Zij emigreerde in 1860 naar USA, samen met haar kinderen Grietje, Eije,Wilmina,Jan en Thomas. Ook Reinder van Kampen (24 jaar),de latere man van Grietje Kraai, komt op de passagierslijst voor. De reis werd gemaakt met de bark LAURA uit Bremen onder kapitein T. Wilmsen. De reis ging van Rotterdam naar New York met aankomst aldaar 18 Oct.1860. Op de passagierslijst komt zij voor als Martha Kraai, leeftijd 47. Deze gegevens komen van de website van Donna Speer Ristenbatt (www.ristenbatt.com). Daughter of Willem Jacobs HELDER (see also III.34) and Eelje/Eltje Alberts BEUKEMA.
Married at the age of 19 on 20-10-1832 in Kloosterburen to Eije Ennes KRAAI, 24 years old, (turf)schipper, born on 02-05-1808 in Kloosterburen, christened on 15-05-1808 in Hornhuizen, died 1850-1860. In de trouwakte van dochter Eltje (9-10-1865 Leens) wordt vermeld dat haar vader Eije Ennes kraai is overleden. Tevens wordt vermeld dat de moeder Martha Willems Helder woonachtig is te Grand Haven, Michigan, USA. Zij emigreerde naar Grand Haven in 1860 en omdat in 1850 nog een kind (Eije) van het echtpaar Martha Willems en Eije Ennes wordt geboren, kan zijn overlijden geschat worden als 1850-1860. Son of Enne Tomas KRAAI, visser, schipper (1832), and Grietje Jans SIKKENS, schippersche.
From this marriage:
   1.  Enne Eijes, schipper, born on 29-11-1832 in Groningen, died on 02-08-1908 in Grand Haven at the age of 75, buried in Lake Forest Cem.,Grand Haven. Hij kwam met het s.s.Jane E. Williams op 25 Juni 1855 aan in New York.Hij vestigde zich eerst in Holland, MI en woonde later in Grand Haven.Hij was "sailor" op de "Great Lakes" en kapitein van de stoomschepen "A.C. van Raalte" en de "North Star". Met deze schepen onderhield hij een verbinding van Chicago naar Holland en van Holland naar Muskegon (Bron: Find a Grave, www.findagrave.com).
   2.  Eltje, broodbakkersche (1865), born on 13-08-1834 in Groningen, died in Michigan, USA. Zij vertrekt in 1866 als echtgenote van J. Dijk, die zich reeds in Grand Haven gevestigd heeft. Zij vertrekt van Delfzijl naar Bremen. Van Bremen wordt het gezin door tussenkomst van Ed. Schon met het zeilschip 2e cajuit naar New York gebracht (tnr. 1399, inv.nr. 1987, brief van A.M. Prins, agent voor landverhuizingen naar Amerika, 1 juni 1866, nummer 1385).
Zij reist met haar kinderen Tjark Balkema 9 jaar, Jan Balkema 5 jaar, Enne Balkema 2 jaar en Geertje Dijk 2/5 jaar. Deze gegevens zij te vinden onder emigranten op "Alle Groningers" waarop zij voorkomt als Eltje Krai.
Married (1) at the age of 21 on 07-06-1856 in Baflo to Enje BALKEMA, 24 years old, Bakkersknecht, born on 17-08-1831 in Warffum, died on 12-08-1864 in Schouwerzijl, gem.Leens at the age of 32. Loot zich vrij van de Nat.Militie. Son of Tjark Jans BALKEMA, landbouwer te den Andel, and Jantje Ennes BERGHUIS.
Married (2) at the age of 31 on 09-10-1865 in Leens to Jan DIJCK, bakkersknecht (1865), born 1844 in Noordhorn, son of Lukas DIJCK and Geertje STOEL.
   3.  Grietje, born on 12-08-1836 in Westernieland, gem. Eenrum. Kwam samen met zus Wilhelmina en broer Tobias op 18 Oct. 1860 aan in New York.
Married at the age of 24 on 14-01-1861 in Ottawa Co., MI to Reinder van KAMPEN, 24 years old, born on 31-10-1836 in Wetsinge, gem. Adorp.
   4.  Wilhelmina (see also V.341).
   5.  Thomas, born on 22-05-1844 in Wierhuizen, gem. Eenrum. Emigreerde naar USA. Kwam samen met zussen Grietje en Wilhelmina op 18 Oct.1860 aan in New York.
   6.  Jan, born on 08-08-1847 in Pieterburen,gem. Eenrum. De aangifte wordt gedaan door Geneesheer Jan Slingenberg omdat de vader door ziekte verhinderd is dit te doen.
   7.  Eije, born on 06-03-1850 in Warfhuizen,gem. Leens.

IV.126    Jan Willems HELDER, winkelier,schipper, born on 18-05-1817 in Zuurdijk, christened on 08-06-1817 in Zuurdijk, died on 18-10-1849 in Fort Bath en Bath,Zeeland at the age of 32. Hij overleed tijdens zijn schippersbestaan op de Westerschelde waaraan
Bath is gelegen. Son of Willem Jacobs HELDER (see also III.34) and Eelje/Eltje Alberts BEUKEMA.
Married at the age of 26 on 19-05-1843 in Leens to Antje Jans ZOMERDIJK, 20 years old, (bij huw.) schippersche, born on 14-07-1822 in Maarslag, gem.Leens, died on 06-08-1883 in Zeerijp at the age of 61. Bij huwelijk van haar dochter Eltje is zij aanwezig. Zij is dan schipperse en woont te Groningen. Daughter of Jan Douwes ZOMERDIJK, schoenmaker, and Elizabeth Jans HEIZENBERG, winkelierse.
From this marriage:
   1.  Elizabeth Jans, born on 03-10-1843 in Schouwerzijl, christened on 05-05-1844 in Mensingeweer, died on 27-08-1862 in Kollumerland en Nieuw Kruisland at the age of 18.
   2.  Eltje Jans (see also V.346).
   3.  Jan, born on 09-08-1846 in Schouwerzijl, christened on 11-04-1847 in Mensingeweer.
   4.  Willem Jans (see also V.349).

V.1    Friedrich KETTLER, arbeider, born on 22-12-1846 in Westernieland, died on 27-05-1919 in Fulton (Whiteside), Il., USA at the age of 72, buried in Fulton Township Cemetery, lot 509, Il., USA. Emigreerde naar Amerika in voorjaar 1881. Son of Gerhard Friedrich KETTLER, dagloner, and Anje Jans HELDER (see also IV.2).
Married (1) at the age of 24 on 13-05-1871 in Eenrum to Jantje (Jennie) ZEERIJP, died voor 1889, daughter of Reinder Sjabbes ZEERIJP and Ailke Harms van STRATEN.
Married (2) 1889 to Geertje MEIJER, born on 09-10-1850, died on 08-01-1913 in Fulton Township at the age of 62, buried in Fulton Township Cem., lot 509.
Married (3) 1915 to Roelfke (Ruby) DRENTH(E), born on 08-11-1850, died on 13-03-1916 at the age of 65, buried in Fulton Township Cemetery.
From the first marriage:
   1.  Gerard, born on 05-10-1871 in Eenrum, died on 26-01-1940 in Nederland at the age of 68.
   2.  Reinder Friedrich, born oct.1873, died jan. 1874.
   3.  Reinder Friedrich (see also VI.3).
   4.  Annie, born 1877 in Nederland, died 1930, buried in Fulton Cemetery, Fulton, Il.
Married on 20-08-1898 to Hendrik OTTENS.
   5.  Harry, born on 27-03-1879 in Nederland, died on 21-03-1935 at the age of 55, buried in Fulton Cemetery, Il., USA.
Married 1902 to Kate SMITH.
   6.  Alice, born febr. 1882, died Maart 1882.
   7.  Klaas (Claus), born on 11-10-1884 in Fulton, Il. Died on 22-10-1918 in Union Grove Twp (Whiteside), Il. at the age of 34. Died of influenza and pneumonia.
Married at the age of 22 on 16-01-1907 to Grace VOSS.
   8.  John, born febr.1887, died on 04-07-1887.

V.7    Jantje HELDER, born on 02-01-1831 in Wierhuizen, christened on 23-07-1831 in Wierhuizen, daughter of Jan Arends HELDER (see also IV.3) and Martje Harmannus FINKELES.
Married (1) at the age of 23 on 08-09-1854 in Eenrum to Jan Cornelis van LAND, boerenknecht, born 1828, son of N.N. and Cornelia Jans van LAND, daglonersche.
Married (2) at the age of 33 on 06-02-1864 in Eenrum to Jacob van DIJK, 21 years old, dagloner, born on 04-03-1842 in Eenrum, son of Luitje Klaassens van DIJK, dagloner, and Aaltje WOLTING.
From the first marriage:
   1.  Kornelia (see also VI.14).
From the second marriage:
   2.  Luitje, born 1865 in Pieterburen, died on 14-10-1942 in Schouwerzijl.
Married on 08-06-1893 in Leens to Jantje HEIN, born 1867 in Leens, daughter of Harm HEIN and Helena BOELENS.
   3.  Martje, born 1867 in Pieterburen.
Married on 11-03-1886 in Leens to Harm VOS, born 1865 in Warfhuizen, son of Klaas VOS and Ietje SMIT.

V.10    Thies HELDER, dagloner te Westernieland,"rag peddler"(= lapjeskoopman) in Grand Rapids, born on 24-03-1835 in Pieterburen, christened on 26-04-1835 in Wierhuizen, died on 02-07-1905 in Wyoming, Kent,MI at the age of 70, buried in Oak Hill Cem., Grand Rapids, son of Jan Arends HELDER (see also IV.3) and Martje Harmannus FINKELES.
Married (1) at the age of 27 on 31-05-1862 in Eenrum to Everdina BIL, 26 years old, dienstmeid te den Andel, born on 04-02-1836 in Eenrum, died on 13-07-1866 in Westernieland at the age of 30, daughter of Grietje Klaassens BIL, dienstmeid te Eenrum, daglonerse te Saaxumhuizen.
Married (2) at the age of 31 on 29-12-1866 in Eenrum to Rienkje DIJK, 37 years old, born on 12-11-1829 in Tolbert, gem. Leek, daughter of Rinke Martens DIJK and Jantje CORNELIS, arbeidster. Zij vertrokken met drie kinderen in 1868 naar MI, USA. In "verbasterde" vorm komen zij wellicht voor op de passagierslijst van SS HELVETIA die vanuit Liverpool vertrok en op 15 Mei 1868 in NewYork aankwam. Zij heten dan resp. Fries Helder 33 years, Renike Helder 38 years, Greetye Helder 5 years, Gaaubye Helder 5 years, en Jan Helder 11 months.
Married (3) at the age of 34 on 22-12-1869 in GrandRapids, Zij komt voor in de census als Klasina/Kersina Draai/Driy. Haar ouders waren Klaas Pieters Draai en Geertje Alderts Laninga. Klasina/Kersena had een zoon van onbekende vader genaamd Allard/Aldert geboren 3-7-1863 te Kantens.In de census van 1880 komen zij voor als wonend in Wyoming, Kent,MI. Hij is dan "pedler". Bij hen woont dan Allard die meubelmaker is. Spouse is Klasina/Clara DRAAI, 30 years old, born on 03-01-1839 in Stedum, died on 23-04-1926 in Wyoming, Kent,MI at the age of 87, buried in Oak Hill Cem. Grand Rapids, daughter of Klaas Pieters DRAAI and Geertje Alderts LANINGA.
From the first marriage:
   1.  Grietje, born on 14-01-1863 in Eenrum.
From the second marriage:
   2.  Jan, born on 23-02-1868 in Eenrum.
From the third marriage:
   3.  Mattie (see also VI.22).
   4.  John (see also VI.23).
   5.  Klaas, born on 11-05-1880 in Grand Rapids, Kent Co. Died on 11-10-1885 in Wyoming, Kent Co. at the age of 5. Died of croup at age 5.(findagrave.nl), buried in Oak Hill Cem. Grand Rapids. Gestorven aan de "kroep" (Find a Grave).

V.19    Jacob HELDER, boerenknecht dagloner, born on 04-06-1845 in Pieterburen, christened on 03-08-1845 in Wierhuizen, died on 30-01-1924 in Wierhuizen at the age of 78. Grafzerk te Wierhuizen (22-06-1999). Hij wordt op 23 Maart 1879 veroordeeld tot 4 dagen gevangenisstraf wegens overtreden van de Jachtwet. Hij is bij zijn veroordeling arbeider,Gereformeerd, 1.53m lang en gehuwd. Son of Jan Arends HELDER (see also IV.3) and Martje Harmannus FINKELES.
Married (1) at the age of 24 on 14-05-1870 in Eenrum to Hindriktje de WITT, 25 years old, born on 20-12-1844 in Eenrum, died on 15-04-1878 in Wierhuizen at the age of 33, daughter of Willem Simons de WITT and Trijntje Jans HOFMAN.
Married (2) at the age of 33 on 13-11-1878 in Eenrum to Albertje KLUNDER, 42 years old, born on 09-04-1836 in Eenrum, died on 28-11-1891 in Pieterburen at the age of 55, daughter of Freerk Alberts KLUNDER and Alberdina Derks GROENVELD.
Married (3) at the age of 49 on 27-04-1895 in Kloosterburen to Elizabeth WIERSUM, 49 years old, born on 04-06-1845 in Pieterburenen, died on 10-01-1924 in Wierhuizen at the age of 78, daughter of Jacob Ulferts WIERSUM, pelmolenaarsknecht, and Dietje Hendriks WEGMAN. Gezamelijk graf te Wierhuizen.
From the first marriage:
   1.  Jan Jacobs, born on 21-12-1870 in Pieterburen, died on 02-05-1882 in Pieterburen at the age of 11.
   2.  Trijntje (see also VI.30).
   3.  Willem, boereknecht, born on 11-04-1874 in Eenrum, died on 10-02-1906 in Grand Rapids, MI at the age of 31. Volgens "death certificate" was hij getrouwd,had geen kinderen en overleed in de Kent County Jail in Grand Rapids. Vertrok in 1893 naar USA en arriveerde a/b EDAM op 2 Mei 1893 in NewYork. Gaf als godsdienst op NH. Als bestemming gaf hij op Grand Rapids, MI.
   4.  Renne (see also VI.32).
   5.  Johannes, dagloner, born on 03-03-1878 in Wierhuizen.
Married at the age of 24 on 22-05-1902 in Eenrum to Janna BAREVELD, born 1877 in Kloosterburen, daughter of Albert BAREVELD/BAARVELD, dagloner, and Anje van HOUW, dagloonster. Zij arriveerden 15 Maart 1904 in New York met de "Noordam". Ze bezaten bij aankomst samen 25 USD en gingen naar Englewood, Chicago naar broer/zwager Klaas Barevelt. Bij de medische keuring op Ellis Island wordt geconstateerd dat Johannes lijdt aan "Conjunctivitis Follicula" (= onsteking buitenste oogvlies met blaasjes).
From the second marriage:
   6.  Jan, born on 26-10-1882 in Pieterburen, died on 24-03-1894 in Pieterburen at the age of 11.

V.26    Arend Hommes (Earl) HUIZENGA, born on 21-01-1846 in Westernieland, died on 18-04-1902 in Fulton at the age of 56. Arend and Martje and their six children left Eenrum Municipality 26 Mar 1892 for America. They sailed on the steamship Spaarndam of the Holland America Line, departing from the port of Rotterdam and arriving at the port of New York 7 Apr 1892. Their destination on the U.S. Customs ship passenger list was Fulton, Illinois.Emigreerde met vrouw en 6 kinderen naar USA op 26-3-1892 op de SS Spaarndam van de Holland Amerika Lijn, van Rotterdam naar New York, waar ze arriveerden op 7-4-1892. Son of Homme Roelfs HUIZENGA, binnenschipper, molenaarsknecht,dagloner, and Trientje Arends HELDER (see also IV.12).
Married at the age of 27 on 21-05-1873 in Pieterburen to Martje Gerrits MEINTS, 24 years old, born on 20-03-1849 in Pieterburen, died 1928 in Fulton USA.
From this marriage:
   1.  Trientje Arends, born on 16-01-1874 in Eenrum.
   2.  Gerrit Arends, born on 07-02-1876 in Eenrum.
   3.  Hendertje Arends, born on 19-11-1877 in Eenrum.
   4.  Henderika Arends, born on 02-10-1880 in Eenrum.
   5.  Elizabeth Geertruida, born on 13-04-1884 in Pieterburen, gem. Eenrum.
   6.  Martje Arends, born on 16-08-1886.
   7.  Martje Arends, born on 26-08-1886 in Eenrum Eenrum.

V.30    Roelf Hommes HUIZENGA, Schipper te Pieterburen, born on 12-02-1852 in Westernieland, died in USA, Roelf and Fenna and their only surviving child, Trientje, left Eenrum Municipality 26 Mar 1892 for America. They sailed on the steamship Spaarndam of the Holland America Line, departing from the port of Rotterdam and arriving at the port of New York 7 Apr 1892. Their destination was listed as Muskegon, Wisconsin on the U.S. Customs ship passenger list. This may be Muskego, Wisconsin or possibly Muskegon, Michigan. When the 1900 federal census was enumerated for Garden Plain Township in Whiteside County, Illinois on 5 Jun 1900, Roelf, Fannie and Katy are listed..Hij emigreerde met zijn vrouw en hun enig overgebleven kind op 26-3-1892 naar Amerika. Arriveerde met zijn gezin in New York 7 april 1892 op de SS Spaarndam, vanuit Rotterdam. Als bestemming was gegeven: Muskegon, Wisconsin. Er bestaat in de staat Wisconsin geen Muskegon, dus dit zou kunnen zijn: Muskegon, Michigan of: Muskego, Wisconsin. Rond 1900 woonden ze in Fulton, Illinois. Son of Homme Roelfs HUIZENGA, binnenschipper, molenaarsknecht,dagloner, and Trientje Arends HELDER (see also IV.12).
Married at the age of 27 on 14-04-1879 in Eenrum to Fenna Jacobs HAZEKAMP, 35 years old, born on 22-03-1844 in Wehe, died in USA, daughter of Jakob Roelfs HAZEKAMP, bakker, and Klaaske Lambrechts ABBRING.
From this marriage:
   1.  Trientje Roelfs, born on 30-01-1881 in Pieterburen.
Married 1900 in Fulton to William KOENES.
   2.  Jacob Roelfs, born on 18-08-1883 in Pieterburen, died on 17-02-1886 in Pieterburen at the age of 2.

V.32    Jan Hommes (John) HUIZENGA, Landbouwer in Erie, Illinois, born on 24-04-1855 in Westernieland, died on 28-10-1920 in Newton Township at the age of 65. Hij overleed kort voor het middaguur op zijn boerderij na een hartaanval in de voorgaande nacht. Buried on 01-11-1920 in Fulton cemetery. Funeral service Maandag 1-11-1920 in de Newton Zion Reformed Church om 11 uur, geleid door Rev. Vander Ploeg. Jan (John) and Grietje (Grace) and eleven of their children emigrated from The Netherlands in 1901. Their oldest son, Homme (Herman), stayed behind for military service. The family sailed on the S.S. Statendam of the Holland America Line, departing from the port of Rotterdam 11 Apr 1901 and arriving at the port of New York 22 Apr 1901. According to the U.S. ship manifest, John was in possession of $10.00 when they arrived in New York. Passage for the entire family was paid for by John's brother Arend (Earl), who was already living in Fulton (emigrated in 1892).

John Huizenga, who had farmed for a number of years in the vicinity of Erie, Illinois, died shortly before noon on Thursday, 28 Oct 1920 at his farm in Newton Township after experiencing a heart attack the night before. The funeral service was on Monday, 1 Nov 1920 at the Newton Zion Reformed Church at 11:00 conducted by Rev. Vander Ploeg. Burial in the Fulton cemetery.Emigreerde met vrouw en 11 kinderen op de "Statendam" die vertrok uit Rotterdam 11-4-1901 en arriveerde in New York 22-4-1901. Hun oudste zoon Homme bleef achter voor militaire dienst. John had $ 10.oo bij zich toen ze in New York aankwamen. De overtocht voor het gehele gezin was betaald door John's broer Earl (Arend) die al in Fulton woonde (emigreerde in 1892). Son of Homme Roelfs HUIZENGA, binnenschipper, molenaarsknecht,dagloner, and Trientje Arends HELDER (see also IV.12).
Married at the age of 23 on 04-11-1878 in Pieterburen to Grietje (Grace) van DIJK, 19 years old (see also VI.408).
From this marriage:
   1.  Homme (Herman) Jans (see also VI.47).
   2.  Jan (John) Jans, born on 07-03-1880 in Pieterburen, died on 19-03-1880 in Pieterburen, 12 days old.
   3.  Jan (John) Jans, born on 09-05-1881 in Pieterburen, died on 29-12-1946 in Fulton, Ill. at the age of 65.
Married circa 1923 to Anna BALK.
   4.  Trientje (Kate) Jans (see also VI.53).
   5.  Harm Jacob, born on 25-03-1884 in Pieterburen, died on 30-09-1979 in Fulton at the age of 95.
   6.  Arend (Earl) Jans, born on 20-01-1886 in Pieterburen, died on 09-08-1890 in Pieterburen at the age of 4.
   7.  Jacobus (James) Jans, born on 12-10-1887 in Pieterburen, christened on 19-02-1888 in Pieterburen, died on 09-05-1935 in Erie at the age of 47.
Married at the age of 22 on 24-02-1910 in Whiteside Co. Spouse is Bertha WIERENGA, 22 years old, born on 26-12-1887, died on 18-12-1966 at the age of 78.
   8.  Roelf (Ralph) Jans, born on 15-05-1889 in Pieterburen, died on 16-08-1890 in Pieterburen at the age of 1.
   9.  Eltje (Elsie) Jans, born on 02-04-1891 in Pieterburen, christened on 13-08-1893 in Pieterburen, died on 29-04-1970 in Fulton at the age of 79.
Married at the age of 12 on 22-11-1903 in USA to Harry van KAMPEN, 21 years old, born on 04-12-1881 in The Netherlands Nederland, died on 29-03-1967 in Fulton Fulton at the age of 85.
   10.  Ida (Edith) Jans, born on 09-08-1892 in Pieterburen, died on 21-02-1985 in Morrison at the age of 92. In het Resthave Nursing Home.
Married at the age of 21 on 27-11-1913 in Newton Zion Reformed Church Newton Township to Louis WIERENGA, 24 years old, born on 19-02-1889, died on 27-06-1980 in Fulton at the age of 91.
   11.  Arend (Earl) Jans, born on 29-01-1894 in Pieterburen, christened on 10-06-1894 in Pieterburen, died on 16-10-1951 in Fulton at the age of 57.
Married at the age of 20 on 28-01-1915 in Rock Island Rock Island to Mary Elizabeth HUSSONG, 19 years old, born on 14-02-1895 in Charleston Charleston, died on 17-01-1991 in USA at the age of 95.
   12.  Jantje (Jennie) Jans, born on 08-11-1895 in Pieterburen, christened on 30-08-1896 in Pieterburen, died on 29-10-1979 in USA at the age of 83.
Married to Peter DYKSTRA, born circa 1896 in Illinois.
   13.  Roelf (Ralph) Jans (see also VI.67).
   14.  Martje (Martha) Jans, born on 25-03-1899 in Pieterburen, christened on 06-05-1900 in Pieterburen, died on 02-11-1904 in Erie at the age of 5, Martha was a sickly child with a slight deformity, a lump on her back. Her parents put a heavy coat on her to conceal this lump when they were processed upon arrival in New York, since it was not unusual for people to be refused entry into the U.S. for medical reasons. This simple act may have made the difference in allowing the entire family to enter the U.S.

Zij was een ziekelijk kind met een lichte vergroeiing op haar rug. Haar ouders lieten haar een zware jas dragen toen ze in New York arriveerden om deze "bult" te verbergen, want vaak werden mensen met een handicap niet toegelaten in Amerika. Als ze dit niet hadden gedaan, was er een kans geweest dat de gehele familie teruggestuurd zou zijn.
   15.  Inje (Eddie) Jans, born on 15-02-1901 in Pieterburen, died on 10-08-1901 in East Clinton, 176 days old.
   16.  Anna Jans, born on 28-11-1902 in East Clinton, died on 28-06-1990 in Fulton at the age of 87. In het Harbor Crest Nursing Home.
Married to Edward HEIN.

V.33    Ida Hommes (Ietmui) HUIZENGA, Dagloonster te Pieterburen, baker, born on 05-04-1858 in Pieterburen, died on 12-02-1919 in Pieterburen at the age of 60, daughter of Homme Roelfs HUIZENGA, binnenschipper, molenaarsknecht,dagloner, and Trientje Arends HELDER (see also IV.12).
Married at the age of 28 on 13-05-1886 in Leens to Hendrik Jans JAPENGA, 28 years old, dagloner te Pieterburen, born on 21-03-1858 in Kloosterburen, died on 28-10-1923 in Pieterburen at the age of 65, son of Jan Pieters JAPENGA, dagloner te Wehe, and Anje Jans FOKKENS.
From this marriage:
   1.  Anje Hendriks, born on 04-05-1887 in Eenrum.
Married to Hermannes WIJNEN, aannemer, born in Amersfoort, son of Jan van WIJNEN and Suzanna van NIMWEGEN.
   2.  Martje Hendriks, born on 02-10-1889 in Eenrum, died on 13-08-1890 in Eenrum, 315 days old.
   3.  Martje Hendriks, born on 19-12-1894 in Eenrum, died on 11-03-1987 in Zuidlaren at the age of 92, buried in Selwerderhof (Gr.).
Married at the age of 24 on 12-04-1919 to Hotze SCHRIPSEMA, 22 years old, slager Nwe Ebbingestraat 38 Groningen, born on 17-10-1896 in Schouwerzijl, died on 18-01-1982 in Groningen at the age of 85, buried in Selwerderhof (Gr.).
   4.  Jan Hendriks, born on 25-08-1899 in Eenrum, died on 21-12-1987 in Slochteren at the age of 88, buried on 24-12-1987 in Overschild.
Married at the age of 21 on 27-11-1920 in Eenrum to Anje POSTEMA, 18 years old, born on 26-02-1902 in Pieterburen, died on 01-04-1978 in Slochteren at the age of 76, daughter of Marten POSTEMA and Hilje ZIJLSTRA.
Children:
   5.  Trientje HUIZENGA (see also VI.74).

V.37    Martje Benes ZIJLSTRA, born on 19-03-1848 in Pieterburen, died on 27-04-1885 in Pieterburen at the age of 37, daughter of Bene Garmts ZIJLSTRA, boerenknecht, and Ida Arends HELDER (see also IV.14).
Married at the age of 21 on 01-05-1869 in Eenrum to Tewes Derks WIEBENGA, 22 years old, wegarbeider, born on 21-08-1846 in Pieterburen, died on 19-01-1928 in Groningen at the age of 81, son of Derk Tewes WIEBENGA, dagloner, boerenknecht(1826), and Johanna Drieuwes BAKEMA, dagloonster.
From this marriage:
   1.  Derk, born on 25-09-1869 in Eenrum.
   2.  Garmt Tewes (see also VI.83).
   3.  Johan, born on 22-04-1882 in Eenrum.

V.43    Geertje Jans HELDER, born on 13-11-1828 in Den Andel, died on 26-02-1902 in Eenrum at the age of 73, daughter of Jan Pieters HELDER (see also IV.16) and Bouwke Jans de GROOT, daglonersche.
Married at the age of 20 on 09-08-1849 in Eenrum to Jacob Louwes FOKKENS, slachter te Eenrum, died on 15-03-1890 in Eenrum, son of Louwe FOKKENS and Harmtje Gerrits BRONGERS.
From this marriage:
   1.  Bouwina (see also VI.87).
   2.  Harmtje, born 1870 in Eenrum, died on 07-09-1945 in den Hoorn, gem.Leens.
Married on 24-05-1894 in Leens to Jan LUIT, born 1863 in Wehe, son of Barteld LUIT and Jantje GRAATSMA.

V.45    Wijke Jans HELDER, dagloonster, born on 22-10-1832 in den Andel, died on 17-04-1861 in Groningen at the age of 28, daughter of Jan Pieters HELDER (see also IV.16) and Bouwke Jans de GROOT, daglonersche.
Married at the age of 23 on 26-03-1856 in Baflo to Willem POEL, 22 years old, dagloner, born on 07-09-1833 in Rasquert, son of Jan Hendriks POEL and Anna Willems van NOOTEN.
From this marriage:
   1.  Bouwke, born 1860, died on 28-10-1860 in Saaxumhuizen.

V.47    Pieter Jans HELDER, boerenknecht, born on 01-04-1839 in Baflo, died on 19-12-1869 in Maarslag at the age of 30, son of Jan Pieters HELDER (see also IV.16) and Trijntje BIJLK, dienstmeid.
Married at the age of 28 on 05-12-1867 in Leens to Foske SMIT, 26 years old, born on 20-08-1841 in Maarslag, died 1916 in USA, buried 1916 in Springlake Cem. Daughter of Jacob Geerts SMIT and Kunje Folkerts de HAAN.
From this marriage:
   1.  Kunje, born on 06-01-1868 in Leens, died in USA.
   2.  Pieter, born on 22-05-1870 in Maarslag, died on 17-11-1875 in Maarslag at the age of 5.

V.50    Geertruid Jans HELDER, born on 06-09-1840 in Baflo, died on 03-09-1889 in Pieterburen at the age of 48, daughter of Jan Pieters HELDER (see also IV.16) and Trijntje BIJLK, dienstmeid.
Married at the age of 24 on 12-11-1864 in Eenrum to Kornelis BULT, 24 years old, boereknecht, born on 20-03-1840 in Westernieland, died on 03-09-1889 in Pieterburen at the age of 49, son of Folkert Tonnis BULT, dagloner, and Hilje Jans WIERENGA, daglonersche.
From this marriage:
   1.  Marten Kornelis, born on 30-12-1864 in Pieterburen, died on 26-02-1945 in Groningen at the age of 80.
Married at the age of 20 on 19-09-1885 in Baflo to Grietje BIL, born ca 1861 in den Andel, daughter of Klaas Freerks BIL and Eltje MULLER.
   2.  Trientje Kornelis (see also VI.96).
   3.  Folkert Kornelis, born on 18-02-1870 in Pieterburen.
Married at the age of 26 on 30-05-1896 in Eenrum to Grietje POSTEMA, born 1870 in Andel, daughter of Pieter Jans POSTEMA and Klaaske MEIJER, dienstmeid. Bij huwelijk werd een kind gewettigd.

V.53    Hendrikje Jans HELDER, born on 27-01-1847 in Baflo, daughter of Jan Pieters HELDER (see also IV.16) and Trijntje BIJLK, dienstmeid.
Married at the age of 30 on 16-05-1877 in Eenrum to Petrus SPOELMA, born 1853 in Eenrum, son of Roelf Pieters SPOELMA, dagloner, and Willemina Jans FOKKENS.
From this marriage:
   1.  Roelf, born on 08-12-1878 in Eenrum.

V.54    Lubbert Jans HELDER, dagloner, born on 08-06-1850 in Eenrum (religion: Christelijk gereformeerd), died in USA, son of Jan Pieters HELDER (see also IV.16) and Trijntje BIJLK, dienstmeid.
Married at the age of 24 on 19-05-1875 in Eenrum to Geeske Rikkert PIETERSEN, 23 years old, daglonersche, born on 23-01-1852 in Pieterburen, daughter of Rikkert PIETERSEN and Dietje MEDENDORP. Zij vertrokken met hun dochtertjes Dietje en Trijntje (en vermoedelijk ook met de twee zoontjes Rikkert en Jan) in 1880 naar Fulton, Ill.,Amerika.Bij vertrek wordt als godsdienst Chr. Geref. opgegeven. De reis werd gemaakt met de "Rotterdam" die op 1 Mei 1880 in New York aankwam (Bron: Dutch Immigrants in U.S. Passenger Manifests, 1820-1880 door Robert P. Swierenga, 1983).
From this marriage:
   1.  Trijntje, born on 18-01-1876 in Pieterburen.
   2.  Dietje, born on 12-06-1877 in Westernieland.
   3.  Jan, born on 04-10-1878 in Westernieland.
   4.  Rikkert, born on 15-01-1880 in Eenrum.
   5.  John, born on 05-05-1881 in Spring Lake, Ottawa Co, died on 18-05-1881 in Ottawa Co, 13 days old.
   6.  Jantje, born on 08-08-1883 in Spring Lake Village, Ottawa Co. Died on 15-08-1883 in Ottawa Co., 7 days old.

V.57    Johannes Pieter HELLER, timmerman metselaar, born on 15-03-1836 in Groningen (religion: RK), died on 13-03-1910 in Groningen at the age of 73, son of Klaas Pieters HELDER/HELLER (see also IV.22) and Geertruida WARTENAAR.
Married at the age of 23 on 04-12-1859 in Groningen (RK) to Alida Maria Johanna REISIGER, 26 years old, huisvrouw, born on 24-05-1833 in Groningen, died on 19-07-1917 in Groningen at the age of 84, daughter of Hendrik REISIGER, tinnegieter, and Agnieta MEIJER.
From this marriage:
   1.  Nicolaas Petrus (see also VI.106).
   2.  Agnieta Hendrika, born on 28-01-1863 in Groningen, died on 06-06-1865 in Groningen at the age of 2.
   3.  Geertruida Catharina, born on 09-10-1865 in Groningen.
Married at the age of 27 on 21-05-1893 in Groningen to Hindrik BIERLING, 29 years old, schrijnwerker, born on 17-12-1863 in Groningen, son of Jan BIERLING and Roelfje HEIN. Het voorgeslacht van Hindrik Bierling wordt uitvoerig beschreven door Petronella Jj.C. Elema: Bierling(Groningen ex Bentheim), Gens Nostra 63, 398-417, 2008.
   4.  Henderikus Johannes, sigarenmaker, born on 21-12-1868 in Groningen, died on 21-07-1941 in Groningen at the age of 72.
   5.  Hendrika Johanna, born on 10-01-1872 in Groningen.
Married at the age of 21 on 28-05-1893 in Groningen to Heronimus NAAYER, 21 years old, smid, born on 09-09-1871 in Groningen, son of Heronimus Lustig NAAYER, schoenmaker, and Gerritdina ENGELS.
   6.  Catharina Alida Maria Johanna, born on 01-12-1874 in Groningen.
Married at the age of 32 on 22-09-1907 in Groningen to Jan van der WOUDE, behanger, born 1882 in Groningen, son of Jan van der WOUDE and Jantje van der WERF.
   7.  Johannes Petrus (see also VI.116).

V.59    Klaas Hidde HELLER, loodgieter, born on 08-11-1838 in Groningen, died on 07-01-1918 in Groningen at the age of 79, son of Klaas Pieters HELDER/HELLER (see also IV.22) and Geertruida WARTENAAR.
Married at the age of 24 on 31-05-1863 in Groningen to Charlotte Maria MULLER, 26 years old, born on 04-04-1837 in Groningen, died on 17-10-1909 in Groningen at the age of 72, daughter of Fredrich Heinrich MULLER, wolkammer, and Eltje ROONA. Bij het huwelijk van hun dochter Everdina worden everdina en haar vader Klaas Hidde HELDER genoemd!
From this marriage:
   1.  Klaas Pieter, born on 05-03-1864 in Groningen, died on 11-09-1884 at the age of 20.
   2.  Eltje (see also VI.120).
   3.  Friedrich Heinrich (see also VI.121).
   4.  Geertruida, born on 05-10-1871 in Groningen, died on 06-05-1908 in Groningen at the age of 36.
   5.  Everdina (see also VI.125).
   6.  Johannes Petrus (see also VI.126).
   7.  Catharina Charlotte Maria, zonder beroep, born on 04-06-1878 in Groningen, died on 04-06-1897 in Groningen at the age of 19.

V.62    Catharina HELLER, born on 12-04-1843 in Groningen, died on 29-08-1922 in Groningen at the age of 79, daughter of Klaas Pieters HELDER/HELLER (see also IV.22) and Geertruida WARTENAAR.
Married at the age of 26 on 06-06-1869 in Groningen to Bernardus Jacobus BEKKERS, 26 years old, timmerman, born on 25-08-1842 in Groningen, died on 03-10-1924 in Groningen at the age of 82, son of Petrus Hubertus BEKKERS, schoenmaker, and Aldegundus Henrica SEVENSTERRE, naaister.
From this marriage:
   1.  Petrus Hubertus, born on 15-04-1870 in Groningen, died on 06-07-1889 in Groningen at the age of 19.
   2.  Geertruida Frederika, born 1872 in Groningen.
Married on 25-09-1904 in Groningen to Johan Hendrik OOSTERBAAN, monteur, born 1878 in Groningen, son of Petrus OOSTERBAAN and Anje van DEEMTER IKE.
   3.  Nicolaas Petrus, born on 24-03-1874 in Groningen, died on 23-05-1932 in Groningen at the age of 58.
   4.  Bernardus Xaverius, born on 11-05-1876 in Groningen, died on 07-05-1900 in Groningen at the age of 23.
   5.  Johannes Petrus, born on 08-03-1879 in Groningen, died on 04-10-1900 in Groningen at the age of 21.

V.67    Jan Rijkes BUIKEMA, born on 23-11-1836 in Eenrum, died on 12-07-1911 at the age of 74, son of Rijke Rijpkes BUIKEMA (see also IV.31) and Aleida Jans BORGMAN, dienstmeid.
Married at the age of 28 on 29-12-1864 in Leens to Bougien BOLT, 26 years old, born on 18-12-1838 in Warffum, died on 01-03-1919 in Houwerzijl (gem. Ulrum) at the age of 80, daughter of Sijbolt Jans BOLT and Simentje Willems van der VEEN.
From this marriage:
   1.  Aaltje, born on 11-10-1865 in Zuurdijk, died on 04-02-1931 in Houwerzijl at the age of 65.
   2.  Simontje, born on 12-11-1867 in Zuurdijk.
   3.  Henderica, born on 18-11-1869 in Zuurdijk, died on 23-01-1870 in Zuurdijk, 66 days old.
   4.  Sibolt, born on 28-02-1872 in Zuurdijk, died on 11-05-1914 in Chicago, USA at the age of 42.

V.69    Rijpke BUIKEMA, born on 16-03-1839 in Eenrum, died on 12-01-1911 in Chicago, USA at the age of 71, son of Rijke Rijpkes BUIKEMA (see also IV.31) and Aleida Jans BORGMAN, dienstmeid.
Married at the age of 26 on 10-06-1865 in Ulrum to Stientje ENNENGA, 20 years old, born on 06-01-1845 in Leens, died on 14-07-1932 in Chicago, USA at the age of 87, daughter of Klaas Folkerts ENNENGA and Janna Rijkels JAGER.
From this marriage:
   1.  Aaltje, born on 10-02-1866 in Vierhuizen, died on 16-02-1865 in Vierhuizen.
   2.  Klaas, born on 10-04-1867 in Vierhuizen, died on 14-02-1895 in Vierhuizen at the age of 27.
   3.  Henderikus, born on 12-03-1870 in Vierhuizen, died on 18-09-1943 in Chicago, USA at the age of 73.
   4.  Janna, born on 01-02-1873 in Vierhuizen, died on 13-05-1896 in Vierhuizen at the age of 23. Verdronken.
   5.  Jan, born on 11-05-1875 in Vierhuizen, died on 28-06-1944 in Chicago, USA at the age of 69.
Married at the age of 36 on 25-04-1912 in Chicago, Ill., USA to Jurriena FOKKENS, 33 years old, born on 27-12-1878 in Loppersum.
   6.  Aaltje, born on 27-09-1877 in Vierhuizen, died on 27-09-1943 in Randolph, WI, USA at the age of 66.
   7.  Berend, born on 14-05-1880 in Vierhuizen, died on 20-12-1954 in Chicago,USA at the age of 74.
   8.  Grietje, born on 22-01-1884 in Vierhuizen, died on 03-11-1910 in Chicago at the age of 26.
   9.  Pieter, born on 31-03-1886 in Vierhuizen, died on 03-09-1886 in Vierhuizen, 156 days old.
   10.  Pieter, born on 23-08-1887 in Vierhuizen, died on 09-04-1891 in Vierhuizen at the age of 3.

V.71    Jacob Rijpkes BUIKEMA, Dagloner te Hornhuizen, later te Ulrum, born on 10-01-1842 in Eenrum, died on 08-10-1921 in Ulrum at the age of 79, son of Rijke Rijpkes BUIKEMA (see also IV.31) and Aleida Jans BORGMAN, dienstmeid.
Married at the age of 23 on 24-06-1865 in Kloosterburen to Jantje OOSTERHUIS, 29 years old, born on 20-04-1836 at 20:00 in Ulrum. In haar geboorteakte wordt in de kantlijn vermeld dat zij op 12 April 1857 door haar moeder werd erkend. Christened on 29-04-1836 in Ulrum, died on 24-03-1924 in Ulrum at the age of 87, daughter of Martje Gerrits OOSTERHUIS, daglonersche, kramersche te Ulrum.
From this marriage:
   1.  Hendericus, born on 07-05-1865 in Hornhuizen.
   2.  Albertus (see also VI.151).
   3.  Jan, born on 13-09-1869 in Hornhuizen, died on 25-11-1939 in Ulrum at the age of 70.
   4.  Aaltje, born on 19-02-1872 in Hornhuizen, died on 16-04-1872 in Hornhuizen, 57 days old.
   5.  Aaltje, born on 16-09-1873 in Ulrum, died on 22-05-1948 in Ulrum at the age of 74.
   6.  Frederika, born on 19-10-1877 in Ulrum, died on 02-09-1965 in Ulrum at the age of 87.
   7.  Grietje, born on 02-04-1880 in Ulrum, died on 14-08-1880 in Ulrum, 134 days old.

V.73    Hendrikus BUIKEMA, born on 01-10-1844 in Eenrum, died on 26-10-1928 in Chicago, USA at the age of 84, son of Rijke Rijpkes BUIKEMA (see also IV.31) and Aleida Jans BORGMAN, dienstmeid.
Married at the age of 24 on 17-04-1869 in Ulrum to Pieterke HUIZINGA, 28 years old, born on 28-02-1841 in Ulrum, died on 24-10-1929 in Chicago, USA at the age of 88, daughter of Renne Sierts HUIZINGA and Willemina Willems FABER.
From this marriage:
   1.  Aaltje, born on 19-11-1869 in Hornhuizen.
   2.  Renne, born on 10-01-1878 in Ulrum, died on 17-01-1952 in Chicago, USA at the age of 74.

V.83    Grietje TOP, born circa 1835 in Hornhuizen, died on 26-02-1875 in Hornhuizen, daughter of Onne Geerts TOP, binnenschipper, and Martje Jacobs HELLER (see also IV.47).
Married on 25-07-1857 in Kloosterburen to Gerrit BRONKEMA, dagloner, born 1832 in Hornhuizen, died on 28-08-1871 in Kloosterburen, son of Johannes Pieters BRONKEMA and Bregtje Alberts KAPENGA.
From this marriage:
   1.  Martje (see also VI.160).

V.91    Anje Hendriks HELLER, born on 26-11-1843 in Hornhuizen, christened on 24-12-1843 in Hornhuizen, died on 13-05-1872 in Hornhuizen at the age of 28, daughter of Hindrik Jacobs HELLER (see also IV.51) and Martje Geerts TOP.
Married.
From this marriage:
   1.  Aafke HELDER, born on 14-08-1865 in Kloosterburen, died on 17-08-1865 in Pieterburen, 3 days old.

V.92    Geert Hindriks HELLER, landbouwer op "Kolham", born on 06-01-1849 in Hornhuizen, died on 19-10-1915 in Hornhuizen at the age of 66, buried in Hornhuizen. Dubbelgraf met zijn vrouw te Hornhuizen (27-06-1999). Son of Hindrik Jacobs HELLER (see also IV.51) and Martje Geerts TOP.
Married at the age of 32 on 11-05-1881 in Kloosterburen to Abeltje MUSSCHENGA, 23 years old, huisvrouw, born on 30-08-1857 in Kloosterburen, died on 26-09-1938 in Leens at the age of 81, buried on 30-09-1938 in Hornhuizen, daughter of Tonnis Ennis MUSSCHENGA and Pieterke Jacobs MUNTING, cichorei-fabrikantesche. Gezamelijk graf te Hornhuizen.
From this marriage:
   1.  Hendrik (see also VI.162).
   2.  Tunnis (see also VI.164).
   3.  Martje Pieterke (see also VI.167).
   4.  Pieter, born on 27-07-1888, died on 25-10-1970 in Tolbert at the age of 82. Grafzerk te Hornhuizen (27-06-1999).
   5.  Pieterke (see also VI.170).

V.94    Jacob HELLER, landbouwer op de "Kleihoeve"(Leens)van 1889-1921. Born on 22-12-1851 in Hornhuizen, died on 26-02-1927 in Leens at the age of 75. De "Kleihoeve" (ca 29 ha) werd van 1889-1921 bewoond door Jacob Heller en Martje Bronkema. Zij werden opgevolgd door hun zoon Hendrik Gerrit Heller getrouwd met Pieterke Nieuwenhuis. Zij werden in 1928 eigenaren en bleven er tot 1937 wonen. In 1937 wordt de boerderij verkocht aan Jan Wolter Oosterhuis en Melina Bolt.Zie "Boerderijen in de Marne". Son of Hindrik Jacobs HELLER (see also IV.51) and Martje Geerts TOP.
Married at the age of 34 on 17-05-1886 in Ulrum. Gezamelijk graf op kerkhof te Leens (08-07-2000). Spouse is Martje BRONKEMA, 23 years old (see also VI.160).
From this marriage:
   1.  Martje (see also VII.113).
   2.  Grietje Hendrika, born on 17-06-1889 in Ulrum, died on 30-03-1937 in Groningen at the age of 47, buried in Groningen Esserveld.
Married at the age of 28 on 24-04-1918 in Ulrum to Gerrit KOETS, procuratiehouder Niemeijer tabakfabriek, born 1889 in Grootegast, son of Roelf KOETS and Jitske VEENSTRA.
   3.  Hendrik Gerrit (see also VII.116).

V.96    Onne HELLER, boer,winkelier(1887),koopman(1891),boer in Oak Harbor. Born on 02-12-1856 in Hornhuizen, gem. Kloosterburen, died on 10-11-1922 in Oak Harbor, Washington, USA at the age of 65, buried in Fir Crest Cemetery. Hij werkte aanvankelijk op het bedrijf van zijn vader en later in het vlasbedrijf van zijn schoonvader in Ulrum. Emigratie in 1891 met vrouw en kinderen, son of Hindrik Jacobs HELLER (see also IV.51) and Martje Geerts TOP.
Married (1) at the age of 22 on 08-05-1879 in Ulrum to Klaaske NOORDA, 22 years old, winkelierse (1887), born on 12-05-1856 in Ulrum, died on 13-05-1912 in Island County, Washington, USA at the age of 56, buried in Fir Crest Cemetery, Oak Harbor , Washington, daughter of Simon Jans NOORDA, wagenmaker(1814), kuiper, vlasfabrikant te Ulrum, and Magdalena Eilderts NIENHUIS, kuiperse. Zij vertrokken in 1891 naar USA. Bij vertrek werd als godsdienst opgegeven Chr. Geref.Ze kregen de omschrijving "welgesteld" mee. Ze kwamen aan in Newyork met de "Amsterdam" op 4 Mei 1891. Ze vestigden zich aanvankelijk in Michigan, waar ze een boerderij kochten van Eldred Nienhuis een oom van Klaaske Noorda, en later (1895) op Whidbey Island in de staat Washington en na eerst als "loggers" te hebben gewerkt gingen Onno en zijn zoons Hendrik (Henry) en Martinus steeds meer werken als boeren en als kaas en "cream" makers. Married (2) at the age of 56 on 11-01-1913 in Island County, Washington to Hendrikjen Berends ZANDSTRA, 48 years old, born on 28-01-1864 in Nijemirdum, died on 06-12-1952 in Oak Harbor at the age of 88, buried in Fir Crest Cemetery, Oak Harbor, daughter of Berend Lubberts ZANDSTRA and Roelofke Fekkes POSTMA.
From the first marriage:
   1.  Hendrik (Henry Onnos) (see also VI.171).
   2.  Simon, born on 27-08-1881 in Ulrum, died on 09-05-1890 in Ulrum at the age of 8.
   3.  Martinus (see also VI.174).
   4.  Magdalena, born on 28-06-1886 in Ulrum, died on 24-06-1887 in Ulrum, 361 days old.
   5.  Malenus (see also VI.177).
   6.  Magdalena (see also VI.180).
   7.  Geert (George), born on 11-04-1896 in Washington, died on 29-12-1981 in Okanogan at the age of 85.
   8.  Albartus.

V.113    Pieter Meints DUINKERKEN, born on 30-10-1814 in Hornhuizen, died on 07-08-1867 in Hornhuizen at the age of 52, son of Meint Pieters DUINKERKEN, landbouwersknecht, and Elizabeth HELDER (see also IV.66).
Married in Hornhuizen to Luiktje Berends LUIKENS, born 1821, died 1857.
From this marriage:
   1.  Elizabeth (Betje) (see also VI.184).
   2.  Berend (see also VI.185).

V.116    Jacob Meints DUINKERKEN, born on 06-07-1819 in Hornhuizen, died on 11-02-1862 in Zuurdijk at the age of 42, son of Meint Pieters DUINKERKEN, landbouwersknecht, and Elizabeth HELDER (see also IV.66).
Married at the age of 25 on 23-05-1845 in Kloosterburen Hornhuizen to Bouwke Sietses de VRIES, 29 years old, born on 25-06-1815 in Vliedorp, died on 10-05-1894 in Schouwerzijl at the age of 78, daughter of Sietse Tjipkes de VRIES, dagloner te Vliedorp en Zoutkamp, boereknecht te Niekerk, and Jantje Jacobs van DIJK.
From this marriage:
   1.  Elizabeth (see also VI.188).
   2.  Jantje (see also VI.190).
   3.  Willem (see also VI.191).

V.122    Jan Meints DUINKERKEN, Dagloner, born on 15-01-1832 in Hornhuizen, died on 19-06-1909 in Kloosterburen at the age of 77, son of Meint Pieters DUINKERKEN, landbouwersknecht, and Elizabeth HELDER (see also IV.66).
Married (1) at the age of 28 on 21-04-1860 in Kloosterburen to Anna van der KLEIJ, 23 years old, born on 06-11-1836 in Ulrum, died on 25-01-1887 in Kloosterburen at the age of 50, daughter of Aldert Thomas van der KLEIJ and Trijntje Alberts de RUITER.
Married (2) at the age of 59 on 04-02-1891 in Kloosterburen to Martje VENHUIZEN, born 1848 in Kloosterburen, daughter of Willem Freerks VENHUIZEN, boerenknecht, and Harmke Luitjes de WIT, boerenmeid.
From the first marriage:
   1.  Meint, born on 17-02-1861 in Kloosterburen, died on 04-05-1864 in Kloosterburen at the age of 3.
   2.  Trijntje (see also VI.195).
   3.  Jakob, born on 04-01-1864 in Kloosterburen, died on 20-12-1870 in Hornhuizen at the age of 6.
   4.  Jeltje, born on 13-01-1866 in Kloosterburen.
   5.  Meint, born on 03-10-1867 in Kloosterburen, died on 08-06-1886 in Kloosterburen at the age of 18.
   6.  Elizabeth, born on 05-07-1870 in Hornhuizen.
   7.  Jacob, born on 23-07-1875 in Kloosterburen.
Married at the age of 32 on 21-05-1908 in Leens to Derktje ACHTERHOF, 28 years old, born on 23-10-1879 in Leens, died on 04-02-1926 in Molenrij, gem.Kloosterburen at the age of 46, daughter of Luurt ACHTERHOF, dagloner, and Grietje MOES.
   8.  Jantje (see also VI.203).

V.126    Eelje Jacobs HELDER, dienstmeid te Mensingeweer(1829) en Vliedorp(1837) daglonerse te Zuurdijk en Houwerzijl, born on 23-03-1815 in Vliedorp, christened on 09-04-1815 in Leens, died on 05-05-1913 in Groningen at the age of 98. Tijdens de volkstelling van 1829 is zij als 14 jarige dienstmeid werkzaam op de boerderij "Rollingeweer", Klein Maarslag, Mensingeweer bij Lammert Bartelds Hopma (52j.) en zijn zoons Barteld Lammerts (24j.) en Evert Egberts (18j.). Zie ook Boerderijen in HalfAmbt pag.478. In de periode 1 Mei 1889 - 10 Sept 1889 woont Eelje in bij haar dochter Geeske Terpstra en gezin in Groningen. Ze kwamen samen uit Ulrum en gaan vanuit Groningen samen naar Leens. Ze woont vanaf 26 Febr. 1908 aan de Eeldersingel 34 en daarna samen met haar dochter Grietje Dijkstra (wed. Ate Dories) tot haar dood (5 Mei 1913) in het Peldergasthuis 36. Daughter of Jacob Berends HELDER (see also IV.67) and Idje Jans ZUIDEMA.
Married (1) at the age of 22 on 04-11-1837 in Oldehove (witness(es): Roelf Harmannus ten Hoven, kleermaker 70j., Jan Popkes Noorda, wagenmaker 58 j., Jan Harms Kort 53j., Albert xxx van Dijk 43j., koopman) to Arend Arnoldus DRENTH, 24 years old, Dagloner te Houwerzijl, born on 10-06-1813 in Oldehove, died on 05-02-1847 in Oldehove at the age of 33, son of Arnoldus Jans DRENT and Klaaske Arends BOEREMA. Akte ondertekend door Ouders van Eeelje. Zijzelf verklaart niet te kunnen schrijven.
Married (2) at the age of 36 on 28-03-1851 in Oldehove to Willem Lucas DIJKSTRA, 30 years old, boereknecht, born on 02-05-1820 in Doezum (gem. Grootegast), died on 04-08-1858 in Houwerzijl at the age of 38, son of Lucas Luitjens DIJKSTRA and Wiepke Willems SPOELSTRA. Beide partners beschikken over een akte van onvermogen met als getuigen Jan Harms Kort en Jan Jeltes Bulthuis.
Married (3) at the age of 55 on 22-03-1871 in Ulrum to Marten Hijlkes TERPSTRA, 37 years old, dagloner te Houwerzijl, born on 14-08-1833 in Metslawier, died on 28-08-1879 in Houwerzijl at the age of 46, son of Hylke Ouwes TERPSTRA, dagloner in gem. Dantumadeel (Frl.), and Geeske Harmens BRUINS.
From the first marriage:
   1.  Klaaske (see also VI.205).
   2.  Ida, dienstmeid, born on 05-11-1840 in Oldehove, died on 06-11-1862 in Houwerzijl at the age of 22.
   3.  Jantje, born on 03-11-1842 in Houwerzijl, died on 18-06-1852 in Houwerzijl at the age of 9.
   4.  Martje, born on 02-01-1845 in Oldehove, died on 02-07-1850 in Oldehove at the age of 5.
From the second marriage:
   5.  NN, born on 04-08-1851 in Gem. Achtkarspelen (Frl.), levenloos kind.
   6.  Jacomina (see also VI.211).
   7.  Grietje (see also VI.213).
From the third marriage:
   8.  Geeske HELDER/TERPSTRA (see also VI.215).

V.131    Grietje Jacobs HELDER, dienstmeid te Vliedorp, born on 01-07-1818 in Houwerzijl, christened on 19-07-1818 in Niekerk, gem. Ulrum, died in USA. Emigreerde in 1887 naar USA. Gaf als godsdienst op Chr. Geref. Daughter of Jacob Berends HELDER (see also IV.67) and Idje Jans ZUIDEMA.
Married at the age of 26 on 27-09-1844 in Kloosterburen to Nikolaas Derks BUINING, 32 years old, dagloner, born on 18-03-1812 in Ulrum, died on 08-01-1887 in Ulrum at the age of 74, son of Derk Gerhardus BUINING, schoenmaker te Ulrum, and Hilje Broers SLOTEMA.
From this marriage:
   1.  Hilje, dienstmeid, born on 28-09-1844 in Kloosterburen, died on 05-02-1860 in Hornhuizen at the age of 15.
   2.  Ida, born on 09-09-1847 in Kloosterburen. Zij emigreerde als Ida Buning in 1871 vanuit Leens naar de USA. Gaf als godsdienst op Christelijk Gereformeerd en was voor vertrek dienstmeid.
   3.  Jacomina, born on 12-04-1851 in Ulrum, died on 06-04-1860 in Hornhuizen at the age of 8.
   4.  Simenje, born on 25-03-1853 in Krakeel (bij Hoogeveen), died on 10-11-1855 in Ulrum at the age of 2.
   5.  Simenje (see also VI.222).
Children:
   6.  Johannes HELDER (see also VI.216).

V.134    Berendina HELDER, dagloonster, dienstbode, born on 06-08-1820 in Houwerzijl, christened on 17-09-1820 in Niekerk, died on 24-10-1855 in Eenrum at the age of 35. Tijdens volkstelling 1840 was zij interne dienstbode bij een Fam. Schut. Daughter of Jacob Berends HELDER (see also IV.67) and Idje Jans ZUIDEMA.
Married at the age of 27 on 18-05-1848 in Eenrum. In 1856 koopt Onno Tammens een huis op 2 are grond gelegen aan de Molenstraat te Eenrum van de minderjarige kinderen van wijlen Fokke Lauwe Fokkens en wijlen Berendina Jacobs Helder(Ida en Louwe Fokkens).Zie Boerderijen in het Halfambt, nr.163c, blz.430. Spouse is Fokke Louwes FOKKENS, dagloner, born 1815 in Eenrum, died on 07-03-1856 in Eenrum, son of Louwe FOKKENS and Harmtje Gerrits BRONGERS.
From this marriage:
   1.  Ida, born on 28-07-1849 in Eenrum, died on 26-03-1921 in Eenrum at the age of 71.
Married at the age of 21 on 17-12-1870 in Eenrum to Jan HOEKSEMA, dienstknecht, born 1848, died on 12-12-1923 in Eenrum, son of Jan Pieters HOEKSEMA, dagloner, and Trientje Albertus VALKEMA, dagloonster.
   2.  Louwe, born 1852 in Eenrum, died on 04-10-1861 in Eenrum.
   3.  NN, born on 16-10-1855 in Eenrum, died on 16-10-1855 in Eenrum, 0 days old.

V.136    Jan Jacobs HELDER, dagloner,dienstknecht, born on 28-02-1823 in Vliedorp, christened on 16-03-1823 in Niekerk, died on 26-06-1907 in Holland MI, USA at the age of 84, buried in East Holland Cem. Wegens een onduidelijk militair delict veroordeeld tot 4 dagen gevangenisstraf (30 Nov.- 2 Dec. 1846). hij was toen ongehuwd en diende in het 2-de Regiment Infanterie (Index op Gedetineerden, RAG). Tijdens de volkstelling van 1839 is hij "werkbode" bij Martje Louwes Bentema, weduwe Bolt die op de boerderij op Ewer 3 te Zuurdijk woont (Gedenkb. Nijverh. II, pag. 92-93). Son of Jacob Berends HELDER (see also IV.67) and Idje Jans ZUIDEMA.
Married (1) at the age of 25 on 01-02-1849 in Leens to Foske Hendriks van DIJKEN, dienstmeid, born 1821 in Kloosterburen, died on 02-05-1849 in Houwerzijl, daughter of Hendrik Lubberts van DIJKEN, boerenzoon, bode Houwerzijlvest, and Trientje Luitjes SIERSEMA.
Married (2) at the age of 28 on 21-01-1852 in Ulrum to Albertje TIMMER, 33 years old, born on 02-10-1818 in Zuurdijk, died on 27-02-1899 in Michigan, USA at the age of 80, buried in East Holland Cem., Fillmore Township, Allegan Co., MI, daughter of Klaas Harms TIMMER, timmerman, and Leentje Alberts DIJKHUIS. In 1853 vertrok dit echtpaar naar Michigan, USA met waarschijnlijk haar zoon uit eerder huwelijk met Renne Lues Dijkhuis genaamd Klaas (geboren 1844). Er werden in Michigan 4 kinderen geboren en zij waren de basis voor een omvangrijke Helder familie in MI. Bij vertrek geeft hij als godsdienst op: Afgescheiden.Volgens de census records van 1860 wonen zij met haar zoon Klaas en met Jacob (2jaar) in Holland Township. In 1870 wonen zij met drie kinderen (Jacob, 12jaar, Jan, 8jaar, en Herman, 8 jaar) in Holland Township, Ottawa County, MI.
Zij waren met hun 4 kinderen (Lena,Jacob,Hermannus en Jan) leden van "Pillar Church" in Holland, MI (Records te vinden op website "docstock".
In 1866 deden zij samen "Confession of Faith" in de Graafschap Christian Reformed Church. Later werden ze lid van "De ware Hollandsch Gereformeerde Kerk of Gemeente" te Niekerk. Jan Jacobs werd daar gekozen als diaken. Later werd de naam van de kerk gewijzigd in: "Niekerk Christian Reformed Church". Tot op de dag van vandaag gaan er hier Helders ter kerke.
Op de passagierslijst wordt als beroep van Jan Jacobs opgegeven: "daylabourer".
In het boek "Old Wing Mission------" eds. Robert F. Swierenga & William van Appledorn, 2007,uitgave Hope College Holland, MI, komt als noot 73 voor een vermeling van Jan Helder als koper van grond van de missiepost. Vermoedelijk betreft dit Jan Jacobs Helder X Albertje Timmer.
From the first marriage:
   1.  Jacob, born on 30-04-1849 in Houwerzijl, died on 03-05-1849 in Houwerzijl, 3 days old.
From the second marriage:
   2.  Lena (see also VI.229).
   3.  (NN), born 1856, died on 14-06-1856 in Holland, MI, buried in Pilgrim Home Cemetery Holland Michigan.
   4.  Jacob (see also VI.231).
   5.  Hermannus (see also VI.234).
   6.  Jan (see also VI.236).

V.144    Berend Jacobs HELDER, boereknecht, dagloner te Zuurdijk, born on 26-09-1816 in Warfhuizen in huis nr.55, died on 17-10-1847 in Maarslag at the age of 31. In zijn geboorteakte wordt als vader genoemd Jacob Berents Helder. Doordat als moeder Ijtje Derks Ronda wordt gegeven, weten we dat de vader Jacob Lammerts Berends Helder is.Uit de huwelijkse bijlagen van Berent Jacobs Helder blijkt ook dat zijn vader Jacob Lammerts Berends is geweest. Ten tijde van de volkstelling van 1839 was hij als 23 jarige werkzaam als "werkbode" op de boerderij "Karpo" van het echtpaar Rijpke Jans Beukema en Aaltje Jans Torringa te Zuurdijk (gedenkb. Nijverh. II, pag. 104-105). Son of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married at the age of 25 on 26-05-1842 in Leens to Hilje Jacobs WIERENGA, 22 years old, born on 20-06-1819 in Broek gem.Eenrum, died on 03-01-1890 in Wierhuizen, gem. Eenrum at the age of 70. Grafsteen te Eenrum (22-06-2000). Zij woonde op 18 April 1872 (35 jaar na de dood van haar man Berend Jacobs Helder) in Mensingeweer (Bron Nationale Militie bijlagen van zoon Jacob Lammert). Uit een document van de voormalige gemeente Leens in het archief van de Gem.de Marne (Invent.nr.469) blijkt dat in 1860 Zij en haar twee kinderen J(acob?) en T(unske) Helder door de diaconie werden "bedeeld". Daughter of Jacob Rennes WIERENGA and Tonniske Meerten EISSES.
From this marriage:
   1.  Jacob Lammert (see also VI.238).
   2.  Janske, born on 25-08-1845 in Maarslag.
   3.  Tunske (see also VI.242).

V.146    Derk Jacobs HELDER, dienstknecht te Zuurdijk, boer in Michigan, born on 02-01-1819 in Warfhuizen, died on 10-06-1890 in Blendon Township, Ottawa Co., MI at the age of 71. Tijdens de volkstelling van 1839 was knecht op de boerderij "Ritzemaheerd" te Warfhuizen bij het echtpaar Duurt Koenes Ritzema en Grietje Luitjes (Jacobs?) Dijkhuis.(zie ook Gedenkb. Nijverh. II, pag.143). Son of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married at the age of 26 on 22-05-1845 in Leens to Geeske de VRIES, 24 years old, dienstmeid te Hornhuizen, born on 16-02-1821 in Hornhuizen, died on 24-03-1892 in Ottawa Co., MI at the age of 71, daughter of Kornelis Geerts de VRIES, dagloner, and Jantje GEERTS, daglonersche. Zij vertrokken in 1880 met 1 zoon (Jacob) naar USA. In de census records van 1880 komen zij voor als woonachtig in Zeeland, Ottawa Co., MI en in de census van 1900 wonen zij in Blendon, Ottawa.
From this marriage:
   1.  Itje, born on 25-08-1845 in Warfhuizen, died on 06-07-1860 in Zuurdijk at the age of 14.
   2.  Jantje, born on 12-10-1848 in Warfhuizen, died on 13-06-1851 in Warfhuizen at the age of 2.
   3.  Kornelis, boerenknecht, born on 10-05-1852 in Warfhuizen, died on 15-07-1875 in Zuurdijk at the age of 23.
   4.  Jantje, born on 29-03-1855 in Zuurdijk, died on 03-05-1858 in Zuurdijk at the age of 3.
   5.  Jacob (see also VI.247).
   6.  Itje, born on 24-01-1861 in Zuurdijk, died on 05-03-1864 in Leens at the age of 3.

V.149    Eelje Jacobs HELDER, dagloonerse te Zuurdijk, born on 23-12-1820 in Zuurdijk, christened on 14-01-1821 in Zuurdijk, died on 23-04-1894 in MI, USA at the age of 73. Zij overleed ten huize van haar dochter Mrs. Lindemuller (Antje Jeltes), 316 Loganstreet, Grand Rapids, MI, Kent County. Een begravenisdienst vond plaats in de Christian Reformed Church. Buried in Greenwood Cem.,Block K, lot 72 Walker Twnsp., Kent County, MI. Ten tijde van de volkstelling van 1839 was zij dienstmeid bij Cornelis Berends Barkema op de boerderij "Het Blau Binhoes" aan de Rodehaansterweg te Warfhuizen (Gedenkb. Nijverheid II, pag.129). Daughter of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married at the age of 20 on 05-06-1841 in Leens to Jan Simons JELTES, 22 years old, dagloner te Zuurdijk, born on 03-02-1819 in Zuurdijk, gem.Leens, died on 30-05-1897 in MI,USA at the age of 78, buried in Greenwood Cemetery,Block K, Lot 72p, Kent County, MI. Hij schreef: "Levensgeschiedenis van Jan S. Jeltes", waarvan een copie aanwezig is in de Dutch Heritage Collection van Calvin College Library, Grand Rapids, MI, USA. Son of Simon Jans JELTES, landbouwer, and Geertje Jacobs GORIS. Tijdens de volkstelling van 1839 waren zij beiden werkzaam als "werkbode" op de boerderij "Rondenburg" te Zuurdijk waar toen Klaas Jans Beukema en zijn echtgenote Elisabeth van Julsingha woonden (Gedenkb. Nijverheid II, pag. 109). Ook hun nicht Zwaantje Pieters Helder werkte toen als 13-jarige op deze boerderij. Zij emigreerden in April 1872 (aankomst 22 Mei 1872) met 4 kinderen(Simon, Jacob, Anna, en Jacomina) naar Grand Rapids, MI, USA.Hun kinderen Geertje met echtgenoot en twee kinderen, Itje met echtgenoot, en Antje waren hen voorgegaan.
From this marriage:
   1.  Geertje (see also VI.251).
   2.  Jacob Jans, born on 17-11-1844 in Zuurdijk, died on 23-11-1844 in Zuurdijk, 6 days old.
   3.  Itje (Edith), dienstmeid te Zuurdijk, born on 25-12-1845 in Zuurdijk, died on 08-08-1878 in Grand Rapids, MI at the age of 32.
Married at the age of 21 on 13-04-1867 in Ulrum to Hendrik STOIT, 25 years old, dagloner, born on 02-02-1842 in Ulrum, son of Frederik STOIT, dagloner, and Hilje Benes RIJTEMA.
   4.  Antje, born on 28-06-1848 in Zuurdijk, died on 08-12-1848 in Zuurdijk, 163 days old.
   5.  NN, born on 17-09-1849 in Zuurdijk, died on 20-04-1850 in Zuurdijk, 215 days old.
   6.  Antje, born on 02-11-1851 in Zuurdijk.
Married to Andrew LINDEMULLER.
   7.  Simon John (see also VI.259).
   8.  Jacob (see also VI.261).
   9.  Anna (see also VI.264).
   10.  Jacomina (Minnie) (see also VI.266).

V.151    Antje HELDER, daglonerse, born on 17-08-1822 in Zuurdijk, christened on 07-09-1822 in Zuurdijk, died on 13-08-1861 in Leens at the age of 38, daughter of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married at the age of 27 on 13-06-1850 in Leens to Jan Kornelis AMMERAAL, 26 years old, dagloner, born on 20-12-1823 in Zuurdijk, son of Kornelis Jans AMMERAAL and Grietje Pieters OOSTENRIJK.
From this marriage:
   1.  Grietje, born on 01-09-1851 in Leens, died on 31-10-1851 in Leens, 60 days old.
   2.  Grietje, born on 10-08-1853 in Leens.
   3.  Ietje/Itje, born on 12-12-1856 in Leens.
   4.  Korneliske, born on 12-11-1858 in Leens.

V.153    Jacob HELDER, dagloner, born on 04-11-1825 in Zuurdijk, christened on 27-11-1825 in Zuurdijk, died on 03-08-1850 in Zuurdijk at the age of 24. In 1839 tijdens de volkstelling was hij "werkbode" op de boerderij "Pollux", waar Johanna Barbera Winter zijn bazin was (Gedenkb. Nijverheid II, pag.98-99), son of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married at the age of 23 on 15-05-1849 in Leens to Itje HOFMAN, 20 years old, daglonerse, born on 15-12-1828 in Zuurdijk, died on 23-01-1874 in Niekerk at the age of 45, daughter of Gerrit Pieters HOFMAN, dagloner, and Jantje Jacobs RILLEMA.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 27-09-1849 in Warfhuizen, died on 27-01-1850 in Warfhuizen, 122 days old.
   2.  Jacob, born on 06-02-1851 in Leens. In het Algemeen Politieblad verschijnt in 1873 pag.214 een opsporingsbericht voor hem wegens desertie als kanonnier bij het regiment veldartillerie. Zijn signalement: Lang 1.692, aangezicht ovaal, voorhoofd breed,ogen blauw,neus en mond klein,kin rond,haar en wenkbrouwen blond.
(Waarschinlijk is hij vertrokken naar USA).

V.155    Willem HELDER, boereknecht, dagloner te Zuurdijk en Houwerzijl, born on 25-03-1828 in Zuurdijk, christened on 11-05-1828 in Zuurdijk, died on 15-12-1910 in Grand Haven, Ottawa Co., MI at the age of 82, buried in Lake Forest Cemetery, Grand Haven, MI. Bij vrijstellingsbewijs Nationale Militie volgende persoonsgegevens:
lengte: 1 el, 6 Pm, 4 Dm, 5 St; aangez.: ovaal; voorhoofd: rond, ogen: blauw, mond: ordinair; kin: rond; haar: bruin; wenkbrouwen: idem.
In de census van 1880 is hij weduwnaar en woont met zijn dochter "Rieka" (= Henderika)in "3-rd ward" te Grand Haven, MI. Hij werkt dan in een "saw-mill".
In 1892-1893 Census Records komt hij voor als "labourer" in Grand Haven, Ottawa CO, MI.

Obituary in Grand Haven Tribune van Dec. 15, 1910:
William Helder, who for forty years has been a resident of Grand Haven died early this morning at the home of his daughter Mrs. Thomas Ruiter, on seventh street. Mr. Helder was eighty-two years and six months of age and had not been ill a day of his life until about four weeks ago when he was taken with heart trouble. At an early hour this morning he passed peacefully away as he slept.
Mr. Helder was born in the Netherlands but came to America about forty years ago and settled in Grand Haven immidiately. He has made this city his home ever since. During the later years of his life he was engaged in celery raising and was active up to within a short time before his death.
Mr. Helder is survived by the following children: Mrs. John Dronkers of Holland; Mrs. J. H. VanDijk and Mrs. Thomas Ruiter, of Grand Haven.
The funeral will be Monday afternoon with services at the residence of Mrs. Ruiter on Seventh Street at two o'clock. The Rev. VanVliet will officiate.
(bron: Judy Brinks, e-mail:gdhjb@llcoop.org). Son of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married (1) at the age of 28 on 31-05-1856 in Ulrum to Diewertje BOS, 25 years old, daglonerse, born on 06-04-1831 in Ulrum, died on 06-03-1865 in Houwerzijl at the age of 33. Zij overleed Bij de geboorte van haar zoon Jacob, die ook twee dagen na zijn geboorte overleed. Daughter of Jan Tobias BOS, wagenaar, landbouwer te Niekerk, and Antje Jans KAMP.
Married (2) at the age of 40 on 18-06-1868 in Leens to Anje Freerks CLEVERINGA, 36 years old, daglonersche te Warfhuizen, born on 07-01-1832 in Maarslag, died on 17-03-1873 in Grand Haven, Ottawa CO., MI at the age of 41, buried in Lake Forest Cemetery, Grand Haven, MI, daughter of Freerk Pieters CLEVERINGA and Grietje Willems ACHTERHOF. Zij vertrokken in 1871 met drie kinderen en een dienstbode naar USA.De reis werd gemaakt met de "Wisconsin" die op 9 Mei 1871 aankwam in New york.In de census van 1892-1893 voor Grand Haven City komt hij voor als labourer.
From the first marriage:
   1.  Ijtje (Ida) (see also VI.274).
   2.  Henderika (Henrietta), born on 24-12-1860 in Houwerzijl, died on 31-07-1930 in Grand Haven, MI at the age of 69. Grand Haven Tribune, July 31, 1930:
Mrs. John VanDijk, a resident of Grand Haven for many years, passed away today at 9 a.m. at her home 901 Washington Street, following an illness of one year. She had been failing for the last trhree months and her death this morning was due to heart trouble.
Mrs. VanDijk was born in the Netherlands, December 24 1860 and came to Grand Haven as a young girl, with her parents. She was married to John VanDijk Sept.12, 1882. At her death she is survived by her husband and two sisters, Mrs. Ida Dronkers of Holland and Mrs. Thomas Ruiter of this city.
Funeral services will be held Saturday at 2:30 p.m. at the family home and burial will be in Lake Forest. Rev. Peltman, pastor of the Second Reformed Church will be in charge of the service.
Mrs. VanDijk has been a member of the Second Reformed church for 46 years and was a charter member oh the Ladies Aid Society. She was a faithful church worker in all lines of church activity for many years.
Her husband John VanDijk was in the retail shoe business here for twenty-six years and Mrs. VanDijk, a true helpmate helped him in the store frequently. Her passing causes deep regret among her many friends.
Married at the age of 21 on 12-09-1882 in Grand Haven to Johannes H. VANDIJK, 21 years old, shoe merchant, born on 27-02-1861 in Nederland, died on 07-09-1946 in Grand Haven, MI at the age of 85. Grand Haven Tribune, Sept.7, 1948:
John H. VanDijk, a former well known shoe merchant in this city, died Saturday at 6:15 p.m. at his home, 901 Washington Street, following a week's serious illness. the deceased was 87 years old. A year and a half ago he suffered a stroke from which he had recovered to a large degree.
Born in the Netherlands on Febr.27, 1861, he came to this city with his parents when he was six years old. that was the year Grand Haven had its first Mayor and alderman.
When he was nine years old he began packing nets for fisherman. Later he was employed at the former Boyden Shingle mill for seven years and for 22 1/2 years he was employed at the house of the late Charles Boyden which was at Fifth and Lafayette streets.
He started a shoe store at Seventh and Washington streets which he operated for 26 years and up until the time he sold his business to Henry and John Poel, after which he retired. He was a member of the Men's Bible class. He was married to Anna VanderVen, who survives as does a sister, Mrs. Elizabeth Van Westrien of Kalamazoo.
The body lies at the Kinkema funeral home where services will be held Wednesday at 8 p.m. Albert Hellinga will officiate and burial will be in Lake Forest cemetery.
   3.  Jacob, born on 03-03-1865 in Houwerzijl, died on 08-03-1865 in Houwerzijl, 5 days old.
From the second marriage:
   4.  Grietje (Maggie) (see also VI.279).

V.158    Egbert Jacobs HELDER, molenaarsknecht, in Michigan was hij Carpenter (1880) en later Horticulturist(1893), born on 07-12-1829 in Zuurdijk, christened on 17-01-1830 in Zuurdijk, died on 30-07-1917 in Springlake Township, Ottawa Co., MI at the age of 87, buried in Springlake Cem. Hij verkocht (wanneer?) de beklemming van de percelen G93 en G94 voor Fl 500. Het betrof een perceel gelegen bij de boerderij "Ewer", waarop arbeidershuisjes werden gebouwd. Zie ook: "De arbeidershuisjes op de Ewer" door Dorry Bakker, verschenen in "de Merne" documentatiemap. In 1829 waren, blijkens kadastergegevens, deze percelen in eigendom van Klaas Harms Timmer, de vader van Albertje Timmer die getrouwd was met Jan Jacobs Helder met wie ze naar Michigan vertrok. Na de dood van zijn vrouw Grietje van der Vliet in 1866 emigreerde hij met zijn kinderen, en in gezelschap van zijn toekomstige vrouw Anje Kraai, naar Michigan. In de census van 1880 komt hij voor als timmerman in Springlake, getrouwd met ene Anna (= Anje Kraai) en in de census van 1892-1893 als "horticulturist" in Springlake Township. Son of Jacob Lammerts Berends HELDER (see also IV.69) and IJtje Derks RONDA, daglonerse.
Married (1) at the age of 33 on 24-01-1863 in Ulrum to Grietje Mennes van der VLIET, 22 years old, daglonerse, born on 16-10-1840 in Niekerk, died on 31-01-1866 in Zuurdijk at the age of 25, daughter of Menno Johannes van der VLIET and Stijntje Wiets ACHTERHOF.
Married (2) to Anje KRAAI, born on 23-06-1837 in Schouwerzijl, gem. Leens, died on 24-03-1911 in Springlake Township, Ottawa Co., MI at the age of 73, buried in Springlake Cem. (East Side). Zij komt, samen met Egbert Helder en de twee kinderen Tietje en Jan, voor op de lijst van begravenen op Springlake Cemetery (East Side). In de Ottawa County marriage index heet zij Anje Kraai.Op haar Death Certificate worden als haar ouders vermeld: John Kraai en Tietje Haan. Op de Michigan Seek website(http://seekingmichigan.org) waar haar death certificate was te vinden staatt zij abusievelijk als Anje Heldet gendexeerd. Daughter of Jan Arends KRAAI, dagloner,schippersknecht, and Tietje Tunnis de HAAN, daglonerse,wollennaaister, "Egbert Helder vertrekt met A.Kraai en zijn kinderen S. en I.van Harlingen naar Liverpool, waar Morris Hammerstein zorgt voor transport per stoomboot en zeilschip naar Amerika". Uit "Staat van Landverhuizers" in 1867-04-27. Secretarie gemeente Groningen,1816-1916. Inventarisnr 2041.
From the first marriage:
   1.  Stientje, born on 20-03-1863 in Niekerk.
   2.  Ietje, born on 02-10-1864 in Leens.
From the second marriage:
   3.  Tietje (Tillie), born on 06-08-1873, died on 26-04-1904 in Springlake, Ottawa Co., MI at the age of 30.
   4.  Ettie, born on 09-08-1876 in Springlake, Ottawa Co., MI.
Married at the age of 26 on 21-10-1902 in GrandRapids, MI,USA to Harrry WIERENGA, born 1873 in Netherlands. In AlleGroningers is het enige echtpaar dat als zijn ouders in aanmerking komt Willem Frederik Wieringa en Hendertje Harkes Dijkema. Hij zou dan als Harke Wieringa zijn geboren 26-8-1873 in Uithuizen.
   5.  Jan, born on 28-08-1880, died on 13-08-1882 in Springlake Township, MI at the age of 1, buried in Springlake Cem.

V.162    Berend Pieters HELDER, boereknecht, dagloner,(praam)schipper, born on 25-08-1824 in Leens, christened on 03-10-1824, died on 05-08-1909 in Groningen at the age of 84, son of Pieter Berends HELDER (see also IV.71) and Emke HARMS, daglonerse, dienstmeid.
Married at the age of 25 on 22-05-1850 in Kantens to Gepke Henderikus WIBBENS, 27 years old, born on 25-06-1822 in Middelstum, died on 07-01-1907 in Groningen at the age of 84, daughter of Henderikus WIBBENS, dagloner, and Dieuwerke Wibbes HAVERKAMP.
From this marriage:
   1.  Pieter, schippersknecht, born on 21-07-1851 in Rottum, gem. Kantens, died on 21-07-1871 in Sappemeer at the age of 20. Akte opgemaakt in Ulrum, overleden in Sappemeer. Hij werd aan boord geboren en overleed ook aan boord. Van zijn ouders wordt vermeld dat zij op een schip woonden.
   2.  Trijntje, born on 09-03-1853 in Ranum, died on 27-09-1938 in Groningen at the age of 85.
Married at the age of 38 on 31-01-1892 in Groningen to Jan KUIL, 34 years old, born on 10-05-1857 in Gasselte, died on 14-02-1938 in Groningen at the age of 80, son of Albert Jans KUIL, Schipper, and Annechien de VRIES.
   3.  Henderikus, born on 08-09-1855 in Kantens, died on 29-04-1857 in Kantens at the age of 1.
   4.  Henderikus (see also VI.291).

V.165    Zwaantje Pieters HELDER, born on 02-09-1826 in Zuurdijk, christened on 22-10-1826 in Zuurdijk, died on 07-07-1873 in Ulrum at the age of 46. Zij werkte in 1839 als "werkbode" op de boerderij "Rondenburg" (Gedenkb. Nijverheid II, pag.109) te Zuurdijk bij het echtpaar Klaas Jans Beukema en Elisabeth van Julsingha. Daughter of Pieter Berends HELDER (see also IV.71) and Emke HARMS, daglonerse, dienstmeid.
Married at the age of 29 on 10-11-1855 in Ulrum. Bij het huwelijk werden de kinderen Emke en Jan gewettigd. Spouse is Pieter Mennes, 36 years old, dagloner, born on 13-10-1819 in Vliedorp, died on 23-05-1863 in Ulrum at the age of 43, son of NN NN and Luitske Mennes, daglonerse.
From this marriage:
   1.  Jan MENNES (see also VI.294).
   2.  Emke MENNES (see also VI.298).
   3.  Luutske MENNES, born on 27-09-1859 in Ulrum, died on 15-01-1860 in Ulrum, 110 days old.
   4.  Luutske MENNES (see also VI.300).
   5.  Pieter MENNES, born on 24-01-1864 in Ulrum, died on 17-03-1865 in Ulrum at the age of 1. Als vader wordt hier genoemd Pieter Ritsema, de enige akte waar Pieter Mennes met deze achternaam wordt voorzien.

V.166    Harm Pieters HELDER, dagloner, born on 03-12-1828 in Houwerzijl, christened on 29-03-1829 in Niekerk, died on 30-03-1886 in Ulrum at the age of 57. Hij wordt op 4 Mei 1864 wegens diefstal veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf door het Provinciaal Gerechtshof te Groningen (RAG Toeg.148,Inventarisnr.95). Hij is dan een ongehuwde arbeider uit Ulrum, kan niet schrijven, is 1 el en 690 streep lang, heeft een gat in zijn linkerbeen en heeft geen onderwijs genoten.(Register op Gedetineerden RAG)
Blijkens het procesverbaal van 4 April 1864 werden Douwe Pieters Visser 37 j., arbeider, geb. te Driessum en wonende te Ulrum en Harm Pieters Helder 35j., geb. te Houwerzijl, dagloner, beschuldigd van diefstal gepleegd bij nacht in een bewoond huis jegens hun meester bij wie zij voor loon in dienst waren. De eerste wegens medeplichtigheid (heling) en de tweede wegens de diefstal.
Zij waren als arbeiders in dienst bij de landbouwer Durenkamp (waarschijnlijk Boerderij Leens Nr 31 in 1864 bewoond door Harm Hindriks Durenkamp te Leens, zie Gedenkb. Nijverh. II pag.70). Zij overlegden in de laatste dagen van Januari 1864 om een hoeveelheid geschoonde weit, voorhanden in de schuur van Durenkamp, te stelen. Harm Helder is daartoe op een avond om 8 uur naar de schuur van Durenkamp gegaan, heeft een zak met geschoonde weit gevuld en gebracht naar het huis van medeplichtige D(L?)ouwe Pieters Visser. Enige dagen later hebben ze de zak samen naar Jacob Vonk gebracht om het bij hem te laten malen. Later hebben ze het meel opgehaald en verdeeld ten huize van Zwaantje Helder, zuster van Harm.
Getuige Durenkamp verklaart dat hij weit in de schuur had, Baukje Weegstra(Keegstra?) verklaart dat de beschuldigden bij haar aan huis hebben overlegd om weit van Durenkamp te gaan stelen. Zij verklaarde tevens dat beklaagde Visser haar op een avond had gezegd de deur op de klink te laten en niet af te sluiten, omdat beklaagde Helder tussen 9 en 10 uur 's avonds met de weit zou komen bij Douwe Visser met wie zij (= Boukje) samenwoont.
Ook Jacob Vonk verklaart dat Helder een zak met 75 kop weit bij hem heeft laten malen. Jacob Sikkema verklaart dat hij beide beschuldigden tussen 7 en 8 naar de molen van Vonk heeft zien gaan met de zak weit. Proces verbaal werd opgemaakt door F. J. Bakker en M. J. Bakker, rijksveldwachters te Eenrum. Proceskosten worden op beklaagden verhaald (59 gulden 53 1/2 cent, desnoods executabel bij lijfsdwang). Vonnis is 1 jaar gevangenisstraf voor beiden. Uitgesproken 4 Mei 1864. Son of Pieter Berends HELDER (see also IV.71) and Emke HARMS, daglonerse, dienstmeid.
Married at the age of 38 on 30-03-1867 in Ulrum to Korneliske ARENTS, born 1825 in Aduard, died on 17-03-1914 in Ulrum. Korneliske was niet erkende dochter, daughter of Lubge ARENTS, daglonerse.
From this marriage:
   1.  Grietje, born on 24-11-1869 in Ulrum.
   2.  Emke (see also VI.305).

V.169    Eelje HELDER, daglonerse, born on 15-10-1831 in Vliedorp, christened on 11-03-1832 in Niekerk, daughter of Pieter Berends HELDER (see also IV.71) and Emke HARMS, daglonerse, dienstmeid.
Married at the age of 23 on 15-09-1855 in Ulrum to Jan Ailderts de VRIES, 24 years old, landarbeider, born on 08-02-1831 in Zoutkamp, son of Aildert Jans de VRIES, dagloner, and Annechien Kersjens MELLEMA.
From this marriage:
   1.  Ailt, born on 28-09-1855 in Ulrum, died on 04-01-1860 in Ulrum at the age of 4. Als zijn voornaam wordt Eilt gegeven.Zijn moeder heet hier Elina Helder.
   2.  Emke (see also VI.308).
   3.  Eilt, born on 24-09-1864 in Ulrum.

V.171    Kornelske HELDER, dienstmeid te Ulrum, born on 05-02-1834 in Vliedorp, daughter of Pieter Berends HELDER (see also IV.71) and Emke HARMS, daglonerse, dienstmeid.
Married at the age of 33 on 28-09-1867 in Ulrum to Jacob Garmts RILLEMA, 46 years old, kuipersknecht, timmerman te Ulrum, born on 20-01-1821 in Ulrum, son of Garmt Jacobs RILLEMA, dagloner, and Geertje Pieters LAP. Zij emigreerden naar USA en vestigden zich in Georgetown Township, Ottawa County, MI. Kornelske Helder ging Nellie heten. Als kinderen worden aangegeven: Peter *1868 Netherlands, Minnie *1870 Netherlands, John *1875 MI, Nellie *1876 MI. (Zie: www.rootsweb.com/~miottawa/genealogies/settlers/rillemaj.html).
From this marriage:
   1.  Pieter (Peter), born on 23-07-1868.
   2.  Harmina (Minnie), born on 21-04-1870.
   3.  John, born 1875 in MI, USA.
   4.  Nellie, born 1876 in MI, USA.

V.174    Jacob Lammert HELDER, boereknecht,molenaarsknecht(1874,1887) potschipper,caféhouder aan de Marktstraat te Groningen,aardappelhandelaar en in 1871-1872 koopman te Kloosterburen, born on 25-07-1842 at 03:00 in Zuurdijk gem.Leens, died on 26-11-1922 in Leens at the age of 80. Blijkens overlijdensakte waren aangevers Pieter Niewold 68j.dagloner en Jan de Graaf 67j. tuinier, beiden wonend te Leens.De overledene wordt omschreven als dagloner. Buried in Leens, son of Pieter Berends HELDER (see also IV.71) and Roel(e)fke Roelfs van DIJK, daglonerse.
Married at the age of 28 on 10-08-1870 in Kloosterburen (witness(es): Freerk Venhuizen,33j.,aangetrouwd oom van de bruid, dagloner Kloosterburen; Harmannus Holscher, 54j., koopman te Kloosterburen; Gerbrandus Johannes van Vooren?, 45j., veldwachter te Kloosterburen: Jan van Dijk, 30j., kuiper te Kloosterburen.) to Geertje de HAAN, 25 years old, naaister, born on 19-09-1844 in Hornhuizen (gem. Kloosterburen), died on 30-10-1933 in Groningen at the age of 89, buried in Zuiderbegraafplaats Groningen, daughter of Jan Tonnis de HAAN, dagloner, boereknecht, and Anje Kornelis van DUINEN, arbeidster.
From this marriage:
   1.  NN, born on 24-01-1871 in Kloosterburen, died on 24-01-1871 in Kloosterburen, 0 days old, levenloos geboren.
   2.  Pieter (see also VI.315).
   3.  Anje (see also VI.318).
   4.  Roelfien (see also VI.320).
   5.  Janna, born on 09-06-1880 in Kloosterburen, died on 07-09-1909 in Groningen at the age of 29. Doodsoorzaak TBC.
Married at the age of 20 on 06-06-1901 in Groningen, divorced after 7 years on 03-07-1908 in Groningen from Arend SEKUUR, sigarenmaker, born on 06-02-1879 in Haren, died on 18-05-1960 in Haren at the age of 81. Hij komt voor als fabrikant van sigaren op een lijst van tabaks- fabrikanten,-handelaars in 1932 te Groningen (http://www.tabacologie.nl), son of Hendrik SEKUUR, schilder, and Hindriktje HINDRIKS.
   6.  Willem (see also VI.323).

V.180    Eelje/Eilje STOEPKER, born on 19-01-1827 in Leens. Getuigen waren Pieter Fokkes Haan en Jan Berends Barkema. Christened on 01-04-1827 in Leens, died on 24-05-1882 in Obergum at the age of 55, daughter of Popke Freerks STOEPKER, dagloner, landbouwer, and Grietje Berends HELDER (see also IV.76).
Married (1) at the age of 27 on 22-05-1854 in Winsum to Goossen SIEGERS, 24 years old, born on 24-12-1829 in Winsum, son of Pieter Jans SIEGERS and Pieterke Gozens ZANDT.
Married (2) at the age of 38 on 05-04-1865 in Winsum to Christiaan Friedrich THANE, born 1824 in Varel (Dl.), son of Johann Heinrich THANE and Wilhelmine Caroline KOLSCHORST.
From the second marriage:
   1.  Johann, born on 19-06-1869 in Obergum, christened on 01-05-1870 in Obergum.
   2.  Grietje.
   3.  Wilhelmina.

V.183    Trientje STOEPKER, born on 14-12-1829 in Leens, christened on 03-01-1830 in Leens, died on 06-03-1905 in Usquert at the age of 75, daughter of Popke Freerks STOEPKER, dagloner, landbouwer, and Grietje Berends HELDER (see also IV.76).
Married at the age of 29 on 14-05-1859 in Winsum to Jan Berends TENT, 27 years old, born on 26-10-1831 in Maarslag, gem. Leens, son of Berend Harms TENT and Anje Willems JANNINGA.
From this marriage:
   1.  Berend (see also VI.328).
   2.  Grietje, born on 15-08-1862 in Obergum, christened on 03-05-1863 in Obergum.
   3.  Popko, born on 27-01-1865 in Obergum, christened on 03-09-1865 in Obergum.

V.185    Berendina STOEPKER, born on 27-06-1834 in Leens/Obergum? Christened on 03-08-1834 in Obergum, daughter of Popke Freerks STOEPKER, dagloner, landbouwer, and Grietje Berends HELDER (see also IV.76).
Married to Hendrik van der VEEN, schipper.
From this marriage:
   1.  Hindrik, schipper, born on 10-12-1861 in Obergum, christened on 04-05-1862 in Obergum.
   2.  Popko, born on 11-03-1864 in Obergum, christened on 03-07-1864 in Obergum.
   3.  Wilhelmina, died <1887.

V.186    Freerk Popkes STOEPKER, dagloner te Winsum, born on 15-03-1837 in Obergum, christened on 04-06-1837 in Obergum, died in Obergum, son of Popke Freerks STOEPKER, dagloner, landbouwer, and Grietje Berends HELDER (see also IV.76).
Married (1) at the age of 26 on 30-05-1863 in Obergum to Aaltje Douwes BRUGMA, 19 years old, born on 05-03-1844 in Obergum, christened on 09-06-1844 in Obergum, died on 16-03-1864 in Obergum at the age of 20, daughter of Douwe Reinders BRUGMA and Bruinadina Jans BRUINS.
Married (2) at the age of 49 on 19-05-1886 in Winsum to Anje WOLF, 42 years old, born on 12-06-1843, daughter of Pieter Klasens WOLF, schoenmaker, and Bregtje Kornelis van der SCHEER.
From the first marriage:
   1.  Douwe, born on 04-03-1864 in Obergum, christened on 03-07-1864 in Obergum, died on 10-11-1865 in Obergum at the age of 1.

V.190    Jacob Popkes STOEPKER, dagloner te Winsum/Obergum, born on 17-10-1842 in Obergum, christened on 08-01-1843 in Obergum, died on 30-11-1911 in Obergum at the age of 69, son of Popke Freerks STOEPKER, dagloner, landbouwer, and Grietje Berends HELDER (see also IV.76).
Married (1) at the age of 24 on 08-06-1867 in Winsum to Louisa KORENDIJK, 22 years old, born on 04-02-1845 in Grijpskerk, died on 16-05-1877 in Winsum at the age of 32, daughter of Kornelis Jans KORENDIJK, touwslager, and Margrieta WILKENS.
Married (2) at the age of 36 on 23-11-1878 in Eenrum to Aafke HIELKEMA, 36 years old, born on 18-07-1842 in Baflo, died on 26-04-1934 in Obergum at the age of 91, daughter of Gerrit Heres HIELKEMA and Johanna Jans LUINGE.
From the first marriage:
   1.  Grietje, born on 18-08-1867 in Obergum, christened on 01-03-1868 in Obergum.
Married to P. WIERSEMA.
   2.  Kornelis (see also VI.339).
   3.  Martje, born on 25-10-1874 in Obergum, christened on 04-07-1874 in Obergum.
Married to R. HOEKZEMA.
From the second marriage:
   4.  Freerk, born on 22-01-1882 in Obergum, christened on 24-09-1882 in Obergum.

V.195    Eelje Willems (Ela) HELDER, born on 16-09-1823 in Houwerzijl, christened on 30-11-1823 in Niekerk, died in USA. Tijdens de volktelling van 1840 was zij inwonende dienstmeid bij Hillichien Jans Sikkens weduwe van Harm Jacobs Boerema die boerden op de Boeremaheerd in Niekerk. Daughter of Willem Berends HELDER (see also IV.77) and Jantje Kornelske van HOGTEN, dienstmeid.
Church marriage at the age of 30 on 25-12-1853 in Holland, MI. Getrouwd door Rev. Albertus C. van Raalte.Zij wordt bij de huwelijksinschrijving Ela genoemd. Spouse is Freerk Bernardus KIEFT, born 1817. Ze komen met vier kinderen voor in "Pillar Church" records.
From this marriage:
   1.  Willem, born on 30-10-1854 in Holland,MI.
   2.  Jantje, born on 23-11-1855 in Holland, MI.
   3.  Bernardus, born on 21-05-1860 in Holland,MI.
   4.  Catharine, born on 26-10-1865 in Holland, MI.

V.199    Janna HELDER, born on 22-05-1833 in Zuurdijk, christened on 02-06-1833 in Zuurdijk, died on 08-03-1901 in MI, USA at the age of 67, buried in Noordeloos Cemetery, daughter of Willem Berends HELDER (see also IV.77) and Jantje Kornelske van HOGTEN, dienstmeid.
Married (1) at the age of 25 on 17-04-1859 in Holland, MI. Getrouwd door Rev. Albertus C. van Raalte. Bij de huwelijksinschrijving wordt zij Johanna Wilhelmina genoemd. Spouse is Jan Albert ROOKS, 35 years old, born on 01-04-1824 in Winterswijk, son of Gerrit Hendrik ROOKS and Janna Katarina HESSELINK.
Married (2) >1871<1901 in MI, USA to Reinder BULTEMA, born on 25-04-1846 in Uithuizen, died on 19-10-1927 in Holland, MI at the age of 81, buried in Noordeloos Cemetery, son of Harm Jans BULTEMA and Zwaantje Jacobs BOUWKAMP.
From the first marriage:
   1.  Gerrit, born on 23-12-1860 in Drenthe, MI.
   2.  William A. Born on 07-01-1862.
   3.  Anna, born on 24-04-1863.
   4.  Jennie, born on 09-09-1865.
   5.  John W. Born ??-9-1867.
   6.  Cornelius, born on 26-11-1869 in Holland, MI.
   7.  Lena, born on 18-12-1871.
From the second marriage:
   8.  Herman, born 1875 in Noordeloos, MI.

V.202    Berendje Willems HELDER, born on 13-08-1836 in Leens, died on 27-06-1895 in Holland, MI at the age of 58, buried in Pelgrim Home Cemetery, Ottawa Co., MI, daughter of Willem Berends HELDER (see also IV.77) and Jantje Kornelske van HOGTEN, dienstmeid.
Church marriage at the age of 19 on 09-09-1855 in Holland,MI. Zij werden getrouwd door Rev. Albertus C. van Raalte. Spouse is Leendert Dirk VISSERS, 24 years old, born on 30-03-1831 in Zuid-Beijerland, ZH. Zij komen met vier kinderen voor in de "Pillar Church"records die op de website"docstock" zij te vinden. From this marriage:
   1.  Jacoba Johanna, born on 11-05-1857 in Holland, MI.
   2.  Jantje Willemina, born on 07-01-1860 in Holland, MI.
   3.  Johannes, born on 04-02-1864 in Holland,MI, died on 24-11-1864 in Holland,MI, 294 days old.
   4.  Johanna Helena, born on 28-10-1865 in Holland, MI.

V.213    Helena HOFMAN, born on 14-08-1837 in Leens, died on 19-09-1910 in Holland, Ottawa County, MI, USA at the age of 73, daughter of Klaas Jans HOFMAN, landbouwer, and Anje Berends HELDER (see also IV.81).
Married at the age of 21 on 02-02-1859 in Holland, Ottawa Co, MI, USA to Albertus Christiaan van RAALTE, 22 years old, born on 15-01-1837 in Genemuiden, died 1869. Hij was de oudste zoon van de "afgescheiden" dominee Albertus C. van Raalte en vertrok samen met zijn ouders en broers en zusters (Johanna Maria, 7 jr, Benjamin, 5jr, Dirk, 2jr en Christina Catharina, 5jr) in Sept. 1846 aan boord van de "Southerner" van Rotterdam naar Holland, Ottawa Co, MI.
From this marriage:
   1.  Albertus Christiaan (Allie) (see also VI.360).
   2.  Christiana Johanna, born on 08-06-1861 in Holland, Ottawa CO, MI, USA, died on 14-11-1921 in Holland, Ottawa Co, MI, USA at the age of 60.
Married at the age of 29 on 12-06-1890 in Holland, MI to Jacob Gabriel van PUTTEN, 31 years old, koopman, born on 16-05-1859 in Holand, Ottawa Co, MI, USA, died on 09-01-1909 in Holland, MI at the age of 49.
   3.  Anna Helena (see also VI.365).
   4.  Carl De Moen (see also VI.366).
   5.  Johanna Maria Wilhelmina, born on 01-01-1870 in Holland, MI, died Febr. 1923 in Holland, MI.

V.215    Janna HOFMAN, born 1839 in Leens, died 1934, daughter of Klaas Jans HOFMAN, landbouwer, and Anje Berends HELDER (see also IV.81).
Married to Jan GOOZEN, Spoorweg agent in Zeeland, MI; Secretary of the Old Settlers Association, son of Frans GOOZEN and Kate WAGGENMAKER.
From this marriage:
   1.  Katie, born 1857, died 1926.
   2.  Berend H. Born 1873, died 1942.
Married to Jean VER LEE.
   3.  Martina A. Born 1876, died 1880.
   4.  Alida, born 1881, died 1882.
   5.  Francis M, born 1882, died 1884.

V.216    Jacob Lammert HOFMAN, farmer, born on 28-01-1841 in Leens, died on 28-04-1881 in Holland, MI at the age of 40, son of Klaas Jans HOFMAN, landbouwer, and Anje Berends HELDER (see also IV.81).
Married at the age of 22 on 10-08-1863 in Grand Rapids, MI to Pieternella STEKETEE, 17 years old, born on 17-02-1846 in Borssele,Zeeland, died on 20-11-1932 in Holland, MI,USA at the age of 86, daughter of Jan Cornelisse STEKETEE and Maria Franciska FRANJE.
From this marriage:
   1.  Annie, born Juni 1864 in Holland, MI, died on 22-05-1884 in Holland, MI.
   2.  Mary, born ca 1866.
   3.  Nicholas HOFFMAN (see also VI.377).
   4.  John, born ca 1873.
   5.  Benjamin, born ca 1875.
   6.  Cornelia, born ca 1879.
   7.  Jacob, born on 03-05-1881.

V.219    Jan HOFMAN, born on 09-09-1843 in Leens, died on 28-05-1926 in Zeeland Township, MI, USA at the age of 82. Tweelingbroer van Jacob Lammert. Son of Klaas Jans HOFMAN, landbouwer, and Anje Berends HELDER (see also IV.81).
Married at the age of 22 on 28-03-1866 in Holland, MI to Anna J. van OORD, 20 years old, born on 22-09-1845 in Brakel (Gld.), died on 31-01-1906 in Zeeland Twp. MI, USA at the age of 60.
From this marriage:
   1.  Anna, born on 19-01-1867 in Zeeland, MI, died on 20-10-1870 in Zeeland, MI at the age of 3.
   2.  Nicholas, born 1870 in Zeeland, MI, died on 15-09-1870 in Zeeland, MI.
   3.  Nicholas J. HOFFMAN (see also VI.385).
   4.  Jennie HOFFMAN.
   5.  Helena HOFFMAN.
   6.  Jan HOFFMAN, died on 07-11-1887.

V.227    Sijtje Willems NANNINGA, born on 05-08-1816 in Hornhuizen, daughter of Willem Gerhardus NANNINGA, dagloner, landbouwer, and Martje Pieters HELLER (see also IV.85).
Married (1) at the age of 21 on 19-06-1838 in Baflo to Johannes Alberts KLONT, 22 years old, born on 31-08-1815 in Eenrum, son of Albert Jans KLONT and Aafke Jans van DIJK.
Married (2) at the age of 38 on 10-03-1855 in Baflo to Gerrit Luitjes van der WIJK, 26 years old, born on 31-05-1828 in Kloosterburen, son of Luitje Melles van der WIJK and Anje Donkes OOSTEMA.
From the first marriage:
   1.  Willem Johannes, born on 21-06-1853 in Baflo, died on 23-05-1854 in Baflo, 336 days old.

V.241    Martje HELLER, bij haar huw. dienstmeid te Pieterburen, born on 03-05-1849 in Wierhuizen, christened on 05-08-1849 in Wierhuizen, died on 22-01-1937 in Oak Park, Ill., USA at the age of 87, daughter of Ties Pieters HELLER (see also IV.86) and Aafke Gerrits BENNEMA, dienstmeid,winkelierse.
Married at the age of 25 on 09-05-1874 in Eenrum to Arend Jans MEDENDORP, 30 years old, boerenknecht, born on 01-03-1844 in Pieterburen, son of Jan Arends MEDENDORP, wolkammer, and Margaretha/Martje Sibrands KWELDER. Zij emigreerden naar Illinois, USA.
From this marriage:
   1.  Aafke (Effie), born on 12-05-1874.
   2.  Jan (John), born on 02-07-1875.
   3.  Margaret.
   4.  Titus.

V.247    Harm Jacobs HELLER, boerenknecht, born on 24-12-1838 in Hornhuizen, christened (NH) on 17-03-1839 in Hornhuizen, died on 08-10-1882 in Kloosterburen at the age of 43. Na 1874 werd zijn familienaam (zie ook achternamen van zijn kinderen) na opmerkingen van een gemeenteambtenaar "terug" veranderd naar Helder. Son of Jacob Pieters HELLER (see also IV.90) and Jacomine Harms RIPPERDA, dienstmeid.
Married at the age of 24 on 18-04-1863 in Kloosterburen to Grietje OOSTEMA, 23 years old (see also V.291).
From this marriage:
   1.  Jacomina (see also VI.395).
   2.  Menje HELDER, dagloonster, born on 27-11-1864 in Hornhuizen, christened on 12-02-1865 in Hornhuizen, died on 20-02-1941 in Eenrum at the age of 76. Dubbelgraf met echtgenoot te Eenrum (22-06-1999).Grafnr.446.
Married at the age of 27 on 22-06-1892 in Kloosterburen to Tiete BAKKER, 22 years old, dagloner, born on 28-05-1870 in Paesens, died on 25-07-1967 at the age of 97, son of Piebe BAKKER and Harmke LUINSTRA. Zij huurden en woonden in 1924-1930 in een boerderij gelegen tussen Ulrum en Vierhuizen genaamd "Beukemoa's Ploatske" ("B. in de M.", kerspel Vierhuizen, nr.2). Gezamelijk graf te Eenrum.
   3.  Abeltje HELDER, born on 13-09-1866 in Hornhuizen, christened on 04-10-1866 in Hornhuizen, died on 13-10-1913 in Dennenoord Zuidlaren at the age of 47. In overlijdensakte wordt als achternaam Helder gegeven.
   4.  Lena HELDER, born on 16-10-1868 in Hornhuizen, christened on 28-02-1869 in Hornhuizen, died on 23-08-1943 at the age of 74.
   5.  Elske HELDER (see also VI.402).
   6.  Donke HELDER, born on 21-03-1874 in Hornhuizen, christened on 28-06-1874 in Hornhuizen, died on 02-02-1920 in MI, USA at the age of 45, buried in Valley City Cem. Grand Rapids, Kent Co., MI. Hij emigreerde als Donke Helder in 1892 naar USA. De reis werd gemaakt met de "Veendam" die op 28 April 1892 aankwam in New York. Als godsdienst gaf hij op NH.
Married at the age of 31 on 25-04-1905 in Grand Rapids, Co. Kent, MI to Jannie BEISHUIZEN, born 1877 in Nederland, daughter of Albert BEISHUIZEN and Bertha.
   7.  Jacob HELDER, born on 30-03-1876 in Hornhuizen, christened on 08-10-1876 in Hornhuizen, died on 28-12-1881 in Kloosterburen at the age of 5.
   8.  Aldert HELDER (see also VI.406).
   9.  Pieterke HELDER, born on 29-04-1879 in Hornhuizen, christened on 29-07-1879 in Hornhuizen, died on 30-03-1969 at the age of 89. Zerk aanwezig te Eenrum (22-06-1999).Grafnr.447.

V.253    Jan PAIZE, born on 08-05-1839 in Pieterburen, died on 09-03-1863 in Pieterburen at the age of 23, son of Jacob Jans PAIZE, dagloner, and Antje Pieters HELLER (see also IV.93).
Child:
   1.  Grietje (Grace) van DIJK (see also VI.408).

V.264    Anje Jans HELLER, born on 14-02-1859 in Eenrum, died on 21-01-1931 in Eenrum at the age of 71, buried in Eenrum, daughter of Jan Pieters HELLER (see also IV.95) and Jantje Reinders PRINS.
Married at the age of 21 on 06-11-1880 in Eenrum to Keimp Jans BOLHUIS, 24 years old, born on 29-12-1855 in Eenrum, died on 04-03-1944 at the age of 88, son of Jan Keimpes BOLHUIS and Martje Freerks DEKKER. Gezamelijk graf Eenrum.
From this marriage:
   1.  Martje, born 1882 in Eenrum.
Married on 19-05-1906 in Eenrum to Hendrik SOLDAAT, born 1882 in Leek, son of Rense SOLDAAT and Aaltje WIERINGA.
   2.  Pieterke, born 1884 in Eenrum.
Married on 07-05-1910 in Zuidlaren to Jan VENEMA, born 1874 in Eelde, son of Roelf VENEMA and Marchien STADMAN.
   3.  Jantina Jacoba, born 1895 in Eenrum.
Married on 22-04-1922 in Eenrum to Gerhard Jacob SIMMERLING, born 1897 in Hogezand, son of Jacob Heijen Antoni SIMMERLING and Florina Christina BOLLEMA.
   4.  Antje Hilda (see also VI.416).

V.266    Jan Jans HELLER, dagloner arbeider, born on 17-07-1865 in Eenrum, died on 21-03-1940 in Eenrum at the age of 74, buried in Eenrum, son of Jan Pieters HELLER (see also IV.95) and Jantje Reinders PRINS.
Married at the age of 21 on 26-02-1887 in Eenrum to Jantje PLUISTER, born 1863 in Mensingeweer, died on 17-01-1943 in Molenrij, buried in Eenrum, daughter of Barteld PLUISTER, timmerman, and Martje NIENHUIS, gezamelijk graf te Eenrum.
From this marriage:
   1.  Jantje (see also VI.418).
   2.  Jacob, born on 15-05-1888 in Pieterburen, died on 24-09-1912 in Groningen at the age of 24. Overleden in Academisch Ziekenhuis.
   3.  Barteld, born on 21-12-1889 in Eenrum, died on 21-06-1890, 182 days old.
   4.  Barteld (see also VI.421).
   5.  Martje, born on 02-04-1894 in Eenrum. Getuige is Reinder Heller, schoenmaker. Died on 14-11-1895 at the age of 1.
   6.  Jan, born on 20-08-1896 in Eenrum, died on 10-05-1901 at the age of 4.
   7.  Martje (see also VI.426).
   8.  Antje (see also VI.428).

V.269    Antje Jans HELLER, born on 20-06-1868 in Eenrum, died on 07-08-1955 in den Hoorn at the age of 87, daughter of Jan Pieters HELLER (see also IV.95) and Jantje Reinders PRINS.
Married at the age of 20 on 20-10-1888 in Eenrum to Willem ZUIDEMA, 24 years old, dagloner,landbouwer(1912), born on 27-08-1864 in Pieterburen, died on 23-05-1947 in Wehe at the age of 82, son of Klaas ZUIDEMA and Aafke POOL. Zij waren van 1921-1923 bewoners en huurders van de boerderij "Helwerd", Usquerderweg 23 te Rottum (Boerderijen op het Hogeland, pag.298) en vanaf 1929 bewoners en huurders van een boerderij aan de Zuurdijkster zandweg (Klaarkampenweg 8, bij Wehe). Zie ook Boerderijen in de Marne, Kerspel Wehe, nr 3. Zij hebben een dubbelgraf op de begraafplaats te Wehe (25 Sept.2002).
From this marriage:
   1.  Aafke, born 1892 in Pieterburen.
Married on 15-05-1912 in Kantens to Simon LESTERHUIS, bakkersknecht(1912), born 1890 in Middelstum, son of Harm LESTERHUIS, timmerman, and Karolina GUNTER. Zij volgden tot 1953 Antje Heller en Willem Zuidema op als huurders van de boerderij aan de Klaarkampenweg 8 te Wehe-den Hoorn (Gedenkb. Nijverh.II, p.161).

V.274    Geertruid OOSTEMA, born on 12-11-1824 in Zuurdijk, christened on 09-01-1825 in Zuurdijk, died on 02-03-1871 in Schouwerzijl at the age of 46, daughter of Jacob Roelfs OOSTEMA (see also IV.99) and Anje Berents FENNENGA.
Married at the age of 24 on 27-09-1849 in Wehe to Geert Pieter KRUIZENGA, 25 years old, dagloner, born on 18-04-1824 in Warfhuizen, died on 06-06-1862 in Schouwerzijl at the age of 38.
From this marriage:
   1.  Gielje, born on 03-08-1851.
   2.  Jacomina (see also VI.434).
   3.  Geert, born on 02-06-1862 in Leens, died on 07-07-1863 in Leens at the age of 1.

V.276    Berend OOSTEMA, born on 12-01-1831 in Houwerzijl, christened on 23-03-1831 in Niekerk, son of Jacob Roelfs OOSTEMA (see also IV.99) and Anje Berents FENNENGA.
Married at the age of 27 on 02-06-1858 in Ulrum to Grietje KLOOSTERMAN, 28 years old, born on 14-09-1829 in Leens.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 12-08-1859 in Houwerzijl, christened on 08-01-1860 in Niekerk.
   2.  Johannes, born 1860 in Zoutkamp, died on 29-12-1860 in Zoutkamp.
   3.  Johannes, born 1862 in Zoutkamp, died on 24-05-1862 in Zoutkamp.
   4.  Folgertje, born on 16-04-1864 in Zoutkamp, died on 29-05-1958 in Niekerk at the age of 94.
Married to Jan MENNINGA, voerman, born on 08-06-1863 in Ulrum, died on 31-03-1930 in Niekerk at the age of 66.
   5.  Jan Berends (see also VI.441).

V.278    Pieter Jacobs OOSTEMA, dagloner, born on 02-09-1833 in Vliedorp, died >1892, son of Jacob Roelfs OOSTEMA (see also IV.99) and Anje Berents FENNENGA.
Married at the age of 23 on 20-05-1857 in Ulrum to Weike Alderts van DIJK, 24 years old, born on 16-05-1833 in Ulrum, died on 15-09-1876 in Houwerzijl at the age of 43, daughter of Aldert Tobias van DIJK and Ebeltje Hendriks WEITS.
From this marriage:
   1.  Geertruid, born on 06-03-1874 in Vierhuizen.

V.286    Martje Donkes OOSTEMA, born on 11-11-1828 in Vliedorp, christened on 29-03-1829 in Niekerk, died 1896 in USA. Zij emigreerde naar USA en komt voor in het Grand Rapids City boek in 1889 en 1890, daughter of Donke Roelfs OOSTEMA (see also IV.101) and Menje Rennes KAMPENGA.
Married at the age of 23 on 27-05-1852 in Leens to Hendrik STOEPKER, 25 years old, dagloner, born on 26-08-1826 in Saaxum, died on 23-11-1873 in Leens at the age of 47, son of Hendrikje Hendriks STOEPKER.
From this marriage:
   1.  Donke (see also VI.444).
   2.  Menje, born 1856 in Wehe. Zij emigreerde naar Chicago in 1891. In de 1930 census komt zij voor als Minnie van der Ploeg.
   3.  Klaaske, born 1860 in Wehe. Emigreerde in 1891 naar Chicago Ill.
   4.  Grietje, born 1862 in Wehe. Arriveerde in 1906 in Chicago als Grietje Jager-Stoepker.
Married on 26-05-1888 in Ulrum. Bij huwelijk werden volgens Genlias drie kinderen gewettigd. Spouse is Jan JAGER, born 1862 in Ulrum, son of Aaltje JAGER.
   5.  Siewert, born 1864 in Leens.
   6.  Renne, born 1866 in Leens.
   7.  Hendrik.

V.291    Grietje OOSTEMA, (bij huw.) dienstmeisje te Kloosterburen, born on 17-05-1839 in Warfhuizen (religion: NH), died on 17-05-1879 in Kloosterburen at the age of 40. Zij stierf in het kraambed na de geboorte van dochter Pieterke. Daughter of Donke Roelfs OOSTEMA (see also IV.101) and Menje Rennes KAMPENGA.
Married at the age of 23 on 18-04-1863 in Kloosterburen to Harm Jacobs HELLER, 24 years old (see also V.247).
From this marriage: 9 children (see under V.247).
 
V.292    Roelf OOSTEMA, timmerman, born on 20-06-1834 at 04:00 in Vliedorp, christened (Afgesch.) on 22-06-1834 in Houwerzijl, died on 26-06-1904 in Holland, MI at the age of 70. Served in the Union Army during the Civil War.Obituary in Holland City News at 1 July 1904. Bron: Kay Miller, e-mail:klcmiller@big-river.net.
" The death of Roelof Oostema, one of the well known pioneer residents of the city, occurred last Sunday night at one o'clock after several months of illness at the age of 69 years.
Mr. Oostema's birthplace was Groningen, the Netherlands. When he attained the age of 18 years he came to this country with his parents, locating first at Grand Haven, then at Graafschap, from where deceased came to this city. In 1865 Mr. Oostema served in Co. I 25th Michigan infantry and was later transferred to Co. K 28th Mich.in which he served with honor until the close of the war. He followed the carpenter trade on his return here and in 1895 and 1896 ran a grocery store. Besides his wife Mr. Oostema is survide by the following children: Mrs. Gerrit Raterink, Kent City; Miss lena Oostema, Texas; James of Cold Creek, Colo.; Jennie and John living at home; P. F. Oostema of this city. A brother, Klaas Oostema of Laketown and a sister, Mrs. Anna VanDyke of Grand Haven are the other surviving relatives. the funeral was held under the uaspices of the G. A. R. Post on thursday afternoon at 1:30 o'clock from the house and at 2 o'clock from the Ninth Street church, Rev. A. Keizer an D. R. Drukker officiating. In 1857 op 10 Maart werd hij eigenaar van 80 acres land, dat hij kocht van de staat. (landoffice document nr. 15557, accession/serialnr. MI2830-118). Volgens gegevens van Kay Miller maakte hij gedurende de Civil War deel uit van 25 Michigan Infantry, Company I op 13 Febr. 1863. Hij werd overgeplaatst naar Company K van 28 Michigan Infantry op 13 Juni 1865. Hij werd ontslagen in Raleigh, North Carolina op 21 Febr. 1866.
Op zijn ontslag papieren zegt hij;"Unable to earn support because I have jaundice, liver complaint, and nervous debility which was contracted while i was in above names service. I also had rheumatism, hart-disease, and spleen paralysed and failure of eyesight since service in the war".
In November he was guarding government supplies in Goldsboro, North Carolina. During this assignment he became ill. Physicians report that "there is decided weakness in the nervous system. The heart action is too fast averaging 90 beats per minute. there is also tenderness over the left lob of the liver. This impairs his work by 1/2 to 3/4 of a normal man's ability". Son of Pieter Roelfs OOSTEMA (see also IV.104) and Jantje Klaassens TIMMER.
Married at the age of 26 on 13-02-1861 in Grand Haven to Delia SLAG, born 1840, died on 13-07-1906 in Holland, MI. Zij woonden E. 9th Street in Holland, MI.
From this marriage:
   1.  Elizabeth (see also VI.454).
   2.  Jennie, born on 23-09-1865 in Laketown Township, Allegan County, MI, died on 12-06-1936 at the age of 70. Ongehuwd, had als kind polio.
   3.  Cornelia, born on 06-12-1867 in Holland, MI.
Married at the age of 29 on 24-06-1897 to John MEIMA, 28 years old, born on 17-11-1868.
   4.  Magdalena, born on 01-09-1869 in Holland, MI, died in San Antonio, Texas. Ongehuwd.
   5.  Pieter (see also VI.459).
   6.  John (see also VI.461).
   7.  Jacobus (James) (see also VI.463).

V.295    Anje OOSTEMA, born on 08-05-1837 in Vliedorp, died on 11-08-1906 in Grand Haven, MI at the age of 69. Emigreerde met haar ouders naar USA in 1854. Daughter of Pieter Roelfs OOSTEMA (see also IV.104) and Jantje Klaassens TIMMER.
Married at the age of 18 on 06-08-1855 in Grand Haven to Jacob Van DYKE, born 1835, died in USA.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 10-11-1855 in Grand Haven.
   2.  Jantje, born on 27-03-1857 in Grand Haven.
   3.  Trijntje, born 1859 in Grand Haven.
   4.  Pieter, born on 21-11-1862 in Grand Haven.
   5.  Lambertus, born 1865 in Grand Haven.
   6.  Leentje, born on 06-06-1868 in Grand Haven.
   7.  Martinus, born on 04-03-1872 in Grand Haven.
   8.  Roelf, born 03-1874 in Grand Haven, died on 01-08-1928.
   9.  Louise, born on 01-11-1879 in Grand Haven.

V.300    Marijke de WIT, born 1833 in Zuurdijk, daughter of Jan Simons de WIT and Martje OOSTEMA (see also IV.110).
Married on 18-12-1856 in Leens to Derk RONDA, born 1831 in Maarslag, son of Jan Derks RONDA and Johanna Jans BRANDER.
From this marriage:
   1.  Johanna, born 1857 in Mensingeweer.
Married (1) on 04-06-1881 in Eenrum to Klaas DEKKER, born 1860 in Eenrum, son of Klaas DEKKER and Gepke GRAUSTRA.
Married (2) on 23-08-1894 in Leens to Jacob DRENT, born 1851 in Baflo, son of Tiemen Roelfs DRENT and Geertje Hendriks SMEDING.
   2.  Jan, born 1864 in Mensingeweer.
Married (1) on 20-05-1886 in Leens to Roelfke SCHULTINGA, born 1863 in Sauwerd, daughter of Jan SCHULTINGA and Aafke van RIJN.
Married (2) on 31-10-1908 in Eenrum to Jantje DIEPHUIS, born 1869 in Eenrum, daughter of Frederikus Jakob DIEPHUIS and Ebeltje de KLEINE.
   3.  Martje Derks (see also VI.481).

V.306    Albert Jans HELDER, born on 28-02-1839 in Ulrum, died on 04-02-1881 in Grand Haven, Ottawa Co., MI at the age of 41. Doodsoorzaak TBC, son of Jan Abels HELDER (see also IV.113) and Maria Alberts de VRIES, dienstmeid.
Married to Annie.
From this marriage:
   1.  Maria, born Dec.1871 in Grand Haven,MI, died on 07-07-1872 in Grand Haven.

V.318    Willem HELDER, arbeider,verversknecht, born on 06-03-1835 in Groningen (religion: NH). Volgens gegevens BS Groningen komt hij op 14 Mei 1861 vanuit Amsterdam naar Groningen.
Magdalena was werkzaam als dienstmeid bij Abraham Gravendahl, van beroep kamerbehander etc, wonend aan de Grote Markt 13 in Groningen. Zij ging samenwonen met Willem Helder op 14 mei 1861 aan de Boteringepoort 2. Willem kwam op dat moment over uit Amsterdam. Kort daarop trouwden zij en werd hun eerste zoon geboren.
Woonden op de Kruisstraat 439 in Groningen en zijn op 29 augustus 1874 vertrokken naar Amsterdam.
het is dus nog goed mogelijk dat in Amsterdam ook kinderen zijn geboren die in dit overzicht nog niet zijn opgenomen.

Bron: BR Groningen 1860-1870/ boek 5,29 en 22,90. BR Groningen 1870-1880/boek 11,472 (CBVG), son of Jacob Willems HELDER (see also IV.121) and Jantje KISTNER, naaister.
Married at the age of 26 on 23-06-1861 in Groningen to Magdalena Catharina Margaretha LAMBEEK/LAMBECK, 29 years old, born on 05-01-1832 in Nijmegen (religion: Ev.Luthers), daughter of Johann Friedrich Peter (Pieter) LAMBEEK/LANGBECK, kleermaker, tijdens 30 daagse oorlog militair., and Janna Alberts BLAAUW. In de periode 1871-1874 wonen ze in de Kruisstraat te Groningen. Daarna vertrekken ze naar Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Jacob Willem, Sigarenmaker, born on 09-07-1861 in Groningen, died on 13-06-1904 in Nieuwveen, Zuid-Holland at the age of 42. Op 4 April 1891 woonde hij in bij het gezin van zijn broer Jan Ernst in Amsterdam. Hij vertrok op 13 Juli 1892 naar de van Oldenbarneveldstraat.Op 24 Maart 1898 vertrekt hij naar Nieuwveen (ZH). Bron voor deze info is de gezinskaart(Amsterdam) van zijn broer Jan Ernst. In Nieuwveen woonde hij in de "Johannes stichting", waar hij op 8-4-1898 aankwam en als Gereformeerd wordt opgegeven (bron Bevolkingsregister Johannesstichting Nieuwveen 1887-1925). Deze stichting huisvestte geestelijk gehandicapten.
   2.  Janna, born on 18-05-1863 in Groningen.
   3.  Jan Ernst (see also VI.485).
   4.  Derkje, born on 29-08-1867 in Groningen.
Married at the age of 27 on 02-01-1895 in Amsterdam to Levinus STURM, werkman(1895), born 1867 in Amsterdam, son of Paulus STURM and Guurtje GODIJN.
   5.  NN, born on 29-08-1867 in Groningen. Levenloos geboren. Died on 29-08-1867 in Groningen, 0 days old.
   6.  Pieter Johan Frederik (see also VI.491).
   7.  Willem (see also VI.493).

V.321    Johanna HELDER, koopvrouw, werkster(1887), born on 08-07-1837 in Groningen, died on 16-06-1896 in Amsterdam at the age of 58. Zij werd op 11 Nov. 1882 wegens overtreding wet op ???? veroordeeld tot 1 dag gevangenisstraf. Ze was toen 1.64 lang en gehuwd. Daughter of Jacob Willems HELDER (see also IV.121) and Jantje KISTNER, naaister.
Married (1) at the age of 22 on 31-07-1859 in Groningen to Tjalling HEIKENS, 25 years old, apothekersknecht, born on 02-08-1833 in Groningen, son of Jan HEIKENS, schippersknecht, and Lutgerdina DOJES.
Married (2) at the age of 37 on 18-02-1875 in Groningen to Pieter HOFMAN, 40 years old, touwslager, born on 18-10-1834 in Groningen, died on 01-04-1877 in Groningen at the age of 42, son of Rudolf Derks HOFMAN, arbeider, and Trijntje Pieters ZUIDEMA.
Married (3) at the age of 43 on 30-01-1881 in Groningen to Jacobus Godfried NEEK, 36 years old, soldaat (bij huw. gepensioneerd soldaat), born on 29-06-1844 in Groningen, son of Johann Heinrich NEEK, schoenmaker, and Elizabeth JANSSEN.
From the first marriage:
   1.  Lutgerdina, dienstbode(1887), born 1868 in Groningen.
Married on 23-02-1887 in Amsterdam to Christiaan WARNERS, boekdrukker(1887), born 1867 in Groningen, son of Albertus WARNERS and Nijsje KRASTER.
From the second marriage:
   2.  Jacob (see also VI.497).
From the third marriage:
   3.  Jacobus Godfried (see also VI.500).

V.329    Gepke HELDER, born on 07-05-1846 in Groningen, died on 04-08-1872 in Amsterdam at the age of 26. Want de weduwnaar Verwey had besloten zijn kinderen een tweede moeder te geven, een die de genegenheid der kinderen bezat en die getoond had een goede verzorgster te zijn. Dat was dezelfde Gepke Helder, aan wie Albert, met griffel en lei, zijn eersten brief geschreven had,en het huwelijk, dat den 24en Augustus van dat jaar in haar geboortestad Groningen voltrokken werd, maakte voor het gezin een tijdelijk verblijf in die stad gewenscht.
Ook dit huwelijk werd spoedig door den dood verstoord. Den 15-den Juni '72 had Gepke het leven aan een dochtertje geschonken, dat, evenals Jan Verwey's overleden eerste kind, Anna Maria werd genoemd. Van den korten tijd dat zij van haar moederschap genieten kon zijn niet veel herinneringen overgebleven. Gepke Helder stierf reeds 4 Augustus van datzelfde jaar en opnieuw stond Jan voor de zware taak om tegelijk zijn meubelmakerij en zijn
gezin te besturen. Zijn vader bracht hem (Albert) naar meester Hesta, hoofd van een school-met-den-Bijbel, op de Lindengracht, die zijn vormende kracht op den kleinen maar vluggen jongen beproeven zou. Dien zomer kreeg het kind echter een buitenkansje: niet drie maar zes weken vacantie. (Uit: De jeugd van een dichter, Uit het leven van Albert Verwey,door Maurits Uyldert, uitg.Allert de Lange, Amsterdam,1948), daughter of Jacob Willems HELDER (see also IV.121) and Jantje KISTNER, naaister.
Married at the age of 25 on 24-08-1871 in Groningen to Jan VERWEY, 33 years old, schrijnwerker, born on 24-01-1838 in Amsterdam, died on 07-12-1878 in Amsterdam at the age of 40. Vader van de dichter en schrijver Albert Verweij. Son of Christoffel VERWEY, schrijnwerker, and Anna Maria HARDENBERG. In het boek: "De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey" door Maurits Uyldert, uitg. Allert de Lange, Amsterdam 1948 komt Gepke voor als dienstbode en later als echtgenote van de vader van Albert Verwey.
From this marriage:
   1.  Anna Maria, born on 15-06-1872 in Amsterdam, died in Amsterdam.
Married at the age of 41 on 15-07-1913 in Blaricum to Meindert WAGEMAKER, 38 years old, born on 01-06-1875 in Twisk, son of Meindert WAGEMAKER and Wilmpje LEEN.

V.333    Martha HELDER, born on 19-07-1852 in Groningen, died on 08-07-1915 in Groningen at the age of 62, daughter of Jacob Willems HELDER (see also IV.121) and Jantje KISTNER, naaister.
Married at the age of 21 on 18-01-1874 in Groningen to Caspar Henricus LOOMAN, 23 years old, milicien 1e regiment infanterie, arbeider, born on 12-11-1850 in Groningen, died on 26-12-1906 in Groningen at the age of 56, son of Casper Henricus LOOMAN, stoelmatter, and Harmke Jans KRAYER.
From this marriage:
   1.  Caspar Henricus, born on 03-08-1875 in Groningen, died on 02-10-1875 in Groningen, 60 days old.
   2.  Jantje, born on 30-12-1876 in Groningen.
Married at the age of 22 on 16-04-1899 in Groningen. Bij huwelijk werd een kind gewettigd to Berend BERENDS, 21 years old, sigarenmaker, born on 22-03-1878 in Groningen, son of Heijo BERENDS, arbeider, and Maria SCHAAP.
   3.  Jacob Willem, born on 27-03-1882 in Groningen.
   4.  Harm Henricus, sigarenmaker, born on 07-03-1884 in Groningen.
Married at the age of 26 on 04-08-1910 in Groningen to Klasina KWANT, born 1888 in Groningen, daughter of Meindert KWANT, moesker, and Trientje HUNDERMAN.
   5.  Willem, born on 09-05-1886 in Groningen, died on 20-04-1887 in Groningen, 346 days old.
   6.  Iefke (see also VI.512).
   7.  Jan, born on 22-10-1889 in Groningen, died on 07-03-1893 in Groningen at the age of 3.
   8.  Johanna, born on 01-08-1892 in Groningen, died on 11-03-1893 in Groningen, 222 days old.
   9.  Jan Ernst, marinier, born on 07-09-1894 in Groningen.
Married at the age of 27 on 29-06-1922 in den Helder to Dirkje BERGKAMP, born 1899 in Hoorn, daughter of Hendrikus BERGKAMP, houtdraaier, and Cornelia DUIVENS.
   10.  NN, born on 16-03-1898 in Groningen, christened on 16-03-1898.

V.341    Wilhelmina KRAAI, born on 04-01-1839 in Schouwerzijl. Zij kwam op 18 Oct.1860 aan in NewYork. Daughter of Eije Ennes KRAAI, (turf)schipper, and Martha Willems HELDER (see also IV.125).
Married at the age of 22 on 14-01-1861 in Ottawa, MI to Eildert K. NIENHUIS, 28 years old, born on 05-04-1832 in Eenrum. E.K Nienhuis for a time lived a half mile east of the Pine Creek School where he operated a saw mill and also ran a tug between Holland, and Grand Haven. He later moved to the state of Washington (Oak Harbor) where he died suddenly of heart trouble in 1906. He has been married 3 times, his first marriage to Whilhelmina Kraai (webpage Tammy Kingma).

Son of Klaas Eilderts NIENHUIS, schipper, and Maria Kornelis WIERSUM.
From this marriage:
   1.  Martha, born 1862 in Ottawa,MI.

V.346    Eltje Jans HELDER, born on 24-02-1845 in Schouwerzijl, christened (NH) on 26-10-1845 in Mensingeweer, died on 22-07-1878 in Tjamsweer at the age of 33, daughter of Jan Willems HELDER (see also IV.126) and Antje Jans ZOMERDIJK, (bij huw.) schippersche.
Married at the age of 25 on 06-01-1871 in Appingedam to Jan Jans RITSEMA, 23 years old, tuinier, spekslager, born on 05-09-1847 in Tjamsweer (religion: NH), died on 16-02-1928 in Farmsum at the age of 80, son of Jan Jans RITSEMA and Arendina Jacobs HOUWING. Bij huwelijk wettiging van de twee kinderen Jan en Hinderk. Jan Ritsema is ten tijde van huwelijksvoltrekking in dienst van het 8-ste Regiment Infanterie.
De kinderen Jantje en Johannes worden bij het huwelijk NIET erkend! Hadden zij(een) andere vader(s)?
From this marriage:
   1.  Jan, born on 18-09-1869 in Tjamsweer. Gewettigd bij huwelijk ouders op 6-1-1871. Died on 19-02-1925 in Appingedam at the age of 55.
   2.  Hindrik, born on 08-12-1870 in Tjamsweer. Gewettigd bij huwelijk ouders op 6-1-1871. Died on 16-03-1873 in Tjamsweer at the age of 2.
   3.  Arendina Catharina (see also VI.527).
   4.  Hendrik Tjas (see also VI.528).
   5.  Jacob (see also VI.530).
Children:
   6.  Johannes HELDER (see also VI.520).
   7.  Jantje HELDER, born on 30-04-1865 in Farmsum, gem. Delfzijl. De aangifte wordt gedaan door Reina Spelde vroedvrouw te Appingedam. Getuigen zijn twee rijksveldwachters uit Delfzijl resp. Farmsum. De vader van het kind is onbekend.
Married at the age of 30 on 22-04-1896 in Amsterdam to Willem GOLSTEIJN, werkman, born 1871 in Amsterdam, son of Gerrit GOLSTEIJN and Elizabeth Catharina HELLENDOORN.

V.349    Willem Jans HELDER, korenschipper,winkelier(1912), born on 18-05-1850 in Schouwerzijl, christened on 06-07-1851 in Mensingeweer, died on 06-02-1951 in Zeerijp at the age of 100. Bij zijn doop is de moeder weduwe.Bij zijn 100-ste verjaardag verschijnt er een stukje in Nieuwsblad van het Noorden (17 Mei 1950, "Opa Helder uit Zeerijp wordt 100"). Son of Jan Willems HELDER (see also IV.126) and Antje Jans ZOMERDIJK, (bij huw.) schippersche.
Married at the age of 36 on 07-08-1886 in 't Zandt to Anje DOORNBOS, born 1851 in Zijldijk, died on 20-11-1930 in Zeerijp, daughter of Tamme Remges DOORNBOS and Harmke Remmerts BUSSEMA.
From this marriage:
   1.  Antje (see also VI.533).
   2.  Tamme, born on 11-02-1889 in Zeerijp, died on 05-03-1889 in Zeerijp, 22 days old.
   3.  Tamme, born on 03-10-1890 in Zeerijp.
   4.  Harmina Jantina, born on 24-12-1892 in Zeerijp, died on 07-05-1970 in Baflo at the age of 77. Haar overlijdensdatum komt uit een familieadvertentie bij het CBG. In deze advertentie wordt ook nog genoemd te Eext: W. Wilms en A. Wilms-Tor alsmede hun kinderen Jan Willem en Anne. Deze personen zijn tot nu toe niet nader benoemd, maar zijn waarschijnlijk dochter en schoonzoon van A. Tor-Helder en W. Tor met hun twee kinderen.

VI.3    Reinder Friedrich KETTLER, Lineman with Western Union, born on 21-03-1875 in Eenrum, died on 14-02-1961 in Cedar Rapids, IA at the age of 85, buried in Cedar Memorial Park, IA Acacia, Lot 576, space 4, son of Friedrich KETTLER (see also V.1) and Jantje (Jennie) ZEERIJP.
Married at the age of 24 on 07-02-1900 in Fulton, Il., USA to Addie DAMHOFF.
From this marriage:
   1.  Gertrude, born on 03-02-1902, died on 01-04-1977 at the age of 75, buried in Cedar Memorial Park in Iowa.
   2.  Frederick George (see also VII.2).
   3.  Florence, born on 03-10-1907.

VI.14    Kornelia van LAND, born on 18-03-1857 in Eenrum, died on 09-04-1932 in Zuidlaren at the age of 75, daughter of Jan Cornelis van LAND, boerenknecht, and Jantje HELDER (see also V.7).
Married at the age of 39 on 18-07-1896 in Groningen to Harm KRUIGER, 53 years old, born on 05-10-1842 in Groningen, died on 29-06-1907 in Groningen at the age of 64, son of Jan KRUIGER, wever, and Anna Hannes SCHUT. Hun beide kinderen Jantje en Trientje werden geecht bij het huwelijk.
From this marriage:
   1.  Jantje, born on 07-10-1885 in Groningen.
   2.  Trientje (see also VII.7).

VI.22    Mattie HELDER, born on 30-04-1871 in Grand Rapids, Kent,MI, died on 27-01-1946 in Grand Rapids, Kent,MI at the age of 74, She drowned herself in the cistern behind her house at 2040 Galewood SW, Wyoming, MI in the middle of the night on January 27, 1946.(findagrave.com), daughter of Thies HELDER (see also V.10) and Klasina/Clara DRAAI.
Married at the age of 20 on 08-07-1891 in Grand Rapids to Jacob MOERMOND, 21 years old, born on 25-04-1870 in Cincinnatti,Ohio,USA, died on 23-08-1958 in Grand Rapids,MI at the age of 88, son of Jacob MOERMOND and Hendrika/Henrietta DOUW.
From this marriage:
   1.  Jacob, machinist in een fabriek, born on 06-12-1891 in Grand Rapids, died on 28-03-1973 in Grand Rapids at the age of 81. Ongetrouwd.
   2.  Clara, born on 06-11-1893 in Grand Rapids.

VI.23    John HELDER, born on 01-03-1877 in Kent Co. MI, died on 05-03-1952 in Muskegon, MI at the age of 75, buried in Spring Lake Cem. John Helder was the son of Ties Helder and Klasina Draai. He married Sussannah Moermond in Hamilton County, OH in 1900. He married Gertrude Wassenar in 1903; she died in 1916. He married Addie Pomp in 1917. He was the father of John P. Helder, who died in infancy in 1919, and James Helder.(findagrave.com)
Son of Thies HELDER (see also V.10) and Klasina/Clara DRAAI.
Married (1) at the age of 23 on 21-05-1900 in Hamilton Co., Ohio, USA, divorced xx from Susanna Maria (Susie) MOERMOND, born on 07-04-1879 in Pleasant Ridge,Cincinatti,HamiltonCo., Ohio,USA, died on 01-07-1954 in Hamilton Co., Ohio, USA at the age of 75, daughter of Cornelis MOERMOND and Dora van den BERG.
Married (2) at the age of 26 on 17-06-1903 in Grand Rapids to Geertje (Gertrude) WASSENAAR, 30 years old, born on 17-02-1873 in Het Bildt, Friesland, died on 18-08-1916 in Grand Rapids at the age of 43, buried in Greenwood Cem., Grand Rapids, daughter of Gerrit WASSENAAR and Botje van der LEY.
Married (3) 1917 to Addie POMP, born on 20-05-1880 in Muskegon Township., MI,USA, died xx-2-1928, buried in Oakwood Cem. Muskegon.
From the third marriage:
   1.  John P. Born on 12-07-1919 in Grand Rapids, died on 14-09-1919 in Grand Rapids, 64 days old, cremated in Greenwood Cem. Grand Rapids.
   2.  James, born on 07-01-1921 in Grand Rapids, died on 30-09-1989 in Albuquerque, New Mexico at the age of 68, buried in Lake Forest Cem. Grand Haven, MI. He was a Master Sergeant in the US Army and participated in the Normandy Air Offensive. He was in the 405th Fighter Group, and received the Good Conduct Medal, Distinguished Unit Badge, American Campaign Medal, European African Campaign Medal, 6 Bronze Stars, and the World War II Victory Medal. He married Helen Marion Pepera in 1949.
Married 1949 to Helen Marion PEPERA, born on 18-11-1923 in Manistee Co., MI, died on 31-08-1997 in Michigan at the age of 73, buried in Lake Forest Cem., Grand Haven.

VI.30    Trijntje HELDER, born on 16-12-1872 in Eenrum, died on 03-03-1966 in Pieterburen at the age of 93. Dubbelgraf met echtgenoot te Pieterburen (22-06-1999). Daughter of Jacob HELDER (see also V.19) and Hindriktje de WITT.
Married at the age of 20 on 29-04-1893 in Eenrum to Derk VINK, 22 years old, boerenknecht, born on 10-09-1870 in Eenrum, died on 24-12-1953 in Wierhuizen at the age of 83, son of Kornelis VINK, dagloner, and Knelske van der BOOR. De gegevens van hun kinderen werden gedeeltelijk overgenomen www.greetsgenealogie.nl
Derk en Trijntje zijn beiden begraven in Pieterburen.
From this marriage:
   1.  Hindrikje (see also VII.14).
   2.  Kornelis, born on 25-03-1895 in Pieterburen, died on 02-01-1981 in Hornhuizen at the age of 85.
Married at the age of 25 on 17-07-1920 in Kloosterburen to Grietje SCHUTTINGA, 20 years old, born on 20-05-1900 in Breede, gem.Warffum, died on 22-12-1943 in Hornhuizen at the age of 43, daughter of Thijs SCHUTTINGA and Bouwke JANSEN. Begraven te Hornhuizen.
   3.  Jacob, born on 03-06-1896 in Pieterburen, died on 12-06-1896 in Pieterburen, 9 days old.
   4.  Kornelia, born on 09-12-1897 in Pieterburen, died on 26-04-1985 in Baflo at the age of 87.
Married at the age of 21 on 19-11-1919 in Eenrum to Hendrik Sibrandus BUIKEMA, 21 years old, veldarbeider, born on 14-04-1898 in Schouwerzijl, died on 13-06-1978 in Baflo at the age of 80, son of Heino BUIKEMA and Bregtje STRATINGH.
   5.  Jacob, landarbeider, born on 01-10-1899 in Pieterburen.
Married at the age of 20 on 09-07-1920 in Baflo to Jakobje van der VEEN, 20 years old, dienstbode, born on 05-01-1900 in den Andel, daughter of Henderikus van der VEEN and Willemina TORRENGA.
   6.  Jantje, born on 19-04-1901 in Wierhuizen, died on 20-09-1931 in Pieterburen at the age of 30.
   7.  Wilhelmina, born on 04-02-1903 in Wierhuizen, died on 31-03-1904 in Groningen at the age of 1.
   8.  Wilhelmina, born on 16-05-1904 in Pieterburen, died on 16-03-1993 in Groningen at the age of 88.
Married at the age of 28 on 07-09-1932 in Groningen to Louwrens WERK, 31 years old, wafelbakker,kermisexploitant, born on 01-10-1900 in Slochteren, died on 06-10-1974 in Groningen at the age of 74, son of Jan Bartus WERK and Anna HUIZINGA.
   9.  Martha, born on 29-08-1905 in Wierhuizen, died on 14-11-1980 in Westernieland at the age of 75.
Married at the age of 18 on 24-05-1924 in Eenrum to Jan HOLTHUIS, 24 years old, born on 30-03-1900 in Westernieland, died on 13-06-1972 in Westernieland at the age of 72, son of Sijbrand HOLTHUIS and Tietje FOLGERTS.
   10.  Rendina, born on 01-04-1907 in Molenrij.
Married at the age of 19 on 04-09-1926 in Eenrum to Jacob BORGMAN, 23 years old, timmerman, born on 24-07-1903 in Westernieland, son of Aafke BORGMAN.
   11.  Johanna, born on 09-07-1908 in Molenrij.
   12.  Jantina, born on 13-06-1910 in Molenrij, died on 07-11-1910 in Molenrij, gem. Kloosterburen, 147 days old. Oud 4 maanden.
   13.  Jan, born on 22-07-1911 in Molenrij, died on 01-04-1978 in Westernieland at the age of 66, buried in Westernieland.
Married to Aaltje AUWEMA.
   14.  Trijntje, born on 13-03-1914 in Wierhuizen, died on 27-03-2001 in Kloosterburen at the age of 87.
Married at the age of 20 on 10-11-1934 in Eenrum to Pieter TROMP, 25 years old, landarbeider, born on 16-10-1909 in Warffum, died on 24-04-1989 in Broek at the age of 79, son of Popke TROMP and Hendrikje KOOI.

VI.32    Renne HELDER, boerenknecht, born on 02-02-1876 in Wierhuizen, died on 25-04-1947 in Groningen at the age of 71, buried in Den Andel. Grafnr.80, son of Jacob HELDER (see also V.19) and Hindriktje de WITT.
Married at the age of 22 on 28-05-1898 in Eenrum to Wietske VEENKUIL/DE BOER, 23 years old, born on 04-04-1875 in den Andel, died on 24-09-1927 in den Andel at the age of 52. Zij was natuurlijke dochter van Jantje Veenkuil en werd bij het huwelijk van haar moeder met Binne de Boer "voor het zijne" erkend. Daughter of Binne de BOER and Jantje VEENKUIL, dienstmeid. Gezamelijk graf te den Andel.
From this marriage:
   1.  Jantje (see also VII.37).
   2.  Hendriktje (see also VII.39).
   3.  Trijntje (see also VII.40).
   4.  Bindina, born on 17-06-1904 in den Andel, died on 13-01-1905 in den Andel, 210 days old.
   5.  Bindina, born on 09-04-1906 in Den Andel, died on 07-11-1906 in den Andel, 212 days old.
   6.  Rolina Wubbina, born on 19-06-1911 in Den Andel, died on 24-11-1989 in Assen at the age of 78. Heeft samen met haar zuster Hindriktje een grafsteen te den Andel.Grafnr.260.
   7.  Jacob Jan (see also VII.45).

VI.47    Homme (Herman) Jans HUIZENGA, Landbouwer, born on 29-12-1878 in Pieterburen, died on 17-09-1961 in Phoenix at the age of 82, Herman and Helen and two children born in the Netherlands (John and George) sailed on the S.S. Noordam of the Holland America Line, departing from the port of Rotterdam on 31 Mar 1906 and arriving at the port of New York on 10 Apr 1906. The U.S. Immigration passenger ship list stated their destination as Fulton, Iowa (should be Fulton, Illinois). Herman had $25 with him when they arrived in New York. They were going to join his parents, John and Grace Huizenga, residing in Erie, Illinois.

Herman's declaration of intention to become a U.S. citizen was filed on 4 Feb 1910 in the Circuit Court of Whiteside County, Illinois. On his declaration of intention, he is listed as being 31 years old with a light complexion, light brown hair, blue eyes, 5 feet 6 inches tall, and weighing 145 pounds. Farming was given as his occupation and he was residing in the vicinity of Erie, Illinois.
Emigreerde met vrouw en 2 kinderen op de SS Noordam van Rotterdam op 31-3-1906 naar New York, waar ze op 10-4-1906 arriveerden. Herman had $ 25 bij zich. Son of Jan Hommes (John) HUIZENGA (see also V.32) and Grietje (Grace) van DIJK (see also VI.408).
Married at the age of 21 on 19-05-1900 in Eenrum to Hillechien (Helen) Garmts ZIJLSTRA, born circa 1880 in Eenrum, daughter of Garmt Isebrands ZIJLSTRA and Klazina FOLGERTS.
From this marriage:
   1.  John, born circa 1901 in Eenrum.
   2.  George, born circa 1903 in Eenrum.
   3.  Clara, born in USA.

VI.53    Trientje (Kate) Jans HUIZENGA, born on 01-12-1882 in Pieterburen, christened on 22-04-1883 in Pieterburen, died on 06-09-1950 in Morrison at the age of 67. In het Morrison Community Hospital. Daughter of Jan Hommes (John) HUIZENGA (see also V.32) and Grietje (Grace) van DIJK (see also VI.408).
Married to Ren VOSS, born circa 1883.
From this marriage:
   1.  Herman J.
   2.  John H.
   3.  Ray.

VI.67    Roelf (Ralph) Jans HUIZENGA, born on 27-12-1896 in Pieterburen, christened on 02-05-1897 in Pieterburen, died on 23-11-1976 in Clinton at the age of 79. In het Mercy Hospital. Emigreerde met zijn ouders in 1901 naar USA. Son of Jan Hommes (John) HUIZENGA (see also V.32) and Grietje (Grace) van DIJK (see also VI.408).
Married at the age of 23 on 02-10-1920 in Kalamazoo. Ze trouwden in het huis van Reverend en Mrs William van Fleet, Dutton Street in Kalamazoo. Rev. Van Fleet leidde de ceremonie. Ze waren vergezeld van Mr. en Mrs Thomas Klimstra. Spouse is Grace JUIST, 20 years old, born on 03-02-1900 in Whiteside County, died on 12-02-1982 in Clinton at the age of 82. In het Jane Lamb Hospital.
From this marriage:
   1.  Harold Dale (see also VII.53).
   2.  Robert James (see also VII.56).
   3.  Kenneth Ralph (see also VII.58).
   4.  Eunice Grace (see also VII.61).

VI.74    Trientje HUIZENGA, born on 12-06-1882 in Pieterburen. De aangifte gebeurt door de grootvader Homme Roelfs Huizenga. Op 25 Mei 1903 Wordt zij door haar moeder erkend (geboorteregister Eenrum 1903, aktenr.40), daughter of Ida Hommes (Ietmui) HUIZENGA (see also V.33).
Married at the age of 21 on 13-06-1903 in Eenrum to Kornelis VOOS, 23 years old, born on 08-12-1879 in Eenrum, died on 09-11-1918 in Pieterburen at the age of 38.
From this marriage:
   1.  Ida (see also VII.63).
   2.  Jacobus (see also VII.64).
   3.  Hendrik (see also VII.66).
   4.  Jantje Anje, Dienstbode, born on 13-08-1912 in Eenrum, died on 11-10-1963 in Groningen at the age of 51.
Married at the age of 21 on 30-11-1933 in Hoogkerk to Jan Willem LAKENVELT, 23 years old, born on 05-06-1910 in Groningen, died on 08-07-1998 in Groningen at the age of 88. Na een liefdevolle verzorging in "Ebbingepoort". Cremated in Groningen.

VI.83    Garmt Tewes WIEBENGA, born on 25-01-1872 in Pieterburen, died on 02-04-1940 in Pieterburen at the age of 68, son of Tewes Derks WIEBENGA, wegarbeider, and Martje Benes ZIJLSTRA (see also V.37).
Married at the age of 25 on 20-01-1898 in Baflo to Aafke Ebels WIERSUM, 25 years old, born on 25-10-1872 in den Andel, died on 04-03-1948 in Pieterburen at the age of 75.
From this marriage:
   1.  Tewes Mattheus Garmts, born on 09-06-1898, died on 07-06-1982 in Gieten at the age of 83.
Married at the age of 27 on 29-04-1926 in Kantens to Baike WOLTHUIS, 18 years old, born on 29-05-1907 in Kantens, died on 03-05-1993 in Gieten at the age of 85.

VI.87    Bouwina FOKKENS, born on 13-03-1860 at 03:00 in Eenrum, died on 01-12-1945 in Surhuisterveen at the age of 85, daughter of Jacob Louwes FOKKENS, slachter te Eenrum, and Geertje Jans HELDER (see also V.43).
Married at the age of 26 on 29-05-1886 in Eenrum to Jan BEUKEMA, 28 years old, koopman, slager te Oldehove, born on 25-11-1857 in Oldehove, died on 08-08-1928 in Eenrum at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Aaltje, born on 24-10-1888 in Oldehove, died on 15-08-1889 in Oldehove, 295 days old.
   2.  Geertje, born on 11-03-1893 in Oldehove, died on 16-02-1989 in Surhuisterveen at the age of 95. Ongehuwd.
   3.  Renje, born on 07-05-1898 in Eenrum, died on 04-01-1988 in Eenrum at the age of 89.
Married at the age of 26 on 25-04-1925 in Eenrum to Hendrik van der SCHEER, 25 years old, born on 13-02-1900 in Usquert, son of Tamme van der SCHEER, korenschipper, and Sietske LENSTRA.

VI.96    Trientje Kornelis BULT, born on 13-10-1867 in Pieterburen, daughter of Kornelis BULT, boereknecht, and Geertruid Jans HELDER (see also V.50).
Married at the age of 22 on 15-02-1890 in Eenrum to Folkert BULTHUIS, 25 years old, boereknecht, born on 20-02-1864 in Pieterburen, son of Folkert BULTHUIS, dienstknecht, and Brechtje van MAREN.
From this marriage:
   1.  Folkert (see also VII.76).

VI.106    Nicolaas Petrus HELLER, metselaar, timmerman, born on 07-09-1860 in Groningen (religion: RK), died on 19-07-1926 in Groningen at the age of 65, son of Johannes Pieter HELLER (see also V.57) and Alida Maria Johanna REISIGER, huisvrouw.
Married at the age of 27 on 20-05-1888 in Groningen to Folkerdina SCHOLTENS, 24 years old, huisvrouw, winkelierster, born on 14-05-1864 in Groningen (religion: NH), daughter of Pieter SCHOLTENS, arbeider, and Grietje Alderts DIKKENS.
From this marriage:
   1.  Alida Maria Johanna, born on 02-04-1889 in Groningen, died 1889 in Groningen.
   2.  Pieter (see also VII.79).
   3.  Alida Maria Johanna, born on 28-08-1892, died on 06-09-1894 at the age of 2.
   4.  Johannes Petrus (see also VII.82).
   5.  Grietje, born on 24-03-1897 in Groningen (religion: geen).
Married at the age of 25 on 13-04-1922 in Groningen to Petrus VOORBRAAK, beroeps militair, born 1895, son of Adriaan VOORBRAAK, gevangenbewaarder, and Petronella KASTELEIN.
   6.  Hendericus Johannes (see also VII.86).
   7.  Pieterke, knopegatenmaakster, born on 25-02-1902 in Groningen.
Married to Jacob Thede POLL.

VI.116    Johannes Petrus HELLER, melkventer, winkelier, born on 28-09-1877 in Groningen (religion: geen), son of Johannes Pieter HELLER (see also V.57) and Alida Maria Johanna REISIGER, huisvrouw.
Married at the age of 27 on 23-04-1905 in Groningen to Ida BODDEVELD, 25 years old, born on 25-09-1879 in Noordlaren, gem. Haren (religion: geen), daughter of Hendrik BODDEVELD and Catharina EIKEMA.
From this marriage:
   1.  Alida Johanna, modiste, born on 19-02-1906 in Groningen (religion: geen).
Married at the age of 31 on 20-05-1937 in Groningen to Willem BOEKEMA.
   2.  Hendrik, kleermaker, born on 05-01-1908 in Groningen, died on 27-05-1990 at the age of 82, buried in Selwerderhof, Groningen.
Married to Aaltje MEIJER, born on 28-06-1916, died on 29-06-1965 at the age of 49. Gezamelijk graf Selwerderhof (Groningen).
   3.  Johannes Petrus, born on 05-09-1909 in Groningen, died on 28-11-1910 at the age of 1.

VI.120    Eltje HELLER, born on 02-01-1867 in Groningen, daughter of Klaas Hidde HELLER (see also V.59) and Charlotte Maria MULLER.
Married at the age of 21 on 22-11-1888 in Groningen to Jan ter HORST, 23 years old, depothouder, kellner, born on 15-12-1864 in Groningen, son of Pieter ter HORST, sergeant (1862), opzichter, and Aaltje Reinders SPIER.
From this marriage:
   1.  Klaas Hidde, born on 18-10-1889.
   2.  Charlotte Maria (see also VII.97).

VI.121    Friedrich Heinrich HELLER, loodgieter, gepensioneerd koloniaal. Born on 10-02-1869 in Groningen (religion: geen), died on 04-01-1952 in Groningen at the age of 82, son of Klaas Hidde HELLER (see also V.59) and Charlotte Maria MULLER.
Married at the age of 40 on 03-02-1910 in Groningen to Elsina Elisabeth BROEKMANS, 36 years old, born on 23-02-1873 in Groningen, daughter of Pieter Cornelis BROEKMANS, pakhuisknecht, and Sjoukje SPEL.
From this marriage:
   1.  Friedrich Heinrich, born 01-1914, died on 05-03-1915 in Groningen.

VI.125    Everdina HELLER, born on 21-01-1874 in Groningen, daughter of Klaas Hidde HELLER (see also V.59) and Charlotte Maria MULLER.
Married at the age of 28 on 15-05-1902 in Groningen to Niklaas BOERMA, 24 years old, kleermaker, born on 12-04-1878, christened on 04-04-1878, son of Egbert BOERMA, reiziger, and Grietje van DUINEN.
From this marriage:
   1.  Egbert Klaas Hidde, born on 25-03-1903 in Groningen.

VI.126    Johannes Petrus HELLER, loodgieter, christened (NH) on 24-05-1876 in Groningen, son of Klaas Hidde HELLER (see also V.59) and Charlotte Maria MULLER.
Married at the age of 25 on 30-05-1901 in Groningen to Grietje SPIES, 23 years old, born on 15-03-1878 in Groningen (religion: NH), daughter of Johannes SPIES, timmerman, and Trijntje de RUITER.
From this marriage:
   1.  Charlotta Maria, born on 11-06-1902 in Groningen (religion: NH).
Married at the age of 30 on 22-08-1932 in Groningen to Roelf de BOER.
   2.  Johannes (see also VII.102).
   3.  Klaasina Hiddina, winkeljuffrouw, born on 26-11-1905 in Groningen (religion: NH), died 1990 in Assen.
Married to Tjumme Johannes van SLOTEN, pianohandelaar, evangelist, born 1900 in Assen, died on 01-03-1985 in Assen.
   4.  Trientje, born on 20-09-1907 in Groningen (religion: NH).
Married at the age of 23 on 30-04-1931 in Groningen to Onne MEERTENS.
   5.  Gerrit, born 1914 in Groningen, died on 08-08-1914 in Groningen. Oud 8 weken.
   6.  Petronella Johanna, born on 13-06-1914 in Groningen (religion: NH).

VI.151    Albertus BUIKEMA, Dagloner te Ulrum, born on 22-12-1866 in Hornhuizen, died on 19-11-1938 in Ulrum at the age of 71, son of Jacob Rijpkes BUIKEMA (see also V.71) and Jantje OOSTERHUIS.
Married at the age of 25 on 14-05-1892 in Ulrum to Wilhelmina VERBURG, 24 years old, born on 13-11-1867 in Vliedorp, died on 02-08-1958 in Ulrum at the age of 90, daughter of Gerrit VERBURG and Briena JAGER.
From this marriage:
   1.  Jantje (see also VII.111).

VI.160    Martje BRONKEMA, bij haar huw. was zij dienstmeid te Ulrum, born on 02-12-1862 in Kloosterburen, died on 16-08-1908 in Groningen at the age of 45, daughter of Gerrit BRONKEMA, dagloner, and Grietje TOP (see also V.83).
Married at the age of 23 on 17-05-1886 in Ulrum. Gezamelijk graf op kerkhof te Leens (08-07-2000). Spouse is Jacob HELLER, 34 years old (see also V.94).
From this marriage: 3 children (see under V.94).
 
VI.162    Hendrik HELLER, landbouwer, born on 06-08-1881 in Hornhuzen,gem.Kloosterburen, died on 17-09-1972 in Hoogeveen at the age of 91, buried in Wirdum, gem. Loppersum, son of Geert Hindriks HELLER (see also V.92) and Abeltje MUSSCHENGA, huisvrouw.
Married at the age of 29 on 01-03-1911 in Loppersum to Hillechien Kornelia VEENKAMP, 23 years old, huisvrouw, born on 11-08-1887 in Wirdum gem. Loppersum, died on 30-09-1959 in Wirdum gem. Loppersum at the age of 72, buried in Wirdum, daughter of Tamme VEENKAMP and Grietje KUIPERS. Gezamelijk graf te Wirdum.
From this marriage:
   1.  Abeltine Grietje, huisvrouw, born on 25-03-1912 in Wirdum gem. Loppersum, died on 27-08-1990 in Loppersum. at the age of 78.
Married at the age of 25 on 10-05-1937 in Loppersum to Piet Hendrik WINTER, 26 years old, born on 16-11-1910 in Slochteren, son of Heine WINTER and Hinderika KOOIMAN.
   2.  Grietje Geertine, huisvrouw, born on 17-02-1916 in Wirdum gem. Loppersum, died on 27-04-1985 in Siddeburen at the age of 69, buried in Siddeburen (Gereform.).
Married 1980 in Loppersum to Jan AKKERMAN, landbouwer, born on 14-07-1916 in Siddeburen, died on 06-06-1986 in Groningen at the age of 69.
   3.  Geert Tamme (see also VII.122).
   4.  Hilda Hendrika, born 1931 in Wirdum gem. Loppersum, died on 23-02-1942 in Wirdum gem. Loppersum.

VI.164    Tunnis HELLER, landbouwer op "Kolham" en van 1934 - 1947 op "de Capel II", born on 05-06-1883 in Hornhuizen, died on 10-01-1962 in Ulrum at the age of 78. Dubbelgraf met echtgenote te Hornhuizen (27-06-1999). Van 1934-1947 bewoont hij de boerderij "De Capel II" (31.5 ha, "B. in de M.", kerspel Ulrum, nr.14), waarvan zijn kinderen Grietje Alida, Abeltje Pieterke en Geertruida Harmanna, na de dood van hun moeder in 1926, eigenaren zijn geworden. Van 1947 -1979 werd de boerderij bewoond door Abeltje Pieterke Heller en haar man Cornelis Mark van Dijk, die in 1962 de enige eigenaren werden.Daarna volgden Pieter Riemer van Dijk en zijn broer Cornelis Abels van dijk in maatschap.(zie ook: Gedenkb. Nijverheid II, p.212).
Tunnis Heller werd tijdens de tweede wereldoorlog samen met de onderduikers Rentje Kadijk en Louwe Mussinga gearresteerd. Bij de arrestatie waren de hoofdwachtmeester van de Marechausee Pieter de Graaff en de slager Jan Kooi (NSB-er) betrokken. Tegen beiden werd na de oorlog gevangenisstraffen (respectievelijk 18 en 20 jaar) geeist. (Bewoners van de Marne in de Tweede wereldoorlog, uitgeverij profiel 2004, pag.81-82), son of Geert Hindriks HELLER (see also V.92) and Abeltje MUSSCHENGA, huisvrouw.
Married at the age of 33 on 16-03-1917 in Eenrum to Alida Jantina RITZEMA, 31 years old, born on 14-04-1885 in Warffum, died on 11-07-1926 in Hornhuizen at the age of 41, buried in Hornhuizen, daughter of Harmannus Meertens RITZEMA, landbouwer op Dijkemaheerd te Westernieland, and Grietje Pieters BOIJKEMA. Gezamelijk graf te Hornhuizen.
From this marriage:
   1.  Grietje Alida, born on 11-02-1918, died on 31-05-2003 at the age of 85, buried in Oosteinde.
Married at the age of 29 on 08-05-1947 in Ulrum to Repko Geert POPMA, landbouwer te Rodeschool, born on 18-09-1993 in Loppersum, died on 29-12-1983, buried in Oosteinde, son of Tiemen POPMA and Hilje NIENHUIS. In 1970 volgden zij zijn ouders op als bewoners, eigenaren van de boerderij Radsweg 13 te Rodeschool (Boerderijen op het Hogeland, blz. 562).In 1974 verkopen zij behuizing met 37.8 ha aan Stichting Beheer Landbouwgronden.Het echtpaar was kinderloos.Gezamelijk graf te Oosteinde, gem. Eemsmond.
   2.  Abeltje Pieterke (see also VII.128).
   3.  Geertruida Harmanna (see also VII.130).

VI.167    Martje Pieterke HELLER, born on 18-01-1886 in Hornhuizen, daughter of Geert Hindriks HELLER (see also V.92) and Abeltje MUSSCHENGA, huisvrouw.
Married at the age of 28 on 14-05-1914 in Kloosterburen to Berend Klaas DOL, 27 years old, landbouwer, born on 17-10-1886 in Oldehove, died on 11-12-1928 in Oldehove at the age of 42, son of Jan DOL and Tjitske de VRIES.
From this marriage:
   1.  Jan Geert, born on 27-03-1916 in Oldehove, died on 28-03-1916 in Oldehove, 1 day old.

VI.170    Pieterke HELLER, born on 03-09-1890 in Kloosterburen, died on 18-05-1916 in Saaksumhuizen at the age of 25, daughter of Geert Hindriks HELLER (see also V.92) and Abeltje MUSSCHENGA, huisvrouw.
Married at the age of 22 on 14-05-1913 in Kloosterburen to Klaas Harm ELZES, 22 years old, Sinds 1913 landbouwer op Dikemaweg 6 te Saaxumhuizen, born on 12-10-1890 in Leens, died on 10-08-1968 in Saaxumhuizen at the age of 77. Zie ook B.i.H., p280. Son of Elze ELZES and Anje KRUIZENGA. Gezamelijk graf te Saaxumhuizen.
From this marriage:
   1.  Elze.
   2.  Anko.
   3.  Egge Jan.
   4.  Geert, died 1993.

VI.171    Hendrik HELLER (Henry Onnos), born on 14-02-1880 in Ulrum, died 1960 in Oak Harbor, buried in Maple Cemetery, Oak Harbor, son of Onne HELLER (see also V.96) and Klaaske NOORDA, winkelierse (1887).
Married 1910 to Dora MEIGER, born on 17-03-1884 in Vogel, MI, died on 31-08-1967 in Oak Harbor at the age of 83. Obit in Whidbey News-Times Sept. 7, 1967,page 11. Buried in Maple Leaf Cem., Oak Harbor.
From this marriage:
   1.  Onno, born on 01-05-1908 in Washington, died on 16-05-1991 in Mount Vernon Skagit Co.Washington at the age of 83.
   2.  George, born on 26-05-1911, died on 05-03-1984 in Oak Harbor at the age of 72.
   3.  Joseph Clarence, born on 10-12-1925 in Oak Harbor, christened on 03-03-1926 in Oak Harbor, died on 03-03-1926 in Oak Harbor, 83 days old, buried in Maple Leaf Cem., Oak Harbor.

VI.174    Martinus HELLER, farmer, born on 18-09-1883 in Ulrum. Getuigen bij de geboorte-aangifte: Simon Jans Noorda, 69, vlasfabrikant te Ulrum. En Hendericus Bos, 54, filiermaker te Ulrum. Died on 15-06-1966 in Oak Harbor, Washington at the age of 82, buried in Maple Leaf Cemetery. Emigreerde in 1891 naar USA met zijn ouders. Hij werkte in Washington "in the woods" samen met vader en oudere broers "to clear land". Sinds 1920 eigen bedrijf in Oak Harbor, Beach Street. Son of Onne HELLER (see also V.96) and Klaaske NOORDA, winkelierse (1887).
Married at the age of 23 on 24-12-1906 in Oak Harbor to Betje (Elisabeth) RIKSEN, 20 years old, born on 23-02-1886 in Holland, MI, died on 13-12-1970 in Oak Harbor, Washington at the age of 84, cremated in Maple Leaf Cem. Daughter of Hendrikus (Henry) RIKSEN and Wapke (Jane) Vander VENNEN. Some things that you might have missed in the early days of Oak Harbor is
that the Dutch settlers did a lot of diking and draining to recover
lowlands for farming. The Hellers formed a family band during the time
when John Phillip Souza was the most popular musician in the country.
Martinus played the trumpet or coronet. Martinus was very strict with his
ten children. The girls worked and brought in money to the household.
The boys were allowed to go to school, but also worked and brought in
money. He used the accumulated wealth to buy up property at reduced
prices during the depression and had a very large amount of land
eventually. My dad, Simon, was an outstanding athlete and all of his
brothers loved baseball. They formed a town baseball team and built their
own baseball stadium. Simon was a farmer. For this reason, he was not
sent to war during WWII. He later left the farm to be a merchant,
surveyor, and then developed land. He built the local dry cleaners and ran
the business for a time.
My Grandfather, Martinus was quite a character and especially in matters of religion. When I was young, the town of Oak Harbor was a very religious place with a good sized Catholic church, as well as a Congregationalist church, a Dutch Reform church, Methodist, Presbyterian, Church of Nazarene, and many more. Many of the early settlers were highly opposed to card playing, drinking, and other mischief. My grandfather forbid the playing of card games in his house if the deck of cards had the traditional King, Queen, and Jack.
Apparently this had some sort of negative connotation. They would play
other games with other sorts of cards as long as they didn't have these
picture cards. Martinus was a Christian, but was also was outspoken
against all churches. He could read Biblical passages, but believed
churches were corrupt. As far as I know, none of the children were
brought up in any church, and my own father was a supporter of the
Communist Party, so you know he was not religious. In Oak Harbor, good
churchgoing people would not want to be seen purchasing beer, wine, or
spirits, so my father for several years ran a small discreet beverage
store where folks could come down and get supplied without being seen by
their friends and relatives.

Among important Dutch families in Oak Harbor were the Vander Pauls,
Zylstras, Fakkemas, and Reinstras. Henry Vander Paul was a good friend
of my father and played baseball with him. Henry went on to found the Oak
Harbor Freight Lines which is still a major trucking company in the state
of Washington. I will pass on other little nuggets of information as they
occur to me.

the above information was supplied by Ernest Heller, grandson of Martinus (EHeller@cityoflakewood.us).
From this marriage:
   1.  Clara (see also VII.140).
   2.  NN, born on 14-07-1908 in Oak Harbor, died on 14-07-1908 in Oak Harbor, 0 days old.
   3.  Jennie (see also VII.143).
   4.  Onno E. Born on 17-01-1911 in Oak Harbor, Island Co., Washington, died on 10-02-1998 in Ault Field, Island County at the age of 87, buried on 13-02-1998 in Maple Leaf Cem., Oak Harbor. The Heller family owned most of the land bordered by Heller, Crosby, and Clover Valley Roads. At one time Mr. Heller owned the area os Sunset Beach from Joseph Whisbey State Park to the bluffs at Sandusky.In 1953 he bought the farm were he was born and stayed there untill his death. Since 1946 he worked as a yard man and driver for Columbia Valley Lumber Company
(Whidbey News-Times, Febr. 14, 1998, page A5). Married at the age of 32 on 18-06-1943 in Bellingham, Washington to Wilhelmina (Minnie) GERRITSEN, 26 years old, born on 04-03-1917, died 29-11-85 in Oak Harbor, buried in Maple Leaf Cemetery, Oak Harbor.
   5.  Henry (Hank), born on 03-08-1912 in Oak Harbor, died on 23-09-1994 in Everett,Snohomish Co.,Washington at the age of 82.
Married (1) to Eulalie HULBERT, born 1920, died on 21-09-1980 in Everett, Snohomish Co.
Married (2) to Kathy, born on 22-12-1918, died -10-1995 in Everett, Snohomish Co.
   6.  Reka, born on 31-08-1912 in Oak Harbor, died on 26-11-1962 in Williams Lake, BC, Canada at the age of 50.
Married at the age of 24 on 12-09-1936 in Island Co. Spouse is Abe Henry (Hannibal) HAMLIN, 25 years old, born on 17-12-1910 in Galice,Josephine Co, Washington, died on 28-07-2001 in Canada at the age of 90.
   7.  Albert (see also VII.152).
   8.  Simon (see also VII.154).
   9.  Barney, born on 17-09-1918 in Oak Harbor, WA, died on 03-03-2008 in Everett, WA at the age of 89. Heller , Barney Thursday, 03 Apr 2008
Whidbey News Times Whidbey WA

Barney Heller was born Sept. 17, 1918, in Oak Harbor to Dutch immigrant Martinus Heller and his wife, Elizabeth. He died April 3, 2008, in Everett.
Barney was very active in sports, especially baseball, playing on school teams as well as with area teams. He graduated from Oak Harbor High School in 1938.
Barney moved to Everett in 1962 and worked at Everett Plywood mill until its closing in 1975.
He is survived by his wife, Marjorie; son, Roger Heller; daughters, Margaret Carl, Patricia Heller, Glenda Heller; several grandchildren; one great-grandchild; and by his sister, Maggie Bruhn.
Married to Gladys HORN, born on 29-04-1927, died on 10-10-1998 in Tacoma,Pierce Co.,Washington at the age of 71.
   10.  Georgia, born 1920.
Married 1941 in MountVernon, Washington to Karl Stanley HENNI, born on 10-08-1913 in Oak Harbor, Island Co. Died on 31-08-1994 in Oak Harbor at the age of 81. Obit in Whidbey News-Times, Sept.1994. Cremated on 04-09-1994.
   11.  Magdalena.
Married (1) to Kenneth HINGSTON.
Married (2) to Donald JAMES, born on 29-04-1897 in Tacoma, Pierce Co.,Washington, died -12-1981 in Tacoma.
Married (3) to Vern Stanley BRUHN, born on 13-03-1926 in Stanwood, died on 09-07-2001 in Granite Falls at the age of 75. Was in US Navy during WWII and served in the Pacific. In 1983 after 40 years of service he retired as superintendent from Scott papermill.

VI.177    Malenus HELLER, farmer in Swanton (Whidbey Island, Washington), born on 14-09-1889 in Ulrum, died on 06-12-1972 in Oak Harbor, Island County, Washington at the age of 83. Funeral services were held for Malenus Heller Friday afternoon from the Fircrest Cemetary, Reverend Arnie Aakre of the Oak Harbor Lutheran Church officiated under the direction of Bartelson Funeral Chapel. Born in Ulrum, Holland in Sept.1889, Mr. Heller died Dec.6 at Whidbey General Hospital. He came to the United States from Holland in 1891, Living first in Holland, Michigan. In 1894 he came to Oak Harbor with his parents, the late Onne and Klaska Heller residing here since. In the late 1920s and early 1930s he was active in the Oak Harbor Community Band and was its leader for a number of years. Later he owned and operated a farm in the Swanson area. Survivors include his wife, Louise; one son, Ray Heller, Bellingham; one brother George Heller, Okanogan County, Wash.; one step-sister, Mrs. Bessie Heller, Mount Vernon; and one step-brother, Ben Heller, Brownsville, Oreg.; three grandchildren and numerous nieces and nephews (Whidbey-Times; December 14, 1972, p.15). Buried in Fir Crest Cemetery, Oak Harbor, son of Onne HELLER (see also V.96) and Klaaske NOORDA, winkelierse (1887).
Married to Louise A. NN, nurse, born on 02-05-1893, died on 06-01-1984 in Bellingham-Whatcom County-Washington, USA at the age of 90. Obit in Whidbey News-Times, January 18,1984, p.20, cremated in Fir Crest Cemetery, Oak Harbor.
From this marriage:
   1.  Raymond.

VI.180    Magdalena HELLER, born on 28-08-1893 in Michigan, USA, died on 03-12-1914 in Oak Harbor at the age of 21, buried in Fircrest Cem.,Island Co.,Washington, daughter of Onne HELLER (see also V.96) and Klaaske NOORDA, winkelierse (1887).
Married 1913 in Island County, Washington to Edward HOEKSTRA.
From this marriage:
   1.  Magdalenus, born on 02-12-1914, died on 17-01-1915 in Oak Harbor, 46 days old, buried in Fir Crest Cemetery, Oak Harbor.

VI.184    Elizabeth (Betje) DUINKERKEN, born on 27-02-1851 in Hornhuizen (religion: NH), died on 04-07-1953 in Groningen at the age of 102, daughter of Pieter Meints DUINKERKEN (see also V.113) and Luiktje Berends LUIKENS.
Married at the age of 21 on 01-02-1873 in Eenrum to Derk PIETERSEN, dagloner, born 1849 in Eenrum (religion: NH).
From this marriage:
   1.  Aaldrik, born on 25-02-1871 in Eenrum.
   2.  Luikje, born on 14-07-1874 in Hornhuizen.
   3.  Martje (see also VII.168).
   4.  Korneliske, born on 23-08-1886 in Hornhuizen.

VI.185    Berend DUINKERKEN, born 1854 in Kloosterburen, died 1890 in Kloosterburen, son of Pieter Meints DUINKERKEN (see also V.113) and Luiktje Berends LUIKENS.
Married in Hornhuizen to Aafke ALLES, born 1855 in Eenrum, died 1938.
From this marriage:
   1.  Anje (see also VII.171).
   2.  Pieter, born on 05-01-1881 in Kloosterburen.
   3.  Kornelis, born on 11-01-1884 in Kloosterburen.
   4.  Luiktje, born on 17-02-1886 in Kloosterburen.
   5.  Hendrica, born on 05-01-1888 in Kloosterburen.
   6.  Berend, born on 23-03-1890.

VI.188    Elizabeth DUINKERKEN, born on 18-02-1846 in Hornhuizen. Tweeling met Jantje.
Tweeling met Jantje. Died on 28-02-1929 in Zuurdijk at the age of 83, daughter of Jacob Meints DUINKERKEN (see also V.116) and Bouwke Sietses de VRIES.
Married at the age of 25 on 30-11-1871 in Zuurdijk to Jan PRUIS, 25 years old, born on 19-03-1846 in Maarslag, died on 11-01-1936 in Zuurdijk at the age of 89, son of Jan Harms PRUIS and Roelfke Alberts OOSTERHOF.
From this marriage:
   1.  Baby, born on 09-01-1872 in Zuurdijk. Tweeling met Roelfke. Died on 09-01-1872 in Zuurdijk, 0 days old.
   2.  Roelfke, born on 09-01-1872 in Zuurdijk. Tweeling met doodgeboren baby.
   3.  Klaas, born on 25-09-1873 in Zuurdijk.
   4.  Baby, born on 12-08-1875 in Zuurdijk. Tweeling met Jan. Died on 12-08-1875 in Zuurdijk, 0 days old.
   5.  Jan, born on 12-08-1875 in Zuurdijk. Tweeling met doodgeboren baby. Died on 17-08-1875 in Zuurdijk, 5 days old.
   6.  Boukje, born on 29-11-1876 in Zuurdijk.
   7.  Jan, born on 11-12-1878 in Zuurdijk.
Married at the age of 27 on 12-05-1906 in Leens to Andrieske MODDERMAN, 23 years old, born on 04-08-1882 in Ulrum.
   8.  Jakob, born on 14-09-1883 in Zuurdijk.
Married at the age of 23 on 28-03-1907 in Leens to Renske BEINTEMA, 20 years old, born on 18-08-1886 in Westdongeradeel.

VI.190    Jantje DUINKERKEN, born on 18-02-1846 in Hornhuizen. Tweeling met Elizabeth.
Tweeling met Elizabeth. Died on 19-02-1917 in Kalamazoo at the age of 71, daughter of Jacob Meints DUINKERKEN (see also V.116) and Bouwke Sietses de VRIES.
Married at the age of 20 on 04-10-1866 in Leens to Jan Luitjes HOEKSEMA, 21 years old, born on 11-10-1844 in Schouwerzijl, died on 04-05-1925 in Kalamazoo at the age of 80. Emigreerde in 1902 naar Kalamazoo, Michigan, met vrouw en 2 kinderen: Harm en Bouwke.
From this marriage:
   1.  Henderika, born on 15-07-1866 in Wehe, died on 06-12-1878 in Schouwerzijl at the age of 12.
   2.  Jacob (see also VII.188).
   3.  Baby, born on 12-02-1873 in Schouwerzijl, died on 12-02-1873 in Schouwerzijl, 0 days old.
   4.  Luitje Jans, born on 21-05-1876 in Schouwerzijl, died on 25-12-1934 in Kalamazoo at the age of 58. Emigreerde als vrijgezel naar Kalamazoo, Michigan in 1895. Hij betaalde de overtocht voor zijn broer Jacob met gezin, en voor zijn zus Henderika, in 1904.
Married at the age of 22 on 02-04-1899 in Kalamazoo to Carrie Mae HALEY, 19 years old, born on 03-05-1879 in Goshen, died on 08-07-1968 in Kalamazoo at the age of 89.
   5.  Bouwke, born on 06-07-1878 in Schouwerzijl. Tweeling met Harm. Died on 15-06-1879 in Schouwerzijl, 344 days old.
   6.  Harm, born on 06-07-1878 in Schouwerzijl. Tweeling met Bouwke. Died on 17-07-1879 in Schouwerzijl at the age of 1.
   7.  Harm, born on 06-11-1881 in Schouwerzijl. Tweeling met Henderika. Died on 28-12-1968 in Kalamazoo at the age of 87.
Married 1914 in Kalamazoo to Alice de BOER, born on 04-04-1888 in Nederland, died on 23-07-1952 in Kalamazoo at the age of 64.
   8.  Henderika, born on 06-11-1881 in Schouwerzijl. Tweeling met Harm. Zij emigreerde in 1904 met haar broer Jakob en zijn gezin naar Amerika.
Married 1912 in Kalamazoo to Jacob BOOTSMAN, born circa 1867 in Nederland, died 1939 in Kalamazoo.
   9.  Baby, born on 22-02-1887 in Schouwerzijl, died on 22-02-1887 in Schouwerzijl, 0 days old.
   10.  Bouwke, born on 26-02-1890 in Schouwerzijl, died 1967 in Kalamazoo.
Married at the age of 24 on 27-01-1915 in Kalamazoo to Albert DIJKSTERHUIS, 25 years old, born on 06-10-1889 in Loppersum, died 1960 in Kalamazoo.

VI.191    Willem DUINKERKEN, Boerenknecht, born on 01-03-1849 in Zuurdijk, died on 29-12-1936 in Houwerzijl at the age of 87, son of Jacob Meints DUINKERKEN (see also V.116) and Bouwke Sietses de VRIES.
Married at the age of 29 on 30-05-1878 in Houwerzijl to Trijntje VALKEMA, 23 years old, Dienstmeid, born on 17-01-1855 in Houwerzijl, died on 03-05-1951 in Leens at the age of 96.
From this marriage:
   1.  Jakob, born on 13-03-1882 in Houwerzijl.
   2.  Anje (see also VII.204).

VI.195    Trijntje DUINKERKEN, dienstmeid bij huwelijk, born on 14-04-1862 in Hornhuizen, died on 16-06-1924 in Molenrij, gem. Kloosterburen at the age of 62, daughter of Jan Meints DUINKERKEN (see also V.122) and Anna van der KLEIJ.
Married at the age of 24 on 16-06-1886 in Kloosterburen to Frederik Hendrik NIEUWENHUIZEN, 27 years old, born on 16-05-1859 in Farmsum, died on 13-04-1937 in Kloosterburen at the age of 77.
From this marriage:
   1.  Jan, boerenknecht, born on 25-08-1886 in Leens, died on 21-12-1911 in Molenrij, gem. Kloosterburen at the age of 25.
   2.  Hendrik, born on 28-01-1888 in Eenrum.
   3.  Anna, born on 05-01-1890. Tweeling met Pieter.
   4.  Pieter, born on 05-01-1890. Tweeling met Anna.
   5.  Meint (see also VII.209).
   6.  Elizabeth, born on 25-05-1898.

VI.203    Jantje DUINKERKEN, born on 14-08-1880 in Kloosterburen, daughter of Jan Meints DUINKERKEN (see also V.122) and Anna van der KLEIJ.
Married at the age of 22 on 16-05-1903 in Kloosterburen to Marten VINK, 21 years old, Landarbeider te Kloosterburen, born on 26-09-1881 in Eenrum, died on 21-11-1957 in Kloosterburen at the age of 76.
From this marriage:
   1.  Jan, born on 15-12-1907 in Kloosterburen, died on 22-01-1952 in Groningen at the age of 44. Wonende te Eenrum.
Married to Catharina DIJK, born circa 1910.

VI.205    Klaaske DRENTH, born on 16-11-1838 in Oldehove, died on 04-09-1919 in Chicago, Ill., USA at the age of 80, daughter of Arend Arnoldus DRENTH, Dagloner te Houwerzijl, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.126).
Married at the age of 23 on 16-11-1861 in Ulrum to Jan Alberts BEUKEMA, 24 years old, dagloner, born on 02-01-1837 in Ulrum, died on 30-04-1913 in S. Sangamon, Chicago(Ill.) at the age of 76, son of Albert Rijpkes BEUKEMA, dagloner, and Anje Alberts de RUITER, daglonerse. Emigreerden rond 1900 samen met hun jongste kinderen Gerhard en Menno naar Chicago, waar de oudere kinderen al woonachtig waren.Zie ook: "The land they left" c/mydoc/genealogie/ext.input.
From this marriage:
   1.  Albert (see also VII.214).
   2.  Arend (see also VII.216).
   3.  Jacob, born on 07-11-1866 in Zuurdijk,gem. Leens, died on 27-11-1957 in Ulrum at the age of 91. Oud 91 jaar.
Married (1) at the age of 28 on 19-01-1895 in Ulrum to Ailina de VRIES, born 1872 in Vierhuizen, died on 13-10-1907 in Vierhuizen, daughter of Jan de VRIES and Geeske van STRATEN.
Married (2) at the age of 57 on 13-03-1924 in Ulrum to Trijntje VISSER, born 1873 in Zoutkamp, died on 21-12-1955 in Ulrum. Oud 82 jaar. Daughter of Pieter VISSER and Lutgerdina BALK.
   4.  Eelje (see also VII.222).
   5.  Anje (see also VII.224).
   6.  Gerhard (see also VII.225).
   7.  Menno (see also VII.227).

VI.211    Jacomina DIJKSTRA, dienstmeid, born on 03-04-1853 in Houwerzijl, died on 03-11-1937 in Ulrum at the age of 84, daughter of Willem Lucas DIJKSTRA, boereknecht, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.126).
Married at the age of 23 on 20-01-1877 in Ulrum to Here JANSEN, boerenknecht, born 1851 in Ulrum, died on 16-02-1937 in Ulrum, son of Kornelis Heeres JANSEN, dagloner, schippersknecht, and Willemke Luitjens LEMSTRA, dienstmeid.
From this marriage:
   1.  Wilhelmina, born on 02-03-1877 in Houwerzijl, died on 15-05-1885 in Ulrum at the age of 8.
   2.  Alida, born on 21-12-1878 in Ulrum.
Married at the age of 25 on 26-05-1904 in Groningen to Henri de WIT, beambte, born in Woudsend, gem. Wymbritseradeel, son of Wybren de WIT and Maaike ROMKES.
   3.  Kornelis, bankwerker, born on 08-07-1887 in Ulrum.
Married at the age of 26 on 22-11-1913 in Leens to Jantje KLOOSTERMAN, born in Leens, daughter of Johannes KLOOSTERMAN, dagloner, and Johanna NIEUWENHUIZEN.

VI.213    Grietje DIJKSTRA, na de dood van haar man kruidenierster. Born on 20-01-1856 in Houwerzijl, died on 06-02-1941 in Groningen at the age of 85, daughter of Willem Lucas DIJKSTRA, boereknecht, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.126).
Married at the age of 41 on 27-05-1897 in Groningen to Ate DORIES, 28 years old, schipper, born on 16-03-1869 in Groningen, died on 09-05-1906 in Groningen at the age of 37, son of Geert Jan DORIES, schipper, and Maria SCHUILING.
From this marriage:
   1.  Geert, born on 20-06-1898 in Groningen, died on 20-12-1916 in Groningen at the age of 18.

VI.215    Geeske HELDER/TERPSTRA, naaister, born on 24-03-1862 in Houwerzijl, died on 16-11-1938 in Groningen at the age of 76. In BS gegevens van Groningen komt zij voor als Geeske Terpstra;zij is door Marten Hylkes Terpstra bij zijn huwelijk met Eelje erkend. Daughter of Marten Hijlkes TERPSTRA, dagloner te Houwerzijl, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.126).
Married at the age of 20 on 11-11-1882 in Ulrum to Harm POSTEMA, 25 years old, schipper,fabrieksarbeider, born on 04-10-1857 in Saaxumhuizen, died on 05-03-1929 in Groningen at the age of 71, son of Bernardus Douwes POSTEMA, timmerman, and Nieske Kornelis van DUINEN, dienstmeid.
From this marriage:
   1.  Nieske, born on 11-03-1883 in Ulrum.
Married at the age of 23 on 05-05-1906 in Hoogkerk to Klaas MEINEMA, behanger/stoffeerder, born in Groningen, died on 31-10-1950 in Groningen, son of NN NN and Annechien MEINEMA.
   2.  Eilje, born on 07-09-1884 in Ulrum, died on 12-04-1907 in Kostverloren, gem. Hoogkerk at the age of 22.
   3.  Marten, born on 11-01-1887 in Ulrum, died on 16-02-1940 in Groningen at the age of 53.
   4.  Bernardus, born on 20-10-1889 in Zuurdijk, died on 31-10-1907 in Groningen at the age of 18.
   5.  Gezina, born on 01-05-1892 in Houwerzijl,gem.Ulrum.
Married at the age of 18 on 15-04-1911 in Hoogkerk to Jan HUINDER, stalknecht, born 1889 in Sauwerd, son of Hilbrand HUINDER, schoenmaker, and Catharina SCHRÖDER.
   6.  Kornelis, born on 13-03-1894 in Ulrum.
Married at the age of 26 on 28-02-1921 in Groningen to Grietje KRUIZINGA, born in Onstwedde, daughter of Otte KRUIZINGA, arbeider, and Engeltje BOETZE.
   7.  Grietje, born on 10-12-1896 in Ulrum.
   8.  Herman, fabrieksarbeider, born on 04-04-1899 in Hoogkerk.
Married at the age of 34 on 26-10-1933 in Groningen to Eliezabet Maria HOCKELMAN, born 1905 in Groningen, daughter of Johannes Hinderikus HOCKELMAN, koopman, and Maria Catharina Eliezabet ANTOINE.
   9.  Hero, fabrieksarbeider, born on 27-04-1902 in Hoogkerk, died on 16-04-1945 in Groningen at the age of 42.
Married at the age of 21 on 04-02-1924 in Groningen to Martha Christina HOCKELMAN, 19 years old, born on 07-12-1904 in Groningen, daughter of Johannes Hinderikus HOCKELMAN, koopman, and Maria Catharina Eliezabet ANTOINE.
   10.  Margaretha, born on 08-04-1905 in Hoogkerk.
Married at the age of 23 on 15-10-1928 in Groningen to Anne STOBBE, arbeider, born 1893 in Langezwaag, Gem. Opsterland, son of Oebele STOBBE and Jurritje van der WIJK.

VI.216    Johannes HELDER, arbeider te Vliedorp, born on 15-11-1838 at 06:00 in Ulrum. Buiten echt geboren volgens gegevens uit "de Marne", 1976. De geboorte werd aangegeven door Jacob Berends H., de grootvader van Johannes, died on 10-04-1881 in Vierhuizen at the age of 42, son of Grietje Jacobs HELDER (see also V.131).
Married at the age of 24 on 07-09-1863 in Leens to Derktje OOSTEMA, 19 years old, dagloonersche te Ulrum, born on 08-10-1843 in Leens, died on 12-08-1932 in Zoutkamp at the age of 88, daughter of Egbert Donkes OOSTEMA, landarbeider en later binnenschipper, and Jantje Jacobs MEERTENS/MATTINUS.
From this marriage:
   1.  Egbertus Johannes (see also VII.251).
   2.  Nikolaas (see also VII.253).
   3.  Jan, born on 12-11-1867 in Hornhuizen, christened on 16-02-1868 in Hornhuizen, died on 08-02-1887 in Ulrum at the age of 19. Hij werd veroordeeld wegens eenvoudige diefstal tot drie dagen gevangenisstraf op 3 Maart 1884. Hij was toen ongehuwd, 1.57 m lang, arbeider, gereformeerd en woonde in Ulrum.
   4.  Grietje (see also VII.257).
   5.  Jantje, born on 13-08-1872 in Kloosterburen, died on 21-04-1880 in Vierhuizen at the age of 7.
   6.  Aaltje (see also VII.260).
   7.  IJsbrand, born on 14-12-1876 in Hornhuizen, died on 22-11-1883 in Ulrum at the age of 6.
   8.  Pieter (see also VII.262).
   9.  Johannes (see also VII.264).

VI.222    Simenje BUINING, born on 02-06-1856 in Ulrum, christened on 13-07-1856 in Ulrum, daughter of Nikolaas Derks BUINING, dagloner, and Grietje Jacobs HELDER (see also V.131).
Child:
   1.  Grietje BUINING, born on 26-02-1878 in Ulrum. Aangifte werd gedaan door de vroedvrouw Antje Valk. Died on 10-07-1878 in Ulrum, 134 days old.

VI.229    Lena HELDER, born on 08-09-1853 in Holland,MI, daughter of Jan Jacobs HELDER (see also V.136) and Albertje TIMMER.
Married at the age of 37 on 17-04-1891 in Michigan to Pieter de HAAN.
From this marriage:
   1.  John, born 1893 in Grand Rapids, MI.
   2.  Herman, born 1894 in Grand Rapids, MI.
   3.  Gertrude, born 1897 in Grand Rapids, MI.
   4.  Jake, born 1899 in Grand Rapids, MI.

VI.231    Jacob HELDER, farmer, born on 08-07-1859 in Allegan County Holland Michigan USA, died on 23-02-1946 at the age of 86, buried in East Holland Cem. Hij wordt in de township index van 1892-1893 vermeld als boer op sectie 32 Blendon Township. Son of Jan Jacobs HELDER (see also V.136) and Albertje TIMMER.
Married (1) at the age of 20 on 09-11-1879 in Niekerk, MI to Maria (Mary) HELLENTHAL, 22 years old, born on 22-06-1857 in Fillmore,Allegan County, MI, USA, died on 19-11-1910 in Fillmore, Allegan Co., MI at the age of 53, buried in East Holland Cem.,Allegan Co., MI, daughter of Johannes HELLENTHAL and Geertje Wolters BOS.
Married (2) at the age of 53 on 08-07-1912 in Fillmore, Allegan Co., MI to Jaantje BOEVE, born 1858, christened in Ebenezer Reformed Church, Holland, MI. Zij komt als Mrs.Jacob Helder voor in de Ottawa County City Directory van 1918. Zij heeft dan 3 kinderen, heeft 40 acres in eigendom, heeft 2paarden en 8 stuks vee. Haar adres is in Blendon Township. Daughter of Hendrick BOEVE (Henry), landbouwer op boerderij 4 mijl ten zuidoosten van Holland,MI, and Janna Geertruida ROOKS (Gertrude, Gertie, Jannie). Zij hadden geen kinderen.
From the first marriage:
   1.  Jan, born on 02-11-1880 in East Holland, died on 24-04-1881, 173 days old.
   2.  Albertje (Alice), born on 30-11-1882 in East Holland, died 05-1884.
   3.  Albertje (see also VII.274).
   4.  Hermannus.
From the second marriage:
   5.  Jane, born 1912, died 1939, buried in East Holland Cem.,Allegan County,MI. De bron voor haar is "Find a Grave" waarin zij voorkomt als "Jane Boeve Helder".

VI.234    Hermannus HELDER, farmer te Niekerk, Graafschap, Allegan County MI,USA. Born on 08-10-1861 in Holland, MI, USA, died 1952, buried in East Holland Cem., Fillmore Township, Allegan Co., MI. Hij wordt in de Index van de townships 1892-1893 vermeld als farmer op sectie 35 in Holland Township en was "founding member" van de Christian Reformed Church te Niekerk. In de Ottawa County City Directory van 1918 wordt vermeld van hem dat hij 6 kinderen heeft, 110 Acres land heeft, 4 paarden en 14 stuks vee. Hij woont dan in Holland Township. Son of Jan Jacobs HELDER (see also V.136) and Albertje TIMMER.
Married 1888 to Adriana BOEVE, born on 10-04-1866, died 1908, buried in East Holland Cem. Daughter of Gerrit BOEVE and Adriana DEFREL.
From this marriage:
   1.  John H. (see also VII.278).
   2.  Gerrit H. (see also VII.281).
   3.  Albertje (see also VII.284).
   4.  Edward (see also VII.285).
   5.  Lena (see also VII.288).
   6.  Harry (see also VII.289).

VI.236    Jan HELDER, born on 08-10-1861 in Holland Michigan USA, died on 15-07-1945 at the age of 83, buried on 18-07-1945 in Pilgrim Home Cem. Son of Jan Jacobs HELDER (see also V.136) and Albertje TIMMER.
Married at the age of 19 on 28-03-1881 to Driesje BOEVE, 18 years old, born on 23-08-1862 in Holland Michigan USA, died on 09-05-1933 at the age of 70, buried on 12-07-1933 in Pelgrim Home Cem. Lotnr. PH1-EA-4-25, daughter of Gerrit BOEVE and Adriana DEFREL.
From this marriage:
   1.  Albertje (Alice) (see also VII.292).
   2.  Gerrit (see also VII.293).
   3.  John J (see also VII.295).
   4.  Jacob (see also VII.297).
   5.  Edward J. (see also VII.299).
   6.  Ada (see also VII.302).

VI.238    Jacob Lammert HELDER, dienstknecht in gem. Appingedam(1867), boereknecht in Leens, born on 11-03-1843 in Maarslag. In zijn geb.akte wordt de achternaam van zijn vader als Heller gespeld.Uit de Nationale Militie gegevens (weer als achternaam Heller) blijkt dat hij vrijstelling krijgt zijnde de "enige wettige zoon". Died on 07-08-1905 in Leens at the age of 62. Hij komt in burgerlijke stand van Appingedam voor als komend uit Eenrum per 28 Aug.1867, werkzaam als dienstknecht en gaand naar Leens per Juli?? 1868. Son of Berend Jacobs HELDER (see also V.144) and Hilje Jacobs WIERENGA.
Married at the age of 29 on 18-05-1872 in Eenrum. In de akte wordt hij HELLER genoemd en wordt gesteld dat zijn vader ook HELDER genoemd wordt. Jacob Lammert als bruidegom tekent als HELLER. Op hun gezamelijke graf te Eenrum wordt hij ook HELLER genoemd! Spouse is Henderika BAARVELD, 31 years old, naaister, born on 13-10-1840 in gem. Eenrum, died on 01-12-1896 in Eenrum at the age of 56, daughter of Luitje Garmts BAARVELD, dagloner, and Martje Sierts HUIZINGA.
From this marriage:
   1.  NN, born on 30-11-1874 in Eenrum, levenloos geboren, died on 30-11-1874, 0 days old.

VI.242    Tunske HELDER, born on 25-08-1845 in Maarslag, died on 19-12-1889 in Eenrum at the age of 44. Zerk aanwezig begraafplaats Eenrum (22-06-1999). Daughter of Berend Jacobs HELDER (see also V.144) and Hilje Jacobs WIERENGA.
Married at the age of 27 on 14-09-1872 in Eenrum to Kornelius S. KONING, 34 years old, koopman, born on 29-08-1838 in Oostwold,gem.Midwolda, died on 29-09-1904 in Eenrum at the age of 66, son of Swier Jans KONING and Pietje Jans BLAUW.
From this marriage:
   1.  Pietje (see also VII.305).
   2.  Hilje, born on 28-02-1874 in Eenrum, died on 26-09-1949 in Eenrum at the age of 75.
Married at the age of 29 on 06-06-1903 in Eenrum to Anko Jan KNOL, broodbakker, born 1876 in Eenrum, son of Menke KNOL and Magdalena van DIJKEN.
   3.  Swier Jan, born on 10-09-1878 in Eenrum, died on 24-10-1931 in Groningen at the age of 53.
Married to Charlotta Elisabeth Clara Marie NORD, born 1878 in Potsdam, Dl. Died on 01-10-1934 in Groningen.

VI.247    Jacob HELDER, labourer in Zeeland, Ottawa Co.,MI, born on 29-05-1858 in Leens, son of Derk Jacobs HELDER (see also V.146) and Geeske de VRIES, dienstmeid te Hornhuizen.
Married to Martje BEUKEMA, born on 21-12-1862 in Holland, MI, died on 18-07-1947 at the age of 84. Zij komt voor in de Blendon Twnshp Burial Records (US GenWeb Ottawa County). Daaruit zijn ook de namen van haar ouders afgeleid. Buried in Blendon Cemetery, Ottawa County, MI, daughter of Jan BEUKEMA and Abeltje MEIJERS. Zij komen met hun kinderen voor in de Census Records van 1900 voor Blendon,Ottawa Co., MI.
From this marriage:
   1.  Dick, born on 07-10-1887, died ??-07-1967.
   2.  Sena, born 1892 in Blendon, Ottawa County, MI.
   3.  Winnie, born 1894 in Blendon, Ottawa Co. MI.
   4.  John, born 1898 in Blendon, Ottawa CO., MI.

VI.251    Geertje JELTES, born on 27-10-1841 in Zuurdijk, died on 06-08-1906 at the age of 64, daughter of Jan Simons JELTES, dagloner te Zuurdijk, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.149).
Married at the age of 21 on 15-10-1863 in Leens to Tjaard (George) de WIND, 26 years old, born on 01-10-1837 in Leens, died on 31-03-1914 at the age of 76, son of Heike Derks WIND, dagloner, and Trientje Ekkes BUIKEMA. Zij kwamen in 1871 met hun twee oudste kinderen naar Grand Rapids, MI, USA.
From this marriage:
   1.  John, born on 01-11-1867.

VI.259    Simon John JELTES, houtbewerker, born on 01-04-1855 in Zuurdijk, died on 22-11-1925 in Grand Rapids, MI at the age of 70, son of Jan Simons JELTES, dagloner te Zuurdijk, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.149).
Married at the age of 22 on 21-05-1877 in Grand Rapids to Tetje (Jennie) WIERENGA, 19 years old, born on 15-12-1857 in Grand Rapids, MI, died on 30-06-1943 at the age of 85, daughter of Ake WIERENGA.
From this marriage:
   1.  John Simon (see also VII.315).

VI.261    Jacob JELTES, born on 25-03-1857 in Zuurdijk, died on 07-07-1928 in Grand Rapids, MI at the age of 71, son of Jan Simons JELTES, dagloner te Zuurdijk, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.149).
Married at the age of 20 on 31-10-1877 in Grand Rapids to Stientje (Stella) FABER, 16 years old, born on 28-11-1860 in Grand Rapids, MI, died on 07-08-1944 in Grand Rapids,MI at the age of 83.
From this marriage:
   1.  John, born on 14-02-1878 in Grand Rapids,MI, died on 30-04-1889 in Grand Rapids,MI at the age of 11, buried in Valley City Cem., Grand Rapids.
   2.  Gertrude (see also VII.319).
   3.  Charles Jacob (see also VII.320).
   4.  Simon, born on 04-01-1889 in Grand Rapids, MI, died on 04-07-1904 in Grand Rapids, MI at the age of 15, buried in Valley City Cem., Grand Rapids, MI.

VI.264    Anna JELTES, born on 19-09-1859 in Zuurdijk, died on 05-12-1910 in Grnd Rapids, MI at the age of 51, buried in Greenwood Cem. Blk K, lot 75, westside of stone, daughter of Jan Simons JELTES, dagloner te Zuurdijk, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.149).
Married at the age of 23 on 04-07-1883 in Grand Rapids to Gerhard ZEILSTRA, 22 years old, born on 19-06-1861, died on 24-11-1929 at the age of 68.
From this marriage:
   1.  John, labourer, born on 08-03-1886 in Grand Rapids, MI, died on 16-11-1926 at the age of 40. Ongetrouwd.

VI.266    Jacomina (Minnie) JELTES, born on 18-09-1863 in Zuurdijk, died on 27-10-1917 in Grand Rapids, MI at the age of 54, buried in Oakhill Cem. Grand Rapids, MI. Kwam op 9 jarige leeftijd met haar ouders naar MI, daughter of Jan Simons JELTES, dagloner te Zuurdijk, and Eelje Jacobs HELDER (see also V.149).
Married at the age of 19 on 12-04-1883 in Grand Rapids to Klaas BOEREMA, 19 years old, arbeider, born on 26-09-1863, died on 26-05-1943 in Grand Rapids, MI at the age of 79, buried in Oakhill Cem. (Southwest Section South), son of Lijsbertus BOEREMA and Trijntje Pieters KLONT. Het echtpaar had 7 kinderen (Bert, Ella, Tena, John, Abel, Simon, Jay). Zie verder Jeltes biografie en Rootsweb WorldConnect page van Becky Haber (= Rebecca Bouwsma-Haber).
From this marriage:
   1.  Bert, born on 08-04-1884 in Grand Rapids, MI.
   2.  Ella, born on 17-02-1886 in Grand Rapids, MI.
   3.  John Robert, born on 31-12-1890 in Grand Rapids, MI.
   4.  Abel, born on 02-06-1894 in Grand Rapids, MI.
   5.  Simon, born on 01-09-1897 in Grand Rapids, MI.
   6.  Jay, born on 24-05-1900 in Grand Rapids, MI.

VI.274    Ijtje (Ida) HELDER, born on 06-09-1857 in Vliedorp, daughter of Willem HELDER (see also V.155) and Diewertje BOS, daglonerse.
Married at the age of 21 on 07-09-1878 in Grand Haven Ottawa County, MI to John DRONKERS.
From this marriage:
   1.  William, born 1879 in Grand Haven, Ottawa Co., MI, buried on 02-11-1887 in Lake Forest Cem., Grand Haven, MI.
   2.  Reka, born on 29-02-1884 in Grand Haven.
   3.  Gommert, died in Grand Haven, MI, buried on 07-10-1888 in Lake Forest Cem., Grand Haven, MI.

VI.279    Grietje (Maggie) HELDER, born on 23-11-1869 in Ulrum, died in USA, daughter of Willem HELDER (see also V.155) and Anje Freerks CLEVERINGA, daglonersche te Warfhuizen.
Married (1) 1890 to Jacob BOUWMAN, born 1869, died on 20-10-1897 in Grand Haven, buried in Lake Forest Cem., Grand Haven. Jacob Bouwman [1869-1897]
Jacob Bouwman, who was born in 1869, died in Grand Haven on April 22, 1897. In the early 1900s his widow, Maggie, and their son Claud resided at 606 Elliott Street. By 1910 she was married to Thomas Ruiter, also of Grand Haven. Maggie, the daughter of William and Anje Helder, was born in November, 1869 and became a nurse. Claud, who was born in August, 1893, worked at American Brass Novelty Company. Jacob was buried at Lake Forest Cemetery. Jacob and Maggie also had a daughter, Anna, who was born in August, 1894.
Jacob Bouwman [1869-1897]
Jacob Bouwman, who was born in 1869, died in Grand Haven on April 22, 1897. In the early 1900s his widow, Maggie, and their son Claud resided at 606 Elliott Street. By 1910 she was married to Thomas Ruiter, also of Grand Haven. Maggie, the daughter of William and Anje Helder, was born in November, 1869 and became a nurse. Claud, who was born in August, 1893, worked at American Brass Novelty Company. Jacob was buried at Lake Forest Cemetery. Jacob and Maggie also had a daughter, Anna, who was born in August, 1894.

Married (2) to Thomas RUITER.
From the first marriage:
   1.  Anna, buried on 12-01-1904 in Lake Forest Cem., Grand Haven, MI.

VI.291    Henderikus HELDER, schipper, arbeider, stoker, born on 02-04-1859 in Kantens, died on 09-02-1909 in Helpman at the age of 49, son of Berend Pieters HELDER (see also V.162) and Gepke Henderikus WIBBENS.
Married (1) at the age of 21 on 25-04-1880 in Groningen to Rixta BROUWER, 21 years old, born on 28-09-1858 in Leeuwarden, died on 14-07-1900 in Groningen at the age of 41, daughter of Pieter BROUWER, schipper, and Bonna OLDENBURGER.
Married (2) at the age of 43 on 18-05-1902 in Groningen to Zwaantje Egberts CRANS, 48 years old, born on 09-12-1853 in Helpman, died on 18-06-1915 in Groningen at the age of 61, daughter of Jan Arend Brandgom CRANS, metselaar, and Maria Allegonda BINGEL, naaister.
From the first marriage:
   1.  Berend Pieter, born on 07-10-1881 in Garmerwolde, gem. ten Boer, died on 17-10-1881 in Bedum, 10 days old.
   2.  Bonna Trijntje, born on 09-08-1882 in Groningen, died on 03-07-1931 in Groningen at the age of 48. Zij overleed in Academisch Ziekenhuis te Groningen.In het Nieuwsblad van het Noorden verschenen op 4 Juli 1931 twee rouwadvertenties: van haar man en een andere van haar broers en zusters.
Married at the age of 28 on 20-11-1910 in Groningen to Harm BAKKER, 33 years old, broodventer, born on 03-02-1877 in Groningen, died on 12-12-1935 in Groningen at the age of 58, son of NN NN and Saartje BAKKER. Geen kinderen.
   3.  Gepkina Henderkina, born on 18-06-1885 in Middelstum.
   4.  Pieter Jan, bankwerker en daarna stoker bij de Koninklijke Marine, born on 23-07-1887 in Groningen (religion: NH). Hij was in de periode 8 Maart 1907 tot 1 Juni 1910 dienstplichtig zeemilicien en werd op 10 Juni 1910 aangenomen in de Zeedienst als stoker der tweede klasse. In de periode vanaf Juni 1910 tot zijn eervol onslag op 1 Augustus 1935 dient hij op een groot aantal schepen zoals: Hms "van Speyk", Hms "Gelderland", Hms " Kon. Emma", Hms "Regentes", Hms "de Ruijter", Hms "Noord-Brabant, "Tromp", "Fret", "Zeehond", "Triton", "Heemskerk", "Schorpioen". Op 4 Sept. 1915 vertrekt hij met stoomschip "Kawi" naar Oost-Indie. Hij dient aan boord van de "Fret" en keert in Juni 1918 terug voor een reengagement a.b. van het wachtschip te "Willemsoord".
Op 8 April 1919 loopt hij een verwonding op waarvoor hij blijkens een aantekening in zijn "conduite-boekje" geen gratis verpleging geniet. Hij werd voor kortere perioden tewerkgesteld bij de MLD op het vliegkamp "de Kooi" en ook op de Marine kazerne in Amsterdam. Op 1 Aug.1935 wordt hij voorgedragen voor onslag wegens ongeschiktheid ten gevolge van gebreken. Het onslag wordt per zelfde datum eervol verleend.
Als adres voor waarschuwing bij eventualiteiten geeft hij aanvankelijk zijn zuster B(onna) Helder op die woont in Groningen op Singelstraat 13, Oosterweg, Rozenhofje in de Rozenstraat en na haar huwelijk met H. Bakker op Kleine Badstraat 16a in Groningen. Na zijn scheiding op 3 Nov. 1921 worden als adressen opgegeven in Amsterdam: Vijzelstraat 39, Sarphatistraat 84, Plantage Muidergracht 3 te Amsterdam.
Deze gegevens zijn afkomstig uit zijn "Conduite-boekje" dat ik in copie kreeg van het Instituut voor Maritieme Historie, Postbus 20702, 2500 ES
's Gravenhage.
Op zijn gezinskaart in het Amsterdams Stadsarchief staat dat hij per 17-9-1935 vanuit den Helder in Amsterdam komt wonen op het adres Plantage Muidergracht 3. De hoofdbewoner van dit pand is de heer Taylor Parkins. Gezien het feit dat zijn zus Catharina Christina in 1920 met Willem Henry Taylor Parkins trouwt in Amsterdam, is het waarschijnlijk dat hij bij hen is ingetrokken. Maar hierna volgt een groot aantal adressen: Per 4 Mei 1936 naar Hoofddorperweg 11, per 9 Juli 1936 naar Ruijsdaalstr.38, daarna naar Fokke Simonzstr.28, per 17 Dec.1937 naar Kromme Leimuidenstr.4, in 1938 naar Gerard Doustr.18, per 23 Dec. 1938 naar Fokke Simonszstr.30. Het adres waar zijn pensioen wordt bezorgd is Leimuidenstraat 34. Na 23 Dec.1938 geen adressen meer. Is hij op de Fokke Simonszstraat overleden?
Married at the age of 30 on 17-01-1918 in Groningen. Getuigen bij het huwelijk waren Harm Bakker(*1878) en Jan Schoneveld(*1888) Tijdens zijn korte huwelijk woont hij ondermeer in den Helder op de adressen Kanaalweg 165a, Dijkweg 67 en Florastraat 26, Tuindorp, den Helder. Divorced after 3 years on 03-11-1921 in Arrondissementsrechtbank Alkmaar from Cornelia Lena Maria de MUNCK, dienstbode, born on 06-04-1892 in Groningen (religion: NH), daughter of Gerardus de MUNCK, grondwerker, and Antje van der WOUDE.
   5.  Catharina Christina, born on 07-05-1889 in Groningen, buried on 08-04-1965 in Nieuwe Ooster, Amsterdam at the age of 75.
Married at the age of 30 on 19-02-1920 in Amsterdam to Willem Henri TAYLOR PARKINS, 36 years old, koffiehuishouder(1920), born on 08-06-1883 in Amsterdam, buried on 01-08-1938 in Nieuwe Ooster, Amsterdam at the age of 55, son of Elisabeth Maria TAYLOR PARKINS. Zij hebben een gezamelijk graf op de Nieuwe Ooster begraafplaats in Amsterdam (grafnr.77-4-0032).
   6.  Berend Henderikus, schilder, born on 25-02-1891 in Groningen, died on 15-05-1906 in Haren at the age of 15.
   7.  Jan, born on 10-12-1893 in Groningen, died on 05-07-1898 in Groningen at the age of 4.
   8.  Henderikus, born on 19-05-1897 in Groningen. Vermoedelijk voer hij als zeeman met de HAL schepen. Zijn naam komt als crew member voor a.b. de "George Washington", aankomst 29 April 1922 in New York, en ab. van de "Rotterdam" aankomst New York 14 Mei 1921.
   9.  Jan, born on 31-12-1899 in Groningen, died on 05-03-1900 in Groningen, 64 days old.

VI.294    Jan MENNES, born on 25-11-1851 in Ulrum, died on 12-03-1945 in Leens at the age of 93, son of Pieter Mennes, dagloner, and Zwaantje Pieters HELDER (see also V.165).
Married (1) at the age of 23 on 06-02-1875 in Ulrum to Grietje Jans JAGER, 32 years old, dagloonersche te Ulrum, born on 23-05-1842 in Ulrum, died on 21-12-1878 in Ulrum at the age of 36, daughter of Jan Geerts JAGER and Meiske Teekes WAGENVELD.
Married (2) at the age of 31 on 17-05-1883 in Leens to Antje HUIZINGA, born 1861 in Oldehove, died on 01-10-1940 in Leens, daughter of Anne HUIZINGA and Juliaantje van der PLOEG.
From the first marriage:
   1.  Pieter, born on 22-05-1875 in Ulrum, died voor 1876.
   2.  Pieter, born on 20-06-1876 in Ulrum.
From the second marriage:
   3.  Zwaantje, born 1884 in Leens.
Married on 21-05-1902 in Ulrum to Jacob BOERSMA, born 1877 in Hantumer Uitburen, son of Jelle Jacobs BOERSMA and Jantje Geerts LUDEMA.
   4.  Arend, born 1889 in Kloosterburen.
Married on 27-05-1914 in Ulrum to Elizabeth WOLTHA, born 1892 in Houwerzijl, daughter of Rijpke WOLTHA and Trijntje NANNENGA.
   5.  Kornelis, born 1893 in Hornhuizen.
Married on 04-08-1915 in Ulrum. Bij huwelijk wettiging van een kind to Albertje SMIT, born 1895 in Niehove, daughter of Tjeerd SMIT and Hendrikje JONKMAN.

VI.298    Emke MENNES, daglonerse, born on 27-11-1854 in Ulrum, died on 29-12-1887 in Ulrum at the age of 33. Bij de geboorten van haar kinderen is steeds als aangever of getuige aanwezig "Albert Dijkstra", die eerder getrouwd was met Theresia Maria Grimberg (Eenrum 1874) en van haar gescheiden in 1891 waarbij Theresia Maria niet aanwezig is, en haar verblijfplaats onbekend. Daughter of Pieter Mennes, dagloner, and Zwaantje Pieters HELDER (see also V.165).
Living together 1879 in Ulrum to Albert Jans DIJK/DIJKSTRA (Dijkstra), boerenknecht, born on 11-11-1850 in Niebert, died on 02-10-1907 in Ulrum at the age of 56. Bij zijn huwelijk in 1874 laat hij zich Dijkstra noemen. Son of Jan Lubberts DIJK and Anke Alberts RINKEMA. De gegevens over Albert Dijksta en hun nakomelingen zijn afkomstig van Anneke Dijk-Kroeze met website "Genealogie Jan Jans Dijck", met als
webadres:http://www.dijk-kroeze.nl.
From this relation:
   1.  Zwaantje MENNES (see also VII.355).
   2.  Jan MENNES (John) (see also VII.356).
   3.  Pieter MENNES (see also VII.359).
   4.  Ida MENNES, born on 23-06-1885 in Hornhuizen, died on 10-04-1888 in Ulrum at the age of 2.
   5.  Lubbert MENNES (Luther), born on 05-11-1887 in Ulrum, died on 23-04-1973 in Portage, Kalamazoo, MI, USA at the age of 85. Emigreerde op 23-8-1913 naar USA.
Married at the age of 32 on 14-06-1920 in Kalamazoo to Carrie Eva RATHBUN, born 1889 in Kalamazoo, daughter of Norris RATHBUN and Sara GILBRIDE.

VI.300    Luutske MENNES, dienstbode (1888), born on 27-12-1860 in Ulrum, daughter of Pieter Mennes, dagloner, and Zwaantje Pieters HELDER (see also V.165).
Married at the age of 27 on 25-10-1888 in Naarden to Hendrik BOSSENBROEK, nachtwacht(1888), born 1861 in Naarden, son of Jan BOSSENBROEK and Jannetje FOKKEN.
From this marriage:
   1.  Jannetje, born 1889 in Naarden.
   2.  Zwaantje, born on 26-03-1891 in Naarden, died on 10-05-1974 in Eindhoven at the age of 83.
   3.  Jan, born 1894 in Naarden.
Children:
   4.  Pieter MENNES, born on 04-01-1882 in Ulrum, died on 27-05-1882 in Ulrum, 143 days old. Oud 4 maanden.

VI.305    Emke HELDER, born on 24-11-1869 in Ulrum, died on 25-11-1950 in Zoutkamp at the age of 81, daughter of Harm Pieters HELDER (see also V.166) and Korneliske ARENTS.
Married at the age of 21 on 14-11-1891 in Ulrum to Jan GROEN, dagloner, born 1870 in St. Annaparochie, died on 20-03-1951 in Zoutkamp, son of Pieter GROEN and Pietje DREYER.
From this marriage:
   1.  Pieter, boerenknecht, born 1892 in Ulrum, died on 16-09-1909 in Vierhuizen.
   2.  Harmannus (see also VII.369).
   3.  Gerrit, born on 20-06-1896 in Vierhuizen, gem. Ulrum.
Married at the age of 26 on 21-04-1923 in Leens to Anna LAP, 21 years old, born on 08-07-1901 in Zuurdijk, daughter of Jacob LAP and Trientje van DIJK.
   4.  Kornelia, born 1899 in Vierhuizen.
Married on 19-05-1921 in Ulrum to Hendrik DIJK, born 1891 in Ezinge, son of Jannes DIJK and Antje DIEKINGA.
   5.  NN, born on 24-01-1901 in Vierhuizen. Levenloos geboren, died on 24-01-1901 in Vierhuizen, 0 days old.
   6.  Pieterke, born on 09-07-1902 in Ulrum.

VI.308    Emke de VRIES, born on 12-12-1857 in Ulrum, daughter of Jan Ailderts de VRIES, landarbeider, and Eelje HELDER (see also V.169).
Married at the age of 19 on 28-07-1877 in Ulrum to Lubbertus LEMSTRA, 21 years old, born on 25-04-1856 in Ulrum, died on 04-04-1914 in Grand Rapids, MI, USA at the age of 57, son of Jacob Luitjens LEMSTRA, schippersknecht, and Hendrikje Jacobs van der PLOEG, winkelierse. Zij vertrekken in 1881 naar USA (emigranten Alle Groningers).
From this marriage:
   1.  Hendrikje, born 1877 in Ulrum, died on 06-06-1879 in Ulrum.
   2.  Jacobus (Jack), born on 02-03-1887 in Grand Rapids, MI, USA, died on 28-11-1967 in Grand Rapids, MI at the age of 80.
Married at the age of 25 on 11-08-1912 in Grand Rapids, Kent, MI to Hazel Jean GARVEY.

VI.315    Pieter HELDER, scheepsmachinist, groente en aardappelhandelaar aan de Ganzevoortsingele Groningen, born on 08-02-1872 in Kloosterburen, died on 10-12-1918 in Groningen at the age of 46. Overleden aan de "Spaanse griep". Son of Jacob Lammert HELDER (see also V.174) and Geertje de HAAN, naaister.
Married at the age of 28 on 03-05-1900 in Groningen to Aaltje WESTERLOO, 23 years old, winkelierster, born on 30-09-1876 in Aduard (religion: Geref.), died on 21-06-1950 in Groningen at the age of 73, daughter of Pieter WESTERLOO, huisbewaarder, boereknecht, and Klaassien HOOLSEMA. In 1901 en 1902 komt hij voor als machinist wonend resp. Catharinastraat 40 en Westzeedijk 65/1. (Adresboeken Rotterdam).Op 1 Jan. 1921 woonden zij op Ganzevoortsingel 32 in Groningen waar ze een groentehandel hadden. Na zijn dood trok zij op 12 Juli 1923 in bij haar tweede man (Boersma).
From this marriage:
   1.  Jacob Lambertus (see also VII.380).
   2.  Klaas Pieter, born on 01-03-1905 in Groningen, died on 31-12-1906 in Groningen at the age of 1.

VI.318    Anje HELDER, born on 14-10-1874 in Leens, died on 08-03-1959 in Groningen at the age of 84. Was TBC patient, maar genas. Buried in Zuiderbegraafplaats,Groningen, daughter of Jacob Lammert HELDER (see also V.174) and Geertje de HAAN, naaister.
Married at the age of 23 on 11-03-1898 in Groningen. Geen kinderen. Spouse is Johannes van der LAAN, 27 years old, timmerman-aannemer te Broek (Pieterburen),later sigarewinkelier te Groningen, born on 10-09-1870 in Oldehove, died on 13-02-1959 in Groningen at the age of 88, buried in Zuiderbegraafplaats,Groningen. Hij was als timmerman-aannemer verantwoordelijk voor de bouw van het raadhuis in Kloosterburen in 1913. Het werk werd gegund op 11-6-1913 voor fl.8356,65. (zie Mernemap 2011 :Twee eeuwen gemeente door Jannes Russchen)

Bij zijn huwelijk in 1898 te Groningen is hij timmerman wonend te Oldehove. Son of Siemen Jans van der LAAN, arbeider, and Grietje DIJKSTRA. Het echtpaar had een sigareninkel, annex kantoorboekhandel(tje) op Eeldersingel 12. Voor een foto daarvan zie:"Rond Peizer- en Paterswoldseweg door Beno Hofman, blz.33.Hun woonadres was Paterswoldseweg 130.
From this marriage:
   1.  Margit KIS (Kozelka) (see also VII.384).
Children:
   2.  Johannes HELDER. Hij heeft een gezamelijk graf met Johannes van der Laan en zijn moeder Anje Helder op de Zuiderbegraafplaats te Groningen (Graftombe). Aangezien er geen geboortedatum wordt gegeven gaat het hoogstwaarschijnlijk om een doodgeboren kind.Dat hij als achternaam Helder heeft kan er op wijzen dat hij voor het huwelijk van zijn moeder met Johannes van der Laan is geboren.Een geboorteakte en overlijdensakte zijn niet gevonden!

VI.320    Roelfien HELDER, drogiste in zelfde pand als schilderszaak van haar man, born on 07-03-1877 in Kloosterburen, died on 11-02-1934 in Roden at the age of 56. Doodsoorzaak TBC, daughter of Jacob Lammert HELDER (see also V.174) and Geertje de HAAN, naaister.
Married at the age of 25 on 12-06-1902 in Groningen to Pieter MULDER, huisschilder te Roden, born 1875 in Roden, died on 27-03-1927 in Roden, son of Jan MULDER, tolmeester, and Grietje WEIS.
From this marriage:
   1.  Jacob Lambertus (see also VII.386).
   2.  Grietje.
Married to Anne Pieter SCHUIL, manufacturier te Diever, son of Wiebrand SCHUIL, manufacturier te Tolbert, and Jacobine KOOISTRA.

VI.323    Willem HELDER, timmerman,magazijnmeester in brillenfabriek, born on 30-07-1887 at 14:00 in Leens, died on 19-12-1964 in Winschoten at the age of 77, buried in Selwerderhof(Groningen), son of Jacob Lammert HELDER (see also V.174) and Geertje de HAAN, naaister.
Married at the age of 25 on 01-05-1913 in Groningen (Geref) to Ietje BAKEMA, 25 years old, huisvrouw, born on 21-03-1888 in Bedum (religion: Geref), died on 20-04-1952 in Groningen at the age of 64, buried in Selwerderhof(Groningen), daughter of Klaas BAKEMA, kleermaker te Middelstum en later te Bedum, and Hillechien GRASDIJK, dienstmeid te Bedum. In Groningen woonachtig op achtereenvolgens Davidstraat 25, op 1 Jan. 1921 (begin gezinskaart) op Barestraat 12a, per 30 Juni1927 op Kleine Bergstraat33a, per 19 Mei 1931 op Concordiastraat 59a, per 1 Mei 1933 op Radijssstraat 74a, en later naar Radijsstraat 46. Na de dood van Ietje Bakema trekt Willem Helder in bij zijn, dan nog, ongehuwde dochter Hilda Geertruida die wijkverpleegster is in Assen en later in Harkstede.
From this marriage:
   1.  Jacob Lambertus (Jaques) (see also VII.390).
   2.  Klaas (see also VII.392).
   3.  Pieter (Piet) (see also VII.394).
   4.  Hilda Geertruida, (wijk)verpleegster, born on 07-08-1918 in Groningen (religion: Geref), died on 24-10-2000 at 09:00 in Groningen at the age of 82. Op 22-10-2000 opgenomen in Academisch Ziekenhuis te Groningen in bewusteloze toestand, aldaar overleden. Buried in Harkstede.
Married at the age of 47 on 26-11-1965 in Harkstede to Ipe Menno van der DEEN, 53 years old, boer, born on 18-08-1912 in Harkstede, died on 10-10-1997 in Harkstede at the age of 85.
   5.  Geert Jan (see also VII.398).
   6.  Guitje (Guit) (see also VII.400).
   7.  Johannes (Johan) (see also VII.402).

VI.328    Berend TENT, born on 18-01-1860 in Obergum, christened on 03-06-1860 in Obergum, son of Jan Berends TENT and Trientje STOEPKER (see also V.183).
Married (1) <1889 to Carolina Jacobs ROZEBOOM.
Married (2) at the age of 29 on 30-11-1889 in Bedum to Martje BONTHUIS, born 1864 in Stadskanaal, daughter of Willem BONTHUIS and Martje van der LAAN.
From the second marriage:
   1.  Jan (see also VII.404).

VI.339    Kornelis STOEPKER, landbouwersknecht, born on 09-10-1870 in Obergum, christened on 06-08-1871 in Obergum, son of Jacob Popkes STOEPKER (see also V.190) and Louisa KORENDIJK.
Married at the age of 24 on 25-05-1895 in Ezinge to Sietske KERSAAN, born 1876, died on 07-05-1946 in Obergum, daughter of Jan Bos Kornelis KERSAAN and Diewerke WEVER.
From this marriage:
   1.  Aafke, born 1896 in Obergum.
Married on 20-05-1916 in Winsum to Roelf WANDELAAR, born 1889 in Obergum.
   2.  Jan, rietdekker, born on 12-09-1897 in Winsum.
Married at the age of 19 on 20-12-1916 in Eenrum to Elina KNOL.
   3.  Jakob, rietdekker, born on 14-05-1899 in Obergum, christened on 02-07-1899 in Obergum.
Married at the age of 23 on 09-09-1922 in Eenrum to Elia LANTINGA.
   4.  Dirk, grasdroger, born on 20-02-1901 in Obergum, christened on 14-07-1901 in Obergum.
   5.  Louis, chauffeur, born on 15-01-1903 in Obergum, christened on 03-05-1903 in Obergum.
Married to A. van der WOUDE.

VI.360    Albertus Christiaan (Allie) van RAALTE, born on 12-12-1859 in Holland, Ottawa Co., MI, USA, died on 17-06-1932 in Holland,Ottawa Co, MI, USA at the age of 72, son of Albertus Christiaan van RAALTE and Helena HOFMAN (see also V.213).
Married at the age of 27 on 21-04-1887 in Holland, Ottawa Co, MI, USA to Christina PFANSTIEHL, 22 years old, born on 25-12-1864 in Holland, Ottawa CO, MI, USA, died on 27-02-1948 in Scotia, NY, USA at the age of 83.
From this marriage:
   1.  Albertus CHristian van RAALTTE, born 1888 in Holland Ottawa Co, MI, USA, died 1888.
   2.  Christine Cornelia, born on 13-06-1895 in Holland, Ottawa Co, MI, USA, died on 17-01-1987 in San Diego, CA, USA at the age of 91.
Married at the age of 25 on 09-09-1920 in Holland, Ottawa Co, MI, USA to Rev. Anthony van WESTENBURG, 26 years old, born on 03-03-1894 in Grand Rapids, Kent Co, MI, USA, died on 11-10-1952 in Roxbury, NY at the age of 58.
   3.  Helene Wilhelmine, born on 17-03-1899 in Holland, Ottawa Co, MI, USA, died on 11-01-1980 in Holland, Ottawa Co, MI, USA at the age of 80.
Married at the age of 24 on 29-08-1923 in Holland, Ottawa Co, MI, USA to John Russell DALENBERG, 26 years old, born on 23-03-1897 in Chicago, Cook Co, Ill, USA, died on 04-11-1981 in Holland, Ottawa Co, MI, USA at the age of 84.

VI.365    Anna Helena van RAALTE, born on 17-09-1862 in Holland, MI, died on 14-05-1947 in Holland, MI at the age of 84, daughter of Albertus Christiaan van RAALTE and Helena HOFMAN (see also V.213).
Married at the age of 24 on 25-05-1887 in Holland, MI to Bastian Dirk KEPPEL, 25 years old, born on 16-04-1862 in Holland, MI, died on 05-07-1932 in Holland, MI at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Helene Gertrude, born on 02-07-1888 in Holland, MI, died on 11-07-1970 in Holland, MI at the age of 82.
Married at the age of 24 on 26-06-1913 in Holland, MI to Arthur A. VISSCHER, 27 years old, born on 30-04-1886 in Holland, MI, died on 16-05-1969 in Holland, MI at the age of 83.
   2.  Frank Edwin, born 1894 in Holland MI, died 1894 in Holland, MI.
   3.  Gertrude Christine, born on 30-09-1895 in Holland, MI, died on 30-05-1977 in Holland, MI at the age of 81.
Married 1919 in Holland, MI to John VANDERBROEK, born on 01-12-1888 in Grand Rapids, Kent Co, MI, died on 19-08-1962 in Holland, MI at the age of 73.

VI.366    Carl De Moen van RAALTE, born on 03-06-1867 in Holland, MI, died on 18-06-1896 in Holland, MI at the age of 29, son of Albertus Christiaan van RAALTE and Helena HOFMAN (see also V.213).
Married at the age of 24 on 05-05-1892 in Holland, MI to Wilhelmina (Minnie) VANDERHAAR, 21 years old, born on 31-10-1870 in Holland, MI, died on 22-03-1956 in Cutlerville, MI at the age of 85.
From this marriage:
   1.  Carl, born on 21-02-1893 in Holland, MI, died on 07-05-1974 in Holland, MI at the age of 81.
Married at the age of 23 on 18-11-1916 in Milwaukee, WI, USA to Fern PETERSEN, 20 years old, born on 27-07-1896 in Kewaunee, WI, USA, died on 08-01-1965 in Holland, MI at the age of 68.
   2.  Marie, born on 01-06-1895 in Holland, MI, died on 02-02-1907 in Holland, MI at the age of 11.

VI.377    Nicholas HOFFMAN, born on 04-05-1868 in Holland, MI, died on 14-12-1942 in Holland, MI at the age of 74. Pilgrim Home Cem., Holland, MI, son of Jacob Lammert HOFMAN (see also V.216) and Pieternella STEKETEE.
Married at the age of 29 on 12-10-1897 in Holland, MI to Cornelia KARDUX, 26 years old, born on 18-11-1870 in Holland, MI, died on 20-12-1937 in Holland, MI at the age of 67. Pilgrim Home Cem., Holland, MI, daughter of Dingeman KARDUX and Jannetje KOLIJN.
From this marriage:
   1.  Nicholas Jr. (see also VII.428).
   2.  Clark Dingeman (see also VII.432).
   3.  Ellen Jeanette (see also VII.436).

VI.385    Nicholas J. HOFFMAN, born on 25-11-1871 in Zeeland, MI, died on 08-09-1955 at the age of 83, son of Jan HOFMAN (see also V.219) and Anna J. van OORD.
Married to Janna K. (Jane) PRINS, born on 28-06-1874 in Zeeland, MI, died on 01-02-1935 at the age of 60.
From this marriage:
   1.  Anna (see also VII.438).
   2.  John N. (see also VII.439).
   3.  Claude, born on 07-11-1899 in Borculo, MI, died on 03-10-1964 at the age of 64.
   4.  Alvin, born on 31-05-1902 in Blendon Twp.,MI.
   5.  Clarence, born on 07-03-1906 in Blendon Twp., MI.
   6.  Ella, born on 19-04-1909 in Holland,Ottawa Co.,MI.
   7.  Marvin, born on 29-10-1911 in Blendon Twp., MI.
   8.  Udell Robert, born on 21-01-1916 in Blendon Twp., MI.

VI.395    Jacomina HELLER, dienstmeid (bij huw.), born on 04-06-1863 in Hornhuizen, christened on 16-08-1863 in Hornhuizen, died on 12-02-1912 in Pieterburen at the age of 48. Op grafzerk te Pieterburen (22-06-1999) wordt zij Jacomina HELDER genoemd. Daughter of Harm Jacobs HELLER (see also V.247) and Grietje OOSTEMA (see also V.291).
Married at the age of 23 on 14-05-1887 in Eenrum to Harm RIJZENGA, 21 years old, dagloner, born on 18-05-1865 in Pieterburen, died in Groningen, son of Johannes RIJZENGA, dagloner, and Anje AIKEMA.
From this marriage:
   1.  Johan, born on 29-08-1887 in Eenrum.
Married to Barbara RUS.
   2.  Harmannus, born on 28-03-1889 in Pieterburen.
Married at the age of 24 on 24-05-1913 in Eenrum to Annechien KERKHOFF, 23 years old, dienstmeid, born on 31-08-1889 in Eenrum, daughter of Johannes KERKHOFF and Geertje ROOS, dagloonster.
   3.  Harmannus, born on 24-03-1890 in Eenrum.
   4.  Anje, born on 20-08-1891 in Pieterburen.
Married at the age of 23 on 31-10-1914 in Eenrum to Hilbrand MEIJER, born 1893 in Kloosterburen, son of Fredericus MEIJER and Anje TERPSTRA.
   5.  Jacob, dagloner, born on 14-04-1893 in Pieterburen.
Married at the age of 21 on 31-10-1914 in Eenrum to Jantje Cornelia KERKHOFF, 19 years old, born on 05-05-1895 in Eenrum, daughter of Johannes KERKHOFF and Geertje ROOS, dagloonster.
   6.  Grietje, born on 14-06-1894 in Eenrum.
Married at the age of 20 on 13-03-1915 in Eenrum to Marten KLUIN, born 1893 in Usquert, son of Hendrik KLUIN and Pieterke STRATINGH.
   7.  Reinder, born on 11-09-1901 in Pieterburen.
Married at the age of 18 on 02-07-1920 in Baflo to Aaltje NABER, born 1901 in Baflo, daughter of Klaas NABER and Ibeltje de VRIES.
Children:
   8.  Harm HELLER, born 1884 in Kloosterburen, died on 08-02-1885 in Kloosterburen.

VI.402    Elske HELDER, dienstbode (bij huw.), born on 08-07-1872 in Kruisweg, christened on 01-09-1872 in Hornhuizen, died on 10-02-1958 in Hornhuizen at the age of 85, buried on 14-02-1958 in Hornhuizen. Samen met echtgenoot graf te Hornhuizen (27-06-1999). Zij kwam als 7-jarige, na de dood van haar moeder,te werk bij de familie Borgman op de boerderij "Oud Bokum" tussen Kloosterburen en Molenrij, waar zij zeer goed werd opgevangen en verbleef van 1879 tot 1900. Bij haar huwelijk met Klaas Koiter kreeg zij een bruidsschat van fl. 3000 mee. Ze kochten een kruideniers/manufacturen zaak in Kruisweg. In het pand is tot op de dag van vandaag (April 2006) een levensmiddelenwinkel gevestigd. Na de dood van de Fam. Borgman kreeg Elske tot haar dood fl.250 per jaar uit hun aan de kerk nagelaten erfenis. De winkel werd na de dood van Klaas Koiter door zijn zoons Harm en Niek (Nicolaas) voortgezet tot in de jaren 1970. Daughter of Harm Jacobs HELLER (see also V.247) and Grietje OOSTEMA (see also V.291).
Married at the age of 27 on 12-05-1900 in Kloosterburen to Klaas KOITER, 33 years old, koopman, winkelier, born on 09-01-1867 in Pieterburen, died on 24-02-1933 in Kruisweg at the age of 66, son of Gerrit KOITER, dagloner, and Grietje VRIEZENGA, dagloonster,koopvrouw. Hoewel oorspronkelijk Nederlands Hervormd werden zij na de"Doleantie" (Abraham Kuijper) Gereformeerd.
From this marriage:
   1.  Grietje, born on 01-04-1901 in Hornhuizen, died on 27-05-1979 in Zevenhuizen(Gr.) at the age of 78.
Married at the age of 28 on 19-12-1929 in Kloosterburen to Harm HOLMERSMA, born 1901, christened 1986.
   2.  Margaretha, born on 15-06-1902 in Hornhuizen, died on 14-04-1990 in Groningen at the age of 87.
Married at the age of 24 on 05-05-1927 in Kloosterburen to Willem POSTMA, born 1898, died 1972.
   3.  Gerrit, born on 04-05-1904 in Hornhuizen, died on 02-12-1904 in Hornhuizen, 212 days old.
   4.  Harmina, born on 09-03-1905 in Hornhuizen, died on 10-08-1976 in Kruisweg (gem. Kloosterburen) at the age of 71.
Married at the age of 20 on 12-05-1925 in Kloosterburen to Reinder KOOISTRA, born 1899, died 1976.
   5.  Gerritdina, born on 26-03-1907 in Hornhuizen, died on 04-12-1988 in Kloosterburen at the age of 81, buried in Hornhuizen.
Married at the age of 47 on 10-06-1954 in Kloosterburen to Roelf POSTHUMA, born 1899, died 1986.
   6.  Menje (see also VII.471).
   7.  Liena, born on 21-06-1909 in Hornhuizen, died on 14-05-1993 in Winsum (Gr.) at the age of 83, buried in Hornhuizen.
Married to Abel KUIZENGA, born 1887, died 1983.
   8.  Gerrit, born on 12-07-1910 in Hornhuizen.
Married to Ailke VEENSTRA, born 1910. Zij waren van 1935 - 1951 huurders van de boerderij "Wiemaheerd" aan de Zoutkamperweg 1 te Niekerk (Boerderijen in de Marne II, pag. 255-256).
   9.  Harm, born on 24-08-1911 in Hornhuizen, died on 06-09-1911 in Hornhuizen, 13 days old.
   10.  Harm, born on 06-05-1913 in Hornhuizen, died on 21-09-2001 in Groningen at the age of 88.
Married to Lemke VEENSTRA, born 1914.
   11.  Nicolaas, born on 10-05-1916 in Hornhuizen.
Married at the age of 30 on 15-10-1946 in Uithuizen to Frouwkje BRAAKSMA, born 1919, died 1995.

VI.406    Aldert HELDER, dagloner, born on 02-03-1878 in Hornhuizen, christened (gereformeerd) on 07-07-1878 in Hornhuizen, died on 04-07-1953 in Groningen at the age of 75. Dubbele zerk (met echtgenote) te Hornhuizen (27-06-1999). Son of Harm Jacobs HELLER (see also V.247) and Grietje OOSTEMA (see also V.291).
Married at the age of 18 on 07-11-1896 in Kloosterburen to Martje PIETERSEN, 20 years old (see also VII.168).
From this marriage:
   1.  Elisabeth (see also VIII.163).
   2.  Grietje, born on 03-03-1899 in Kloosterburen, died on 01-09-1899 in Kloosterburen, 182 days old.
   3.  Grietje, born on 07-06-1900 in Hornhuizen (religion: NH), died on 26-03-1989 in Almere at the age of 88. Ze kwam om door een auto ongeluk.
Married at the age of 19 on 03-06-1920 in Kloosterburen to Pieter GROEN, 23 years old, marechaussee(1920),politieagent Amsterdam, born on 07-03-1897 in Vierhuizen, gem. Ulrum (religion: NH), died 1945 in Amsterdam. Hij legt als politieagent bij de GemeentePolitie te Amsterdam op 1 Febr. 1941 een verklaring af waarin hij o.m. verklaart geen Joodse ouders of grootouders te hebben (Copie in Archief WH), son of Arjen GROEN, landarbeider, and Riekje BOERSMA.
   4.  Harmina, born on 23-11-1902 in Kloosterburen, died on 24-09-1987 in Eindhoven at the age of 84.
Married to Harm SCHUITEMA, beveiligings beambte Philips Eindhoven, chauffeur te Apeldoorn, born 1902 in Ulrum, died on 19-01-1978 in Apeldoorn.
   5.  Alida (see also VIII.170).
   6.  Harmke (see also VIII.173).
   7.  Dirkje (see also VIII.175).
   8.  Harm (see also VIII.176).
   9.  Pieterke (see also VIII.179).

VI.408    Grietje (Grace) van DIJK, born on 17-11-1858 in Westernieland, died on 06-03-1944 in USA,Fulton, Illinois at the age of 85, buried on 09-04-1944 in Fulton cemetery. Grietje (Grace) van Dijk was born illegitimate to Eltje (Elsie) van Dijk. Her father, though, was rumored to be a John Pyse (Jan Paise?) who died young in The Netherlands.

Grace (van Dijk) Huizenga died suddenly at her home on Twentieth Avenue in Fulton, Illinois at 2:30 Monday morning, 6 Mar 1944. The cause of death was an acute heart attack (myocarditis). The day before her death, she attended the afternoon services at the Christian Reformed church and had been in her usual health. Funeral services were held at 2:00 Thursday afternoon (9 Mar 1944) in the Fulton Christian Reformed church with Dr. James Putt officiating. Six grandsons served as pallbearers and interment was in the Fulton cemetery. Daughter of Jan PAIZE (see also V.253) and Eltje van DIJK.
Married at the age of 19 on 04-11-1878 in Pieterburen to Jan Hommes (John) HUIZENGA, 23 years old (see also V.32).
From this marriage: 16 children (see under V.32).
 
VI.416    Antje Hilda BOLHUIS, born on 23-01-1901, daughter of Keimp Jans BOLHUIS and Anje Jans HELLER (see also V.264).
Married at the age of 26 on 16-04-1927 in Eenrum to Arien LANGELAND, 22 years old, kweeker, born on 06-06-1904 in Uithuizen.
From this marriage:
   1.  Gezaline, born 1928.
   2.  Reinhard, born 1932.
   3.  Hendrik, born 1933.

VI.418    Jantje HELLER, born on 09-04-1887 in Leens, daughter of Jan Jans HELLER (see also V.266) and Jantje PLUISTER.
Married at the age of 23 on 21-05-1910 in Eenrum to Pieter Hendriks TOP, 25 years old, born on 06-10-1884 in Kloosterburen, son of Hendrik TOP and Anje HOOGHUIS. Bij huwelijk werd een kind gewettigd.
From this marriage:
   1.  Hendrik Jan, schoenmaker, born 1910 in Eenrum.
Married on 19-05-1934 in Winsum to Barberdina SCHOLTENS, born 1913 in Zuidhorn.
   2.  Jantje, born 1912 in Eenrum.
Married on 18-05-1933 in Winsum to Luitje WEGMAN, landarbeider, born 1909 in Usquert, son of Jakob WEGMAN and Lutia TILLEMA.
   3.  Annie.
Married to Hendrik ROZEBOOM.

VI.421    Barteld HELLER, landarbeider, born on 16-08-1891 in Eenrum, died on 08-01-1974 in Kloosterburen at the age of 82, buried in Hornhuizen. Hij was van 1930-1935 bewoner in dienstverband van de boerderij "Van der Borgheerd" aan de Wierhuisterweg 43 in Pieterburen (Boerderijen in het Halfambt nr.132).Foto, afkomstig van kleinzoon Willem Fokkens in mijn archief. Son of Jan Jans HELLER (see also V.266) and Jantje PLUISTER.
Married at the age of 23 on 22-03-1915 in Kloosterburen to Jantje van der VELDE, 24 years old, born on 20-05-1890 in Westpolder, Hornhuizen, died on 22-03-1983 in Hornhuizen at the age of 92, daughter of Hans van der VELDE and Trijntje POLSTRA. Gezamelijk graf te Hornhuizen.
From this marriage:
   1.  Jantina Jacoba (see also VII.490).
   2.  Trijntje Hilda (see also VII.492).
   3.  Johanna Jansje, born 1923 in Den Hoorn, died on 14-11-1930 in Pieterburen, buried in Pieterburen.

VI.426    Martje HELLER, born on 26-06-1902 in Eenrum, died on 07-12-1989 at the age of 87, daughter of Jan Jans HELLER (see also V.266) and Jantje PLUISTER.
Married at the age of 22 on 23-05-1925 in Eenrum to Johannes RIJZENGA, 31 years old, landarbeider, born on 05-08-1893 in Pieterburen, died on 28-05-1975 in Pieterburen at the age of 81, son of Reinder RIJZENGA, landarbeider, and Renje DOB.
From this marriage:
   1.  Reina, born on 01-10-1926 in Pieterburen.
Married 1947 to Dirk Gerko van BOLHUIS, born on 31-10-1918.

VI.428    Antje HELLER, born on 05-12-1906 in Eenrum, died on 10-04-1989 in Middelstum at the age of 82. Dubbelgraf met echtgenoot te Hornhuizen (27-06-1999). Daughter of Jan Jans HELLER (see also V.266) and Jantje PLUISTER.
Married (1) at the age of 24 on 22-12-1930 in Eenrum to Jan WIERENGA, 25 years old, bakker, born on 09-02-1905 in Kloosterburen, died on 08-01-1979 at the age of 73, son of Bernardus WIERENGA and Jantje PANNEKOEK. Gezamelijk graf te Hornhuizen.
Married (2) to N.N.
From the first marriage:
   1.  Bernard, born 1931.
Married to Jantje de GROOT.
   2.  Jan, born 1936, died 1980.
Married to Willy JONGSMA.
From the second marriage:
   3.  Jacoba Jantiena HELLER, born on 29-04-1925 in Eenrum.
Married to Klaas VEENSTRA.

VI.434    Jacomina KRUIZENGA, born on 16-03-1854 in Schouwerzijl, died on 02-06-1927 in Obergum (Winsum) at the age of 73, daughter of Geert Pieter KRUIZENGA, dagloner, and Geertruid OOSTEMA (see also V.274).
Married at the age of 17 on 21-12-1871 in Wehe to Roelf van DIJK, 24 years old, dagloner, born on 26-04-1847 in Warfhuizen, died on 05-04-1924 in Obergum (Winsum) at the age of 76.
From this marriage:
   1.  Geertruid, born 1883 in Schouwerzijl.
Married on 25-05-1908 in Leens to Simon LAP, born 1884 in Zuurdijk, son of Klaas LAP and Elizabeth JOLMAN.
   2.  Annechien, born on 03-04-1884 in Schouwerzijl, died on 04-06-1971 in Ezinge at the age of 87.
Married to Gerrit SLOPSEMA, born on 20-01-1879 in Ezinge, died on 23-02-1961 in Ezinge at the age of 82, son of Luitjen SLOPSEMA and Martje BOS.

VI.441    Jan Berends OOSTEMA, zeevisser, born on 19-05-1871 in Zoutkamp, died on 20-07-1928 in Zoutkamp at the age of 57, son of Berend OOSTEMA (see also V.276) and Grietje KLOOSTERMAN.
Married in Ulrum to Nieske OOSTERHUIS, born on 22-01-1876 in Zoutkamp, died on 11-12-1964 in Zoutkamp at the age of 88.
From this marriage:
   1.  Henderikus, zeeman, born on 26-10-1903 in Zoutkamp. Verdronken op zee (Bron: Marne 7, 1975).
   2.  Berendina, born on 13-04-1908 in Zoutkamp.
Married to J. WERNGREEN.
   3.  Folgert (see also VII.509).
   4.  Aagtje, born on 09-04-1916 in Zoutkamp.
Married to W. BIERLING.
   5.  Jacob (see also VII.513).
   6.  Grietje, born in Zoutkamp, died on 28-12-1956 in Amsterdam.
Married to Arie WASSENAAR.

VI.444    Donke STOEPKER, born 1854 in Wehe. Hij emigreerde naar USA in 1887. Hij reisde a.b. van de "Pieter Caland", aankomst New York 3 Augustus 1887. Zij vrouw en drie kinderen kwamen met de "Rotterdam" aan op 30 Sept.1887. Hun bestemming was Paterson NJ. Son of Hendrik STOEPKER, dagloner, and Martje Donkes OOSTEMA (see also V.286).
Married to Sjoukje STEIGSTRA, born on 12-01-1862 in Raard, Westdongeradeel, Frl. Daughter of Klaas Brugts STEIGSTRA and Sjoukje Sytzes WIERDA.
From this marriage:
   1.  Jan, born 1881 in Leens.
   2.  Hendrik, born 1883 in Leens.
   3.  Sieuwert, born 1887 in Leens.

VI.454    Elizabeth OOSTEMA, born on 30-12-1861 in Holland, MI, died on 04-11-1941 at the age of 79, daughter of Roelf OOSTEMA (see also V.292) and Delia SLAG.
Married at the age of 30 on 03-11-1892 to Gerrit RATERING, 33 years old, born on 22-04-1859 in Holland, MI, died on 06-03-1923 in Holland, MI at the age of 63, buried in Pilgrim Home Cemetery.
From this marriage:
   1.  Herman (see also VII.521).
   2.  Delia Elizabeth (see also VII.524).
   3.  Ralph (see also VII.525).

VI.459    Pieter OOSTEMA, Real estate agent, born on 27-06-1872 in Holland, MI, son of Roelf OOSTEMA (see also V.292) and Delia SLAG.
Married at the age of 23 on 23-10-1895 to Wilhelmina Minnie ROBERTS, born in Fowlerville, MI.
From this marriage:
   1.  W. S. Born on 05-03-1901 in Ottawa Co., MI. Jong overleden.
   2.  Thelma.

VI.461    John OOSTEMA, born on 25-03-1877 in Laketown Township. MI, died 1924, son of Roelf OOSTEMA (see also V.292) and Delia SLAG.
Married at the age of 30 on 14-08-1907 to Katherina Lena FULLER, 27 years old, born on 29-02-1880.
From this marriage:
   1.  Kathryn Elvina, born on 12-07-1908 in Holland, MI.
   2.  Jane, died in Detroit.

VI.463    Jacobus (James) OOSTEMA, dominee, born on 23-02-1880 in Holland, MI, died on 30-12-1954 in Urbana, Ill. at the age of 74. De naam van zijn kinderen werd Ostema. Son of Roelf OOSTEMA (see also V.292) and Delia SLAG.
Married at the age of 25 on 17-05-1905 in Chicago, Ill., USA to Eva Emily SMITH, 24 years old, born on 09-06-1880 in Meaford, Ontario, Canada, died on 03-04-1962 in Cherry Hill, NJ at the age of 81.
From this marriage:
   1.  Eva Helen OSTEMA (see also VII.532).
   2.  Ralph OSTEMA.
   3.  Lydia Margaret OSTEMA.
   4.  Mildred OSTEMA.
   5.  Anna Josephine OSTEMA.
   6.  James OSTEMA.
   7.  John OSTEMA. Overleed drie dagen na geboorte.
   8.  Clarence OSTEMA. Twins with Lawrence.
   9.  Lawrence OSTEMA. Twins with Clarence.
   10.  Harold OSTEMA.

VI.481    Martje Derks RONDA, born on 08-02-1865 in Mensingeweer, died on 25-08-1934 in Obergum at the age of 69, daughter of Derk RONDA and Marijke de WIT (see also V.300).
Married at the age of 18 on 26-07-1883 in Leens to Aldert SCHUT, 24 years old, born on 17-02-1859 in Pieterburen, died on 15-09-1938 in Obergum at the age of 79, son of Jan Harms SCHUT, dagloner, and Anje Abels BAKEMA, daglonerse te Pieterburen. Bij het huwelijk werd alsnog als kind erkend Jan Alderts Schut.
From this marriage:
   1.  Jan Alderts, koopman te Winsum, born on 23-09-1882 in Leens. Gewettigd bij huwelijk van zijn natuurlijke ouders. Died on 25-08-1934 in Obergum at the age of 51.
Married at the age of 29 on 15-05-1912 in Winsum to Aafke Wijbes HIJLKEMA, 32 years old, born on 26-03-1880 in Mensingeweer, died on 09-06-1939 in Groningen at the age of 59, daughter of Wiebe HIJLKEMA, Landbouwer te Mensingeweer, and Aafke KRUIZINGA.
   2.  Klaas, born on 16-05-1892 in Mensingeweer, gem. Leens.

VI.485    Jan Ernst HELDER, huisschilder, born on 08-02-1865 in Groningen (religion: Ger.). Hij woonde na zijn huwelijk in ieder geval sinds Sept.1890 in Amsterdam, son of Willem HELDER (see also V.318) and Magdalena Catharina Margaretha LAMBEEK/LAMBECK.
Married (1) at the age of 23 on 08-08-1888 in Amsterdam. Bij huwelijk erkenning van 1 kind to Johanna Catharina Elisabeth GOEDERMAN, 25 years old, born on 04-07-1863 in Amsterdam (religion: NH), died on 18-10-1912 in Amsterdam at the age of 49, daughter of Jan GOEDERMAN and Elisabeth GUNDELACH.
Married (2) at the age of 48 on 26-11-1913 in Amsterdam to Mariena NOORDEWIER, 34 years old, born on 14-04-1879 in Termunten, daughter of Jan NOORDEWIER and Hendrikje van der MOLEN.
From the first marriage:
   1.  Johanna Catharina Elisabeth, born on 16-08-1891 in Amsterdam (religion: Ger.). Zij woonde tot 30 April 1918 bij haar vader en moeder resp. stiefmoeder in.Bron: gezinskaart vader Jan Ernst Helder. Daarna tot in ieder geval Sept.1938 bij haar zuster Dirkje en zwager Johannes Christiaan Hendrik Verburg (bron: haar gezinskaart).
   2.  Derkje (see also VII.547).
   3.  Magdalena Catharina Margaretha, born on 13-12-1895 in Amsterdam, died 1895 in Amsterdam.
   4.  Jan Ernst (see also VII.549).
   5.  Magdalena Catharina Margaretha, born on 15-12-1898 in Amsterdam (religion: Ger.).
Married at the age of 26 on 29-04-1925 in Amsterdam, divorced after 38 years on 14-05-1963 from Ariaan Pieter VERBURG, winkelier(1925), born 1903 in Weesp, son of Willem VERBURG, expeditiebediende(1920), and Niesje van 't KRUIS.
   6.  Willem, born on 16-03-1900 in Amsterdam, died on 03-08-1901 in Amsterdam at the age of 1.
   7.  Jacob Willem, born on 15-05-1901 in Amsterdam.
From the second marriage:
   8.  Mariena, born on 24-02-1916 in Amsterdam?
   9.  Willem, fabrieksarbeider,zijlmaker, born on 14-03-1918 in Amsterdam (religion: Chr. Ger.), died on 31-07-1985 in Amsterdam at the age of 67.
Married at the age of 24 on 03-06-1942 in Amsterdam to Lubke REITSEMA, 27 years old, born on 03-03-1915 in Doezum, gem.Grootegast, died febr.1995 in Amsterdam.

VI.491    Pieter Johan Frederik HELDER, kastenmaker, born on 18-11-1870 in Groningen, son of Willem HELDER (see also V.318) and Magdalena Catharina Margaretha LAMBEEK/LAMBECK.
Married at the age of 22 on 30-11-1892 in Amsterdam. Broers Jacob Willem en Jan Ernst als voogd resp. toeziend voogd van de bruidegom to Aaltje STEVENS, born 1870 in Amsterdam, daughter of Johan Willem STEVENS and Dorothea Maria Christina BUEHRE.
From this marriage:
   1.  Pieter Jacob Willem, melkbezorger(1914), born 1893 in Amsterdam. Hij doet op 6 Febr.1943 op politiebureau aangifte dat op 6 Febr.1943 tussen 4 en 4.15 vanachter zijn kraam op de Nieuwmarkt (Amsterdam) zijn handkar is ontvreemd. Hij wordt omschreven als zijnde koopman, oud 49 jaar, wonende Anjeliersstraat 119 huis. (Bron Politieregisters Amsterdam).
Married on 29-10-1914 in Amsterdam to Johanna Elisabeth Steevens, born 1894 in Amsterdam, daughter of Johan Hendrik Christoph STEEVENS and Johanna Elisabeth HOLSHUIJSEN.

VI.493    Willem HELDER, smid, gasfitter, born on 08-10-1873 in Groningen. Hij woonde in Amsterdam in bij het gezin van zijn broer Jan Ernst, vertrok naar Meppel en Groningen (Brugstraat 38).Op 29 Dec. 1896 gaat hij naar de Oldenbarneveldstraat. Na zijn huwelijk (25 Nov. 1897) woonde met zijn vrouw in London (U.K.) en daarna weer in Amsterdam. Tot zijn dood (17 Maart 1912) woonde het gezin maar liefst op 12 adressen. Zijn gezinskaart geeft alle adressen (copie aanwezig). Na zijn dood vertrekken de weduwe (Trientje Hofman) en haar kinderen naar Groningen (Boterdiep 23 Westzijde), maar vestigen zich per 16 Sept.1913 ten huize van ene Johannes Hendriks Keulink in de Pontanusstraat 59 in Amsterdam. Ook daarna wonen zij tot de dood van Trientje Hofman nog op 8 adressen in Amsterdam. Het laatste is Marco Polostraat 204. Son of Willem HELDER (see also V.318) and Magdalena Catharina Margaretha LAMBEEK/LAMBECK.
Married at the age of 24 on 25-11-1897 in Amsterdam to Trientje HOFMAN, 27 years old, born on 13-12-1869 in Groningen (religion: DG), died on 26-10-1931 at the age of 61, daughter of Pieter HOFMAN, touwslager, and Marchien AALDRING.
From this marriage:
   1.  Magdalena Catharina Margaretha, born on 28-01-1899 in Amsterdam, died on 06-03-1899 in Amsterdam, 37 days old.
   2.  Margaretha, dagdienstbode, werkster, born on 20-05-1900 in Amsterdam.
   3.  Magdalena Catharina Margaretha, born on 05-05-1902 in Amsterdam, died on 29-07-1903 at the age of 1.
   4.  Willem, tuinder,rangeerder,brievenbesteller(1932), born on 18-12-1903 in Amsterdam. Blijkens gezinskaart van zijn ouders vertrekt hij op 25-1-1916 naar Barneveld.Van 19 Dec. 1923 tot 8 April 1924 woont hij in Hillegersberg en daarna in de Beemster aan de Purmerenderweg 74.
Married at the age of 28 on 26-10-1932 in Amsterdam to Maria Catharina LANGENDIJK, born 1904 in Leerdam, daughter of Petrus Cornelis Johannes LANGENDIJK and Johanna van MEETEREN.
   5.  Pieter, koffiebrander (1932), born on 07-01-1905 in Amsterdam. Per 30 Mei 1925 vestigt hij zich in Hillegersberg.
Married at the age of 27 on 13-01-1932 in Amsterdam to Antje BLEES, born 1908 in Sloten, son of Dirk BLEES, meesterknecht fouragehandel(1932), and Grietje de LANGE.
   6.  Magdalena Catharina Margaretha, borduurster, born on 15-09-1906 in Amsterdam. Blijkens de gezinskaart woont zij als borduuster bij haar zus Margaretha.
   7.  Maria Catharina, born on 08-12-1907 in Amsterdam.

VI.497    Jacob HOFMAN, koetsier(1902),opzichter stadsreiniging Amsterdam, born on 16-02-1876 in Groningen, died on 16-11-1943 in Amstelveen at the age of 67, son of Pieter HOFMAN, touwslager, and Johanna HELDER (see also V.321).
Married (1) at the age of 20 on 12-08-1896 in Amsterdam to Aafje SCHENK, born 1873 in Wormerveer, daughter of Pieter SCHENK, korenmeter, and Jansje de BOER.
Married (2) at the age of 26 on 30-07-1902 in Amsterdam. Hij was volgens Genlias weduwnaar van Aafje Schenk. Spouse is Guurtje SCHENK, 26 years old, born on 30-04-1876 in Wormerveer, died on 28-02-1944 in Amstelveen at the age of 67, daughter of Pieter SCHENK, korenmeter, and Jansje de BOER.
From the second marriage:
   1.  Jansje, born 1904 in Amsterdam.
   2.  Johanna (see also VII.571).

VI.500    Jacobus Godfried NEEK, tramconducteur(1929), born on 18-08-1883 in Groningen, son of Jacobus Godfried NEEK, soldaat (bij huw. gepensioneerd soldaat), and Johanna HELDER (see also V.321).
Married at the age of 26 on 30-08-1909 in Venlo to Maria Johanna Hubertina DAHMEN, born in Roermond, daughter of Daniël Hubertus DAHMEN and Maria Catharina Hubertina BLOMMERS.
From this marriage:
   1.  Hubertina Godefrida Jacoba, born 1910 in Amsterdam.
Married on 15-05-1929 in Amsterdam to Marten LOS, Handelsreiziger, born 1905 in Amsterdam.

VI.512    Iefke LOOMAN, born 1887 in Groningen, daughter of Caspar Henricus LOOMAN, milicien 1e regiment infanterie, arbeider, and Martha HELDER (see also V.333).
Married (1) on 25-12-1913 in Groningen to Hermanus DUZINK, arbeider, born 1888 in Hoorn, died on 05-08-1919 in Groningen, son of Petrus Hermanus DUZINK, arbeider, and Maria VELTHUIS.
Married (2) on 24-03-1926 in Amsterdam to Wilhelmus VERZIJLENBERG, nachtwaker(1926), born 1874 in Bloemendaal, son of Johannes Jacobus VERZIJLENBERG and Cornelia van HORICK.
From the first marriage:
   1.  Casper Henderikus, born 1916 in Groningen, died on 04-04-1917 in Groningen.

VI.520    Johannes HELDER, buitenvaarder, born on 08-04-1864 in Appingedam. Aangifte wordt gedaan door de vroedvrouw Reina Hendriks Spelde, die in 1865 ook de aangifte van de geboorte van Jantje Helder als dochter en in 1869 van Jan Ritsema als zoon van Eltje Jans Helder zal doen. Son of Eltje Jans HELDER (see also V.346).
Married at the age of 23 on 17-06-1887 in Appingedam. Bij huwelijk is hij in militaire dienst bij het 5-de Regiment Infanterie. In de trouwakte wordt vermeld dat hij een natuurlijke, niet erkende zoon is van Eltje Helder.Bij het overlijden van zoon Harmannus op 31-8-1897 wordt vermeld dat de moeder is overleden en dat van de vader de huidige verblijfplaats onbekend is.
De kinderen Jantje,Eltje,Grietje,Jan,Arendina Jantina en Derk komen op een gezinskaart van de gemeente Appingedam opgemaakt op 1 Jan.1900 voor als "bestedelingen" bij Geessien Vos en haar zoon Roelf. Spouse is Johanna de JONGE, 20 years old, born on 19-09-1866 in Appingedam, died on 02-06-1896 in Appingedam at the age of 29. Na haar overlijden worden de nog levende kinderen als "bestedelingen" ondergebracht bij Geessien Vos in Appingedam. De vader is met onbekende bestemming vertrokken. Daughter of Jan Harmannus de JONGE, voorman, kastelein (1896), and Jantje BOELE BOELENS.
From this marriage:
   1.  Jan, born on 27-06-1887 in Appingedam, died on 07-07-1887 in Appingedam, 10 days old.
   2.  Jantje, born on 01-12-1888 in Appingedam.
   3.  Eltje, born on 22-02-1890 in Groningen.
   4.  Grietje, born on 05-07-1891 in Appingedam.
   5.  Jan (John), born on 12-08-1892 in Hoogezand.
Married at the age of 24 on 23-08-1916 in Cincinnati,Hamilton,Ohio,USA to Magdalena ULLAND, born 1890 in Reading, Ohio,USA, daughter of Anthony ULLAND and Mary BELTRUP.
   6.  Arendina Jantina, born on 07-12-1893 in Appingedam.
   7.  Derk, born on 14-02-1895 in Opwierde.
   8.  Harmannus, born on 30-03-1896 in Appingedam, died on 31-08-1897 in Appingedam at the age of 1. Bij zijn overlijden wordt vermeld dat de verblijfplaats van zijn vader ten tijde van het overlijden onbekend is en dat zijn moeder is overleden.Het overlijden wordt aangegeven door Hendrik Meijer, 51jaar, behanger te Appingedam en Hendrik Dijkstra, 25 jaar, koperslager te Appingedam. Bij zijn overlijden wordt in de akte opgemerkt dat de verblijfplaats van zijn vader onbekend is.

VI.527    Arendina Catharina RITSEMA, born on 30-08-1872 in Tjamsweer, died on 21-04-1967 in Oostellingwerf at the age of 94, daughter of Jan Jans RITSEMA, tuinier, spekslager, and Eltje Jans HELDER (see also V.346).
Married at the age of 21 on 20-01-1894 in Appingedam to Arnoldus van der LINDE, 22 years old, bakker, born on 16-02-1871 in Delfzijl, died on 07-03-1931 in Delfzijl at the age of 60, son of Egbert van der LINDE, winkelier, and Sophia Catharina SANDMAN.
From this marriage:
   1.  Egbert, born on 20-03-1894 in Appingedam. Van de ouders wordt gezegdd:"wonende te Delfzijl".
   2.  Jan Arnoldus, born on 09-12-1900 in Delfzijl.
Married (1) to Geertje BOS, born circa 1900.
Married (2) to Tietje BRUGGEMAN, born circa 1900.
   3.  Arnoldus, born on 11-02-1907 in Delfzijl.
Married to Jacoba Anna Maria de JONG, born circa 1907.
   4.  Sophia Catharina Egberdina, born on 23-10-1908 in Delfzijl.
Married to Klaas KOSTER, born circa 1908.

VI.528    Hendrik Tjas RITSEMA, veldwachter te Zwammerdam, born on 31-03-1874 in Tjamsweer, died on 21-01-1948 in Woerden at the age of 73, son of Jan Jans RITSEMA, tuinier, spekslager, and Eltje Jans HELDER (see also V.346).
Married at the age of 25 on 06-12-1899 in 's-Gravenhage to Petronella HUBEE, 24 years old, born on 05-05-1875 in Sneek (religion: RK), died on 24-06-1970 in Montfoort at the age of 95, daughter of Obbe HUBEE and Saakje EKAS.
From this marriage:
   1.  Jan Obbe, employé Philipsfabrieken Eindhoven, born on 17-09-1900 in Zwammerdam, died on 03-01-1990 in Valkenswaard at the age of 89.
Married at the age of 28 on 30-04-1929 in Amersfoort to Etje Alida de HAAN, 27 years old, born on 18-11-1901 in Amersfoort, died on 06-01-1973 in Eindhoven at the age of 71.
   2.  Obbe Hendrik (see also VII.595).
   3.  Johan Jacob (see also VII.597).

VI.530    Jacob RITSEMA, spekslager, born on 05-06-1875 in Tjamsweer, died on 04-11-1934 in Groningen at the age of 59, son of Jan Jans RITSEMA, tuinier, spekslager, and Eltje Jans HELDER (see also V.346).
Married at the age of 19 on 16-03-1895 in Appingedam to Johanna KROL, 18 years old, born on 14-02-1877 in Appingedam, died on 22-01-1956 in Delfzijl at the age of 78, daughter of Jan KROL and Aafke SMIT, winkelierster.
From this marriage:
   1.  Aafke (see also VII.600).
   2.  Jan Jans, born on 24-01-1897 in Appingedam, died on 15-02-1897 in Appingedam, 22 days old.
   3.  Zwaantje, born on 18-12-1899 in Appingedam, died on 10-05-1900 in Appingedam, 143 days old.
   4.  Arendina (see also VII.604).
   5.  Antje, born on 28-03-1904 in Appingedam.
Married at the age of 29 on 19-02-1934 in Delfzijl to Folkert DIJK, 33 years old, born on 02-01-1901 in Delfzijl, died circa 1940.
   6.  Jacob (see also VII.607).

VI.533    Antje HELDER, born on 10-05-1887 in Zeerijp, daughter of Willem Jans HELDER (see also V.349) and Anje DOORNBOS.
Married at the age of 25 on 07-09-1912 in 't Zandt to Willem TOR, 26 years old, winkelier, born on 18-04-1886 in Zuidlaren, son of Jan TOR and Aaltje KROEZE.
From this marriage:
   1.  Aaltje, born on 08-09-1915 in Appingedam.

VII.2    Frederick George KETTLER, Manager of Sherwin-Williams Paintstore in Cedar Rapids IA en in Rockford, Il., makelaar in Rockford, Il. Born on 24-06-1905 in Cedar Rapids, IA, died on 21-05-1969 in Rockford, Il. at the age of 63, buried in Cedar Memorial Park, IA, Acacia Lot 654, space 5, son of Reinder Friedrich KETTLER (see also VI.3) and Addie DAMHOFF.
Married at the age of 27 on 24-11-1932 in Cedar Rapids, IA to Melba MENTZER.
From this marriage:
   1.  Ann Denise, born on 03-06-1934 in Cedar Rapids, IA.
Married to Gerald GIBBS, zij wonen in San Clemente, CA.
   2.  Karen Jean, born on 10-05-1937 in Cedar Rapids, IA, died on 12-05-1990 in Denver, CO at the age of 53, buried in Crown Hill Cemetery,Wheatridge, CO. Block 13. Attended Coe College, Cedar Rapids, IA. Affiliated with the Chi Omega Sorority. After divorce (Febr.1981) manager High School Cafeteria. Married at the age of 23 on 27-08-1960 in Westminster, CO, divorced Febr. 1981 from Marvin ADAMS. Drie kinderen: Mark, Alan, and Andrew.
   3.  Gail Judith, born on 23-07-1940 in Rockford. Il.
Married at the age of 21 on 30-06-1962 to Thomas Joseph KOLDA.
   4.  Linda Fredericka (see also VIII.8).

VII.7    Trientje KRUIGER, born on 03-04-1890 in Groningen, daughter of Harm KRUIGER and Kornelia van LAND (see also VI.14).
Married at the age of 17 on 09-02-1908 in Groningen to Hero MULDER, 21 years old, born on 25-03-1886 in Groningen, son of Hero MULDER and Trientje de BOOIS.
From this marriage:
   1.  Trientje, born on 27-06-1908 in Groningen.
   2.  Cornelia, born on 18-07-1909 in Groningen.
   3.  Hero, born on 11-08-1910 in Groningen.
   4.  Harm Teunis Aldert, born on 20-02-1912 in Groningen.
   5.  Arend Jan, born on 13-08-1913 in Groningen.
   6.  Jantje Harmanna, born on 31-05-1922 in Groningen.
   7.  Greta, born on 06-02-1930 in Groningen.

VII.14    Hindrikje VINK, born on 12-02-1894 in Pieterburen, died on 06-05-1957 in Wierhuizen at the age of 63, daughter of Derk VINK, boerenknecht, and Trijntje HELDER (see also VI.30).
Married at the age of 20 on 02-04-1914 to Willem FOKKENS, 24 years old, born on 03-11-1889 in Kloosterburen, died on 22-04-1944 in Wierhuizen at the age of 54, son of Jan FOKKENS and Fokelina BOS. Gezamelijk graf op begraafplaats Wierhuizen.
From this marriage:
   1.  Jan (see also VIII.16).

VII.37    Jantje HELDER, born on 31-10-1898 in Den Andel, died on 02-09-1983 in Baflo at the age of 84, buried in Baflo. Grafnr. 505, daughter of Renne HELDER (see also VI.32) and Wietske VEENKUIL/DE BOER.
Married at the age of 18 on 09-12-1916 in Baflo to Jan POEL, 18 years old, born on 11-01-1898 in Baflo, died on 24-03-1995 at the age of 97, son of Jacob POEL and Metje DREWES.
From this marriage:
   1.  Jacob, born on 02-06-1917 in Baflo.
   2.  Renne, born on 16-10-1920 in Baflo.
   3.  Metje, born on 24-01-1926 in Baflo.
   4.  Wietse, born on 30-08-1928 in Baflo.

VII.39    Hendriktje HELDER, born on 17-07-1900 in Den Andel, died on 24-01-1987 in Amsterdam at the age of 86. Heeft samen met haar zuster Rolina een grafsteen te den Andel.Grafnr.261, daughter of Renne HELDER (see also VI.32) and Wietske VEENKUIL/DE BOER.
Married at the age of 32 on 10-05-1933 in Dordrecht to Adrianus SCHOUTEN, 31 years old, Machinist bij Maatschappij Oceaan, born on 04-09-1901 in Dordrecht. In de data van het Erfgoedcentrum Dordrecht komt een geboorte voor van Adrianus Schouten op 04 Sept.1901. Aktenr. 867. Vader: Johannes Schouten, moeder:Adriana Schaap. Died ca. 1982 in Toronto,Canada. Hij voer gedurende de tweede wereldoorlog op de Nederlandse koopvaardij en emigreerde in 1946 naar London in Engeland en vandaar in 1955 naar Toronto in Canada met als adres Babcockroad 5.(Info van Edwin Drees dreesmeijer@hotmail.com op 8 Mei 2012)
Volgens het TV programma "Vermist" is hij met een Engelse vrouw naar Canada geemigreerd. Son of Johannes SCHOUTEN and Adriana SCHAAP.
From this marriage:
   1.  Adriana Hendriktje (see also VIII.22).

VII.40    Trijntje HELDER, born on 24-09-1902 in Den Andel, died on 29-03-1972 in Zuidhorn at the age of 69, daughter of Renne HELDER (see also VI.32) and Wietske VEENKUIL/DE BOER.
Married at the age of 29 on 14-05-1932 to Tijmen Ite DIJKEMA, 28 years old, born on 11-12-1903 in Baflo, died on 20-05-1990 in Baflo at the age of 86.
From this marriage:
   1.  Elske, born on 05-09-1938.
Children:
   2.  Wietske HELDER/DIJKEMA, born on 22-10-1920. Na het huwelijk van haar moeder kreeg zij de naam van haar stiefvader Dijkema.
Married to Klaas Reinder de ROOS, born on 22-05-1913 in Zutphen, died on 27-01-1958 in Apeldoorn at the age of 44.

VII.45    Jacob Jan HELDER, bakker, born on 04-01-1915 in Den Andel, died on 16-08-1997 in Groningen at the age of 82, son of Renne HELDER (see also VI.32) and Wietske VEENKUIL/DE BOER.
Married at the age of 23 on 20-02-1938 in Groningen to Aleida HAZEVELD, 20 years old, born on 19-10-1917 in Amersfoort, died <2003, daughter of Hendrik HAZEVELD.
From this marriage:
   1.  Wendelina, born on 06-07-1938 in Groningen, died on 12-12-1996 in Nijkerk at the age of 58, buried on 17-12-1996 in Soest.
Married at the age of 28 on 04-03-1967 in Soest to Jacob Hans BUIS, born 1935, died on 21-12-1991.
   2.  Dr. Renne, docent Dr. in de scheikunde, born on 24-04-1946 in Groningen. Hij promoveerde op 23 Sept.1974 tot doctor in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RU Groningen op een organisch chemisch onderwerp bij Prof.H. Wijnberg.
Married at the age of 23 on 06-06-1969 in Buitenpost to Geertruida van TIJUM, 18 years old, born on 07-02-1951.
   3.  Henderika (see also VIII.31).
   4.  Wietske Aleida (Marga) (see also VIII.32).
   5.  Jacob Jan (see also VIII.33).

VII.53    Harold Dale HUIZENGA, born on 24-12-1921 in Erie, died on 28-03-1997 in Fulton Samaritan Hospital Clinton at the age of 75, son of Roelf (Ralph) Jans HUIZENGA (see also VI.67) and Grace JUIST.
Married (1) at the age of 24 on 05-06-1946 in Fulton Fulton to Theresa BALK, 24 years old, born on 02-02-1922, died on 03-02-1991 in Fulton at the age of 69.
Married (2) at the age of 69 on 20-09-1991 in Morrison to Wilma Mae BIELEMA, 61 years old, born on 07-04-1930 in Fulton.
From the first marriage:
   1.  Mark.
   2.  Philip.

VII.56    Robert James HUIZENGA, born on 07-04-1924 in Erie, died on 23-08-1986 in Fulton at the age of 62, son of Roelf (Ralph) Jans HUIZENGA (see also VI.67) and Grace JUIST.
Married at the age of 20 on 13-06-1944 in Fulton to Flora Jeanette POST, 20 years old, born on 14-08-1923 in Fulton.
From this marriage:
   1.  Kathleen Grace (see also VIII.38).
   2.  Douglas.
   3.  Jack.
   4.  Mary.
   5.  Sally.
   6.  Steven.
   7.  Susan.

VII.58    Kenneth Ralph HUIZENGA, born on 30-07-1927 in Erie, son of Roelf (Ralph) Jans HUIZENGA (see also VI.67) and Grace JUIST.
Married at the age of 29 on 26-10-1956 in Erie Erie to Wilhelmina (Minnie) HUIZENGA, born in Ustick.
From this marriage:
   1.  David.
   2.  Debra.

VII.61    Eunice Grace HUIZENGA, born on 14-09-1935 in Erie, daughter of Roelf (Ralph) Jans HUIZENGA (see also VI.67) and Grace JUIST.
Married at the age of 19 on 04-05-1955 in Newton Township. In de Newton Zion Reformed Church. Spouse is Leland Conrad SWANSON, 19 years old, born on 28-06-1935 in Albany.
From this marriage:
   1.  Melinda Lou (see also VIII.48).
   2.  Michael Lee, Scientist at Pharmacia & Upjohn, born on 23-11-1960 in Fulton. Voorvader is Klaas Jacobs Juist, de eerste sluiswachter op Noordpolderzijl van 1811-1826.
   3.  Marc Leland, born on 28-09-1964.

VII.63    Ida VOOS, born on 27-09-1903 in Pieterburen, died on 04-05-1973 in Groningen at the age of 69. Ziekenhuis. Buried on 08-05-1973 in Leens, daughter of Kornelis VOOS and Trientje HUIZENGA (see also VI.74).
Married at the age of 29 on 03-06-1933 in Eenrum to Pieter Jacob SIELSTRA, 31 years old, born on 01-04-1902 in Groningen, died on 08-07-1989 at the age of 87, buried in Leens.
From this marriage:
   1.  A. (see also VIII.52).

VII.64    Jacobus VOOS, Landarbeider, born on 03-10-1905 in Pieterburen, died on 15-12-1987 in Groningen at the age of 82, buried on 18-12-1987 in Groningen, son of Kornelis VOOS and Trientje HUIZENGA (see also VI.74).
Married at the age of 43 on 16-04-1949 in Eenrum to Johanna MEERTENS, 23 years old, born on 14-06-1925 in Middelstum, died on 11-04-1971 in Groningen at the age of 45.
From this marriage:
   1.  Menke (see also VIII.54).
   2.  Kornelis, Magazijnbediende, matroos grote vaart, born on 05-06-1950 in Westernieland Westernieland Westernieland, died on 04-11-1975 in Noordwijk at the age of 25.
   3.  Willem, born on 11-10-1951 in Eenrum.
Married to A. FURDA.
   4.  Trientje, born on 14-12-1953 in Eenrum.
Married to C. KOLEN.
   5.  Jantje, born on 11-09-1955 in Eenrum.
Married to J. MOLANUS.
   6.  Hendrik, born on 22-02-1957 in Eenrum.
Married to A. BOELENS.
   7.  Bernardus, born on 03-09-1958 in Eenrum.
Married to G. STOFFELEN.

VII.66    Hendrik VOOS, Landarbeider, houtbewerker, born on 26-08-1907 in Pieterburen, died on 15-03-1985 in Baflo at the age of 77, son of Kornelis VOOS and Trientje HUIZENGA (see also VI.74).
Married at the age of 25 on 27-05-1933 in Eenrum to Foltje KLADDER, 21 years old, born on 14-10-1911 in Eenrum, died circa 1995.
From this marriage:
   1.  Trijntje Hillie, born on 03-09-1933 in Eenrum.
Married at the age of 22 on 06-04-1956 to J.S. WIERSMA.
   2.  Hillie Fokkina, born on 31-01-1935 in Eenrum.
Married at the age of 20 on 25-02-1955 to D. van DIJKEN.
   3.  Corrie, born on 13-04-1937 in Eenrum.
Married at the age of 23 on 16-12-1960 to H. MULDER.
   4.  Pieterdina (see also VIII.73).
   5.  Jacobus, born on 26-01-1940 in Eenrum.
Married at the age of 31 on 18-08-1971 to E. M. van ASPEREN.
   6.  Aaltje, born on 05-01-1942 in Eenrum.
   7.  Ida (see also VIII.78).
   8.  Henderika, born on 01-05-1946 in Eenrum.
Married at the age of 24 on 10-07-1970 to P.K. SLOB.
   9.  Jantina, born on 02-07-1951 in Eenrum.
Married at the age of 20 on 09-06-1972 to J. KUIPERS.
   10.  Jantje, born on 14-01-1953 in Bierum.
Married at the age of 22 on 25-04-1975 to S.H. BOLT.

VII.76    Folkert BULTHUIS, landarbeider, born on 28-05-1894 in Pieterburen, died on 31-05-1968 in Groningen at the age of 74, son of Folkert BULTHUIS, boereknecht, and Trientje Kornelis BULT (see also VI.96).
Married at the age of 25 on 22-05-1920 in Eenrum to Gezina SMITH, 24 years old, born on 27-05-1895 in Vierhuizen, died on 24-09-1983 in Baflo at the age of 88.
From this marriage:
   1.  Trientje, born on 21-10-1924 in Pieterburen, died on 13-04-1999 in Hardenberg at the age of 74.

VII.79    Pieter HELLER, voerman, grondwerker, born on 15-06-1890 in Groningen (religion: geen), died on 02-11-1970 in Groningen at the age of 80, cremated in Esserveld, Groningen, son of Nicolaas Petrus HELLER (see also VI.106) and Folkerdina SCHOLTENS, huisvrouw, winkelierster.
Married 1922 in Groningen to Lammegiene TOP, huisvrouw, born on 19-04-1897 in Groningen, died on 09-04-1946 in Groningen at the age of 48, buried in Esserveld, Groningen, daughter of Wiebe Hans TOP and Willemke Roelfs SIKKEMA.
From this marriage:
   1.  Nicolaas Petrus (see also VIII.86).
   2.  Louwe Wiebe (see also VIII.88).
   3.  Johannes Petrus, born on 21-01-1926 in Groningen (religion: geen).
Married to Rietje VERWEIJ.
   4.  Folkerdina, born on 10-03-1929 in Groningen, died on 08-10-2008 in Groningen at the age of 79, cremated in Groningen.
Married to Hendrik JAGER.
   5.  Roelof (see also VIII.94).
   6.  Hendericus Johannes (see also VIII.96).

VII.82    Johannes Petrus HELLER, voermansknecht, born on 12-06-1895 in Groningen (religion: geen), son of Nicolaas Petrus HELLER (see also VI.106) and Folkerdina SCHOLTENS, huisvrouw, winkelierster.
Married to Harmanna Jacoba KOOPMAN, born on 09-08-1908 in Appingedam (religion: geen).
From this marriage:
   1.  Folkerdina, born on 05-05-1933 in Groningen (religion: geen).
Married in Groningen to Willem WOLD, born on 06-07-1937 in Groningen.
   2.  Johannes Petrus (see also VIII.100).

VII.86    Hendericus Johannes HELLER, bankwerker, born on 18-02-1899 in Groningen (religion: geen), died on 30-11-1980 in Groningen at the age of 81, son of Nicolaas Petrus HELLER (see also VI.106) and Folkerdina SCHOLTENS, huisvrouw, winkelierster.
Married at the age of 23 on 28-09-1922 in Groningen to Trientje Christina PIETERS, 24 years old, huisvrouw, born on 15-12-1897 in Haren, died on 18-06-1976 in Groningen at the age of 78, daughter of Christoffer PIETERS and Alida Hillegina DUNNEBACKE.
From this marriage:
   1.  Nicolaas Petrus (see also VIII.102).
   2.  Christoffer (see also VIII.104).
   3.  Folkerdina (see also VIII.107).

VII.97    Charlotte Maria ter HORST, born on 13-09-1898, daughter of Jan ter HORST, depothouder, kellner, and Eltje HELLER (see also VI.120).
Divorced >1945 from Gerard van der LAARS, born 1900.
From this marriage:
   1.  Andre, born 1935.
   2.  Elly (see also VIII.110).

VII.102    Johannes HELLER, electricien, born on 16-05-1903 in Groningen, son of Johannes Petrus HELLER (see also VI.126) and Grietje SPIES.
Married to Hendrika KREMER, tot huwelijk dienstbode, born on 20-05-1905 in Hoogezand (religion: NH), died on 01-07-1993 in Groningen at the age of 88.
From this marriage:
   1.  Johannes Petrus (see also VIII.111).
   2.  Arend (Arie) (see also VIII.113).
   3.  Hendrik (see also VIII.115).
   4.  Charlotte Maria, born on 28-12-1939 in Groningen.
Married at the age of 23 on 10-05-1963 in Groningen to Roelf Simon BAKEMA, 28 years old, born on 19-06-1934 in Groningen, son of Henderikus BAKEMA, laboratoriumbediende, and Antje Klazina BOSKER. Geen kinderen.
   5.  Rudolf Johannes, born on 29-06-1947 in Groningen.

VII.111    Jantje BUIKEMA, born on 30-03-1893 in Vierhuizen, died on 06-05-1993 in Ulrum at the age of 100, daughter of Albertus BUIKEMA (see also VI.151) and Wilhelmina VERBURG.
Married at the age of 22 on 01-05-1915 in Ulrum to Berend BUIKEMA, 26 years old, veehouder en voerman, born on 15-02-1889 in Vierhuizen, died on 07-06-1982 in Ulrum at the age of 93, son of Riepke Berends BEUKEMA, dagloner te Vierhuizen, and Jantje RISPENS.
From this marriage:
   1.  Jantje (see also VIII.121).

VII.113    Martje HELLER, onderwijzeres, born on 07-08-1886 in Ulrum, died on 18-06-1938 in Groningen at the age of 51, buried in Esserveld, Groningen. Zij was van April 1907 tot Jan.1911 onderwijzeres op de "School met de Bijbel" te Leens. Zie ook:Christelijk Onderwijs Leens 1875 -2000 door U. J. de Vries, De Marne B.V., Leens, 2000. Daughter of Jacob HELLER (see also V.94) and Martje BRONKEMA (see also VI.160).
Married at the age of 29 on 06-10-1915 in Ulrum to Hendericus STOIT, 27 years old, houthandelaar (Henderico), born on 11-03-1888 in Leens, died on 08-09-1946 in Groningen at the age of 58, buried in Esserveld,Groningen, son of Johannes STOIT, houthandelaar te Leens, and Jantje WARENDORP.
From this marriage:
   1.  Johannes Jacob, houthandelaar, born on 18-07-1916 in Leens, died 1974 in Groningen.
Married at the age of 24 on 23-09-1940 in Groningen to Anna RUITER, 24 years old, born on 11-07-1916 in Steenwijk, son of Alle Hendriks RUITER, commies Rijksbelastingdienst, and Maria BERGER.
   2.  Martje Jantje, born on 18-01-1918 in Groningen.
   3.  Jantje Nantina, born on 12-04-1921 in Groningen, died on 08-05-1976 in Heerenveen at the age of 55, buried in Esserveld, Groningen.
   4.  Jacob Jan, born on 29-04-1932 in Groningen. Na de dood van zijn moeder woonde hij bij haar broer Hendrik Gerrit Heller, die per 14Sept.1938 toeziend voogd werd van Martje Jantje, Jantje Nantina, en Jacob Jan.

VII.116    Hendrik Gerrit HELLER, pluimveehouder landbouwer, born on 17-05-1894 in Ulrum, died on 28-07-1967 at the age of 73, buried in Ulrum. Grafsteen anwezig in Maart 2005. Volgens J. S. van Weerden, " De Westpolder" (pag.288) woonde hij in 1960 op hoenderpark "De Klei" te Ulrum, waar vroeger W.L. Dijkhuis, eigenaar van de "Manneplaats" in de Westpolder woonde. Hij komt voor op een foto uit 1936 van de Burgerwacht van Ulrum. Deze foto is te vinden in de "Merne-map", hoofdstuk "Maatschappelijke Ontwikkelingen", blz.88. Son of Jacob HELLER (see also V.94) and Martje BRONKEMA (see also VI.160).
Married at the age of 26 on 06-05-1921 in Aduard. Gezamelijke grafsteen te Ulrum (08-07-2000). Spouse is Pieterke NIEUWENHUIS, 24 years old, born on 25-05-1896 in Hoogkerk, died on 26-03-1974 in Ulrum at the age of 77, daughter of Jan NIEUWENHUIS and Eltje WIGBOLDUS.
From this marriage:
   1.  Jacob (see also VIII.127).
   2.  Jan Mello, born on 10-09-1925 in Ulrum, died on 27-12-1932 in Ulrum at the age of 7.
   3.  Martje Margriet (see also VIII.131).
   4.  Jan Mello (see also VIII.132).

VII.122    Geert Tamme HELLER, landbouwer, born on 21-03-1917 in Wirdum gem. Loppersum, died on 08-11-1994 in Wirdum gem. Loppersum at the age of 77, cremated in Loppersum, son of Hendrik HELLER (see also VI.162) and Hillechien Kornelia VEENKAMP, huisvrouw.
Married at the age of 34 on 05-04-1951 to Elsien DAM, daughter of Eltje DAM and Ebeltje BOUWMAN. Gezamelijk graf te Loppersum.
From this marriage:
   1.  Ebeltje Elsiena, born on 21-01-1952.
Married to Reiner BUIST.
   2.  Hillegien Kornelia, born on 14-03-1954 in Wirdum gem. Loppersum.
Married to Sipke VELTMAN.
   3.  Dieuweke Reina, born on 27-10-1958 in Wirdum gem. Loppersum.
Married to Jacob HEERES, born in Burum.

VII.128    Abeltje Pieterke HELLER, born on 14-09-1919 in Ulrum, daughter of Tunnis HELLER (see also VI.164) and Alida Jantina RITZEMA.
Married at the age of 27 on 08-05-1947 in Ulrum to Cornelis Mark van DIJK, 27 years old, landbouwer op "de Capel", born on 04-07-1919, died on 20-08-1996 at the age of 77. Graf te Hornhuizen (27-06-1999).
From this marriage:
   1.  Tonnis Alides, born on 16-06-1948.
   2.  Ebeltje Renskje, born on 30-09-1949 in Ulrum.
   3.  Pieter Riemer, born on 03-12-1952 in Ulrum.
Married to Simone MEINDERTSMA.
   4.  Alida Jantina.
   5.  Cornelis Abel.

VII.130    Geertruida Harmanna HELLER, born on 02-03-1926 in Ulrum, daughter of Tunnis HELLER (see also VI.164) and Alida Jantina RITZEMA.
Married at the age of 28 on 16-06-1954 in Ulrum to Berend GROENVELD, 26 years old, 2e Luitenant Instr. Straaljagerschool den Bosch, born on 18-10-1927 in Ulrum.
From this marriage:
   1.  Albertus, born on 06-12-1954.
   2.  Tonnis, born on 16-12-1956.

VII.140    Clara HELLER, homemaker, born on 12-09-1907 in Oak Harbor, died on 12-12-1999 in Silverdale, Washington at the age of 92, daughter of Martinus HELLER (see also VI.174) and Betje (Elisabeth) RIKSEN.
Married at the age of 19 on 20-09-1926 in Coupeville, Island County, Washington to Andrew OLSEN, 24 years old, born on 27-06-1902, died on 27-03-1999 in Silverdale,Kitsap Co., Washington at the age of 96.
From this marriage:
   1.  Don.
   2.  Chuck.
   3.  Bert.

VII.143    Jennie HELLER, born on 22-05-1909 in Oak Harbor, Island Co., Washington, died on 08-10-1996 in Sedro Woolley,Skagit Co.,Washington at the age of 87, buried on 11-10-1996 in Hawthorne Lawn Memorial Park, daughter of Martinus HELLER (see also VI.174) and Betje (Elisabeth) RIKSEN.
Married (1) at the age of 24 on 26-10-1933 in Oak Harbor to Abner Gruwell (Bud) EDMUNDSON, 26 years old, born on 14-05-1907 in Tacoma, Pierce Co.,Washington, died on 27-02-1976 in Sedro Woolley, Skagit Co., Washington at the age of 68.
Married (2) at the age of 67 on 02-09-1976 in Sedro Woolley, Skagit Co.,Washington to John William JOHNSTON, 64 years old, employee US Navy Department, born on 24-09-1911 in Ouele, Sweden, died on 26-12-1988 in Mount Vernon, Washington at the age of 77, cremated on 28-12-1988 in Hawthorne Memorial Park.
From the first marriage:
   1.  George.
   2.  Roy.

VII.152    Albert HELLER, born -10-1916 in Washington, died <2002, son of Martinus HELLER (see also VI.174) and Betje (Elisabeth) RIKSEN.
Married to Mildred BEAN.
From this marriage:
   1.  Melvin, born 1955 in Coupeville, Island Co. Died 1988 in Portland, Oregon.

VII.154    Simon HELLER, born on 29-04-1917, died on 11-11-2002 in Mount Vernon, Skagit Co., Washington at the age of 85, son of Martinus HELLER (see also VI.174) and Betje (Elisabeth) RIKSEN.
Married at the age of 23 on 10-05-1940 in Anacortes to Orna P. ROCKSTAD, 20 years old, born on 09-07-1919 in Anbacortes,Skagit Co. Died on 08-07-1994 in Mount Vernon, Skagit Co. at the age of 74. Obit in Whidbey News-Times July 13,1994,page A-7. Daughter of Olaf ROCKSTAD and Konstance.
From this marriage:
   1.  Leonard (see also VIII.154).
   2.  Stephen (see also VIII.156).
   3.  Ernest (see also VIII.158).
   4.  Leslie (see also VIII.161).

VII.168    Martje PIETERSEN, born on 02-08-1876 in Hornhuizen, died on 04-01-1941 in Kloosterburen at the age of 64, daughter of Derk PIETERSEN, dagloner, and Elizabeth (Betje) DUINKERKEN (see also VI.184).
Married at the age of 20 on 07-11-1896 in Kloosterburen to Aldert HELDER, 18 years old (see also VI.406).
From this marriage: 9 children (see under VI.406).
 
VII.171    Anje DUINKERKEN, born on 27-12-1878 in Leens, died on 23-12-1958 in Ulrum at the age of 79, daughter of Berend DUINKERKEN (see also VI.185) and Aafke ALLES.
Married at the age of 26 on 13-05-1905 in Kloosterburen to Lammert van HOEK, 28 years old, born on 09-01-1877 in Hornhuizen, died on 02-05-1955 in Groningen at the age of 78.
From this marriage:
   1.  Alje, born on 20-03-1906 in Hornhuizen.
Married at the age of 27 on 16-05-1933 in Ulrum to Trijntje BUIKEMA, 24 years old, born on 09-01-1909.
   2.  Pieter, Huisschilder, born on 14-02-1910 in Hornhuizen, died on 01-05-1953 in Zuidhorn at the age of 43.
Married at the age of 25 on 13-05-1935 in Leens to Trijntje DUISTERWINKEL, 24 years old, born on 03-06-1910 in Houwerzijl, died on 21-08-1974 in Groningen at the age of 64, daughter of Tonnis DUISTERWINKEL, Turfschipper en kapitein op de melkboot van Den Hoorn naar Bedum, and Anje DUINKERKEN (see also VII.204).
   3.  Aafke, born on 02-12-1913 in Hornhuizen.
Married 1946 in Ulrum to Egbertus VALKEMA, born on 22-02-1918 in Ulrum. Tweeling met Geert. Son of Jan VALKEMA, Kruidenier en landbouwer, and Derktje HELDER (see also VIII.282).

VII.188    Jacob HOEKSEMA, born on 05-04-1871 in Kloosterburen, died on 30-06-1951 in Kalamazoo at the age of 80. Emigreerde naar Kalamazoo, Michigan in 1904 met 3 kinderen: Jantje, Pieter en Jan. Son of Jan Luitjes HOEKSEMA and Jantje DUINKERKEN (see also VI.190).
Married at the age of 25 on 25-06-1896 in Leens to Knelske BOS, 24 years old, born on 26-03-1872 in Schouwerzijl, died on 18-02-1959 in Rural Gaines Township at the age of 86.
From this marriage:
   1.  Jantje (see also VIII.185).
   2.  Pieter, born on 09-12-1898 in Schouwerzijl, died on 03-01-1899 in Schouwerzijl, 25 days old.
   3.  Pieter (see also VIII.187).
   4.  Jan (see also VIII.189).
   5.  Louis, born on 20-02-1906 in Kalamazoo. Tweeling met Tobias. Died on 12-10-1975 in Bay Pines at the age of 69.
   6.  Tobias, born on 20-02-1906 in Kalamazoo. Tweeling met Louis. Died on 18-04-1969 in Kalamazoo at the age of 63.
   7.  Harm (see also VIII.194).
   8.  Garrett (see also VIII.197).
   9.  Theodore, born on 17-12-1911 in Kalamazoo, died on 14-01-1914 in Kalamazoo at the age of 2.

VII.204    Anje DUINKERKEN, born on 19-09-1884 in Houwerzijl, died on 26-04-1977 in Ulrum at the age of 92, daughter of Willem DUINKERKEN (see also VI.191) and Trijntje VALKEMA, Dienstmeid.
Married at the age of 25 on 05-01-1910 in Ulrum to Tonnis DUISTERWINKEL, 27 years old, Turfschipper en kapitein op de melkboot van Den Hoorn naar Bedum, born on 24-06-1882 in Houwerzijl, died on 26-11-1979 at the age of 97, son of NN NN and Tunske Ekkes DUISTERWINKEL.
From this marriage:
   1.  Trijntje, born on 03-06-1910 in Houwerzijl, died on 21-08-1974 in Groningen at the age of 64.
Married at the age of 24 on 13-05-1935 in Leens to Pieter van HOEK, 25 years old, Huisschilder, born on 14-02-1910 in Hornhuizen, died on 01-05-1953 in Zuidhorn at the age of 43, son of Lammert van HOEK and Anje DUINKERKEN (see also VII.171).

VII.209    Meint NIEUWENHUIZEN, (hoef)smid, autoplaatwerker, born on 18-10-1893 in Kloosterburen, died on 04-04-1972 in Termunten at the age of 78, son of Frederik Hendrik NIEUWENHUIZEN and Trijntje DUINKERKEN (see also VI.195).
Married at the age of 25 on 17-05-1919 in Eenrum to Anje ZIJLSTRA, 23 years old, born on 11-07-1895 in Pieterburen, died on 04-04-1972 in Groningen at the age of 76, daughter of Klaas Roelfs ZIJLSTRA, boerenknecht, and Harmke RIJZENGA.
From this marriage:
   1.  Frederik Hendrik (see also VIII.202).

VII.214    Albert BEUKEMA, born on 26-11-1863 in Vierhuizen. Tweeling met Arend. Died on 30-12-1916 in Chicago, Ill. at the age of 53, son of Jan Alberts BEUKEMA, dagloner, and Klaaske DRENTH (see also VI.205).
Married at the age of 26 on 31-05-1890 in Ulrum to Wemeltje WIERINGA, 24 years old, born on 04-02-1866 in Noordhorn, died on 17-11-1945 in Chicago, Ill. at the age of 79. Emigreerden in Mei 1892 naar Chicago.
From this marriage:
   1.  Klazina, born on 07-09-1890 in Vierhuizen, died on 19-04-1953 in Chicago, Ill at the age of 62.
Married at the age of 19 on 10-08-1910 in Chicago, Ill. Spouse is Herman DEYOUNG, 20 years old, born on 25-02-1890 in Nederland, died 06-1975.
   2.  Jantje (see also VIII.207).
   3.  Jan (see also VIII.209).
   4.  Willem, born on 02-11-1901 in Chicago, died on 13-06-1925 in USA at the age of 23.
   5.  Anna (see also VIII.213).

VII.216    Arend BEUKEMA, born on 26-11-1863 in Vierhuizen, died on 06-09-1913 in Chicago, Ill. at the age of 49, son of Jan Alberts BEUKEMA, dagloner, and Klaaske DRENTH (see also VI.205).
Married at the age of 24 on 14-01-1888 in Ulrum to Dietje Van DIJK, 22 years old, born on 28-11-1865 in Eenrum. Zij arriveerden samen met zoontje Sebo in April 1890 in Chicago.
From this marriage:
   1.  Jan, born on 22-02-1888, died on 12-05-1888, 80 days old.
   2.  Sebo, born on 01-10-1889.
   3.  Samuel, born on 31-08-1893 in Paterson, NJ, died on 27-02-1945 in Hines, Ill. at the age of 51.
Married at the age of 51 on 27-02-1945 to GERTRUDE.
   4.  Nicholas, born on 25-09-1896 in Paterson, NJ, died on 23-08-1929 in Lake Michigan, Ill. at the age of 32.
Married to Margaret FILAS.
   5.  Harry, born 06-1898 in Paterson, NJ.
Married to ALICE.

VII.222    Eelje BEUKEMA, born on 07-02-1869 in Hornhuizen, died on 26-02-1948 in Chicago, Ill. at the age of 79, daughter of Jan Alberts BEUKEMA, dagloner, and Klaaske DRENTH (see also VI.205).
Married at the age of 20 on 11-01-1890 in Ulrum to Johannes BOEREMA, 23 years old, born on 01-01-1867 in Ulrum, died on 24-09-1949 in Dolton, Ill. at the age of 82, son of Abel BOEREMA and Trijntje PILON. Zij kwamen in April 1892 samen met dochtertje Trientje in Chicago aan.
From this marriage:
   1.  Trientje (see also VIII.223).
   2.  John (see also VIII.224).
   3.  Abel (see also VIII.227).
   4.  Albert (see also VIII.229).
   5.  Clara (see also VIII.232).
   6.  (daughter), born on 14-09-1901, died on 14-09-1901, 0 days old.
   7.  Anne (see also VIII.236).
   8.  Angie (see also VIII.238).
   9.  Bessie (see also VIII.240).
   10.  Ella (see also VIII.242).
   11.  Henry Irving, born on 03-06-1910, died on 11-10-1915 at the age of 5.

VII.224    Anje BEUKEMA, born on 08-08-1875 in Vierhuizen,gem.Ulrum, died on 16-07-1927 in Chicago, Ill. at the age of 51, daughter of Jan Alberts BEUKEMA, dagloner, and Klaaske DRENTH (see also VI.205).
Married at the age of 23 on 18-03-1899 in Ulrum to Peter KUIPERS, 18 years old, born on 05-09-1880 in Ulrum, died on 06-04-1953 at the age of 72. Het gezin kwam in April 1903 aan in Chicago.
From this marriage:
   1.  Klazina (see also VIII.245).
   2.  Magdalena (see also VIII.247).
   3.  Ella (see also VIII.249).
   4.  Martin P. (see also VIII.250).

VII.225    Gerhard BEUKEMA, born on 10-03-1878 in Vierhuizen, gem.Ulrum, died on 20-02-1912 in Chicago, Ill. at the age of 33, son of Jan Alberts BEUKEMA, dagloner, and Klaaske DRENTH (see also VI.205).
Married at the age of 27 on 04-05-1905 in Chicago, Ill. Spouse is Knelske LINDEMULDER, 18 years old, born on 11-11-1886, died on 09-11-1967 at the age of 80.
From this marriage:
   1.  Gerrit (see also VIII.252).
   2.  John (see also VIII.254).
   3.  Peter (see also VIII.256).
   4.  Jacob (see also VIII.258).

VII.227    Menno BEUKEMA, born on 17-10-1883 in Vierhuizen, died on 07-07-1926 in Chicago, Ill. at the age of 42, son of Jan Alberts BEUKEMA, dagloner, and Klaaske DRENTH (see also VI.205).
Married at the age of 24 on 23-11-1907 in Chicago, Ill. Spouse is Angelina TOBBE, 23 years old, born on 24-09-1884 in Groningen, died on 15-07-1954 at the age of 69.
From this marriage:
   1.  Baby Boy, born 1908, died 1908.
   2.  Henrietta (see also VIII.262).
   3.  John, born on 18-02-1910 in Chicago, died on 26-05-1982 at the age of 72.
Married at the age of 23 on 12-08-1933 to Ruth MICHAELSON, 28 years old, born on 30-11-1904.
   4.  Clara (see also VIII.266).
   5.  Garrett (see also VIII.267).
   6.  Eleanore (see also VIII.271).
   7.  Walter (see also VIII.273).
   8.  Maynard Charles, born on 19-04-1919, died on 19-10-1979 at the age of 60.
   9.  Angie Pearl (see also VIII.277).

VII.251    Egbertus Johannes HELDER, dagloner te Ulrum en Vierhuizen, born on 21-09-1863 in Hornhuizen, christened on 06-12-1863 in Hornhuizen, died on 18-07-1950 in Ulrum at the age of 86. Grafsteen op kerkhof te Ulrum (08-07-2000). Son of Johannes HELDER (see also VI.216) and Derktje OOSTEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 21 on 29-11-1884 in Ulrum to Harmanna DIJKEMA, 23 years old, dagloonersche te Ulrum, born on 28-07-1861 in Leens, died on 04-11-1938 in Ulrum at the age of 77, daughter of Jan Gerrits DIJKEMA and Douwina TIESSEN. Gezamelijk graf in Ulrum.
From this marriage:
   1.  Douwina, born on 07-05-1885 in Ulrum.
   2.  Johannes (see also VIII.279).
   3.  Derktje (see also VIII.282).
   4.  Grietje, born on 17-08-1890 in Vierhuizen, died on 09-01-1897 in Vierhuizen at the age of 6.
   5.  Grietje (see also VIII.286).

VII.253    Nikolaas HELDER, Sinds 1884 arbeider en boer in Chicago, born on 20-08-1865 in Hornhuizen, christened on 12-11-1865 in Hornhuizen, died on 06-06-1940 in Chicago at the age of 74, buried in Mnt. Greenwood Cem.Chicago. Hij werd wegens burengerucht twee keer veroordeeld tot resp. 6 dagen (3 Maart 1883) en 3 dagen (26 April 1883). Bij zijn eerste veroordeling is hij arbeider, gereformeerd, 1.65 m lang en woonachtig te Ulrum. Op 14 Juni 1884 komt hij aan in New York, a.b."Amsterdam". Son of Johannes HELDER (see also VI.216) and Derktje OOSTEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 21 on 04-10-1886 in Cook County,Ill.,USA. Beiden woonachtig in Englewood. Spouse is Tietje KONING (Christine, Albertine), 22 years old, born on 24-05-1864 in Grijpskerk, Nederland. In verschillende geboorteakten van haar kinderen (FamilySearch) wordt als haar geboorteplaats Grijpskerk genoemd.Daar wordt op 22-5-1864 geboren Tietje Mulder als dochter van Anktje Mulder, vader onbekend. Deze Ankje Mulder trouwt op 30-5-1870 te Leens met Jeene Koning, en vermoedelijk heeft Tietje van hem de achternaam Koning verkregen,alhoewel in de huwelijksacte van dit paar geen sprake is van erkenning van Tietje.Een zoon van Tietje wordt Jene genoemd!
Deze familie Koning komt uit Tolbert/Leek en heeft als beroep vaak schoenmaker. Een broer van Jeene genaamd Hielke(*1828 Tolbert) trouwt in 1876 in Leens met de dochter Ietje/Jetje (*1856) van zijn broer Harmen Koning getrouwd met Pieterke Rosema. Voor het huwelijk van Hielke en Jetje (14-9-1876 Leens) moest "dispensatie"worden verleend.De broers Jeene, Harmen en Hielke zijn kinderen van het echtpaar Jan Harms Koning en Tietje Jakobs de Vries uit Tolbert en het ligt voor de hand dat Tietje Jakobs de Vries de bron is van de voornaam Tietje, Jetje, Ietje die veel in deze familie voorkomt. Died on 18-08-1934 in Chicago at the age of 70, buried in Mnt Greenwood Cem. Chicago. Volgens CD#269 "Dutch in America" kwamen zij als koppel aan met de "Amsterdam" op 14 Juni 1884, zij wordt dan Pietje Koning genoemd en is 19 jaar. Lorraine Robinson (kleindochter) schrijft: " Obit in Marquette Park Presbyterian Church of S. California Ave. at West 65th St. It listed 9 children preceeded her in death and the living children were: Dora(Coleman), Ann Kieserwetter, Dorothy Helder, Joseph Helder, Nicholas Helder Jr., Albert Helder, and Peter Helder". Naast de hierboven genoemde kinderen werden nog geboren James 190? (<1jaar), doodgeb.1904 (1dag), tweeling jongetjes 1906 (1 jaar).
In passagierslijst van de Amsterdam wordt zij Pietje Koning genoemd, maar in de census van 1900, 1910, en 1920 is zij resp.Katie, Albertine, Tiny.
In de Statewide Death Index van Illinois komt zij voor als Christina Helder, death date 18-8-1934. Lorraine Robinson, grand daughter of this couple writes: "This Helder family was not a very closely knit family, in fact there were years between the times brothers saw each other. So you will understand the gaps in the family history. Grandpa Helder was a very poor man, a truck gardener, whom I remember being very silent, but this may be because he had never learned to speak English very fluently. At least that is what I am assuming as I do not remember talking very much with my grandmother, although I do remember her and the odd things that she fixed me to snack on: White bread slathered with lard, maybe goose grease, and then sprinkled with sugar. She would ream the center out of carrots and then fill them with sugar. People around me think I have gone beserk when I season my sliced fresh tomatoes with sugar, but that is what my grandmother also did."
They emigrated to USA and arrived in New york at 14 June 1884 on board of the "Amsterdam". They lived according to the census reports in the period 1900-1920 at Chicago Ward 31 and later at 9100 California Avenue. Nick sold vegetables from a horsedrawn cart around 79th Street.

Veel gegevens over deze familie werden gevonden op "Familyearch".
From this marriage:
   1.  Annie (Anne), born Nov.1884 in Chicago, Ill., USA, died on 21-08-1964 in Chicago, buried in Chapel Hill So. Cem.(Garden of the Old Rugged Cross). Tweemaal getrouwd, geen kinderen.
Married (1) to William JEFFREYS. In de census van 1910 wordt vermeld dat haqar broer Nicholas bij hen inwoont.
Married (2) to C. KWISERWETTER.
   2.  Dora (see also VIII.291).
   3.  Joseph (Joe) (see also VIII.292).
   4.  Pieter Floyd (Peter) (see also VIII.294).
   5.  Jene, born on 21-12-1890 in Chicago.
   6.  James, born on 16-12-1891 in Chicago, died on 19-11-1901 in Chicago at the age of 9, buried in Mnt. Greenwood Cem, "Killed by Chicago Street Car".
   7.  Nicholas Jr. (see also VIII.298).
   8.  Albert (Birt) (see also VIII.300).
   9.  Theodore, born Jan. 1898 in Chicago, died on 25-07-1931 in Cook County. Struck by train in Chicago, died at Cook County Hospital. He was an alcoholic and this was also the reason for his accident. Buried in Mnt. Greenwood Cem.
   10.  Albertine, born 1900-1901 in Ill., USA.
   11.  Dorothy Helen (Sis), Office worker at Federal Res. Bank, and Hartford Ins. Co. Born on 20-05-1901 in Chicago, died on 17-10-1972 in Chicago at the age of 71, buried in Fairmonr Cem., next to brother Pieter. Married at 15 Sept. 1928 to Max Brown from New York, divorced 22-06-1937. No children.
Married at the age of 27 on 15-09-1928, divorced after 8 years on 22-06-1937 from Max BROWN. From NewYork. No children.
   12.  James, born 1903 in Ill., USA, died voor 1905.
   13.  NN, born on 30-01-1904, died on 30-01-1904, 0 days old.
   14.  NN, born on 06-01-1906, died on 13-02-1906, 38 days old.

VII.257    Grietje HELDER, born on 25-03-1870 in Hornhuizen, christened on 04-09-1870 in Hornhuizen, died on 02-10-1940 in Ulrum at the age of 70, buried in Ulrum. Grafsteen aanwezig in Maart 2005. Grafnr.251, daughter of Johannes HELDER (see also VI.216) and Derktje OOSTEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 21 on 02-05-1891 in Ulrum. Gezamelijk graf te Ulrum (08-07-2000). Spouse is Teo WIERENGA, 21 years old, dagloner, born on 10-07-1869 in Leens, died on 03-08-1934 in Ulrum at the age of 65, son of Klaas WIERENGA, dagloner, and Martje FABER, dagloner.
From this marriage:
   1.  Marinus, born 1896 in Ulrum.
Married on 27-04-1918 in Ulrum to Janna Annetta REITSMA, born 1893 in Zuurdijk, daughter of Harm REITSMA and Grietje SCHAAP.
   2.  Martje, born 1899 in Ulrum.
Married on 12-01-1918 in Ulrum to Luitje RASTERHOF, born 1898 in Wehe, son of Jan RASTERHOF and Derkje REITSMA.

VII.260    Aaltje HELDER, born on 27-12-1874 in Leens, died on 15-03-1956 in Eenrum at the age of 81. Heeft grafsteen op begraafplaats te Ulrum (07-07-2000).Grafnr. 370. Daughter of Johannes HELDER (see also VI.216) and Derktje OOSTEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 25 on 26-05-1900 in Ulrum to Thomas WASSENAAR, 28 years old, dagloner, born on 08-07-1871 in Kollum, died on 15-06-1934 in Ulrum at the age of 62. Heeft grafsteen op begraafplaats te Ulrum. Tekst op steen moeilijk leesbaar (08-07-2000). Son of Pieter WASSENAAR and Adriaantje KOOI. Gezamelijk graf begraafplaats Ulrum.
From this marriage:
   1.  Johannes, born on 29-06-1903 in Ulrum.
Married at the age of 26 on 27-05-1930 in Ulrum to Grietje WALSMA, born 1907 in Leens, daughter of Willem WALSMA, dagloner, and Janna JONGMAN.

VII.262    Pieter HELDER, dagloner,machinist(1920), born on 08-03-1879 in Vierhuizen, died on 02-02-1948 in Ulrum at the age of 68, buried in Ulrum. Grafnr.538, son of Johannes HELDER (see also VI.216) and Derktje OOSTEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 20 on 26-07-1899 in Ulrum. Zij vertrokken, samen met hun dochtertje Derkje aan boord van de "Noordam", naar Chicago. Het schip kwam op 19 April 1905 aan in New York.Ze keerden op 09-12-1905 reeds terug naar Nederland.In de passagierslijst wordt duidelijk aangegeven dat zij op weg waren naar zijn zwager/haar broer (Douwe Mellema) wonend 681 W14 Street, Chicago. Gezamelijk graf te Ulrum. Spouse is Grietje MELLEMA, 21 years old, daglonerse, born on 28-04-1878 in Zoutkamp, died on 23-01-1948 in Ulrum at the age of 69, daughter of Joost Jans MELLEMA, schippersknecht, schipper, dagloner, and Louize Pieters BATEMA, daglonersche.
From this marriage:
   1.  Derktje, born on 21-11-1899 in Ulrum.
Married at the age of 20 on 11-02-1920 in Ulrum to Lubbertus STAAL, melkrijder, born 1895 in Ulrum, son of Menne STAAL, dagloner, and Helena ter WEER.
   2.  Johannes, born on 17-10-1901 in Ulrum, died on 04-05-1903 in Ulrum at the age of 1.
   3.  Louise, born on 10-07-1906 in Ulrum, died on 08-10-1906 in Ulrum, 90 days old.
   4.  Louise, born on 10-06-1912 in Ulrum, died on 23-05-1999 in Ulrum at the age of 86, buried in Ulrum.
Married to Melle BROUWER, born on 16-02-1902 in Marum, died on 12-01-1986 in Ulrum at the age of 83, buried in Ulrum. Gezamelijk graf te Ulrum.

VII.264    Johannes HELDER, born on 04-08-1881 in Ulrum, died Jan.1968 in County Kent, MI, USA, son of Johannes HELDER (see also VI.216) and Derktje OOSTEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 25 on 26-04-1907 in Ulrum to Antje HELMUS, born 1887 in Ruigezand, Zuidhorn. Zij emigreerden samen met dochtertje Bouwina en de ouders van Antje Helmus (Simon en Wilmke) naar USA. De reis werd gemaakt vanuit Rotterdam a.b."Rijndam". Aankomst New York 19 April 1910.
From this marriage:
   1.  Bouwina Johanna (Winnifred) (Winnifred) (see also VIII.323).

VII.274    Albertje HELDER, born on 26-08-1885 in East Holland, died 1969, buried in East Holland Cem.,Allegan Co., MI, daughter of Jacob HELDER (see also VI.231) and Maria (Mary) HELLENTHAL.
Married (1) 07-1910 to Derk Adrian van OORT, born 1880.
Married (2) 1930 to Louis RISHELL.
From the first marriage:
   1.  Adrian (see also VIII.324).

VII.278    John H. HELDER, farmer te Niekerk, Graafschap, County Ottawa, MI, born on 05-09-1889 in Allegan County Holland Michigan USA. Hij was boer, bouwde in 1919 een boerderij vlak naast die van zijn vader Harmannus, en leverde zijn melk aan de "Elm Valley Milk Company". Om de melk 's zomers koud te houden koelden ze die met ijs afkomstig uit Lake Macatawa. (E-mail: kgulker@juno.com van Kathleen Gulker-Helder d.d. 18 Febr.2002).Hij werd invalide na een val van zijn schuurdak en het boerenwerk werd voortgezet door zijn zoons Clarence, Harold en Edward.Harold werd de latere eigenaar. Son of Hermannus HELDER (see also VI.234) and Adriana BOEVE.
Married (1) at the age of 37 on 03-12-1926 to Jennie KOPPENAL, 41 years old, born on 25-01-1885 in Zuid-Holland Nederland, buried on 23-06-1973 in Pilgrim Home Cem. at the age of 88.
Married (2) 11-7-?? Spouse is Effie RUSSCHER, born on 27-07-1893, died on 24-11-1924 at the age of 31, buried in East Holland Cem.
From the second marriage:
   1.  Edward, born on 08-11-1911, died on 29-11-1938 in MI at the age of 27. Volgens e-mail van Kathleen Gulker-Helder overleed hij door een botsing van zijn truck met een trein. Buried on 02-12-1938 in Pilgrim Home Cem. Lot nr. PH1-NE-8-82.
   2.  Clarence (see also VIII.327).
   3.  Harold Jay (see also VIII.329).

VII.281    Gerrit H. HELDER, born on 10-06-1891 in Fillmore Twp. Michigan USA, buried on 17-01-1950 in Pilgrim Home Cem. at the age of 58, son of Hermannus HELDER (see also VI.234) and Adriana BOEVE.
Married at the age of 22 on 09-06-1914 to Jennie HINKEN, 21 years old, born on 13-10-1892 in Grand Rapids Michigan USA, died 1986, buried in Pelgrim Home Cem. Holland,MI.
From this marriage:
   1.  Harold (see also VIII.331).
   2.  Bernice, born on 15-03-1917 in Grand Rapids Michigan USA.
Married at the age of 24 on 24-12-1941 to Marion E. FLORA, 23 years old, born on 08-02-1918 in Covert Michigan USA.
   3.  Edna Mae (see also VIII.336).
   4.  Judson (see also VIII.337).
   5.  Kenneth (see also VIII.339).
   6.  Gordon (see also VIII.342).
   7.  Roger (see also VIII.344).
   8.  Roland, born on 14-10-1926 in Holland Michigan USA, died 1926. Pilgrim Home Cemetery.
   9.  Joyce (see also VIII.348).
   10.  Donna (see also VIII.351).
   11.  Barbara (see also VIII.353).
   12.  Carrol W. (see also VIII.355).

VII.284    Albertje HELDER, born on 08-11-1893 in Holland Twp. Michigan USA, daughter of Hermannus HELDER (see also VI.234) and Adriana BOEVE.
Married at the age of 22 on 26-07-1916 to Paul SCHOLTEN, 25 years old, born on 21-08-1890 in Zeeland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Ada (see also VIII.357).
   2.  Henry (see also VIII.358).
   3.  Harris (see also VIII.360).
   4.  Shirley (see also VIII.363).

VII.285    Edward HELDER, born on 01-03-1898 in Allegan County Holland Michigan USA, died March 1975 in Holland, Ottawa Co., MI, buried in East Holland Cem. Als Ed Helder vermeld in de Ottawa County City Directory van 1918 als wonend in de Township Holland. Son of Hermannus HELDER (see also VI.234) and Adriana BOEVE.
Married at the age of 22 on 04-07-1920 to Sena STRABBING, 21 years old, born on 24-04-1899 in Holland Michigan USA, died 1993, buried in East Holland Cem.
From this marriage:
   1.  Alma (see also VIII.365).
   2.  Gladys (see also VIII.367).
   3.  Hazel Marian (see also VIII.369).
   4.  Beatrice (see also VIII.371).
   5.  Evelyn Ruth (see also VIII.374).
   6.  Sylvia Joan (see also VIII.376).
   7.  Harvey Arnold (see also VIII.377).
   8.  Carolyn (see also VIII.380).

VII.288    Lena HELDER, born on 21-04-1902 in Ottawa County, MI, USA. Zij komt voor in de Ottawa County City Directory van 1918.Zij woont dan in Blendon Township. Daughter of Hermannus HELDER (see also VI.234) and Adriana BOEVE.
Married at the age of 20 on 09-11-1922 to Henry DOZEMAN, 26 years old, born on 20-09-1896.
From this marriage:
   1.  Morris (see also VIII.381).
   2.  Geneva (see also VIII.384).
   3.  Alvin, born on 07-09-1932.
   4.  Herbert (see also VIII.386).

VII.289    Harry HELDER, born on 02-08-1906 in Allegan County Holland Michigan USA, died on 01-01-2003 in Jenison, MI at the age of 96, son of Hermannus HELDER (see also VI.234) and Adriana BOEVE.
Married at the age of 23 on 17-06-1930 to Mildred BOEVE, 23 years old, born on 01-10-1906 in Allegan County Holland Michigan USA, died on 16-01-1991 in Grand Rapids, MI at the age of 84, daughter of Hendrik H. BOEVE and Reka DAINING.
From this marriage:
   1.  Charles (see also VIII.388).
   2.  Audrey Beth (see also VIII.391).
   3.  Karen Ruth (see also VIII.393).
   4.  Sue.
Married to Tom GOLIBER.

VII.292    Albertje (Alice) HELDER, born on 29-09-1881 in Allegan County Holland Michigan USA, daughter of Jan HELDER (see also VI.236) and Driesje BOEVE.
Married at the age of 25 on 06-02-1907 to Gerrit BOSCH, 20 years old, born on 17-02-1886 in Fillmore.
From this marriage:
   1.  Sarah Henrietta, born on 19-10-1909 in Holland Michigan USA.
Married at the age of 25 on 23-04-1935 to Russell LIEVENSE, 28 years old, born on 08-02-1907 in Holland Twp. Michigan USA.
   2.  John Drayton (see also VIII.398).
   3.  Jenny (see also VIII.401).

VII.293    Gerrit HELDER, born on 14-01-1883 in Holland Michigan USA, died on 17-11-1954 in MI at the age of 71, buried on 19-11-1954 in Pilgrim Home Cem. Lot nr.PH2-C-60-16, son of Jan HELDER (see also VI.236) and Driesje BOEVE.
Married at the age of 22 on 25-10-1905 in Fillmore, Allegan, MI to Lamberta BARON, 21 years old, born on 28-10-1883 in East Holland, buried on 17-03-1966 in Pelgrim Home Cem. at the age of 82. Lotnr.PH2-C-60-13, daughter of Melle BARON and Henrietta ZWIERS.
From this marriage:
   1.  Delia, born on 05-01-1906 in Holland Michigan USA, died on 10-04-1989 in Zeeland, MI at the age of 83.
Married at the age of 31 on 30-03-1937 to George Ellis Van EENENAAM, 29 years old, born on 04-05-1907.
   2.  Melvin Henry, born on 07-11-1910 in Holland Michigan USA, died on 21-12-1946 at the age of 36, buried on 24-12-1946 in Pilgrim Home Cem.
   3.  John Richard, born on 21-12-1912, died on 13-05-1915 at the age of 2, buried on 11-07-1915 in Pilgrim Home Cem.
   4.  John Raymond, born on 07-02-1921, died on 06-04-1921, 58 days old.
   5.  Raymond J. (see also VIII.407).

VII.295    John J HELDER, painter, employé Holland Furnace Company, born on 21-03-1885 in Allegan County Holland Michigan USA (religion: Christian Reformed), died febr1976 in Holland, MI, buried on 25-02-1976 in Pilgrim Home Cem. Son of Jan HELDER (see also VI.236) and Driesje BOEVE.
Married at the age of 24 on 03-02-1910 to Mary GROTENHUIS, 18 years old, born on 13-06-1891 in Allegan County Holland Michigan USA, buried on 29-06-1962 in Pilgrim Home Cem. at the age of 71.
From this marriage:
   1.  Edward James (Jim) (see also VIII.409).
   2.  Andrew (see also VIII.411).
   3.  Dorothy Leuraine (see also VIII.414).
   4.  Lyda (see also VIII.416).
   5.  Gerald (see also VIII.417).
   6.  Julius M. Private First Class, U.S. Army (36459331), born on 20-09-1924 in Holland Michigan USA (religion: Christian Reformed). Member of Christian Reformed Church Prospect Park, Holland, MI. Obit in Young Calvinist June 1946 p.14. Died on 27-03-1945 in Germany at the age of 20, buried in Margraten, Limburg, Netherlands. Entered military service from Michigan at 30 March 1943, 743rd Tank Battalion. He died 27 March 1945 in Germany and was buried at Netherlands American Cemetery Margraten at Plot C Row 11 Grave 17. Awards: Bronze star, Purple Heart.
   7.  Kenneth (Ken) (see also VIII.420).

VII.297    Jacob HELDER, born on 24-07-1889 in Fillmore Twp. USA, died on 20-01-1962 at the age of 72, buried on 23-01-1962 in Pilgrim Home Cem. Lot nr. PH3-C-13-1, son of Jan HELDER (see also VI.236) and Driesje BOEVE.
Married at the age of 20 on 10-02-1910 to Helen HAVEDINK, 23 years old, born on 10-11-1886, buried on 13-03-1970 in Pilgrim Home Cem. at the age of 83.
From this marriage:
   1.  John, born on 26-08-1910 in Allegan County Holland Michigan USA, died on 14-03-2002 at the age of 91. Blijkens zijn obituary in Holland Sentinel van 15 Maart 2002 was hij lid van de "Noordeloos Christian Reformed Church". Buried on 18-03-2002 in Pilgrim Home Cem.
   2.  Henry (see also VIII.423).
   3.  Theresa Jean (see also VIII.426).
   4.  Elmer (see also VIII.427).

VII.299    Edward J. HELDER, born on 11-07-1893 in Fillmore Michigan USA, died on 18-11-1982 in Holland,Ottawa Co., MI at the age of 89, buried in East Holland Cem. Son of Jan HELDER (see also VI.236) and Driesje BOEVE.
Married at the age of 22 on 30-05-1916 to Jennie GROTENHUIS, 21 years old, born on 27-05-1895 in Fillmore Michigan USA, died on 27-07-1973 at the age of 78, buried in East Holland Cem.
From this marriage:
   1.  Drusilla (Sal) (see also VIII.430).

VII.302    Ada HELDER, born on 30-06-1898 in Fillmore Michigan USA, daughter of Jan HELDER (see also VI.236) and Driesje BOEVE.
Married at the age of 18 on 30-06-1916 to Arie Ter HAAR, 19 years old, born on 17-12-1896 in Drenthe, MI, USA.
From this marriage:
   1.  Carolyn (see also VIII.432).
   2.  Anthony Jay, born on 05-01-1920 in Holland Michigan USA, died on 21-06-1944 at the age of 24. Lost his life in U.S. Army service.
   3.  Adelaide Ruth (see also VIII.435).
   4.  Elaine (see also VIII.437).
   5.  Donald Eugene (see also VIII.438).
   6.  Robert Laverne (see also VIII.441).
   7.  Myra Jean (see also VIII.444).

VII.305    Pietje KONING, born on 16-12-1872 in Eenrum, died on 20-11-1910 in Warffum at the age of 37, daughter of Kornelius S. KONING, koopman, and Tunske HELDER (see also VI.242).
Married at the age of 26 on 15-04-1899 in Eenrum to Matheus HAMSTRA, 26 years old, logementhouder cafe 't Gemeentehuis te Warffum, born on 13-02-1873 in Oldehove, died on 26-01-1946 in uithuizermeeden at the age of 72, son of Wiebe HAMSTRA and Gerardina REINKINGH.
From this marriage:
   1.  Gerhardina Tunna, born on 29-01-1900 in Oldehove.
   2.  Tunske, born on 13-01-1901 in Oldehove, died on 15-10-1953 in Sneek at the age of 52.
Married at the age of 25 on 30-12-1926 in Warffum to Derk Riepko VINK, 26 years old, dierenarts te Sneek, born on 02-02-1900 in Zandeweer, died on 03-11-1976 in Sneek at the age of 76.
   3.  Trientje, born on 10-12-1903 in Oldehove, died on 05-09-1907 in Warffum at the age of 3.

VII.315    John Simon JELTES, Hoofd "Henry Street School", born on 04-03-1878 in Grand Rapids, MI, died on 07-04-1949 in Grand Rapids at the age of 71, son of Simon John JELTES (see also VI.259) and Tetje (Jennie) WIERENGA.
Married at the age of 23 on 21-05-1901 to Mattie BOS, 21 years old, born on 27-05-1879, died on 08-06-1972 at the age of 93.
From this marriage:
   1.  Teresa Audry, born on 03-10-1903, died on 08-01-1972 at the age of 68.
Married at the age of 22 on 05-08-1926 to Leonardus Henry Bart VERHILL, 24 years old, born on 02-08-1902, died on 08-03-1974 at the age of 71.
   2.  Louise M. Born on 01-03-1906 in Grand Rapids,MI, died on 19-10-1961 in Grand Rapids, MI at the age of 55.
Married at the age of 21 on 05-07-1927 to Marinus HOUSKAMP.
   3.  Simon John (see also VIII.453).

VII.319    Gertrude JELTES, born on 09-06-1882 in Grand Rapids, MI, died on 02-10-1973 in Grand Rapids, MI at the age of 91, daughter of Jacob JELTES (see also VI.261) and Stientje (Stella) FABER.
Married at the age of 26 on 23-09-1908 to John BOSMA, 26 years old, born on 02-07-1882, died on 08-07-1970 at the age of 88.
From this marriage:
   1.  Nellie, born on 23-04-1911, died on 25-04-1911, 2 days old.
   2.  Jennatte Gertrude, born on 12-12-1913, died on 13-04-1914, 122 days old.
   3.  James Frederick, born on 29-04-1916.
Married at the age of 26 on 16-06-1942 to Julia SCHAAFSMA, 24 years old, born on 06-05-1918.
   4.  Stella.
Married to Manley KONIJNDIJK.

VII.320    Charles Jacob JELTES, born on 16-11-1884 in Grand Rapids, MI, died on 22-10-1969 at the age of 84, son of Jacob JELTES (see also VI.261) and Stientje (Stella) FABER.
Married at the age of 24 on 24-03-1909 to Jenny van EERDEN, 20 years old, born on 22-01-1889, died on 19-04-1974 at the age of 85.
From this marriage:
   1.  Jay (see also VIII.461).

VII.355    Zwaantje MENNES, born on 24-11-1879 in Leens, died on 25-10-1964 in Leens at the age of 84, daughter of Albert Jans DIJK/DIJKSTRA (Dijkstra), boerenknecht, and Emke MENNES (see also VI.298).
Married at the age of 29 on 15-05-1909 in Ulrum to Sjoerd de GRAAF, 25 years old, born on 08-07-1883 in Leens, died on 27-01-1941 in Leens at the age of 57, son of Wijger(Wieger) de GRAAF and Grietje de ROO.
From this marriage:
   1.  Jan, schildersbedrijf, born on 26-06-1910 in Leens, died on 12-10-1966 in Haren at the age of 56.
Married at the age of 22 on 18-05-1933 in Oldehove to Trientje de WIT.
   2.  Albert, expediteur,chauffeur, born on 24-02-1912 in Leens, died on 01-12-1995 in Zoutkamp at the age of 83.
Married at the age of 27 on 08-05-1939 in Ulrum to Hilje ZIJLSTRA.
   3.  Grietje, born on 01-05-1913 in Leens, died on 14-04-2010 in Leens at the age of 96.
Married at the age of 29 on 19-10-1942 in Leens to Luitje SMIT.
   4.  Emko, burger chauffeur bij leger, born on 10-05-1915 in Leens, died on 18-05-1976 in Tilburg at the age of 61.
Married (1) at the age of 23 on 13-06-1938 in Grijpskerk to Alberdina POSTMA, 30 years old, born on 10-05-1908 in Grijpskerk, died on 17-01-1947 in Zuidhorn at the age of 38, daughter of Roelof POSTMA and Grietje WIERENGA/WIERINGA.
Married (2) at the age of 32 on 31-01-1948 in Zuidhorn to Aafke HOVENGA, 29 years old, born on 07-01-1919 in Kommerzijl(Grijpskerk), died on 11-03-2009 in Breda at the age of 90, daughter of Jan HOVENGA and Finje HAAKSMA.
   5.  Wieger(Wijger), chauffeur, born on 11-09-1920 in Leens.
Married at the age of 23 on 19-05-1944 in Warffum to Woldina de GRAAF, 21 years old, born on 20-10-1922 in Warffum, died on 28-09-2005 in Groningen at the age of 82, daughter of Jacob de GRAAF and Klaassina FOLGERS.

VII.356    Jan MENNES (John), born on 21-01-1881 in Hornhuizen, died on 21-04-1979 in Vicksburg, Kalamazoo, MI, USA at the age of 98. Hij emigreerde naar USA en kwam op 6 Maart 1907 aan in NewYork a.b. van de "Potsdam" vanuit Rotterdam. Son of Albert Jans DIJK/DIJKSTRA (Dijkstra), boerenknecht, and Emke MENNES (see also VI.298).
Married (1) at the age of 27 on 03-06-1908 in Kalamazoo City,Kalamazoo County,MI to Hiltje (In USA: Helen Mennes) DATEMA, 29 years old, born on 05-07-1878 in Aduard, died on 20-03-1948 in Kalamazoo at the age of 69. Zij emigreerde naar USA en kwam op 26 Mei 1908 aan in New York van waar ze doorreisde naar Jan Mennes in Kalamazoo. Daughter of Lukas DATEMA and Grietje DRENTJE.
Married (2) at the age of 70 on 16-05-1951 in Ulrum. Na de dood van zijn eerste vrouw Hiltje Datema kwam Jan/John Mennes over naar Nederland voor familiebezoek en trouwde met Johanna Achterhof. Ze reisden samen terug naar USA a.b. van de "Rijndam en kwamen op 19 Dec. 1951 aan in New York en reisden door naar 316 Maple Court in Kalamazoo to Johanna ACHTERHOF, 49 years old, born on 03-06-1901 in Ulrum, died on 03-03-1972 in Kalamazoo at the age of 70, daughter of Siert ACHTERHOF and Annechien DIJKSTRA. Zij waren neef en nicht omdat zij dochter was van zijn halfzus Annechien Dijkstra. Jan Mennes en Johanna Achterhof emigreerden per 11-2-1952 naar Kalamazoo.
From the first marriage:
   1.  Grace, born 1910 in Kalamazoo.
   2.  Albert, born 1911.
   3.  Lucas, born 1913.
   4.  Emma, born 1915.
   5.  Garrett, born on 04-03-1916.

VII.359    Pieter MENNES, politie agent te Baarn, born on 13-12-1882 in Hornhuizen, died on 10-08-1911 in Baarn at the age of 28, son of Albert Jans DIJK/DIJKSTRA (Dijkstra), boerenknecht, and Emke MENNES (see also VI.298).
Married at the age of 25 on 16-10-1908 in Baarn to Janetta Maria ZANDIJK, 29 years old, born on 02-11-1878 in Noordwelle (Zeeland), died on 11-01-1923 in Baarn at the age of 44, daughter of Adriaan ZANDIJK and Neeltje BAKKER.
From this marriage:
   1.  Alberdina Adriana Neeltje, born on 20-09-1909 in Baarn, died on 29-07-1910, 312 days old.

VII.369    Harmannus GROEN, born on 18-11-1893 in Ulrum, son of Jan GROEN, dagloner, and Emke HELDER (see also VI.305).
Married at the age of 22 on 19-02-1916 in Ulrum to Hedserina van der VEEN, born 1896 in Ulrum, daughter of Hendrik van der VEEN and Jantje KOOPMANS.
From this marriage:
   1.  Hendrik, born 1917, died on 29-12-1917 in Vierhuizen, gem. Ulrum. Oud 10 weken.

VII.380    Jacob Lambertus HELDER, tandtechnicus, antiquair, born on 18-02-1902 in Rotterdam. Geboren aan de WestZeedijk. (religion: Geref.), died on 27-01-1977 in Enschede at the age of 74, son of Pieter HELDER (see also VI.315) and Aaltje WESTERLOO, winkelierster.
Married at the age of 27 on 07-11-1929 in Groningen to Koba Wilhelmina Hendrika SANTING, 30 years old, born on 04-11-1899 in Meppel, died on 24-02-1970 in Enschede at the age of 70, daughter of Fredrik SANTING and Egbertje BONT.
From this marriage:
   1.  Pieter Egbert Carel Otto, born on 04-02-1937 in Enschede.
Living together in Nienburg, Duitsland. Sinds 1977 wonen zij samen. Partner is Wilma STELTER, born on 27-06-1933.

VII.384    Margit KIS (Kozelka), born on 30-01-1910 in Budapest, Hongarije. Adoptiekind uit Hongarije. Was getrouwd (15-3-1937 Groningen) met en later gescheiden van Sjoerd Leiker (schrijver, journalist, geb.28-5-1914 Drachten, overl.15-12-1988 Hoorn). Haar ouders waren Benö Kis en Margit Kozelka. Zij was muzieklerares en schreef in 2002 een boek over haar leven getiteld:"Echo's in de nacht" Uitgever Lorelax Productions Muiderberg, 2000, ISBN 9789076254210.
Volgens dit boek kwam zij op 6 Oct. 1921 aan in Nederland en was haar verblijf georganiseerd door de "Kinderbeschermingsliga" met Henriëtte S.S. Kuijper, dochter van de politicus Abraham Kuijper. Na een kort verblijf bij een pleeggezin in de nabijheid van Arnhem kwam zij in Febr. 1922 bij haar pleegouders in Groningen.Exemplaar van dit boek in mijn bezit.

"Voor honderdjarige mogen er best nog een paar jaar bij"
Auteur: Angelique Rondhuis in "de Stentor" zaterdag 30 januari 2010 08:00 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 30 januari 2010 | 08:43
APELDOORN - Ze leest de biografie van Edith Piaf in Franse kleine lettertjes. Heeft de krant op tafel liggen. ,,Wat een boef, die Sarkozy'', duidt ze op de schoffering van de Franse president van 'onze' eurocommissaris Neelie Kroes. In niets lijkt het erop dat Margit Leiker vandaag haar honderdste verjaardag viert.
Alleen die doofheid: ,,Het doet geen pijn, maar het is wel heel lastig.''

Ze kwam honderd jaar geleden ter wereld in Hongarije, als Margit Kis.
Nu huist ze in een kamertje in de Matenhof. Daar waar ze qua leeftijd thuis is. Maar in gedachten zwerft ze nog steeds door de straten van Parijs, waar ze alleen op vakantie ging, toen haar dochter al getrouwd was. "Alleen met de trein, en ik struinde de straten af. Nooit ben ik met groepsreizen gegaan. Dan had ik op vaste tijden moeten eten en op excursie.''


Leiker is nog bijzonder helder van geest, en haar levensgeschiedenis is als een spannende roman. Ze kwam ter wereld in Boedapest en na het einde van de Eerste Wereldoorlog was er bittere armoede. De tweede vrouw van haar vader zette een pistool tegen haar hoofd om haar te kleineren, en bij haar oma bij het Balatonmeer werd ze weggehaald door haar vader, onder het mom dat ze naar school mocht in Boedapest. Drie maanden later werd ze op transport gezet, samen met honderden andere kinderen die het slecht hadden. "Onder auspiciën van Koningin Wilhelmina werden we naar Nederland gebracht'', zegt ze nu. Het Groningse oudere echtpaar waar ze terecht kwam, had een dienstertje in gedachten, die in ruil voor kost en inwoning, kon helpen in het huis. Het liep anders, hoewel Leiker haar pleegouders wel altijd heeft geholpen. "Een vriendin van mijn pleegmoeder was Anna Colijn, de zuster van de Minister-President. Zij is mijn redding, want ze zei: 'dat kind is zo slim, dat moet je laten studeren'. Dus kreeg Leiker na schooltijd les van de hoofdmeester. Naar school kon het ondervoede meisje niet, maar ze zoog alle informatie op als een spons. Haar pleegouders kochten een piano voor haar, en ze bekwaamde zich in de muziek. Op haar 19e haalde ze haar rijbewijs en toerde haar pleegouders rond in een gehuurd T-fordje.

Later trouwde ze en vertoefde ze in kunstenaarskringen. Ze schreef muziek onder gedichten die werden uitgezonden op de radio. Dirigeerde koren in de verre omtrek van Groningen en werkte een tijdje bij de Vreemdelingenpolitie, omdat ze haar talen sprak.

Maar haar huwelijk strandde, omdat haar man naar andere vrouwen keek. Een schande in die tijd. Ze verhuisde op aanraden van de huisarts naar de andere kant van het land, daar waar niemand haar, en haar dochter, kende. Ze kwam in Apeldoorn terecht omdat ze vereenzaamde en haar dochter hier al woonde. Ze heeft er wel verdriet van, dat de mensen om haar heen niet dezelfde passies delen. Het kunstenaarsmilieu is verruild voor een anonieme kamer in het verzorgingshuis. Maar levensmoe? Nee, dat nooit. Er mogen best nog een paar jaartjes bij. God heeft er vast een bedoeling mee gehad, glimlacht ze.
Daughter of Johannes van der LAAN, timmerman-aannemer te Broek (Pieterburen),later sigarewinkelier te Groningen, and Anje HELDER (see also VI.318).
Married at the age of 27 on 15-03-1937 in Groningen, divorced after 16 years on 15-08-1953 in Groningen from Sjoerd LEIKER (Menno van Haarsma,Simon le Croyant), schrijver, journalist,directeur Radio Omroep Noord, born on 28-05-1914 in Drachten, died on 15-12-1988 in Hoorn at the age of 74, son of Pieter LEIKER, koopman, and Aafke VEENSTRA.
From this marriage:
   1.  Anna Margit Theresia, born on 13-09-1943 in Haarlem.
Married to Drs. R. D. H. BOEKMAN.

VII.386    Jacob Lambertus MULDER, huisschilder te Roden, son of Pieter MULDER, huisschilder te Roden, and Roelfien HELDER (see also VI.320).
Married to Iektje SCHUIL, born on 28-08-1907 in Tolbert, daughter of Wiebrand SCHUIL, manufacturier te Tolbert, and Jacobine KOOISTRA.
From this marriage:
   1.  Pieter, leraar ambachtschool te Assen, born on 02-03-1934 in Roden. Woonachtig te Assen (2000).
Married to Geesje Sijbrich AUKEMA, born on 29-02-1936 in Leutingewolde (Roden), died on 24-08-1999 in Assen at the age of 63.

VII.390    Jacob Lambertus (Jaques) HELDER, melkslijter,timmerman, born on 13-09-1913 in Groningen (religion: Geref), died on 30-04-1986 in Groningen at the age of 72, buried in Selwerderhof(Gr), son of Willem HELDER (see also VI.323) and Ietje BAKEMA, huisvrouw.
Married at the age of 26 on 10-04-1940 in Groningen to Grietje BUSSCHER, 23 years old, born on 16-07-1916 in Groningen, died on 06-02-1998 in Groningen at the age of 81, daughter of Nicolaas Leonardus BUSSCHER, olieslager(1915), melkboer, and Willemke TALSMA.
From this marriage:
   1.  Willem (see also VIII.487).
   2.  Nicolaas Leonardus (Niko) (see also VIII.489).
   3.  Klaas (see also VIII.491).
   4.  Willemke (see also VIII.494).
   5.  Ida Hilda (see also VIII.496).
   6.  Wijnand, born on 07-12-1954 in Groningen.
Married to Paulina Apolonia van 't WESTEINDE, born on 04-04-1960.

VII.392    Klaas HELDER, magazijnchef,koffiebrander,bloemist, born on 04-09-1915 in Groningen (religion: Gereformeerd), died on 20-01-2001 at 23:00 in Assen at the age of 85, buried on 25-01-2001 in Boskamp te Assen, son of Willem HELDER (see also VI.323) and Ietje BAKEMA, huisvrouw.
Married at the age of 24 on 21-06-1940 in Groningen, church marriage on 21-06-1940 in Groningen (Geref.) to Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, 23 years old, huisvrouw, born on 26-07-1916 in Hoogkerk (Gr.) (religion: Gereformeerd), died on 29-04-2012 in Assen at the age of 95, buried on 07-05-2012 in Assen. Begraafplaats "de Boskamp" te Assen. Gezamenlijk graf met Klaas Helder. Daughter of Derk KUIPER, machinist, and Doetje BUITER. Zij woonden na hun huwelijk op Johan Willem Frisostraat 75 in Groningen waar hun drie kinderen werden geboren. Later woonachtig op Tuinbouwstraat 166. Van Groningen verhuisd naar Zuidhorn in 1947 op adres Jellemaweg 2 en daarna naar Assen op Collardslaan 13 en 19. Vandaar naar Oranjestraat 16, eveneens in Assen, waar Klaas Helder overleed.Na een aantal jaren bij haar dochter Dora gewoond te hebben ging Titia naar verzorgingshuis "de Slingeborg" in Assen en daarna naar "Anholt" eveneens te Assen.
From this marriage:
   1.  Dora Ida (see also VIII.500).
   2.  Dr. Willem (see also VIII.501).
   3.  Drs. Dirk Jan (Dick) (see also VIII.504).

VII.394    Pieter (Piet) HELDER, broodventer, concierge, born on 26-04-1917 in Groningen (religion: Geref), died on 02-02-1995 in Burlington(Ont.), Canada at the age of 77, son of Willem HELDER (see also VI.323) and Ietje BAKEMA, huisvrouw.
Married at the age of 24 on 12-02-1942 in Groningen to Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE, 23 years old, born on 24-03-1918 in Groningen, died on 16-02-2007 in Burlington, Canada at the age of 88. Obituary in Archief, buried on 20-02-2007 in Burlington Memorial Gardens, daughter of Evert DUSSELJEE, scheepstimmerman, and Jantje ATZEMA. Zij emigreerden met 5 kinderen naar Ontario, Canada. De reis werd gemaakt met het passagiersschip de " Johan van Oldenbarneveldt", dat op 1 Augustus 1954 aankwam in Quebec City.
From this marriage:
   1.  Willem (William) (see also VIII.507).
   2.  Jan Evert (John) (see also VIII.509).
   3.  Evert (Ed) (see also VIII.511).
   4.  Ido Pieter (Peter), office manager, born on 29-04-1949 in Gron.
Married at the age of 24 on 23-12-1973 in Simcoe(Ont.), Canada to Norma Jean KICKSEE, born 30-12-194? in Houghton(Ont.), Canada.
   5.  Jacob Klaas, born on 13-08-1953 in Groningen, died on 01-05-1955 in Chatsworth(Ont.), Canada at the age of 1.
   6.  Johannes Simon (Joe) (see also VIII.516).
   7.  George Robert (see also VIII.518).

VII.398    Geert Jan HELDER, bloemist,hovenier, born on 18-03-1920 in Groningen (religion: Geref), died on 30-12-2011 in Alphen aan de Rijn at the age of 91. In April 1944 was hij op weg per trein naar zijn werk in het tuindersbedrijf bij zijn oom Abel Bakema in Winsum, toen hij uit de trein werd gehaald en opgepakt samen met anderen als represaille voor de liquidatie door het verzet van de beruchte spion Jannes Luitje Keijer in Bedum op 22 April 1944. Hij werd overgebracht naar de gevangenis aan de Hereweg. Zijn schoonvader Kieneker heeft samen met een zwager van hem genaamd Jelte Korf die als bewaarder bij die gevangenis werkte, nog geprobeerd hem eruit te krijgen, maar tevergeefs.Hij werd op transport gezet naar kamp Amersfoort, waar hij kennismaakte met Kotälla, die na de oorlog als één van de drie van Breda tot levenslang werd veroordeeld.Hij heeft er nog steeds gruwelijke herinneringen aan.Na Amersfoort kwam hij in een kamp te Halle (Dl.) als dwangarbeider. Daar werd hij door de Russen bevrijd en in Juli 1945 kwam hij lopend, liftend en per trein terug in Groningen. Son of Willem HELDER (see also VI.323) and Ietje BAKEMA, huisvrouw.
Married at the age of 22 on 30-07-1942 in Groningen (Geref.) to Antje KIENEKER, 21 years old, born on 03-10-1920 in Winsum, daughter of Theodorus KIENEKER, spoorwegarbeider, and Saaktje BRINK, dienstmeid.
From this marriage:
   1.  Willem (see also VIII.520).
   2.  Saakje, born on 24-10-1943 in Groningen, died on 24-10-1943 in Groningen, 0 days old.
   3.  Saakje Theodora, born on 30-10-1944 in Groningen, died on 05-08-1945 in Groningen, 279 days old.
   4.  Dr. Theodorus (see also VIII.524).
   5.  Saakje Theodora (Attie) (see also VIII.527).
   6.  Ido Jacob (see also VIII.528).
   7.  Hendrikus Sibrand (see also VIII.530).
   8.  Ietje Willemina (see also VIII.533).
   9.  Koenraad Hendrik, schoolbegeleider, born on 18-06-1955 in Amsterdam. Ongehuwd.
   10.  Geert Jan, tuinman,hovenier, born on 02-07-1958 in Amsterdam.
Married at the age of 31 on 31-08-1989 in Papendrecht to Aafje Helena SCHOUTEN, 23 years old, kantoorbediende, born on 10-03-1966 in Rotterdam.
   11.  Jacob Lambertus (see also VIII.537).

VII.400    Guitje (Guit) HELDER, kleermaker, born on 12-08-1923 in Groningen (religion: Geref), died on 21-01-2011 in Groningen at the age of 87, buried on 25-01-2011 in Groningen. Selwerderhof
, son of Willem HELDER (see also VI.323) and Ietje BAKEMA, huisvrouw.
Married at the age of 28 on 10-03-1952 in Groningen to Mettje VIEL, daughter of Sibolt VIEL and Anje VISWAT.
From this marriage:
   1.  Willem Ido (see also VIII.539).
   2.  Sibolt Harm (see also VIII.541).
   3.  Ine Hilde (see also VIII.544).
   4.  André Gerhard (see also VIII.545).
   5.  Jacob Lambertus (see also VIII.547).
   6.  Guido Johan Friso (see also VIII.549).

VII.402    Johannes (Johan) HELDER, restaurator Archief Koninklijk Huis,den Haag, born on 30-11-1924 in Groningen (religion: Geref), died on 29-05-2005 in den Haag at the age of 80, buried on 03-06-2005 in Oosterbegraafplaats, Rodelaan 64, Voorburg, son of Willem HELDER (see also VI.323) and Ietje BAKEMA, huisvrouw.
Married at the age of 31 on 24-04-1956 in Groningen to Jantje van der DONK, 29 years old, born on 01-08-1926 in Hoogkerk (Gr.), buried in Oosterbegraafplaats, Rodelaan, Voorburg, daughter of Doede van der DONK, arbeider, and Janna REMPTEMA.
From this marriage:
   1.  Drs. Willem (see also VIII.551).
   2.  Dr. Janna (see also VIII.554).

VII.404    Jan TENT, born 1892 in Onderdendam, died 1968, son of Berend TENT (see also VI.328) and Martje BONTHUIS.
Married to Anna Elisabeth POST, born 1893 in Groningen, died 1963, daughter of Adriaan POST and Anna HOEKSTRA.
From this marriage:
   1.  Adriaan (see also VIII.555).

VII.428    Nicholas Jr. HOFFMAN, born on 03-08-1898 in Holland, MI, died on 25-10-1971 in Holland, MI at the age of 73, son of Nicholas HOFFMAN (see also VI.377) and Cornelia KARDUX.
Married (1) at the age of 20 on 25-06-1919, divorced after 23 years on 01-12-1942 from Inez BENNETT.
Married (2) at the age of 48 on 11-11-1946 to Alice REIMINK, died on 12-11-1956.
Married (3) at the age of 67 on 19-03-1966 to Betty MEULENBELT CRAWFORD.
From the first marriage:
   1.  Julia Ellen, adoptief kind.

VII.432    Clark Dingeman HOFFMAN, born on 20-03-1900 in Holland, MI, son of Nicholas HOFFMAN (see also VI.377) and Cornelia KARDUX.
Married (1) at the age of 21 on 15-06-1921 to Dorothy SNYDER, died on 04-12-1961.
Married (2) at the age of 63 on 15-06-1963 in Grand Rapids, MI to Merle Ostrander WILLIAMS.
From the first marriage:
   1.  Clark Robert, born on 27-10-1923 in Holland, MI.
Married (1) at the age of 20 on 19-04-1944, divorced 1964 from Geraldine WILLIAMS, daughter of Merle Ostrander WILLIAMS.
Married (2) at the age of 40 on 13-08-1964 to Bea Burns JOHNSON.
   2.  James Dale, born on 18-01-1936 in Grand Rapids, MI.

VII.436    Ellen Jeanette HOFFMAN, born on 29-04-1902 in Holland, MI, died on 10-06-1992 in Carbondale, Ill. at the age of 90, daughter of Nicholas HOFFMAN (see also VI.377) and Cornelia KARDUX.
Married to James W. NECKERS, son of Albert Jr. NECKERS and Jennie WASSINK.
From this marriage:
   1.  Janice, born on 11-10-1928 in Carbondale, Ill. Died on 06-01-1946 at the age of 17.
   2.  Nancy Anne (see also VIII.564).

VII.438    Anna HOFFMAN, born on 21-01-1893 in Zeeland, MI, daughter of Nicholas J. HOFFMAN (see also VI.385) and Janna K. (Jane) PRINS.
Married at the age of 20 on 13-11-1913 to Albert van HEUVELEN, 20 years old, born on 20-01-1893 in Vriesland, Ottawa Co., MI.
From this marriage:
   1.  Geneva, born on 03-07-1914 in Asperen, ZH.
Married to Dirk den HARTOG, born on 05-07-1915.
   2.  Ray (see also VIII.567).
   3.  Angeline (see also VIII.570).
   4.  Alta June, born on 24-06-1925 in Holland, Ottawa CO., MI.
Married to Roger Lee GROTERS, born on 17-06-1927 in Holland Twnp., MI.
   5.  Robert K. Born on 01-08-1928.
   6.  John (see also VIII.574).
   7.  Paul Wesley (see also VIII.576).

VII.439    John N. HOFFMAN, born on 22-02-1896 in Zeeland. Ottawa Co., Mi, died on 13-05-1962 in Holland, MI at the age of 66, son of Nicholas J. HOFFMAN (see also VI.385) and Janna K. (Jane) PRINS.
Married at the age of 21 on 12-02-1918 to Jennie KOUW, 20 years old, born on 23-02-1897 in Zeeland, Ottawa Co., MI, died on 04-06-1944 in Holland, Ottawa CO., MI at the age of 47.
From this marriage:
   1.  Nelson Jr. (see also VIII.578).
   2.  Lavina Irene (see also VIII.581).
   3.  Jay Alvin (see also VIII.582).
   4.  Helen Mae (see also VIII.585).
   5.  Phyllis Elaine (see also VIII.587).
   6.  Joice Marlyn (see also VIII.589).
   7.  Kenneth, born 1931.
   8.  Delores Jean (see also VIII.592).
   9.  John Jr. Born 1937 in Holland, MI, died 1993.
Married to Grace RINGEWOLD.

VII.471    Menje KOITER, born on 12-06-1908 in Hornhuizen, died on 26-07-2006 at the age of 98, buried in Leens, daughter of Klaas KOITER, koopman, winkelier, and Elske HELDER (see also VI.402).
Married ??-5-1933 to Marinus STULP, born 1905, died 1962. De bruid trouwde "in het zwart", i.v.m. het recente overlijden van Klaas Koiter, haar vader. Het echtpaar was Gereformeerd.
From this marriage:
   1.  Elske Ida (see also VIII.596).
   2.  Hendrik Klaas.
Married to Ina NAUTA.
   3.  Klaas G.

VII.490    Jantina Jacoba HELLER, born on 24-04-1917 in Kruisweg, Kloosterburen, died on 11-02-1992 in Hornhuizen at the age of 74. Foto van haar in mijn archief, gestuurd door zoon Willem Fokkens. Daughter of Barteld HELLER (see also VI.421) and Jantje van der VELDE.
Married at the age of 21 on 30-05-1938 to Jan FOKKENS, 23 years old (see also VIII.16). Gezamelijk graf Hornhuizen.
From this marriage:
   1.  Bart, born in Hornhuizen.
Married to Nel.
   2.  Henk, born in Hornhuizen.
Married to Marga.
   3.  Willem, Rentmeester Gem. Groningen in Westerwolde, born in Hornhuizen.
Married to Anneke.

VII.492    Trijntje Hilda HELLER, born on 19-07-1921 in Den Hoorn, died on 12-12-2008 in Assen? at the age of 87. Overlijdensadvertentie in "Dagblad van het Noorden" in mijn bezit. Foto in mijn archief afkomstig van Willem Fokkens. Daughter of Barteld HELLER (see also VI.421) and Jantje van der VELDE.
Married circa 1945 to Kornelis T. STOB, born on 22-02-1920, died on 25-08-1993 at the age of 73.
From this marriage:
   1.  Johanna Jansje, born on 15-01-1946.
Married to Gerrit BOS.
   2.  Ton, born 1947, died on 19-02-1965.

VII.509    Folgert OOSTEMA, zeevisser, born on 09-02-1911 in Zoutkamp, son of Jan Berends OOSTEMA (see also VI.441) and Nieske OOSTERHUIS.
Married at the age of 33 on 17-04-1944 in Ulrum to Berendje PIER, 22 years old, born on 16-03-1922 in Leens, daughter of Rento PIER and Stientje BEEREBOOM.
From this marriage:
   1.  Jan Folgert, born on 15-11-1944 in Groningen.
   2.  Stientje Berendje, born on 30-04-1948 in Groningen.

VII.513    Jacob OOSTEMA, born on 15-11-1917 in Zoutkamp, son of Jan Berends OOSTEMA (see also VI.441) and Nieske OOSTERHUIS.
Married (1) at the age of 24 on 20-07-1942 in Ulrum, divorced after 9 years on 17-06-1952 in Groningen from Rena Allerdina BOL, born on 21-04-1922 in Zoutkamp.
Married (2) to M. DEMPSEY, born in Liverpool UK.
From the first marriage:
   1.  Jannie Nieske, born on 31-12-1942 in Zoutkamp.
   2.  Johan Gerhard, born on 26-11-1952 in Delfzijl.

VII.521    Herman RATERING, born on 01-08-1894, died on 11-12-1958 at the age of 64, son of Gerrit RATERING and Elizabeth OOSTEMA (see also VI.454).
Married at the age of 23 on 20-10-1917 to Jennie SCHIPPER, 24 years old, born on 16-11-1892 in Hamilton, MI, died on 30-08-1976 in Grand Rapids, MI at the age of 83.
From this marriage:
   1.  Edwin Gene.
   2.  Kenneth Jay.

VII.524    Delia Elizabeth RATERING, born on 02-03-1896, died on 18-05-1972 in Fremont, MI at the age of 76, daughter of Gerrit RATERING and Elizabeth OOSTEMA (see also VI.454).
Married at the age of 28 on 22-11-1924 to Melvin Ernest COOK, 26 years old, carpenter, chicken hatcher, born on 19-07-1898, died on 18-02-1969 in Fremont,MI at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Helen Elaine, born 1928, died 1933.
   2.  Edna May.
   3.  Harold Jay.

VII.525    Ralph RATERING, born on 26-02-1898 in Allegan County, MI, died on 05-02-1965 in Holland, MI at the age of 66, son of Gerrit RATERING and Elizabeth OOSTEMA (see also VI.454).
Married at the age of 26 on 27-07-1924 to Henrietta TRIP, 24 years old, born on 10-06-1900 in Holland, MI, died on 15-02-1965 in Holland, MI at the age of 64.
From this marriage:
   1.  Vernon Arthur.
   2.  Norman.

VII.532    Eva Helen OSTEMA, born on 04-03-1914 in Mattoon, Illinois, daughter of Jacobus (James) OOSTEMA (see also VI.463) and Eva Emily SMITH.
Married at the age of 22 on 21-06-1936 in Urbana, Il. Divorced 1962 from William Franklin PAUL, born on 11-10-1910 in Champaign, Ill. Died on 10-11-1982 in Kansas City, MO at the age of 72.
From this marriage:
   1.  Lydia Helen, born on 17-08-1942 in Kokomo, Indiana.
   2.  Carole Ann (see also VIII.616).

VII.547    Derkje HELDER, dienstbode, born on 17-12-1893 in Amsterdam (religion: Ger.). Op 31 Mei 1912 vertrekt zij (als Dienstbode?) naar Watergraafsmeer. Daughter of Jan Ernst HELDER (see also VI.485) and Johanna Catharina Elisabeth GOEDERMAN.
Married at the age of 26 on 29-09-1920 in Amsterdam to Johannes Christiaan Hendrik VERBURG, 23 years old, magazijnbediende(1920), born on 17-07-1897 in Weesp, son of Willem VERBURG, expeditiebediende(1920), and Niesje van 't KRUIS.
From this marriage:
   1.  Johanna Catharina Elisabeth, born on 10-05-1921 in Amsterdam.
   2.  Niesje, born on 02-10-1922 in Amsterdam.
   3.  Willemina, born on 09-08-1924 in Amsterdam.
   4.  Jantine, born on 29-08-1925 in Amsterdam.
   5.  Willem, born on 05-12-1930 in Amsterdam.
   6.  Dirkje, born on 03-07-1936 in Amsterdam.

VII.549    Jan Ernst HELDER, loodgieter, magazijnknecht, emballeur, born on 14-03-1897 in Amsterdam. In de periode 1920 tot 1938 woonde hij op zo,n 23 verschillende adressen in Amsterdam. Als gezindte wordt in zijn gezinskaart oorspronkelijk aangegeven Christelijk Gereformeerd, maar dat wordt doorgehaald en gewijzigd in geen.Ook bij zijn vrouw en kinderen wordt geen aangegeven. Son of Jan Ernst HELDER (see also VI.485) and Johanna Catharina Elisabeth GOEDERMAN.
Married at the age of 28 on 06-01-1926 in Amsterdam to Jetske Elizabeth FABER, 19 years old, born on 27-08-1906 in Drachten. Met de thans bekende publieke gegevens valt af te leiden dat zij waarschijnlijk dochter is van Sybe Faber en Hillechien Luchtenberg (overl.25-11-1936 Smallingerland;oud 56 jaar en dochter van Jakob Luchtenberg en Elisabeth Stadens). Daughter of Sijbe FABER, machinist(1926), and Hillechien LUCHTENBERG.
From this marriage:
   1.  Johanna Maria Hillechien, born on 21-06-1926 in Amsterdam.
   2.  Jan Ernst Sijbe, born on 01-06-1931 in Amsterdam.

VII.571    Johanna HOFMAN, winkelierster, born on 21-01-1906 in Amsterdam, died on 18-09-1996 in Nieuwegein at the age of 90, daughter of Jacob HOFMAN (see also VI.497) and Guurtje SCHENK.
Married (1) at the age of 21 on 11-05-1927 in Amsterdam. Hij was gescheiden van Elisabeth Johanna Alida de Veij, divorced after 3 years on 08-05-1931 from Willem Antonie ANDERSEN, kantoorbediende, born on 13-03-1888 in Amsterdam, died on 11-02-1942 in Amsterdam at the age of 53.
Married (2) at the age of 26 on 19-05-1932 in Amsterdam to Ate DAMSTRA, 35 years old, gereedschapmaker(1932), born on 28-08-1896 in Leeuwarden, died on 04-01-1973 in Utrecht at the age of 76.
From the first marriage:
   1.  Willem (see also VIII.626).

VII.595    Obbe Hendrik RITSEMA, zeeman, bij huwelijk stuurman Kon. Pakketvaart Mij. Born on 16-01-1902 in Zwammerdam, son of Hendrik Tjas RITSEMA (see also VI.528) and Petronella HUBEE.
Married at the age of 29 on 30-12-1931 in Zwammerdam. Huwelijk bij volmacht. Gevolmachtigde is de vader van de bruidegom Hendrik Tjas Ritsema. De bruidegom is woonachtig in Batavia (Nederlands Indie). Spouse is Maria van der VELDEN, 22 years old, born on 03-06-1909 in Zoeterwoude.
From this marriage:
   1.  Nellie Maria (see also VIII.629).

VII.597    Johan Jacob RITSEMA, born on 06-12-1904 in Zwammerdam, died on 01-06-1987 in Soest at the age of 82, son of Hendrik Tjas RITSEMA (see also VI.528) and Petronella HUBEE.
Married at the age of 24 on 14-10-1929 in Amersfoort to Everharda Luberta Rosina Arriètte van BERKUM, 26 years old, born on 15-04-1903 in Amersfoort, died on 16-02-1992 in Bilthoven at the age of 88.
From this marriage:
   1.  Henny Lucie Eva (see also VIII.631).
   2.  Marijke, born on 01-05-1937 in Laras.

VII.600    Aafke RITSEMA, born on 31-08-1895 in Appingedam, died on 11-10-1975 in Schiedam at the age of 80, daughter of Jacob RITSEMA (see also VI.530) and Johanna KROL.
Married at the age of 25 on 06-01-1921 in Appingedam to Jakob BLEKER, 27 years old, machinist koopvaardij (1921), born on 14-05-1893 in Delfzijl, died on 18-06-1973 in Schiedam at the age of 80, son of Doeke BLEKER, huisschilder, and Geessien DIK. Woonden op Rembrandtlaan 89a te Schiedam.
From this marriage:
   1.  Jakob, born on 28-12-1925 in Appingedam. Woonde in het ouderlijk huis te Schiedam. Hij was wat simpel als gevolg van hersenbeschadiging tijdens geboorte.
   2.  Doeke Jakob (see also VIII.634).

VII.604    Arendina RITSEMA, born on 25-09-1901 in Appingedam, daughter of Jacob RITSEMA (see also VI.530) and Johanna KROL.
Married at the age of 25 on 03-11-1926 in Appingedam to Harm LUURSEMA, 26 years old, born on 11-12-1899 in Appingedam, died on 29-09-1969 in Delfzijl at the age of 69.
From this marriage:
   1.  Geessiena Johanna, born on 13-10-1930 in Beek.
Married to Berend J. H. VEERBEEK, born circa 1930.
   2.  Jacob Johan, born on 30-07-1944 in Leimuiden.
Married to Jacoba Harmina NIEBOER, born circa 1944.

VII.607    Jacob RITSEMA, born on 06-08-1910 in Appingedam, died on 30-05-1974 in Groningen at the age of 63, son of Jacob RITSEMA (see also VI.530) and Johanna KROL.
Married at the age of 29 on 02-11-1939 in Appingedam to Pieterke Annette REINDERS, 29 years old, born on 02-01-1910 in Appingedam, died on 17-02-1981 in Delfzijl at the age of 71.
From this marriage:
   1.  Louisa Johanna (see also VIII.641).

VIII.8    Linda Fredericka KETTLER, Onderwijzeres in Brighton, CO, born on 26-01-1947 in Rockford, Il. Daughter of Frederick George KETTLER (see also VII.2) and Melba MENTZER.
Married to David OTT. Vietnam veteraan (Airforce).
From this marriage:
   1.  Edward Jason, born on 04-10-1978.
   2.  Steven Frederick, born on 23-06-1981.

VIII.16    Jan FOKKENS, born on 07-06-1914 in Wierhuizen, died on 16-02-1996 in Groningen at the age of 81, son of Willem FOKKENS and Hindrikje VINK (see also VII.14).
Married at the age of 23 on 30-05-1938 to Jantina Jacoba HELLER, 21 years old (see also VII.490). Gezamelijk graf Hornhuizen.
From this marriage: 3 children (see under VII.490).
 
VIII.22    Adriana Hendriktje SCHOUTEN, secretaresse, born on 15-02-1934 in Amsterdam, daughter of Adrianus SCHOUTEN, Machinist bij Maatschappij Oceaan, and Hendriktje HELDER (see also VII.39).
Married at the age of 26 on 07-01-1961 in Amsterdam, divorced 1972 from Frank DREES, bouwkundig tekenaar, born on 06-12-1935 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Edwin (see also IX.9).
   2.  Mascha (see also IX.12).
   3.  Sanneke (see also IX.15).

VIII.31    Henderika HELDER, born on 03-05-1948 in Groningen, daughter of Jacob Jan HELDER (see also VII.45) and Aleida HAZEVELD.
Married at the age of 21 on 01-05-1970 to Klaas DIJK, 23 years old, born on 15-03-1947.
From this marriage:
   1.  Johny.
Married to Anita.
   2.  Peter.
Married to Lettie.

VIII.32    Wietske Aleida (Marga) HELDER, born on 05-10-1957 in Groningen, daughter of Jacob Jan HELDER (see also VII.45) and Aleida HAZEVELD.
Child:
   1.  Esmée HELDER.

VIII.33    Jacob Jan HELDER, born on 14-12-1958 in Groningen, son of Jacob Jan HELDER (see also VII.45) and Aleida HAZEVELD.
Married to Jeanette ZWIERS, born on 07-06-1959.
From this marriage:
   1.  Rilana, born on 18-04-1992 in Groningen.
   2.  Jacob Jan, born on 31-03-1995 in Groningen.

VIII.38    Kathleen Grace HUIZENGA, born on 17-02-1947 in Fulton Clinton, daughter of Robert James HUIZENGA (see also VII.56) and Flora Jeanette POST.
Married at the age of 22 on 14-06-1969 in Fulton to John A. BYKER, 22 years old, Minister in the Christian Reformed Church, born on 14-12-1946 in Fulton Orange City.
From this marriage:
   1.  Robert (see also IX.23).
   2.  Erik, born on 08-01-1973 in Grand Rapids.
   3.  Kristia Linh, born on 02-02-1975 in Can Thom. Zij werd geadopteerd door John en zijn vrouw in mei 1975 in Rockford, Ill.
   4.  Lora, born on 23-09-1975 in Clinton.
   5.  Holly, born on 31-12-1979 in Morrison.
   6.  Thomas, born on 16-11-1982 in Morrison.
   7.  Allison, born on 18-05-1987 in San Antonio.

VIII.48    Melinda Lou SWANSON, born on 15-06-1956, daughter of Leland Conrad SWANSON and Eunice Grace HUIZENGA (see also VII.61).
Married to Mike KRAMER.
From this marriage:
   1.  Melanie, born 1984 in Fulton.
   2.  Michelle, born on 22-11-1987 in Fulton.

VIII.52    A. SIELSTRA, daughter of Pieter Jacob SIELSTRA and Ida VOOS (see also VII.63).
Married to M. WARMOESKERKEN.
From this marriage:
   1.  Ida.
   2.  Jan.
   3.  Marianne.

VIII.54    Menke VOOS, born on 25-10-1943 in Baflo. Geboren als kind van de dan nog ongehuwde Johanna, zij trouwde pas vijf en half jaar later met Jacobus, waarbij Menke de achternaam Voos kreeg. Daughter of Jacobus VOOS (see also VII.64) and Johanna MEERTENS.
Married at the age of 20 on 14-02-1964 to Gerrit R. de VRIES.
From this marriage:
   1.  Johannes (see also IX.36).

VIII.73    Pieterdina VOOS, born on 16-06-1938 in Eenrum, daughter of Hendrik VOOS (see also VII.66) and Foltje KLADDER.
Married at the age of 18 on 01-02-1957 to Pieter POSTMA, 27 years old, born on 22-05-1929, died on 16-04-1999 in Spijk at the age of 69, "Voor ons onverwacht, maar met respect voor zijn keus, delen wij u mee, dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa.", buried on 20-04-1999 in Spijk.
From this marriage:
   1.  Dirkje (see also IX.39).
   2.  Foltje (see also IX.41).
   3.  Gaatske (see also IX.43).
   4.  Harrina (see also IX.45).
   5.  Henk (see also IX.46).
   6.  Klaas.
Married to Dineke NN.

VIII.78    Ida VOOS, born on 09-05-1943 in Eenrum, daughter of Hendrik VOOS (see also VII.66) and Foltje KLADDER.
Married at the age of 23 on 03-06-1966 to E. MOORLAG (see also VIII.77).
From this marriage:
   1.  Hans (see also IX.50).
   2.  Margreet.

VIII.86    Nicolaas Petrus HELLER, born on 08-08-1923 in Groningen (religion: geen), died on 31-07-1994 in Groningen. at the age of 70, son of Pieter HELLER (see also VII.79) and Lammegiene TOP, huisvrouw.
Married in Norg to Sietske AARDEMA, born on 10-08-1921 in Roden.
From this marriage:
   1.  Elizabeth.
Married (1) to Sibbe ELZER.
Married (2) to Sijtse KOSTER.
   2.  Folkerdina.
Married to Gerrit SESSELAAR.
   3.  Jantje Grietje.
Married to Peter KNAP.
   4.  Lammegiena.
Married to Hendrik POSTEMA.
   5.  Pieter (see also IX.62).

VIII.88    Louwe Wiebe HELLER, loopjongen, born on 06-08-1924 in Groningen (religion: geen), son of Pieter HELLER (see also VII.79) and Lammegiene TOP, huisvrouw.
Married to Frederika HOLTHUIS.
From this marriage:
   1.  Aaltje Lammergina.
Married to Jullien Gaston Germain WICHERS.
   2.  Giena Pia.
   3.  Pieter.
Married to Anieta SCHAAP.

VIII.94    Roelof HELLER, born on 17-12-1931 in Groningen, son of Pieter HELLER (see also VII.79) and Lammegiene TOP, huisvrouw.
Married to Johanna van HOOVEN.
From this marriage:
   1.  Lambert.

VIII.96    Hendericus Johannes HELLER, born on 10-04-1939 in Groningen, died on 27-07-1985 in Groningen at the age of 46, son of Pieter HELLER (see also VII.79) and Lammegiene TOP, huisvrouw.
Married to Berendina DILLING.
From this marriage:
   1.  Berend.
   2.  Claudia Mereanda.
   3.  Pieter.

VIII.100    Johannes Petrus HELLER, chauffeur, born on 06-03-1940, son of Johannes Petrus HELLER (see also VII.82) and Harmanna Jacoba KOOPMAN.
Married to Jantje KNOL, born on 08-07-1943.
From this marriage:
   1.  Henriette, born in Groningen.
   2.  Jacoline, born in Groningen.

VIII.102    Nicolaas Petrus HELLER, born on 30-07-1923 in Groningen, son of Hendericus Johannes HELLER (see also VII.86) and Trientje Christina PIETERS, huisvrouw.
Married in Groningen to Mina van DIJK.
From this marriage:
   1.  Hindrik Johannes.
   2.  Ria.
   3.  Trientje.

VIII.104    Christoffer HELLER, born on 30-12-1928 in Groningen, son of Hendericus Johannes HELLER (see also VII.86) and Trientje Christina PIETERS, huisvrouw.
Married in Bedum to Janna HEUKER.
From this marriage:
   1.  Anna Christina, born 1953.
   2.  Trientje Christina, born 1955.
   3.  Hindrik Johannes (see also IX.80).
   4.  Ivonne, born 1961.
   5.  Marianne, born 1963.

VIII.107    Folkerdina HELLER, born on 26-07-1940 in Groningen, daughter of Hendericus Johannes HELLER (see also VII.86) and Trientje Christina PIETERS, huisvrouw.
Married on 26-07-1940 in Groningen to Dirk Jan Hendrik IPENBURG, adjudant Koninklijke Luchtmacht, born on 18-12-1943 in Vaassen (gem. Epe), son of Albertus IPENBURG and Engberdina KRUISE.
From this marriage:
   1.  Helen.
   2.  Karin.

VIII.110    Elly van der LAARS, born on 29-11-1936 in Deventer, died on 24-08-2001 in Amsterdam at the age of 64, daughter of Gerard van der LAARS and Charlotte Maria ter HORST (see also VII.97).
Married at the age of 22 on 17-10-1959 in Amsterdam? Spouse is Coenraad Tjipke WEESEMAN, 24 years old, born on 20-09-1935, died on 06-03-2000 in Amsterdam at the age of 64.
From this marriage:
   1.  Frank, born on 09-09-1964 in Amsterdam.
   2.  Caroline, born on 06-02-1967 in Amsterdam. Zij had met mij e-mail contact en gaf de informatie over de nakomelingen van Eltje Heller.

VIII.111    Johannes Petrus HELLER, born on 28-06-1926 in Groningen, died in Emmen, son of Johannes HELLER (see also VII.102) and Hendrika KREMER, tot huwelijk dienstbode.
Married to Sien GOYAARD.
From this marriage:
   1.  Ria.
Married to Gerben DIJKSTRA.
   2.  Rennie.
Married to Henk STEVENS.

VIII.113    Arend (Arie) HELLER, born on 12-12-1931 in Groningen (religion: NH), son of Johannes HELLER (see also VII.102) and Hendrika KREMER, tot huwelijk dienstbode.
Married to Sirkka KOKKONEN.
From this marriage:
   1.  Johannes (Hasse).
   2.  Jacob (James).

VIII.115    Hendrik HELLER, born on 05-08-1938 in Groningen (religion: NH), son of Johannes HELLER (see also VII.102) and Hendrika KREMER, tot huwelijk dienstbode.
Married (1) to Elizabeth Hendrika MEERTENS, born on 25-12-1940 in Groningen, died on 08-04-1984 in Assen at the age of 43.
Married (2) to Janny HAGENDOORN.
From the first marriage:
   1.  Birgitta.
Married to Rob de VRIES.
   2.  Martin.

VIII.121    Jantje BUIKEMA, born on 07-03-1919 in Ulrum, daughter of Berend BUIKEMA, veehouder en voerman, and Jantje BUIKEMA (see also VII.111).
Married at the age of 27 on 25-06-1946 in Ulrum to Geert VALKEMA, 28 years old (see also IX.408).
From this marriage:
   1.  Jan Egbertus, born on 03-07-1947 in Ulrum.

VIII.127    Jacob HELLER, born on 23-01-1923 in Ulrum, died on 03-03-2001 in Ulrum at the age of 78, buried in Ulrum. Grafsteen aanwezig in Maart 2005, son of Hendrik Gerrit HELLER (see also VII.116) and Pieterke NIEUWENHUIS.
Married at the age of 28 on 02-02-1951 in Ulrum to Jacomina LINDEMULDER, 27 years old, born on 28-08-1923 in Ulrum, daughter of Jan LINDEMULDER and Fokkelina Jans WASSENAAR.
From this marriage:
   1.  Hendrik Jacob (see also IX.98).
   2.  Fokkelina Jacomina (see also IX.101).

VIII.131    Martje Margriet HELLER, born on 29-09-1928 in Ulrum, daughter of Hendrik Gerrit HELLER (see also VII.116) and Pieterke NIEUWENHUIS.
Married at the age of 23 on 06-05-1952 in Ulrum to Anko de VRIES, 24 years old, born on 16-09-1927 in Diepenveen, son of Rindert de VRIES and Geertruida HOVING. Zij kopen in 1954 de boerderij met 1.06.78 ha aan De Streekweg 67, den Andel en bouwen er kassen. Ze verkopen het geheel in 1963 (B.i.H., p.310).
From this marriage:
   1.  N.N. Born on 08-03-1953 in Groningen. Dood geboren, died on 08-03-1953, 0 days old.
   2.  Pieterke Hendrika (see also IX.104).
   3.  Geertruida Rennie, born on 27-03-1957 in Baflo.
Married at the age of 22 on 06-07-1979 in Delft to Hendrik MOLENAAR, 24 years old, born on 11-12-1954 in 's Gravenhage.
   4.  Henriëtte, born on 03-02-1960 in Baflo.
Married at the age of 20 on 03-06-1980 in Delft to Hendrik Gerhard BERNDT, 20 years old, born on 03-11-1959 in Ter Apel.
   5.  Reinier, born on 03-02-1960 in Baflo.

VIII.132    Jan Mello HELLER, born on 27-06-1935 in Ulrum, son of Hendrik Gerrit HELLER (see also VII.116) and Pieterke NIEUWENHUIS.
Married at the age of 23 on 26-03-1959 to Hilda Johanna KOERSELMAN, 24 years old, born on 07-07-1934 in Enschede, daughter of Maarten KOERSELMAN and Hendrikje Anneke DEKKER.
From this marriage:
   1.  Gerrit Hendrik (see also IX.110).
   2.  Anneke Henriëtte, gezinsverzorgster, born on 22-01-1961 in Houwerzijl.
Married to Hendrik Henrikus NIJLAND, voorman op een suikerfabriek, born on 05-12-1961 in Ens, son of Jan Willem NIJLAND and Hendrika Egberdina van LEUSEN.
   3.  Petra Marian (see also IX.115).
   4.  Martin (see also IX.116).
   5.  Margriet Johanna (see also IX.119).
   6.  Johanna Antoinette (see also IX.121).
   7.  Jacobine Geraldine, directie-secretaresse, born on 20-12-1967 in Rosmalen.
Married to David BOERSMA, dierenarts, born 1965 in Perth, son of Geert BOERSMA and Grietje DAVIDS.

VIII.154    Leonard HELLER, machinist (retired), born on 28-02-1941 in Oak Harbor, son of Simon HELLER (see also VII.154) and Orna P. ROCKSTAD.
Married to Myrtie KENNEDY.
From this marriage:
   1.  David.
   2.  Michael.
   3.  Thomas.
   4.  Charlotte.

VIII.156    Stephen HELLER, computer specialist IBM (retired), born on 14-03-1943 in Anacortes,Washington (religion: LDS). Korea veteraan (US Airforce). Son of Simon HELLER (see also VII.154) and Orna P. ROCKSTAD.
Children:
   1.  Shanna, daughter of Marilyn MATTHEWS.
   2.  Derrick, son of Marilyn MATTHEWS.
   3.  Aaron, son of Marilyn MATTHEWS.
   4.  Kelly, daughter of Marilyn MATTHEWS.
   5.  Bryan, son of Marilyn MATTHEWS.

VIII.158    Ernest HELLER, municipal court judge in Tacoma, Washington (Lakewood), born on 17-12-1947 in Oak Harbor, Washington, son of Simon HELLER (see also VII.154) and Orna P. ROCKSTAD.
Divorced (1) yes from Kathleen S. MAYERS, born in Cleveland, Ohio.
Married (2) to Theresa Diane HURRELL, born in Muskegon, Michigan, USA.
From the first marriage:
   1.  Jessica Anne (see also IX.134).
   2.  Matthew Evan, double bass player Canada Philharmonic Orchestra, Calgary Alberta, Canada, born on 30-09-1977 in Tacoma.
   3.  Daniel Kirk, website specialist at University of southern California, los angeles, born on 30-09-1977 in Tacoma, washington.

VIII.161    Leslie HELLER, slaughterhouse worker, born on 28-03-1956 in Oak Harbor, son of Simon HELLER (see also VII.154) and Orna P. ROCKSTAD.
Child:
   1.  Amanda Lee.

VIII.163    Elisabeth HELDER, born on 24-08-1896 in Hornhuizen, died on 19-11-1959 in Amstelveen at the age of 63, daughter of Aldert HELDER (see also VI.406) and Martje PIETERSEN (see also VII.168).
Married at the age of 22 on 07-10-1918 in Kloosterburen to Jan van DUINEN, 25 years old, landarbeider, born on 09-09-1893 in Kloosterburen, died on 17-11-1965 in Amstelveen at the age of 72, son of Geert van DUINEN and Epke DIJK.
From this marriage:
   1.  Allert.
Married on 10-02-1943 to Jh ROUBOS.
   2.  Egberdina.
Married on 03-07-1946 to A van TOL.

VIII.170    Alida HELDER, born on 30-12-1904 in Hornhuizen (religion: Geref.), died on 20-02-1997 in Uithuizermeeden at the age of 92, buried on 25-02-1997 in Uithuizermeeden, daughter of Aldert HELDER (see also VI.406) and Martje PIETERSEN (see also VII.168).
Married (1) at the age of 21 on 20-05-1926 in Kloosterburen to Adam MATTHIJS, 29 years old, kweker en hovenier in "Kleine Huisjes", born on 28-02-1897 in Kloosterburen, died on 30-09-1934 in Kloosterburen at the age of 37, son of Johan Hendrik MATTHIJS and Anje BAREVELD. Zij ontmoetten elkaar toen ze beiden werkten op de boerderij "Oud Bokum" bij het gehucht "Kleine Huisjes". Zie voor informatie over dit echtpaar ook Gruoninga 2005, pag.65-66.
Married (2) at the age of 34 on 07-03-1939 in Uithuizermeeden to Ties BOGEMA, 44 years old, rietdekker, born on 24-11-1894 in Uithuizermeeden, died on 30-10-1975 at the age of 80, buried in Uithuizermeeden, son of Pieter BOGEMA and Geessien Simens GROENENDAL.
From the first marriage:
   1.  Johan Hendrik, werkzaam in de wegenbouw, born on 12-04-1927 in Kloosterburen, died on 06-06-1970 in Groningen at the age of 43.
Married to Adiana BIJLSMA, born on 04-05-1935 in Uithuizen.
   2.  Aldert Jan, grondwerker, born on 04-02-1929 in Kloosterburen.
Married to Regina BOS, born on 08-01-1931 in Bierum.
   3.  Jan Harm, kruidenier, born on 05-03-1932 in Kloosterburen.
Married to Antje Reina DIJK, born on 30-07-1931 in Bedum.
   4.  Adam Alidus (see also IX.148).
From the second marriage:
   5.  Martje, born on 09-01-1940.
   6.  Derk (see also IX.151).

VIII.173    Harmke HELDER, born on 05-08-1908 in Hornhuizen, died on 24-12-1991 in Ulrum at the age of 83, buried in Ulrum. Daughter of Aldert HELDER (see also VI.406) and Martje PIETERSEN (see also VII.168).
Married at the age of 19 on 22-05-1928 in Kloosterburen to Gerrit ALLES, 23 years old, boerenknecht, born on 07-03-1905 in Ulrum, died on 05-12-1982 in Ulrum at the age of 77, buried in Ulrum. Hij verbleef in 1944, tijdens de tweede wereldoorlog, in kamp Amersfoort. (Zie: Bewoners van de Marne in de Tweede wereldoorlog, P. v.d. Burg et.al., Profiel Uitgeverij Bedum, 2004, pag, 68). Son of Jan ALLES, landarbeider, and Tjitske HOEKSTRA. Gezamelijk graf begraafplaats Ulrum.
From this marriage:
   1.  Marten, born on 24-02-1926 in Kloosterburen. Werd bij huwelijk van zijn ouders door de vader erkend. Was op 10 April 1926 reeds door de moeder erkend.
   2.  E.
Married to H A W van SETERS.
   3.  G.
Married to W BOEKHOLT.
   4.  J.
Married to M SIBMA.
   5.  M.
Married to L DONKER.
   6.  Tj.
Married to Sj. van der NAALD.
   7.  H.G. ALLLES.
Married to A SCHOKKER.

VIII.175    Dirkje HELDER, born on 10-12-1909 in Hornhuizen, died on 13-03-1978 in Appingedam at the age of 68, buried in Appingedam Rusthof. Grafnr.996, daughter of Aldert HELDER (see also VI.406) and Martje PIETERSEN (see also VII.168).
Married at the age of 21 on 26-05-1931 in Kloosterburen to Evert BAKKER, 27 years old, dorsmachinemachinist vertegenw.Brons-motoren fabriek Appingedam, born on 02-04-1904 in Oldehove.
From this marriage:
   1.  Henderik Albertus, born on 12-09-1932 in Leens.

VIII.176    Harm HELDER, tuinman bij de gemeente Kloosterburen, born on 04-03-1913 in Hornhuizen, died on 10-02-1994 in Kruisweg at the age of 80, son of Aldert HELDER (see also VI.406) and Martje PIETERSEN (see also VII.168).
Married to Geeske BAKKER, born on 08-12-1912 in Balmahuizen, died on 10-01-1969 in Kloosterburen at the age of 56, daughter of Hendrik BAKKER and Jeltje BRON.
From this marriage:
   1.  Jeltje (Jelly) (see also IX.168).
   2.  Aldert (see also IX.169).
   3.  Hendrik Harm (see also IX.172).
   4.  Martha (see also IX.175).
   5.  Jan (see also IX.176).
   6.  Elizabeth (Betsie) (see also IX.179).
   7.  Evert (see also IX.180).
   8.  Harmiena Alida (see also IX.183).
   9.  Jantje Joukje (Janny) (see also IX.185).
   10.  Margaretha (Gretha) (see also IX.187).

VIII.179    Pieterke HELDER, born on 19-07-1914 in Kloosterburen, died on 07-12-1972 in Steenwijk at the age of 58, daughter of Aldert HELDER (see also VI.406) and Martje PIETERSEN (see also VII.168).
Married at the age of 24 on 03-01-1939 in Kloosterburen to Germt van der MEULEN, 26 years old, Automonteur bij garage Bakker te Ulrum, born on 16-12-1912 in Ulrum, died on 12-03-1971 in Steenwijk at the age of 58, son of Jan van der MEULEN and Grietje LINDEMULDER.
From this marriage:
   1.  Jan, born in Ulrum.
   2.  Aldert, born in Ultum.
Married to A. van DALEN.
   3.  Grietje, born in Ulrum.
Married to L. VEDDER.
   4.  Harm Pieter, born in Ulrum.
Married to N. van den BERG, born in Borger.
   5.  Martha, born in Ulrum.
Married to K. K. ELSINGA.
   6.  Folkert, born in Ulrum.
   7.  Elizabeth, born in Ulrum.

VIII.185    Jantje HOEKSEMA, born on 21-12-1896 in Schouwerzijl, died on 30-05-1945 in Kalamazoo at the age of 48, daughter of Jacob HOEKSEMA (see also VII.188) and Knelske BOS.
Married in Kalamazoo to Jacob POTTS, died voor 1999 in USA.
From this marriage:
   1.  Betty, born on 28-04-1920 in Kalamazoo.
Married at the age of 28 on 02-04-1949 in Kalamazoo to Cornelius Jacobus op 't HOF.
   2.  Jacob John, born on 31-10-1922 in Kalamazoo.
Married at the age of 24 on 14-03-1947 in Kalamazoo to Eileen Ruth KONING.

VIII.187    Pieter HOEKSEMA, born on 26-03-1900 in Schouwerzijl, died on 03-12-1981 in Kalamazoo at the age of 81, son of Jacob HOEKSEMA (see also VII.188) and Knelske BOS.
Married at the age of 23 on 19-10-1923 in Kalamazoo to Dorothy Faye CHAPMAN.
From this marriage:
   1.  Joan Ruth, born on 27-08-1926 in Kalamazoo. MI USA.
Married at the age of 20 on 08-11-1946 in Kalamazoo to Kenneth D. DIRKSE.
   2.  Howard Norman, born on 31-10-1930 in Kalamazoo.
Married at the age of 20 on 03-11-1950 in Kalamazoo to Shirley Ann THAYER.
   3.  Marjory Lucille, born on 11-12-1932 in Kalamazoo.
Married at the age of 24 on 28-09-1957 in Kalamazoo to Orville N. HILL.

VIII.189    Jan HOEKSEMA, born on 28-07-1902 in Schouwerzijl, died on 28-07-1975 in Portage at the age of 73, son of Jacob HOEKSEMA (see also VII.188) and Knelske BOS.
Married (1) 1923 in Kalamazoo to Effie KIEL, born in Nederland. Zij emigreerde met haar ouders toen ze ongeveer 2 jaar oud was.
Married (2) 1956 in Kalamazoo to Gertrude KIEL.
From the first marriage:
   1.  Jacob John, born on 30-01-1924 in Kalamazoo, died on 27-02-1925 in Kalamazoo at the age of 1.
   2.  Gerald J. Born on 01-02-1926 in Portage, died on 27-12-1978 in Kalamazoo at the age of 52.
Married at the age of 22 on 22-10-1948 in Kalamazoo to Dorothy GERLOFS.
   3.  Carl Eugene, born on 06-10-1928 in Portage.
Married (1) voor 1971 to Bernice Jane METZ.
Married (2) at the age of 43 on 25-08-1972 in Portage to Carol Louise WEBB.
   4.  James A. Born on 10-05-1931 in Portage, died on 20-03-1996 in Kalamazoo at the age of 64.
Married at the age of 25 on 29-06-1956 in Portage to Joyce Darlene SNOOK.
   5.  Edwin Dale, born on 06-01-1935 in Portage.
Married at the age of 24 on 13-02-1959 in Kalamazoo to Kathleen Yvonne de HAAN, 1939 years old, born on 21-03-0019 in Michigan USA.
   6.  Doris Ruth, born on 24-05-1938 in Portage.
Married at the age of 19 on 19-07-1957 in Portage to Harold James VLIETSTRA.
   7.  Dale John, born on 10-09-1944 in Kalamazoo. Tweeling met Donald.
Married at the age of 26 on 09-10-1970 in Kalamazoo to Marilynn Mae WESTRA.
   8.  Donald Jack, born on 10-09-1944 in Kalamazoo. Tweeling met Dale.
Married at the age of 23 on 21-06-1968 in Kalamazoo to Nancy Ann VELDKAMP.

VIII.194    Harm HOEKSEMA, born on 03-03-1908 in Kalamazoo, died on 20-08-1984 in Burbank at the age of 76, son of Jacob HOEKSEMA (see also VII.188) and Knelske BOS.
Married (1) at the age of 21 on 08-05-1929 in Kalamazoo to Winifred SCHOLTEN, 22 years old, born on 08-05-1907 in Kalamazoo, died on 20-08-1950 in Fort Worth at the age of 43.
Married (2) at the age of 44 on 04-04-1952 in Fort Worth to Thera Docia BOND.
From the first marriage:
   1.  Anna Cornelia, Lerares, born on 25-08-1931 in Kalamazoo.
Married at the age of 17 on 17-06-1949 in Fort Worth to John Henry ALLEN, 18 years old, Doopsgezind Predikant, born on 22-05-1931 in Fort Worth. Dit echtpaar adopteerde 2 kinderen, kregen geen "eigen" kinderen.
   2.  Rachel Jean, born on 20-03-1933 in Kalamazoo.
Married at the age of 18 on 01-02-1952 in Fort Worth to Frank Linton HILL.
   3.  Harold, born on 14-09-1939 in Kalamazoo.
Married (1) voor 1968 to Sandra A. METHUIN.
Married (2) at the age of 30 on 30-09-1969 in Upper Marboro to Marianne LUSK.
   4.  Arlene, born on 02-02-1943 in Kalamazoo.
Married at the age of 19 on 02-06-1962 in Rio Linda to Robert Lee GOFF.

VIII.197    Garrett HOEKSEMA, born on 25-11-1909 in Kalamazoo, died on 02-12-1992 in Kalamazoo at the age of 83, son of Jacob HOEKSEMA (see also VII.188) and Knelske BOS.
Married (1) voor 1946 to Sylvia HOEKSEMA.
Married (2) at the age of 37 on 30-05-1947 in Kalamazoo to Laura ARGO.
From the second marriage:
   1.  Brenda, born on 14-05-1948 in Kalamazoo.
Married (1) 1966 in Kalamazoo to Steven James CHINGO.
Married (2) 1973 in Kalamazoo to Samuel G. COON.
   2.  Rosemary, born on 10-01-1953 in Kalamazoo.
Married (1) at the age of 15 on 13-08-1968 in Greenville to John STEPHENS.
Married (2) at the age of 21 on 29-06-1974 in Kalamazoo to Leonard Paul JENNINGS.
Married (3) at the age of 34 on 30-05-1987 in Kalamazoo to Guy Albert STEVENS.

VIII.202    Frederik Hendrik NIEUWENHUIZEN, born on 22-08-1921 in Uithuizen, died on 06-05-1986 in Groningen at the age of 64, son of Meint NIEUWENHUIZEN (see also VII.209) and Anje ZIJLSTRA.
Married at the age of 28 on 17-06-1950 in Groningen to Wemke KEMPEN, 21 years old, born on 19-01-1929 in Assen, died on 09-07-1999 in Groningen at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Hendrick Frederick.
Married to Genoveva Barbara KATTZ, daughter of Aletta Barbara KATTZ.

VIII.207    Jantje BEUKEMA, born on 03-04-1893 in Chicago, Ill, died on 04-08-1948 in Chicago at the age of 55, daughter of Albert BEUKEMA (see also VII.214) and Wemeltje WIERINGA.
Married (1) at the age of 23 on 23-08-1916 in Crown Point Crown Point to Henry Valk de VALK, 32 years old, born on 07-02-1884 in Chicago, died on 29-12-1956 in Chicago at the age of 72.
Married (2) to John FINDLAY.
From the first marriage:
   1.  Clarence Henry (see also IX.246).
   2.  Albert Beukema, born on 13-03-1919 in Chicago.
Married (1) at the age of 27 on 12-10-1946 in Chicago to Emma Martha SENNEBOGEN, 29 years old, born on 18-05-1917 in Celina, Ohio.
Married (2).
   3.  Henry Valk, born on 23-02-1930 in Chicago, died on 04-10-1989 in Chicago at the age of 59.
Married at the age of 24 on 01-05-1954 in Chicago to Lois BELLHEIMER, 20 years old, born on 23-06-1933 in Chicago, died on 21-09-1987 at the age of 54.
From the second marriage:
   4.  James Albert (see also IX.243).

VIII.209    Jan BEUKEMA, born on 10-03-1896 in Chicago, died on 22-10-1949 at the age of 53, son of Albert BEUKEMA (see also VII.214) and Wemeltje WIERINGA.
Married at the age of 22 on 05-02-1919 in Chicago, Ill to Mildred CASSLER.
From this marriage:
   1.  Albert John, born on 02-01-1920 in Chicago, died on 09-02-1976 at the age of 56.
Married (1) at the age of 21 on 19-11-1941 to Beatrice Van DYKEN.
Married (2) to Geraldine GREGORY.

VIII.213    Anna BEUKEMA, born on 16-11-1904 in Chicago, died on 06-07-1975 in Oak Lawn, Ill. at the age of 70, daughter of Albert BEUKEMA (see also VII.214) and Wemeltje WIERINGA.
Married at the age of 19 on 05-03-1924 in Chicago, Ill. Spouse is John DEFRIES, 20 years old, born on 27-01-1904 in Chicago, died on 16-11-1964 in Chicago at the age of 60.
From this marriage:
   1.  William Beukema (see also IX.257).
   2.  Joan Renee (see also IX.261).
   3.  John David (see also IX.262).
   4.  Thomas Wayne (see also IX.264).

VIII.223    Trientje BOEREMA, born on 05-12-1890 in Vierhuizen, died on 10-12-1979 in South Holland, Ill. at the age of 89, daughter of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married at the age of 23 on 30-04-1914 in Chicago to Henry VANDERPLOEG, 21 years old, born on 28-10-1892 in Chicago, died on 08-02-1951 in Chicago at the age of 58. In his youth he was an amateur boxer and wrestler. Son of Egbert VANDERPLOEG and Pieterdina SMIDT.
From this marriage:
   1.  Eunice Dahlia (see also IX.267).
   2.  Elaine Ruth (see also IX.269).
   3.  Henry Edward (see also IX.270).
   4.  James Allen, born on 21-12-1922 in Chicago, died on 16-11-2010 in Boynton Beach,Palm Beach,FL at the age of 87.
Married to Antoinette ADAMCZYK, born on 12-02-1926, died 2004.
   5.  Phyllis Theresa (see also IX.274).
   6.  Donald Earl (see also IX.275).

VIII.224    John BOEREMA, born on 25-09-1892 in Chicago,Ill. Died on 09-05-1964 at the age of 71, son of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married (1) in Chicago, Ill. Spouse is Mary YOGTMAN, born on 08-12-1894 in Chicago, Ill. Died on 15-01-1940 at the age of 45.
Married (2) to Marie TIGELAAR.
From the first marriage:
   1.  Effie Johanna (see also IX.278).
   2.  Marilyn Josephine (see also IX.280).

VIII.227    Abel BOEREMA, born on 22-08-1894 in Chicago, Ill. Died on 05-05-1941 in Chicago, Ill. at the age of 46, son of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married 06-1918 in Chicago, Ill. Spouse is Henrietta BOKHOLDT, born on 03-03-1894 in Chicago, Ill. Died on 03-06-1969 in Chicago at the age of 75.
From this marriage:
   1.  Henry James (see also IX.281).
   2.  Elmer, born on 21-09-1922, died on 01-01-1976 at the age of 53.
   3.  Vernon Warren (see also IX.284).
   4.  Russell, born on 31-03-1925 in Chicago.
Married (1) to JUNE.
Married (2) to CHARLOTTE.

VIII.229    Albert BOEREMA, born on 19-03-1896 in Chicago, Ill. Died on 20-09-1936 at the age of 40, son of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married to Mary Jacoba MAATMAN.
From this marriage:
   1.  Albert Elwood (see also IX.289).
   2.  Lois Marie (see also IX.292).
   3.  Eugene Lloyd, born on 03-11-1927.

VIII.232    Clara BOEREMA, born on 02-10-1899 in Chicago, Ill. Died on 25-02-1955 in Chicago, Ill. at the age of 55, daughter of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married (1) to Edward Homer PETERS.
Married (2) to Oliver DEVALK, born on 09-06-1895 in Chicago, Ill, died 06-1973.
From the first marriage:
   1.  Audrey Lorraine (see also IX.295).
   2.  Eleanor Shirley (see also IX.297).

VIII.236    Anne BOEREMA, born on 22-10-1902 in Chicago,Ill. Died on 04-11-1968 at the age of 66, daughter of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married at the age of 16 on 30-08-1919 in Chicago to John Osborne DYKEMA, 22 years old, born on 18-04-1897 in Chicago, died on 15-05-1969 at the age of 72, son of Lammert DYKEMA and Annie KNOL.
From this marriage:
   1.  Kenneth Osborne, born on 28-07-1923, died on 30-03-1931 at the age of 7.
   2.  Doris (see also IX.300).
   3.  Joann (see also IX.303).
   4.  Donna Jean (see also IX.305).

VIII.238    Angie BOEREMA, born on 22-05-1904 in Chicago, died 04-1992, daughter of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married at the age of 25 on 03-03-1930 in Chicago to John BOL, 25 years old, born on 11-10-1904 in Chicago, died on 25-12-1974 at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Kenneth Melvin (see also IX.306).
   2.  James Lee (see also IX.308).
   3.  Ronald (see also IX.310).

VIII.240    Bessie BOEREMA, born on 22-07-1906, daughter of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married to Andrew NIEHOFF, born on 13-02-1903 in Chicago, died on 08-10-1973 in Oak Lawn, Ill. at the age of 70.
From this marriage:
   1.  Roger Donald (see also IX.312).
   2.  Elaine Beatrice (see also IX.315).
   3.  Barbara (see also IX.317).
   4.  Janice Beth (see also IX.319).

VIII.242    Ella BOEREMA, born on 05-06-1908 in Chicago, died on 05-01-1991 at the age of 82, daughter of Johannes BOEREMA and Eelje BEUKEMA (see also VII.222).
Married to Peter SLATER, born on 20-02-1907, died on 13-08-1971 at the age of 64.
From this marriage:
   1.  Arthur (see also IX.320).
   2.  Arlene (see also IX.325).
   3.  Carol Beth (see also IX.327).

VIII.245    Klazina KUIPERS, born on 30-11-1897 in Vierhuizen (Gr.), died on 05-06-1967 in Oak Lawn, Ill. at the age of 69, daughter of Peter KUIPERS and Anje BEUKEMA (see also VII.224).
Married at the age of 18 on 07-09-1916 in Chicago to Peter SCHIPMA, 21 years old, born on 06-08-1895 in Chicago, died on 03-11-1973 in Chicago at the age of 78.
From this marriage:
   1.  George Edward (see also IX.328).
   2.  Peter John (see also IX.330).
   3.  Charles Andrew (see also IX.332).
   4.  Eleanor Louise (see also IX.335).

VIII.247    Magdalena KUIPERS, born on 25-09-1900 in Vierhuizen (Gr.), died on 08-02-1983 in Chicago at the age of 82, daughter of Peter KUIPERS and Anje BEUKEMA (see also VII.224).
Married at the age of 18 on 11-02-1919 to Joseph Stanley WANTROBSKI, 21 years old, born on 16-03-1897 in Krakow, Poland, died on 07-09-1968 in Chicago at the age of 71.
From this marriage:
   1.  Annamae (see also IX.337).
   2.  John, born on 20-06-1922 in Chicago.
Married to ROSEMARIE.
   3.  Lucille, born on 02-10-1928 in Chicago.
Married to Henry HOHENZAY.
   4.  Joseph, born on 18-01-1935 in Chicago.
Married to JOAN.

VIII.249    Ella KUIPERS, born on 01-10-1903 in Chicago, died on 04-10-1989 in Oak Lawn, Ill. at the age of 86, daughter of Peter KUIPERS and Anje BEUKEMA (see also VII.224).
Married at the age of 21 on 15-05-1925 in Chicago to Herman POSTEMA, 23 years old, born on 03-08-1901 in Chicago.
From this marriage:
   1.  Anamae P. (see also IX.345).
   2.  Donald Herman (see also IX.346).
   3.  Charlene Marie (see also IX.349).

VIII.250    Martin P. KUIPERS, born on 21-08-1909 in Chicago, Ill. Son of Peter KUIPERS and Anje BEUKEMA (see also VII.224).
Married at the age of 23 on 01-07-1933 in Chicago to Elizabeth GROENEWOLD, 20 years old, born on 20-03-1913 in Chicago.
From this marriage:
   1.  Martin P. (see also IX.350).
   2.  Arlene Ann (see also IX.353).

VIII.252    Gerrit BEUKEMA, born on 08-07-1905 in Chicago, died on 01-07-1966 in Hammond, IN at the age of 60, son of Gerhard BEUKEMA (see also VII.225) and Knelske LINDEMULDER.
Married at the age of 20 on 28-11-1925 to Dirkje DOORNEWEERD, 18 years old, born on 23-09-1907 in Maple Lake, MN, died on 07-11-1988 in Palos Heights,Ill. at the age of 81.
From this marriage:
   1.  Lorraine Beatrice (see also IX.356).
   2.  Clarice, born 01-1928, died 01-1928.
   3.  Shirley Ann (see also IX.359).
   4.  Clarice Faye (see also IX.361).
   5.  George Glen (see also IX.362).
   6.  Judith Lee (see also IX.365).

VIII.254    John BEUKEMA, born on 13-08-1907 in Chicago, Ill. Died on 07-05-1951 in Clinton, IA at the age of 43, son of Gerhard BEUKEMA (see also VII.225) and Knelske LINDEMULDER.
Married at the age of 22 on 19-12-1929 in Morrison, Ill. Spouse is Dora BOS, 20 years old, born on 27-05-1909, died on 11-05-1964 in Stirling, Ill. at the age of 54.
From this marriage:
   1.  Warren Dale, born on 30-12-1934 in Morrison, IL.
Married at the age of 18 on 14-08-1953 in Fulton, Il to Wilma PESKA, 18 years old, born on 19-10-1934 in Fulton, Il.

VIII.256    Peter BEUKEMA, born on 12-12-1909 in Chicago, died on 17-07-1966 in Chicago at the age of 56, son of Gerhard BEUKEMA (see also VII.225) and Knelske LINDEMULDER.
Married to Tena HEEMSTRA, born on 16-03-1913 in Chicago, died on 04-10-1966 in Chicago Heights, Ill. at the age of 53.
From this marriage:
   1.  Kenneth (see also IX.368).
   2.  Joan Eileen (see also IX.372).

VIII.258    Jacob BEUKEMA, born on 06-11-1911 in Chicago, died on 07-10-1988 in Kankakee, Ill. at the age of 76, son of Gerhard BEUKEMA (see also VII.225) and Knelske LINDEMULDER.
Married at the age of 29 on 17-05-1941 in Chicago to Henrietta M. HECK, 19 years old, born on 10-07-1921 in Chicago.
From this marriage:
   1.  Gary J. Born on 18-11-1941.
   2.  Sharon A. (see also IX.375).
   3.  Ronald Gene (see also IX.376).

VIII.262    Henrietta BEUKEMA, born on 18-02-1910 in Chicago, died on 06-12-1976 at the age of 66, daughter of Menno BEUKEMA (see also VII.227) and Angelina TOBBE.
Married at the age of 19 on 28-09-1929 in Chicago to John Charles HILL, 24 years old, born on 30-11-1904, died on 08-09-1974 at the age of 69.
From this marriage:
   1.  John Charles (see also IX.378).

VIII.266    Clara BEUKEMA, born on 19-07-1913 in Chicago, daughter of Menno BEUKEMA (see also VII.227) and Angelina TOBBE.
Married at the age of 20 on 07-06-1934 in Chicago to Clarence SCHOLTENS, 23 years old, born on 01-06-1911 in Chicago, died on 01-08-1988 in Chicago at the age of 77.
From this marriage:
   1.  Charles Clarence (see also IX.380).

VIII.267    Garrett BEUKEMA, born on 14-09-1917 in Chicago, died on 17-01-1984 in Trenton, NJ at the age of 66, son of Menno BEUKEMA (see also VII.227) and Angelina TOBBE.
Married (1) at the age of 19 on 02-07-1937 to Ruth WHITCOMB.
Married (2) at the age of 24 on 06-09-1942 in Fort Dix to Elizabeth SAMI, 20 years old, born on 27-10-1921 in New Jersey.
From the second marriage:
   1.  Beverly (see also IX.383).
   2.  George (see also IX.385).

VIII.271    Eleanore BEUKEMA, born on 19-04-1919 in Chicago, daughter of Menno BEUKEMA (see also VII.227) and Angelina TOBBE.
Married (1) at the age of 22 on 25-07-1941 to Russell ANDERSON.
Married (2) at the age of 52 on 22-05-1971 to Raymond CASPERSON, 57 years old, born on 03-06-1913.
From the first marriage:
   1.  Angiellen (see also IX.388).

VIII.273    Walter BEUKEMA, born on 19-04-1919 in Chicago, died on 15-06-1987 in DeMotte, IL at the age of 68, son of Menno BEUKEMA (see also VII.227) and Angelina TOBBE.
Married at the age of 27 on 07-07-1946 in Chicago to Ronnie PETERSON, 29 years old, born on 28-10-1916.
From this marriage:
   1.  Vernon Walter (see also IX.390).
   2.  Paul Eric (see also IX.392).

VIII.277    Angie Pearl BEUKEMA, born on 09-05-1921 in Chicago, daughter of Menno BEUKEMA (see also VII.227) and Angelina TOBBE.
Married at the age of 22 on 05-08-1943 in Chicago to John Richard DEATRICK, 22 years old, born on 31-05-1921 in Indiana.
From this marriage:
   1.  John Richard (see also IX.394).
   2.  Claretta Mae (see also IX.397).
   3.  Karen Elizabeth, born on 26-12-1961 in Chicago.
Married at the age of 25 on 02-05-1987 in Naperville, IL to Dale Kenneth ANDERSON, 24 years old, born on 09-11-1962 in Park Ridge, IL.

VIII.279    Johannes HELDER, dagloner in Ulrum en Kloosterburen, born on 26-03-1887 in Ulrum, died on 07-04-1960 in Groningem at the age of 73, buried in Westernieland. In de zomer van 1928 is hij arbeider op "Oud-Bokum", kerspel Kloosterburen. Zie groepsfoto op blz. 42 Gedenkb. Leens, deel I. Son of Egbertus Johannes HELDER (see also VII.251) and Harmanna DIJKEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 21 on 25-04-1908 in Kloosterburen to Martje BUIKEMA, 18 years old, born on 02-12-1889 in Ulrum, died on 18-02-1970 in Westernieland at the age of 80. Zij hebben een dubbelgraf te Westernieland.
From this marriage:
   1.  Egbertus (see also IX.400).
   2.  Auke (see also IX.402).
   3.  Harmanna (see also IX.405).
   4.  Jan (see also IX.406).

VIII.282    Derktje HELDER, dagloonersche te Vierhuizen, born on 05-10-1888 in Vierhuizen, died on 26-08-1959 in Ulrum at the age of 70, buried in Ulrum. Daughter of Egbertus Johannes HELDER (see also VII.251) and Harmanna DIJKEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married (1) at the age of 20 on 19-05-1909 in Ulrum to Ipe ROZEMA, 24 years old, arbeider, born on 23-10-1884 in Ulrum, died on 28-12-1915 in Groningen at the age of 31, son of Marten ROZEMA and Dieuwertje PILON.
Married (2) at the age of 28 on 12-05-1917 in Ulrum. Jan Valkema was kruidenier en landbouwer.Op 03-05-1919 kochten Jan en Derktje een winkelbehuizing met de volle eigendom van het bijbehorende erf en tuin, tezamen groot ruim 3 are, staande en gelegen te Houwerzijl, onder kadastraal nr E 1268 voor de som van Fl 3300. Zij kochten dit huis van Enne Nienhuis, winkelier in Houwerzijl. In 1937 verkochten ze de behuizing waarin een kruidenierswinkel, met stenen schuur, benevens de in genoemde behuizing uitgeoefend wordende affaire, handel en nering, aan Renzo Pieter Veenstra, ongehuwd winkelbediende te Oostwold bij Leek. Zij verkochten dit geheel voor Fl.3400 waarvan Fl.2500 voor het onroerend goed en Fl. 600 voor de affaire, handel en nering. Indien Jan na de overdracht nog kruidenierswaren vent of verkoopt in Houwerzijl zal hij een boete van Fl.1000 per overtreding moeten betalen. Jan werd op het moment van de overdracht landbouwer en kruidenier genoemd. Hij had ook melkvee. Van 1937-1943 was Jan Valkema boer op de Kleihoeve, thans Breweelsterweg 7 in Ulrum. Hij huurde de boerderij van Dr. Jan Wolter Oosterhuis, chirurg in Hogeveen en zijn vrouw Melina Bolt.
Jan Valkema en Derktje Helder hebben een dubbelgraf met goed leesbare tekst (08-07-2000) op zerk te Ulrum. Spouse is Jan VALKEMA, 30 years old, Kruidenier en landbouwer, born on 31-08-1886 in Houwerzijl, died on 20-12-1967 in Ulrum at the age of 81, son of Geert VALKEMA, arbeider, boden-besteder, and Trijntje ZOMER.
From the second marriage:
   1.  Geert (see also IX.408).
   2.  Egbertus, born on 22-02-1918 in Ulrum. Tweeling met Geert.
Married 1946 in Ulrum to Aafke van HOEK, born on 02-12-1913 in Hornhuizen, daughter of Lammert van HOEK and Anje DUINKERKEN (see also VII.171).
   3.  Harmanna (Mannie), born on 11-03-1921 in Houwerzijl.
Married to Bene RIETEMA.
   4.  Trijntje, born on 27-09-1922 in Houwerzijl.
   5.  Jantina Derktje, born on 10-06-1936 in Houwerzijl.

VIII.286    Grietje HELDER, born on 20-06-1900 in Vierhuizen, daughter of Egbertus Johannes HELDER (see also VII.251) and Harmanna DIJKEMA, dagloonersche te Ulrum.
Married at the age of 23 on 08-05-1924 in Ulrum to Sape OZINGA, 22 years old, born on 22-06-1901 in Munnikezijl (Frl.), died on 30-04-1983 in Kollum (Frl.) at the age of 81.
From this marriage:
   1.  Jan, born on 06-04-1925 in Kollumerland.
Married at the age of 27 on 16-09-1952 in Leens to M. M. DOEDENS.
   2.  Egbertus, born on 23-09-1926 in Kollumerland.

VIII.291    Dora HELDER, born Mei 1886 in Chicago. Getrouwd met ene Frank Coleman, waarvan 1kind: Frank Jr. Daughter of Nikolaas HELDER (see also VII.253) and Tietje KONING (Christine, Albertine).
Married on 04-10-1907 to Frank COLEMAN, born 1880, died on 15-02-1944 in Chicago, buried in Mount Olivet Cemetary, Chicago.
From this marriage:
   1.  Edward F. Died on 21-03-1971 in Chicago, buried in Christina Church Interment St. Mary Cemetary. Member of Brotherhood of Locomotive Engineers.
Married to Eileen BOUGHEY.

VIII.292    Joseph (Joe) HELDER, born on 28-01-1888 in Chicago, died 1958 in Chicago, son of Nikolaas HELDER (see also VII.253) and Tietje KONING (Christine, Albertine).
Married to Alma FLOCKES, born on 16-07-1889 in Lowell, died on 28-02-1934 in Cook Co., Ill at the age of 44.
From this marriage:
   1.  Alma R. Worked for Allstate Ins. Co. Born on 22-05-1916, died on 28-03-1990 at the age of 73, buried in Evergreen Cemetery, Chicago.

VIII.294    Pieter Floyd (Peter) HELDER, Storekeeper for Wabash Railroad, born on 04-12-1889 in Chicago, died on 04-09-1961 in Frankfort Will County, Ill. at the age of 71, buried in Fairmount Cem., Willow Springs, son of Nikolaas HELDER (see also VII.253) and Tietje KONING (Christine, Albertine).
Married at the age of 29 on 29-03-1919 to Frieda Emma Amalia TILL, 21 years old, born on 20-06-1897 in Chicago, Il. Died on 29-03-1977 in Joliet Hill at the age of 79. Zij was aan boord van de "Eastland" toen deze kapseisde in de Chicago River op 24 Juli 1915, waarbij 844 personen omkwamen. Zie ook: "Dutch Chicago, A history of the Hollanders in the windy City" by Robert P. Swierenga, 2002, page 522.
From this marriage:
   1.  Lorraine Dorothy (see also IX.421).
   2.  Doris Ann (see also IX.423).

VIII.298    Nicholas Jr. HELDER, born on 26-12-1893 in Chicago, died June 1966 in Chicago, son of Nikolaas HELDER (see also VII.253) and Tietje KONING (Christine, Albertine).
Married to Magdalena MONREAL, born 1892 (religion: Cath.).
From this marriage:
   1.  Raymond E. Born on 14-05-1913 in Chicago, died on 11-09-2001 in Brook, Newton County, Indiana at the age of 88, buried in Newton Co., Indiana Lake Village Cem. Center Section row 6, Sec BD plots C and D. Getrouwd met Bessie ??. * 3-2-1924, + 10-5-1991 begraven te Newton County, Indiana Lake Village Cemetary, Center section row 6 sec.BD plots C and D.
Married (1) <1991 to Bessie MAE, born on 03-02-1924, died on 10-05-1991 at the age of 67.
Married (2) at the age of 78 on 20-09-1991 in Rensselaer, Indiana. Married by Rev. Lewis Hathaway of the Brook United Methodist Church. Both lived as Widowed at the time of their marriage and lived in a nursing home in Brook. Spouse is Henrietta Elizabeth EATON, 81 years old, born on 20-09-1910 in Brook, Newton Co., Indiana, died on 21-05-1993 in Brook, Newton Co., Indiana at the age of 82, buried in Clear Creek, Indiana, daughter of William EATON and Emma WALING.
   2.  LeRoy Frank, born on 19-05-1915 in Chicago, died on 16-03-1927 at the age of 11.
   3.  Viola (see also IX.429).
   4.  Earl (see also IX.430).

VIII.300    Albert (Birt) HELDER, born on 10-01-1896 in Chicago, died on 22-09-1958 at the age of 62, son of Nikolaas HELDER (see also VII.253) and Tietje KONING (Christine, Albertine).
Married (1) 1925 to Henriette TILBUSSCHER, born on 16-02-1896 in Chicago, Ill., USA, died on 18-12-1927 in Chicago,Ill. at the age of 31, daughter of Freerk (Fred in USA) TILBUSSCHER, Voor emigratie naar Chicago Chef-veldwachter te Veendam en Kampen, and Roelofje HOOGEVEEN.
Married (2) to Alma ????? Born on 16-07-1890, died on 20-02-1934 at the age of 43.
From the first marriage:
   1.  Ruby Hazel (Maryanne), born 1896, died 1958.
Married (1) 1955 to Miles Robert REDDING, born on 19-12-1918 in Athens, Ill. Died on 11-03-1979 at the age of 60.
Married (2) to Sigmund Joseph ZBYINSKI.
   2.  Albert Earl (see also IX.435).

VIII.323    Bouwina Johanna (Winnifred) (Winnifred) HELDER, born on 04-03-1908 in Eenrum, died on 05-10-1983 in Grand Rapids, MI,USA at the age of 75, daughter of Johannes HELDER (see also VII.264) and Antje HELMUS.
Married at the age of 27 on 04-10-1935 in Grand Rapids, MI to Johannes OOMKES, 30 years old, born on 04-10-1905 in Heiligerlee, died on 12-06-1987 in Grand Rapids, MI,USA at the age of 81.
From this marriage:
   1.  William.
   2.  Karlene Ann.
   3.  Ruth.

VIII.324    Adrian van OORT, born on 08-01-1915 in East Holland, died on 22-12-1999 in Whittier, CA, USA at the age of 84, son of Derk Adrian van OORT and Albertje HELDER (see also VII.274).
Married 1941 to Eleanor Grace KENNEY.
From this marriage:
   1.  John Joseph, born 1946.

VIII.327    Clarence HELDER, Joiner at Chris Craft Boat Company, born on 04-09-1913 in Allegan County Holland Michigan USA, died Aug.1982 in Holland, Ottawa Co., MI, buried on 01-09-1982 in Pelgrim Home Cem. Lotnr. PH3-A-104-5. Was gedurende WWII drafted als marinier bij US Marine Corps, son of John H. HELDER (see also VII.278) and Effie RUSSCHER.
Married at the age of 27 on 27-09-1940 to Lorraine HAMBURG, 21 years old, born on 20-05-1919 in Holland Michigan USA, died on 11-06-2000 in Holland at the age of 81. Obit in Holland Sentinel 13 Juni 2000. Buried on 14-06-2000 in Pilgrim Home Cem. Zij behoorden tot de Niekerk Cchristian Reformed Church.
From this marriage:
   1.  Robert Allen, Policeman in Grand Rapids, born on 26-05-1947 in Zeeland Michigan USA.
Married to Karyn TULS, daughter of Donald TULS and Janet PIERS. Woonachtig te Jenison.
   2.  Kathleen Gayle, Schoolteacher, bejaardenverzorgster in Zeeland, MI, born on 21-10-1948 in Zeeland Michigan USA.
Married to Virgil GULKER, executive director KIDS HOPE, USA. Woonachtig te Holland, MI.
   3.  Rosemary, born on 20-07-1951 in Zeeland Michigan USA.
Married to Ronald HUTSON. Woonachtig te Hudsonville.
   4.  Larry Dale, painter, plasterer, restorer of old homes, born on 11-04-1953 in Zeeland Michigan USA.
   5.  Christi Lynn, nurse, born on 25-11-1954 in Zeeland Michigan USA.
Married to Terry POLLARD. Woonachtig te Holland, MI, bron obit van Lorraine Helder-Hamburg.

VIII.329    Harold Jay HELDER, boer te Niekerk, MI, born on 30-07-1919 in Holland, MI. Lid van de Christian Reformed Church te Niekerk (Graafschap, MI, USA). Son of John H. HELDER (see also VII.278) and Effie RUSSCHER.
Married at the age of 22 on 30-04-1942 to Evelyn SWIERINGA, 20 years old, born on 15-12-1921 in Holland Michigan USA, died on 17-08-2007 in Holland, MI at the age of 85, daughter of Hendrik Bartel SWIERINGA, handelaar, agent, and Lena de PREE.
From this marriage:
   1.  Dr. Lloyd John (see also IX.449).
   2.  Edward James (see also IX.451).
   3.  Norma Jean (see also IX.454).

VIII.331    Harold HELDER, born on 21-11-1915 in Grand Rapids Michigan USA, son of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 22 on 19-08-1938 to Florence Vander MOLEN, 21 years old, born on 28-01-1917 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Ronald (see also IX.455).
   2.  Diana Claire, born on 24-04-1945 in Grand Rapids Michigan USA.
Married at the age of 21 on 23-09-1966 to David James NORHORN, 20 years old, born on 02-10-1945.
   3.  Graig J. Born on 13-04-1947 in Grand Rapids Michigan USA.
   4.  Donald J. Born on 21-09-1952 in Grand Rapids Michigan USA.
   5.  Douglas Ray, born on 21-09-1952 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.336    Edna Mae HELDER, born on 23-12-1919 in Grand Rapids Michigan USA, daughter of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 22 on 13-12-1942 to William LAND, 18 years old, born on 15-01-1924 in Roleville Missoury USA.
From this marriage:
   1.  S. James, born on 25-04-1944 in Jacksonville Florida USA.
   2.  William E. Born on 09-12-1945 in Oxnard California USA.
Married at the age of 23 on 08-03-1969 to Nancy LUCKY, 22 years old, born on 10-09-1946 in Joliet Illinois USA.
   3.  Sharen K (see also IX.466).
   4.  Alan Patric, born on 26-06-1951 in Grand Rapids Michigan USA.
   5.  Laura Ellen, born on 14-09-1955 in South Bend Indiana USA.

VIII.337    Judson HELDER, born on 03-01-1922 in Grand Rapids Michigan USA, son of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 20 on 10-07-1942 to Julia A CIZAUSKAS, 18 years old, born on 09-06-1924 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Judith Constance, born on 28-06-1943 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Gary Lee, born on 25-05-1950 in Grand Rapids Michigan USA.
   3.  Valerie Kay, born on 20-11-1955 in Grand Rapids Michigan USA.
   4.  Brian Jay, born on 30-11-1961 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.339    Kenneth HELDER, born on 07-05-1923 in Grand Rapids Michigan USA, son of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married (1) at the age of 30 on 17-04-1954 to Betty NELSON, 26 years old, born on 01-12-1927.
Married (2) to Donna De WEERD.
From the second marriage:
   1.  Susan, born 1948.
   2.  Nancy, born 1951.

VIII.342    Gordon HELDER, born on 30-01-1925 in Holland Michigan USA, died on 06-12-1992 in Grand Rapids, Kent Co., MI at the age of 67, son of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 30 on 15-08-1955 to Verna WAS, 29 years old, born on 26-03-1926 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Sherri, born on 25-02-1958 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.344    Roger HELDER, born on 14-10-1926 in Holland Michigan USA, son of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married to Jean.
From this marriage:
   1.  Debra.
   2.  Dirk.
   3.  Karen.
   4.  Robin.
   5.  (NN).

VIII.348    Joyce HELDER, born on 25-08-1927 in Holland Michigan USA, daughter of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married (1) at the age of 20 on 24-12-1947 to Donald THOMSON, 25 years old, born on 11-11-1922 in Evansville Indiana USA.
Married (2) at the age of 35 on 29-12-1962 to Fred FRANKOWSKI, 30 years old, born on 20-11-1932.
From the first marriage:
   1.  Thomas, born on 10-04-1949 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Jerry Lynn, born on 26-03-1951 in Grand Rapids Michigan USA.
   3.  Donald Earl, born on 06-03-1953 in Grand Rapids Michigan USA.
   4.  Janice Elyne, born on 02-07-1955 in Grand Rapids Michigan USA.
   5.  Larry Jay, born on 18-06-1957 in Grand Rapids Michigan USA.
From the second marriage:
   6.  Judy Ann, born on 10-03-1964 in Grand Rapids Michigan USA.
   7.  Scott Allen, born on 05-09-1965 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.351    Donna HELDER, born on 18-09-1929 in Holland Michigan USA, daughter of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 25 on 24-02-1955 to William DONALDSON, 28 years old, born on 16-03-1926 in Petosky Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Mark William, born on 06-09-1956 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Robert Michael, born on 08-01-1958 in Grand Rapids Michigan USA.
   3.  Mary Beth, born on 31-08-1961 in Flint Michigan USA.
   4.  Scott H. Born on 13-07-1964 in Royal Oak Michigan USA.

VIII.353    Barbara HELDER, born on 13-12-1931 in Grand Rapids Michigan USA, daughter of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 27 on 30-06-1959 to Robert FLORY, 29 years old, born on 25-04-1930 in Detroit Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Kathryn Lynn, born on 02-10-1960 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Karen Jo, born on 03-01-1962 in Grand Rapids Michigan USA.
   3.  Michael Robert, born on 10-03-1964 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.355    Carrol W. HELDER, born on 14-05-1933 in Grand Rapids Michigan USA, daughter of Gerrit H. HELDER (see also VII.281) and Jennie HINKEN.
Married at the age of 27 on 30-05-1960 to Patricia Ann BECKER, 21 years old, born on 15-05-1939.
From this marriage:
   1.  Curtis Wayne HELDER, born on 24-07-1965 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Pamela Ann HELDER, born on 01-02-1968 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.357    Ada SCHOLTEN, born on 26-11-1917 in Grand Rapids Michigan USA, daughter of Paul SCHOLTEN and Albertje HELDER (see also VII.284).
Married at the age of 29 on 07-02-1947 to Leonard Vander JAGT, 30 years old, born on 09-06-1916 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Janice Lynn, born on 10-05-1949 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.358    Henry SCHOLTEN, born on 30-03-1922 in Zeeland Michigan USA, son of Paul SCHOLTEN and Albertje HELDER (see also VII.284).
Married at the age of 23 on 08-06-1945 to Eleanor STEVENS, born in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Steven Paul, born on 27-07-1948 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  David John, born on 27-06-1950 in Grand Rapids Michigan USA.
   3.  Kevin Clay, born on 24-06-1956 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.360    Harris SCHOLTEN, born on 29-10-1925 in Holland Michigan USA, son of Paul SCHOLTEN and Albertje HELDER (see also VII.284).
Married at the age of 22 on 06-02-1948 to Pearl HOOGSTRA, 20 years old, born on 08-04-1927 in Chicago Illinois USA.
From this marriage:
   1.  Scott Harris, born on 21-12-1951 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Paul Alyn, born on 24-02-1955 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.363    Shirley SCHOLTEN, born on 06-07-1928 in Holland Michigan USA, daughter of Paul SCHOLTEN and Albertje HELDER (see also VII.284).
Married at the age of 21 on 14-10-1949 to Ed KEEGSTRA, 22 years old, born on 05-08-1927 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Douglas Edward, born on 12-05-1953 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Kristen Lynn, born on 16-05-1958 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.365    Alma HELDER, born on 20-10-1921 in Allegan County Holland Michigan USA, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 19 on 20-11-1940 to Donald BOEVE, 22 years old, born on 31-05-1918.
From this marriage:
   1.  Wayne Cordell (see also IX.505).
   2.  Barbara Louise, born on 26-08-1942 in Allegan County Holland Michigan USA, died on 20-04-1943, 237 days old.
   3.  Jerry Lee, born on 06-02-1944 in Allegan County Holland Michigan USA.
   4.  Daniel D, born on 25-08-1947 in Allegan County Holland Michigan USA.
   5.  Edward Dale, born on 24-09-1948 in Allegan County Holland Michigan USA.
   6.  Douglas John, born on 31-03-1954 in Allegan County Holland Michigan USA.
   7.  Steven Donald, born on 29-04-1959 in Allegan County Holland Michigan USA.

VIII.367    Gladys HELDER, born on 13-11-1923 in Ottawa County USA, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 19 on 11-06-1943 to Jay DYKHUIS, 21 years old, born on 26-10-1921 in East Saugatuck Allegan County Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Phyllis Ann, born on 22-02-1949 in Zeeland Michigan USA.
   2.  Keith Jay, born on 28-12-1952 in Zeeland Michigan USA.
   3.  Kendal Jay, born on 28-12-1952.

VIII.369    Hazel Marian HELDER, born on 25-08-1924 in Allegan Co., MI, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 27 on 21-08-1952 to Benjamin Van SLOOTEN, 27 years old, born on 19-12-1924 in Ottawa County, Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Benjamin, born on 25-02-1955 in Ottawa County USA.
   2.  Ruth, born on 23-05-1958 in Ottawa County USA.

VIII.371    Beatrice HELDER, born on 29-09-1925 in Holland Michigan USA, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married (1) at the age of 20 on 24-09-1946 to Justin Almer (Judd) BOEVE, 23 years old, born on 19-08-1923, died on 11-04-1950 at the age of 26.
Married (2) at the age of 28 on 02-11-1953 to Theodore Harold BOEVE, 25 years old, born on 13-12-1927 in Zeeland Michigan USA.
From the second marriage:
   1.  Thomas Lee, born on 22-01-1956 in Holland Michigan USA.
   2.  Bryan Jon, born on 02-11-1959 in Holland Michigan USA.

VIII.374    Evelyn Ruth HELDER, born on 08-05-1927 in Allegan County Holland Michigan USA, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 20 on 26-06-1947 to Gillis LENTERS, 24 years old, born on 22-02-1923 in Allegan County Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Victoria Ann, born on 30-03-1952 in Holland Michigan USA.
Married to Glenn Allen BRINK.
   2.  Gina Marie, born on 26-04-1959.

VIII.376    Sylvia Joan HELDER, born on 05-07-1929 in Allegan County Holland Michigan USA, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 24 on 14-08-1953 to Douglas Van SLOOTEN, 22 years old, born on 19-03-1931 in Burnips Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Erik, born on 06-10-1958 in Burnips Michigan USA.

VIII.377    Harvey Arnold HELDER, born on 06-10-1931 in Allegan County Holland Michigan USA, son of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 21 on 09-10-1952 to Donna ROBBERTS, 21 years old, born on 26-08-1931 in Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  David Allen, born on 03-09-1954 in Holland, MI.
   2.  Janice Ruth, born on 27-07-1956 in Zeeland,MI.
   3.  Phillip Marc (see also IX.526).
   4.  Marcia, born on 27-09-1960 in Ottawa Co., MI.
   5.  Cynthia Joy, born on 16-09-1963 in Allegan Co., MI.
   6.  Carl H. Hogfarmer in Oakland near Holland, MI, born on 12-08-1967 in Allegan Co., MI.
Married to Kathie.

VIII.380    Carolyn HELDER, born on 10-12-1936 in Allegan County Holland Michigan USA, daughter of Edward HELDER (see also VII.285) and Sena STRABBING.
Married at the age of 20 on 27-11-1957 to Marvin Vander PLOEG, 20 years old, born on 16-04-1937 in Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Mary Elisabeth, born on 25-05-1958 in Holland Michigan USA.
   2.  Kathryn, born on 22-08-1959 in Holland Michigan USA.
   3.  Michelle Gay, born on 28-06-1961 in Holland Michigan USA.
   4.  Christi Linn, born on 31-07-1965 in Holland Michigan USA.

VIII.381    Morris DOZEMAN, born on 08-10-1924, son of Henry DOZEMAN and Lena HELDER (see also VII.288).
Married at the age of 18 on 30-12-1942 to Beatrice Grace Van BRONKHORST, 19 years old, born on 25-04-1923.
From this marriage:
   1.  Mary Lou, born on 16-11-1944.
   2.  Rose, born on 13-06-1947.
   3.  Bruce, born on 13-09-1948.
   4.  Elliot, born on 16-07-1950.
   5.  Maureen, born on 30-12-1953.
   6.  Hilton Brent, born on 30-04-1956.
   7.  Miles Ross, born on 15-04-1957.
   8.  Rochelle Adair, born on 22-08-1960.
   9.  Craig Kyle, born on 13-11-1963.

VIII.384    Geneva DOZEMAN, born on 23-07-1928, daughter of Henry DOZEMAN and Lena HELDER (see also VII.288).
Married at the age of 22 on 06-07-1951 to Ronald POPPEMA, 22 years old, born on 17-07-1928.
From this marriage:
   1.  Linda, born on 10-03-1954.
   2.  Harlen R, born on 13-11-1956.
   3.  Gregg Allan, born on 28-03-1959.
   4.  Ronald Dean, born on 07-09-1962.

VIII.386    Herbert DOZEMAN, born on 05-05-1937, son of Henry DOZEMAN and Lena HELDER (see also VII.288).
Married at the age of 23 on 27-10-1960 to Grace KOENS, 19 years old, born on 21-06-1941.
From this marriage:
   1.  Laura June, born on 01-02-1962 in Zeeland Michigan USA.
   2.  Rustin James, born on 24-11-1966 in Zeeland Michigan USA.
   3.  Steven J, born on 02-03-1968 in Zeeland Michigan USA.

VIII.388    Charles HELDER, born on 14-04-1931 in Kalamazoo Michigan USA, son of Harry HELDER (see also VII.289) and Mildred BOEVE.
Married at the age of 19 on 14-04-1950 to Vina ZANDBERGEN, 20 years old, born on 04-12-1929 in Grandville Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Barbara Jeanne, born on 27-12-1951 in Grandville Michigan USA.
   2.  Charles Harry, born on 20-09-1953 in Lansing Michigan USA.
   3.  Patty Ann, born on 19-06-1955 in Lansing Michigan USA.
   4.  David Lee, born on 27-02-1957 in South Bend Indiana USA.
   5.  Thomas John, born on 05-01-1963 in Kalamazoo Michigan USA.

VIII.391    Audrey Beth HELDER, born on 10-03-1934 in Ionia Michigan USA, daughter of Harry HELDER (see also VII.289) and Mildred BOEVE.
Married at the age of 22 on 07-09-1956 to Charles JANSEN, 2 years old, born on 01-06-1954 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Brenda Sue, born on 13-12-1958 in Grand Rapids Michigan USA.
   2.  Betsy Ellen, born on 11-03-1960 in Grand Rapids Michigan USA.
   3.  Melanie Ruth, born on 11-07-1963 in Mkar Nigeria Africa.

VIII.393    Karen Ruth HELDER, born on 02-09-1939 in Lansing Michigan USA, daughter of Harry HELDER (see also VII.289) and Mildred BOEVE.
Married at the age of 20 on 03-06-1960 to Peter A De VOS, 20 years old, born on 29-07-1939 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  NN HELDER, born on 06-12-1947 in Lansing Michigan USA.
   2.  Michelle Mildred, born on 30-10-1963 in Prov. Rhode Island USA.
   3.  Peter Scott, born on 17-12-1966 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.398    John Drayton BOSCH, born on 07-12-1911 in Holland Michigan USA, son of Gerrit BOSCH and Albertje (Alice) HELDER (see also VII.292).
Married at the age of 25 on 02-10-1937 to Anne Emlyn VEURINK, 23 years old, born on 15-04-1914 in Afton California USA.
From this marriage:
   1.  Edgar Dale (see also IX.563).
   2.  N.N.

VIII.401    Jenny BOSCH, born on 12-05-1915 in Holland Michigan USA, daughter of Gerrit BOSCH and Albertje (Alice) HELDER (see also VII.292).
Married at the age of 21 on 15-04-1937 to James KAPENGA, 25 years old, born on 24-02-1912.
From this marriage:
   1.  Ronald J. (see also IX.566).
   2.  Karen Jean, born on 25-12-1948.

VIII.407    Raymond J. HELDER, born on 27-10-1923 in Holland Michigan USA, son of Gerrit HELDER (see also VII.293) and Lamberta BARON.
Married at the age of 20 on 30-06-1944 to Marilyn Van DYKE, 21 years old, born on 03-10-1922 in Detroit,Michigan, USA.
From this marriage:
   1.  Patricia Rae (see also IX.570).
   2.  William Ellis (see also IX.571).
   3.  Mary Anne (see also IX.575).

VIII.409    Edward James (Jim) HELDER, born on 15-07-1910 in Holland Michigan USA, son of John J HELDER (see also VII.295) and Mary GROTENHUIS.
Married to Margaret WIERDA, born on 08-02-1913 in Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  William James (see also IX.576).
   2.  Ronald Wayne, born on 12-09-1935 in Holland Michigan USA, died on 17-02-1937 at the age of 1, buried on 20-02-1937 in Pilgrim Home Cem.
   3.  Robert John, born on 17-04-1942 in Holland Michigan USA.
   4.  Steven Michael, born on 16-09-1949 in Holland Michigan USA, died Maart 1973, buried on 19-03-1973 in Pilgrim Home Cem.

VIII.411    Andrew HELDER, born on 15-08-1912 in Holland Michigan USA, died on 09-02-2012 in Holland, MI at the age of 99, buried in Pilgrim Home Cem. Son of John J HELDER (see also VII.295) and Mary GROTENHUIS.
Married at the age of 26 on 04-08-1939 to Janet DYKHUIS, 26 years old, born on 24-05-1913 in Grand Rapids Michigan USA, buried on 01-10-1988 in Pilgrim Home Cem at the age of 75.
From this marriage:
   1.  David Lee (see also IX.581).
   2.  Marcia Ruth, born on 10-12-1942 in Holland Michigan USA, died on 29-06-1999 in Atlanta, Georgia at the age of 56.
Married (1) to Robert CROEZE, born in Nederland.
Married (2) to NORRIS.
   3.  Jerry Alan, born on 30-09-1947 in Holland Michigan USA.
Married at the age of 18 on 15-10-1965 to Connie MOKMA, 17 years old, born on 19-11-1947 in Holland Michigan USA.
   4.  Susan Beth, born on 13-12-1949 in Holland Michigan USA.
   5.  Mark Edwin, born on 24-08-1953 in Holland Michigan USA.

VIII.414    Dorothy Leuraine HELDER, born on 05-04-1916 in Holland Michigan USA, died <Oct.19545, daughter of John J HELDER (see also VII.295) and Mary GROTENHUIS.
Married at the age of 24 on 26-09-1940 to Richard Henry PETTINGA, 25 years old, born on 25-11-1914 in Grand Rapids Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Jeffrey (see also IX.590).
   2.  Douglas, born on 06-05-1944 in Grand Rapids Michigan USA.

VIII.416    Lyda HELDER, army nurse, born on 06-02-1919 in Holland Michigan USA, daughter of John J HELDER (see also VII.295) and Mary GROTENHUIS.
Married at the age of 25 on 18-10-1944 to Morris (Mike) SKAALEN, 26 years old, army nurse, born on 04-03-1918 in Boyd Minnesota USA.
From this marriage:
   1.  Lee Michael, born on 24-03-1946 in Holland Michigan USA.
   2.  Kim Rodger, born on 21-06-1951 in Holland Michigan USA.
   3.  Dorothy May, born on 22-09-1952 in Holland Michigan USA.
   4.  Jim Arnold, born on 06-07-1955 in Holland Michigan USA.

VIII.417    Gerald HELDER, born on 08-01-1921 in Holland Michigan USA, son of John J HELDER (see also VII.295) and Mary GROTENHUIS.
Married to Lucia WALLER, born on 13-05-1924.
From this marriage:
   1.  Pamela, born on 05-07-1950 in Chicago Illinois USA.
   2.  Christina, born on 03-08-1953 in Chicago Illinois USA.
   3.  Matthew, born on 12-12-1958 in Chicago Illinois USA.

VIII.420    Kenneth (Ken) HELDER, painter, wall-decorator, born on 18-07-1931 in Holland Michigan USA, son of John J HELDER (see also VII.295) and Mary GROTENHUIS.
Married at the age of 21 on 18-07-1952 to Grace MOEKE, 18 years old, born on 09-10-1933 in Zeeland Michigan USA (religion: Episcopalian), daughter of George MOEKE and Marie SPOOR.
From this marriage:
   1.  Jonathan Dale, born on 09-02-1953 in Holland Michigan USA.
   2.  Jeffrey, attorney, born on 28-07-1954 in Holland Michigan USA (religion: Reformed Church of America).

VIII.423    Henry HELDER, born on 13-09-1915 in East Holland, died on 01-08-1996 in Holland, Ottawa Co., MI at the age of 80, buried in Noordeloos Cem. Son of Jacob HELDER (see also VII.297) and Helen HAVEDINK.
Married at the age of 22 on 07-04-1938 to Irene BOS, 21 years old, born on 27-05-1916 in Holland Twp. Michigan USA, died on 24-11-2002 at the age of 86, buried in Noordeloos Cem. Daughter of Teunis BOS and Nelly Van DYKE. Zij kochten het bedrijf van (schoon)vader Teunis Bos in Noordeloos. Ze waren lid van Faith Reformed Church te Zeeland. Door een gift van 20 acres land aan Holland Township werden zij de stichters van Helder Park in Holland Township.
This 98-acre park is located at 3751 104th Avenue, on the northeast corner of 104th Avenue and Quincy Street and was established in 1989 by a gift of 20 acres from the late Henry and Irene Helder. The northwest portion of the park contains a forest area at the juncture of two major streams that form Noordeloos Creek. This area offers natural habitat, including birds, deer, wildflowers, and tall prairie grass. Other portions of the park offer a picnic shelter, playground, two ball fields, and three soccer fields for recreational use. From this marriage:
   1.  Nelva Helene (see also IX.603).
   2.  Jack Truman (see also IX.604).
   3.  Henry Earl (see also IX.606).
   4.  Donald Lee, U.S.Navy, born on 02-05-1948 in Ottawa County USA.
   5.  Roger Dale (see also IX.609).

VIII.426    Theresa Jean HELDER, born on 07-06-1921, daughter of Jacob HELDER (see also VII.297) and Helen HAVEDINK.
Married at the age of 19 on 17-05-1941 to Franklin Millard VANDE BUNTE, 28 years old, born on 04-10-1912.
From this marriage:
   1.  Carla Jean, born on 05-02-1943.
Married at the age of 23 on 17-06-1966 to Vernon J. STERK, 20 years old, born on 21-04-1946.
   2.  Linda Lou, born on 28-09-1945.
Married at the age of 20 on 22-11-1965 to Roger Allen KAMINGA, 21 years old, born on 07-01-1944.
   3.  Eugene Jay, born on 12-01-1950.

VIII.427    Elmer HELDER, farmer in Noordeloos, born on 05-01-1928 in Holland Michigan USA, son of Jacob HELDER (see also VII.297) and Helen HAVEDINK.
Married at the age of 20 on 30-03-1948 to Lorraine WILLINK, 20 years old, born on 27-12-1927, died on 10-02-2010 in Holland,MI at the age of 82. Member of Bethany Christian Reformed - and formerly of Noordeloos Christian Reformed Church. Buried in Noordeloos Cem., Ottawa Co.
From this marriage:
   1.  Paul Jay, born on 25-08-1949 in Zeeland Michigan USA.
   2.  Hazel Ruth, born on 23-10-1950 in Zeeland Michigan USA.
   3.  Lavonne Elin (see also IX.619).
   4.  Elwin Dale, born on 04-05-1960 in Zeeland Michigan USA.

VIII.430    Drusilla (Sal) HELDER, born on 04-11-1917 in Fillmore Michigan USA, daughter of Edward J. HELDER (see also VII.299) and Jennie GROTENHUIS.
Married at the age of 19 on 31-07-1937 to John MAST, 20 years old, born on 23-08-1916 in Zeeland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Mary Jean, born on 16-10-1937.
   2.  Sharon Kay (see also IX.623).

VIII.432    Carolyn Ter HAAR, born on 31-12-1917, daughter of Arie Ter HAAR and Ada HELDER (see also VII.302).
Married at the age of 21 on 20-06-1939 to Fred RUTGERS, 26 years old, born on 10-09-1912.
From this marriage:
   1.  Delwyn Fred (see also IX.624).
   2.  David, born on 22-11-1945 in Holland, MI.
Married at the age of 22 on 27-01-1968 to Janis van ALSBERG, 22 years old, born on 23-10-1945 in St. Louis, Mo.

VIII.435    Adelaide Ruth Ter HAAR, born on 08-01-1923 in Holland Michigan USA, daughter of Arie Ter HAAR and Ada HELDER (see also VII.302).
Married 06-1946 to Louis van HEMERT, born on 24-11-1916 in Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Jacklyn, born on 04-06-1947 in Holland, MI.
   2.  Jill, born on 11-01-1949 in Holland, MI.
   3.  Richard, born on 05-05-1950 in Holland, MI.
   4.  Calvin, born on 24-11-1952 in Holland, MI.
   5.  Mari Lou, born on 02-12-1954 in Holland, MI.

VIII.437    Elaine Ter HAAR, born on 18-09-1925 in Holland Michigan USA, daughter of Arie Ter HAAR and Ada HELDER (see also VII.302).
Married at the age of 22 on 17-10-1947 to Clarence Van LIERE, 24 years old, born on 19-12-1922 in Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Barbara (see also IX.634).
   2.  William Clare, born on 01-11-1952 in Holland, MI.

VIII.438    Donald Eugene Ter HAAR, born on 16-05-1928 in Holland Michigan USA, son of Arie Ter HAAR and Ada HELDER (see also VII.302).
Married (1) at the age of 20 on 22-12-1948 to Kay MC.KENNEY, 18 years old, born on 30-08-1930.
Married (2) 03-1958 to Dorothy ROOKS, born on 26-12-1932 in Holland Michigan USA.
From the second marriage:
   1.  Debra Ann, born on 13-12-1958 in Holland, MI.
   2.  Donald Anthony, born on 06-07-1967 in Holland, MI.

VIII.441    Robert Laverne Ter HAAR, born on 25-05-1932 in Holland Michigan USA, son of Arie Ter HAAR and Ada HELDER (see also VII.302).
Married at the age of 18 on 02-03-1951 to Berniece BODEN, 17 years old, born on 15-09-1933.
From this marriage:
   1.  Robert Jay, born on 24-01-1952 in Holland, MI.
   2.  Cheryl Lyn, born on 05-05-1953 in Holland, MI.
   3.  Cathy Ann, born on 08-05-1955 in Holland, MI.
   4.  Charles Scott, born on 21-09-1962 in St. Petersburg, Florida.

VIII.444    Myra Jean Ter HAAR, born on 03-11-1935 in Holland Michigan USA, daughter of Arie Ter HAAR and Ada HELDER (see also VII.302).
Married at the age of 21 on 03-11-1956 to Gustave (Gus) Vanden BERG, 21 years old, born on 07-03-1935 in Holland Michigan USA.
From this marriage:
   1.  Mitchell Scott, born on 08-10-1957 in Holland, MI.
   2.  Tamela Jane, born on 12-08-1959 in Holland, MI.
   3.  Cindy Sue, born on 07-03-1963 in Holland, MI.

VIII.453    Simon John JELTES, born on 23-07-1909 in Grand Rapids, MI, died on 27-05-1974 in Grand Rapids, MI at the age of 64, buried in Fulton St. Cem. 24-12-5, Gand Rapids, son of John Simon JELTES (see also VII.315) and Mattie BOS.
Married to Clara ZANDSTRA, born on 18-03-1910.
From this marriage:
   1.  John Simon (see also IX.645).
   2.  Marcia Jean, born on 13-02-1943.
Married at the age of 21 on 29-08-1964 to Rocci de FRANCESCO.
   3.  Thomas Claude (see also IX.649).

VIII.461    Jay JELTES, born on 22-06-1913 in Grand Rapids, MI, died on 15-03-1983 in Grand Rapids, MI at the age of 69, son of Charles Jacob JELTES (see also VII.320) and Jenny van EERDEN.
Married at the age of 26 on 27-01-1940 to Helen WHEELER, 25 years old, born on 03-02-1914.
From this marriage:
   1.  Charles Jay, born on 03-04-1946, died on 07-06-1996 at the age of 50.
Married to Kay KAGGERUDE. Geen kinderen, gescheiden.
   2.  James Alan, born on 24-12-1947.
Married at the age of 39 on 14-09-1987 to Jahony, 28 years old, born on 17-05-1959.
   3.  Richard Gail (see also IX.655).

VIII.487    Willem HELDER, conducteur NS, born on 06-09-1942 in Groningen, son of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VII.390) and Grietje BUSSCHER.
Married to Martha Laura KOOI, born on 19-01-1946 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Marcel, born on 07-03-1970 in Groningen.
   2.  Jolanda (see also IX.660).

VIII.489    Nicolaas Leonardus (Niko) HELDER, verwarmingsmonteur, born on 16-04-1945 in Groningen, son of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VII.390) and Grietje BUSSCHER.
Married at the age of 20 on 05-10-1965 in Groningen to Geertje ELING, 20 years old, born on 02-04-1945.
From this marriage:
   1.  Jacob Lambertus (see also IX.661).
   2.  Peter (see also IX.663).
   3.  Marije Esther, born on 14-01-1973.
Married at the age of 24 on 12-09-1997 in Groningen to Jan Willem BENTUM.
   4.  Leonardus Nicolaas, born on 25-01-1981.

VIII.491    Klaas HELDER, born on 20-04-1946 in Groningen, son of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VII.390) and Grietje BUSSCHER.
Married at the age of 25 on 27-05-1971 in Groningen to Jeanne Therese HOLTHOF, 23 years old, born on 19-05-1948.
From this marriage:
   1.  Marleen (see also IX.669).
   2.  Hanneke, born on 19-09-1980.
   3.  Jaap, born on 27-08-1981 in Groningen.

VIII.494    Willemke HELDER, born on 04-07-1948 in Groningen, daughter of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VII.390) and Grietje BUSSCHER.
Married to Kees KREMER, born on 03-07-1949.
From this marriage:
   1.  Jos David, born on 09-10-1973.

VIII.496    Ida Hilda HELDER, born on 02-03-1951 in Groningen, died on 30-12-1984 in Haren (Gr) at the age of 33, buried in Haren Eshof deel 2. Grafnr.354, daughter of Jacob Lambertus (Jaques) HELDER (see also VII.390) and Grietje BUSSCHER.
Married to Jack BALKEMA.
From this marriage:
   1.  Jeroen, born on 05-04-1974.
   2.  Jasper, born on 01-07-1976.
   3.  Loes, born on 02-04-1984.

VIII.500    Dora Ida HELDER, pastoraal hulpverleenster, born on 21-12-1940 in Groningen (religion: Geref), daughter of Klaas HELDER (see also VII.392) and Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, huisvrouw.
Married at the age of 24 on 05-11-1965 in Assen (Geref.) to Dr. Hendrikus Arnoldus Klaas MASTEBROEK, 24 years old, biofysicus RUG, born on 24-01-1941 in Assen.
From this marriage:
   1.  Drs. Jessika Dorothee, tekstschrijver, born on 15-09-1966 in Winsum.
   2.  Drs. Remmelt-Henk, fysisch geograaf, born on 19-12-1969 in Winsum.

VIII.501    Dr. Willem HELDER, oceanoloog,Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee(NIOZ) te Texel, born on 26-07-1942 at 10:00 in Groningen, christened (Gereformeerd) in Groningen, son of Klaas HELDER (see also VII.392) and Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, huisvrouw.
Married (1) at the age of 22 on 21-06-1965 in Amsterdam, church marriage in Amsterdam (Geref.), divorced 1980 in Texel from Neeltje (Ellie) VINK, sociale academie, begeleidster moeilijk opvoedbare jongeren, born on 03-07-1943 in Berkel en Rodenrijs (religion: Geref), died on 02-03-2007 at 13:05 in Amsterdam at the age of 63, cremated in Nieuwe Ooster, Watergraafsmeer, Amsterdam, daughter of Ds. Jasper Adrianus VINK, mastenmaker,predikant, and Neeltje van OOSTEROM.
Married (2) at the age of 42 on 10-05-1985 in Texel, divorced after 13 years on 10-06-1998 in Texel from Drs. Elisabeth Tine (Els) van IERLAND, lerares biologie en wiskunde HAVO/Atheneum Texel, born on 08-06-1949 in Rotterdam (religion: geen), daughter of Johannes Franciscus A.A. van IERLAND and Johanna Margaretha MEIJERING.
From the first marriage:
   1.  Mr. Nikolaas Jasper (see also IX.678).
   2.  Jesse Willem (see also IX.680).

VIII.504    Drs. Dirk Jan (Dick) HELDER, leraar Nederlands Willem Lodewijk Gymnasium Groningen, born on 19-09-1943 in Groningen, son of Klaas HELDER (see also VII.392) and Tjipke (Tietsia/Tity) KUIPER, huisvrouw.
Married (1) at the age of 25 on 25-07-1969 in Warsawa (Polen) to Dr. Jolanta Danuta JASTRZEBSKA, hoofddocent Finugrische talen RUG, born in Warsawa (Polen).
Married (2) at the age of 42 on 14-02-1986 in Eelde, gem. Tinaarloo to Johanna Elizabeth HENGEVELD, lerares Engels.
From the first marriage:
   1.  Nikolaas Adriaan (see also IX.682).
   2.  Drs. Marcel Reinier, scheikundige, born on 25-06-1976 in Groningen.

VIII.507    Willem (William) HELDER, secondary school teacher, born on 03-12-1942 in Groningen, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VII.394) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 23 on 27-08-1966 in Hamilton (Ont.), Canada to Anna Marijke (Anne) JISSINK, 19 years old, born on 08-03-1947 in Enschede.
From this marriage:
   1.  Kathleen Alison (see also IX.686).
   2.  Kirsten Rosalie (see also IX.688).
   3.  Susan Eleanor (Sue) (see also IX.690).
   4.  Lois Naomi (see also IX.692).
   5.  Hannah Lynn (see also IX.694).
   6.  Peter John, born on 21-05-1983 in Hamilton (Ont.), Canada.

VIII.509    Jan Evert (John) HELDER, horticulturist, born on 27-12-1944 in Groningen, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VII.394) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 27 on 16-12-1972 in Elora, Ontario, Can. Spouse is Margaret Jean MASTERS, 29 years old, biologist, born on 28-08-1943 in Winnipeg(Manitoba), Canada. Creationist Botanist Dr Margaret Helder is a scientist, a writer, a mother of six, and Vice-President of the Creation Science Association of Alberta, Canada. She is also probably the most prominent woman in creation science.

Dr Helder is also the author of three books and Associate Editor in charge of science and technology for Reformed Perspective, a magazine for Christian families. Her scientific achievements include describing and naming a species of aquatic fungus new to science, Chytridium deltanum Masters (Masters being her maiden name, and the name under which she published the description).

She has written a number of articles for Creation magazine, including The World's Smallest Compasses.

See also 'Planting seeds for creation', Creation 17(1):30-32, December 1994-February 1995.

Daughter of Donald Campbell Charles MASTERS and Marjorie Winnifred WALKER.
From this marriage:
   1.  Marjorie Henderika, high school teacher in English and History, born on 27-03-1974 in St. Catharines (Ont.), Canada.
   2.  Mary Jane, high school teacher in French and English, born on 24-09-1975 in St. Catharines(Ont.), Canada.
   3.  Hilda Jantina (Tina) (see also IX.699).
   4.  Sarah Elizabeth (see also IX.701).
   5.  Rebecca Campbell (Beckie), born on 06-03-1983 in Edmonton(Ont.), Canada.
   6.  Donald Pieter, born on 25-02-1987 in Edmonton(Ont.), canada.

VIII.511    Evert (Ed) HELDER, creditmanager, born on 07-10-1947 in Groningen, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VII.394) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 25 on 18-05-1973 in Burlington(Ont.), Canada to Aaltje Johanna (Alice) WITTEN, 20 years old, born on 17-11-1952 in Avereest-Dedemsvaart.
From this marriage:
   1.  Edward Nathaniel (Nathan), agricultural salesman, born on 01-06-1974 in Hamilton(Ont.)Canada.
Married at the age of 24 on 25-07-1998 in Burlington, Ont. Spouse is Michelle Catharine GELDERMAN, 20 years old, born on 27-03-1978 in Burlington(Ont.), Canada.
   2.  Robert Peter (see also IX.706).
   3.  Laura Johanna (see also IX.709).
   4.  Benjamin Joel (see also IX.710).

VIII.516    Johannes Simon (Joe) HELDER, timmerman, born on 18-12-1955 in Owen Sound(Ont.),Canada, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VII.394) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 27 on 22-07-1983 in Edmonton(Ont.), Canada to Joan Margaret VELDKAMP, 21 years old, born on 16-01-1962 in Edmonton(Alberta), Canada.
From this marriage:
   1.  Reuben Pieter Cornelis, born on 03-09-1984 in Edmonton(Alberta), Canada.
Married at the age of 21 on 18-03-2006 in Burlington, Ont. Spouse is Irene Margaret BUIST, 26 years old, born on 07-05-1979 in Hamilton, Ont.
   2.  Jared Ian, born on 18-07-1986 in Hamilton(Ont.), Canada.
   3.  Lawren Johannes, born on 24-11-1988 in Hamilton(Ont.), Canada.
   4.  Karin Joanne, born on 10-11-1991 in Hamilton(Ont.),Canada.

VIII.518    George Robert HELDER, newspaper distribution and sales. Born on 15-11-1958 in Hamilton(Ont.), Canada, son of Pieter (Piet) HELDER (see also VII.394) and Henderika Geziena (Rika) DUSSELJEE.
Married at the age of 23 on 23-08-1982 in Smithers(British Columbia), Canada to Jacoba Anna (Coosje) PLUG, 25 years old, born on 05-02-1957 in Albany(WA), Australia.
From this marriage:
   1.  Emily Nicole (see also IX.718).
   2.  Kathryn Jacoba (see also IX.720).
   3.  William Peter (Liam), born on 21-11-1987 in Hamilton(Ont.).
   4.  Curtis John, born on 02-10-1989 in Hamilton(Ont.).
   5.  Sheila Henderika, born on 05-03-1992 in Hamilton(Ont.).
   6.  Graham George, born on 12-02-1994 in Hamilton(Ont.).

VIII.520    Willem HELDER, born on 12-12-1942 in Groningen, son of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 29 on 30-06-1972 in Koog aan de Zaan to Gezina OFMAN, 29 years old, onderwijzeres, born on 29-08-1942 in Zaandam.
From this marriage:
   1.  Jung Hoon (Jeroen), directeur Internet reisbureau, born on 16-08-1979 in Seoul (Korea). Aangenomen kind.
   2.  Soo Hyun (Susan), directiesecretaresse VNG, born on 29-09-1981 in Seoul (Korea). Aangenomen kind.

VIII.524    Dr. Theodorus HELDER, pharmacoloog, toxicoloog, born on 16-03-1946 in Zuidhorn, son of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 25 on 21-12-1971 in Haarlemmerliede-Spaarnwoude to Janneke VISSER, 22 years old, kleuterleidster, born on 08-02-1949 in Dordrecht.
From this marriage:
   1.  Tense Sibren, born on 13-02-1978 in Amsterdam.
   2.  Mirte Sabine, born on 01-04-1980 in Amsterdam.

VIII.527    Saakje Theodora (Attie) HELDER, kleuterleidster, born on 05-11-1947 in Zuidhorn, died on 24-12-1996 in Nieuwegein at the age of 49, daughter of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 22 on 17-11-1969 in Amsterdam to Zeger Johannes van VOORNVELD, 24 years old, born on 10-08-1945 in Amsterdam, died on 31-08-2000 at the age of 55.
From this marriage:
   1.  Rachel Miriam (see also IX.730).
   2.  Gideon, horeca medewerker, born on 25-08-1972 in Amsterdam.
   3.  Tamar, born on 10-02-1981 in Alphen aan de Rijn.
   4.  Rebekka, born on 10-02-1981 in Alphen aan de Rijn.

VIII.528    Ido Jacob HELDER, monteur, born on 13-07-1949 in Zuidhorn, son of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 22 on 07-01-1972 in Edmonton, Alberta (Can.) to Mary Anne HARNOIS, 17 years old, grafisch ontwerper, born on 24-06-1954 in Edmonton (Canada).
From this marriage:
   1.  Ivan Elias, born on 10-12-1972 in Edmonton,Alberta (Can.).
   2.  Ian Gerard (see also IX.735).

VIII.530    Hendrikus Sibrand HELDER, born on 10-10-1950 in Groningen, son of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 33 on 11-05-1984 in Amsterdam to Jeanette Marie ROETMAN, 35 years old, kleuterleidster, born on 13-02-1949 in den Haag.
From this marriage:
   1.  Robbert Koenraad, born on 25-08-1985 in Amsterdam.
   2.  Aldo Sibrand, born on 16-03-1988 in Amsterdam.

VIII.533    Ietje Willemina HELDER, doktersassistente, born on 15-09-1951 in Groningen, daughter of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 20 on 17-02-1972 in Haarlemmerliede Spaarnwoude to Jan van VOORNVELD, 23 years old, systeembeheerder, born on 16-11-1948 in Amsterdam.
From this marriage:
   1.  Leonard Bastiaan, bouwkundig tekenaar, born on 02-11-1972 in Amsterdam.
Married at the age of 25 on 10-07-1998 in Haarlemmermeer to Antje Martina ZWIKSTRA, 22 years old, born on 08-04-1976 in Barendrecht.
   2.  Marieke, reisleidster, born on 27-01-1974 in Alphen aan de Rijn.
   3.  Madelijn Evelien, born on 13-05-1975 in Alphen aan de Rijn.
   4.  Carolien, orthoptiste, born on 20-07-1978 in Haarlem.
Married at the age of 23 on 19-10-2001 in Bloemendaal to Harm Anne ten WOLDE, 26 years old, softwarebeheerder, born on 27-08-1975 in Steenwijk.

VIII.537    Jacob Lambertus HELDER, bouwkundige, born on 26-01-1961 in Amsterdam, son of Geert Jan HELDER (see also VII.398) and Antje KIENEKER.
Married at the age of 23 on 05-07-1984 in Alphen aan de Rijn to Margriet Henriëtte Magdalena SCHOLMA, 22 years old, logopediste, born on 09-06-1962 in Groningen.
From this marriage:
   1.  Anja Martine, born on 10-12-1991 in Alphen aan de Rijn.
   2.  Koenraad Tomas, born on 10-12-1991 in Alphen aan de Rijn.

VIII.539    Willem Ido HELDER, medisch analist, born on 13-11-1953 in Hoogeveen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VII.400) and Mettje VIEL.
Married at the age of 24 on 28-04-1978 in Groningen to Marina Jolande (Mariola) van den BOS, 23 years old, verpleegkundige, born on 25-08-1954 in den Haag, daughter of Abraham Johannes Pieter van den BOS and Johanna Aleida HUISMAN.
From this marriage:
   1.  Abraham Johannes Pieter, born on 26-02-1978 in Zwolle.
   2.  Metje Hilde (Metthilde) (see also IX.749).
   3.  Anne Marie, born on 14-10-1982 in Zwolle, died on 08-03-1994 in Zwolle at the age of 11.
   4.  Eveline, born on 20-10-1983 in Zwolle.
   5.  Willemijn, born on 02-05-1986 in Zwolle.
   6.  Guit-Jacob Lambertus, born on 14-07-1989 in Zwolle.
   7.  Ingrit Anje, born on 01-02-1991 in Zwolle.
   8.  Marcel, born on 14-03-1995 in Zwolle.

VIII.541    Sibolt Harm HELDER, onderwijzer te Grootegast, born on 28-05-1955 in Hoogeveen, son of Guitje (Guit) HELDER (see also VII.400) and Mettje VIEL.
Married at the age of 24 on 04-07-1979 in Amersfoort to Marian CRAMER, 26 years old, doktersassistente, born on 15-05-1953 in Amersfoort.
From this marriage:
   1.  Jan Willem